Poniżej znajdziesz informacje o różnych rodzajach urlopów związanych z rodzicielstwem.

Jeżeli będziesz miała dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu z HR lub HRS.

Urlop macierzyński

Ile trwa urlop macierzyński?

 

Urlop macierzyński trwa 20 tygodni przy urodzeniu jednego dziecka przy jednym porodzie (dwójka dzieci – 31 tygodni, trójka dzieci – 33 tygodnie, czwórka dzieci – 35 tygodni, piątka i więcej dzieci – 37 tygodni).  Pierwszym dniem urlopu macierzyńskiego jest zazwyczaj dzień porodu (jeżeli np. poród, czyli początek urlopu macierzyńskiego, nastąpił w piątek, to taki urlop kończy się w czwartek po upływie 20 tygodni kalendarzowych).

 

Warto wiedzieć

 

 • Kobieta może wykorzystać maksymalnie 6 tygodni urlopu przed porodem, a po porodzie jego pozostałą część, czyli co najmniej 14 tygodni.
 • Możliwa jest rezygnacja z urlopu macierzyńskiego, ale dopiero po wykorzystaniu przez matkę co najmniej 14 tygodni urlopu po porodzie. Niewykorzystana część urlopu może być przyznana ojcu dziecka, jeżeli złoży odpowiedni wniosek do pracodawcy. Pracownica chcąca zrezygnować z  urlopu macierzyńskiego powinna złożyć pisemny wniosek do pracodawcy nie później niż 7 dni przed powrotem do pracy. Wniosek powinien zawierać także zaświadczenie od pracodawcy zatrudniającego ojca dziecka potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu przez pracownika.
 • Rodzice nie mogą przebywać na urlopie macierzyńskim jednocześnie (jeżeli mama zrezygnuje z części urlopu i przekaże go tacie), ale tata może w tym czasie wykorzystać urlop ojcowski, w wymiarze maksymalnie dwóch tygodni.
 • W celu otrzymania zasiłku macierzyńskiego konieczne jest złożenie odpowiednich wniosków. Zasiłek macierzyński przysługuje za czas urlopu macierzyńskiego oraz rodzicielskiego. Jeżeli razem z wnioskiem o urlop macierzyński w wymiarze 20 tygodni złożony zostanie również wniosek u urlop rodzicielski w wymiarze 32 tygodni, wówczas wysokość zasiłku wyniesie 81,5% podstawy wymiaru przez 52 tygodnie. W innym przypadku zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego wyniesie 100%, a za cały okres urlopu rodzicielskiego wyniesie 70%.

 

Formalności

 

Podanie o udzielenie urlopu macierzyńskiego – Maternity Leave Request_PL

 

Do wniosku konieczne jest kopię dołączenie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub dosłanie go, gdy tylko ten akt zostanie wystawiony.

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego

Ile trwa?

 

Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego przysługuje rodzicom adopcyjnym, a także tym, którzy przyjęli dziecko jako rodzina zastępcza. Wymiar zależy od liczby przysposobionych jednorazowo dzieci. I tak przy przyjęciu: jednego dziecka pracownikowi przysługuje 20 tygodni urlopu, dwojga dzieci - 31 tygodni, trojga dzieci - 33 tygodnie, czworga dzieci - 35 tygodni, pięciorga i więcej dzieci - 37 tygodni.

 

Warto wiedzieć

 

 • Przyszli rodzice adopcyjni, a także ci, którzy przyjęli dziecko jako rodzina zastępcza mają prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, jednak nie dłużej niż do ukończenia przez to dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – 10 roku życia. W każdym przypadku, gdy pracownik przyjął dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10 roku życia, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w minimalnym wymiarze 9 tygodni.
 • Po wykorzystaniu przez jednego z rodziców 14 tygodni urlopu macierzyńskiego istnieje możliwość zrezygnowania z pozostałej części tego urlopu. Może mieć to jednak miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy drugi rodzic przejmuje pozostałą część urlopu.
 • W przypadku urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego skorzystanie z 14 pierwszych tygodni nie jest obowiązkiem wyłącznie mamy. Zatem nie ma przeszkód, aby to ojciec przysposabiający dziecko lub przyjmujący je na wychowanie jako rodzic zastępczy wykorzystał taki urlop jako pierwszy.
 • zasiłek macierzyński można wnioskować od momentu przyjęcia dziecka na wychowanie.

 

Formalności

 

Podanie o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego – Leave on the terms of maternity leave Request_PL

 

O zasiłek macierzyński można wnioskować od momentu przyjęcia dziecka na wychowanie. Aby otrzymać zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie, należy złożyć dokumenty za okres urlopu macierzyńskiego albo urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego. Jednym z nich jest oświadczenie z informacją, od kiedy przyjęliśmy dziecko na wychowanie; niezbędny jest też jeden z tych dokumentów:

 

 • Zaświadczenie z sądu opiekuńczego, które zawiera datę wystąpienia do sądu o przysposobienie dziecka oraz datę urodzenia dziecka.

 

lub

 

 • Kopia wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka wraz z poświadczeniem sądu opiekuńczego, które zawiera datę wystąpienia do sądu w tej sprawie oraz datę urodzenia dziecka.

 

W przypadku dziecka z odroczonym obowiązkiem szkolnym wymagana jest decyzja ostateczna o odroczeniu obowiązku szkolnego.

 

Aby dostać zasiłek macierzyński z tytułu przyjęcia dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, trzeba natomiast złożyć następujące dokumenty:

 

 • Dokument potwierdzający wiek dziecka (np. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka).
 • Prawomocne orzeczenie sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub umowę cywilnoprawną zawartą między rodziną zastępczą a starostą.
 • Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Urlop rodzicielski

Ile trwa?

 

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego rodzicom przysługuje 41 tygodni urlopu rodzicielskiego (43 tygodnie przy więcej niż jednym dziecku). W ramach tego limitu 9 tygodni przysługuje każdemu z rodziców (nie można przenieść ich na drugiego rodzica).Urlop rodzicielski może zostać wykorzystany jednorazowo lub w maksymalnie 5 częściach.

 

Warto wiedzieć

 

 • Urlop rodzicielski rodzice mogą wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym przypadają szóste urodziny dziecka (np. w przypadku dziecka urodzonego 15 maja 2019 r. ostatni dzień urlopu rodzicielskiego musi przypaść najpóźniej 31 grudnia 2025 r.).
 • Z tego urlopu mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice, przy czym okres ten nie może przekroczyć wspomnianych 41 tygodni łącznie.

 

Formalności

 

Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze – Family Leave Request until 21st day from delivery_PL / Family Leave Request after 21st day from delivery_PL

 

Wniosek o udzielenie części urlopu rodzicielskiego – Partial Family Leave Request_PL

 

Wniosek o ten urlop powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu albo od razu z wnioskiem o urlop macierzyński.

Urlop wychowawczy

Ile trwa?

 

Pracownikowi, który jest zatrudniony przynajmniej 6 miesięcy (wliczane są również poprzednie okresy zatrudnienia, niezależnie od pracodawcy) przysługuje prawo do urlopu wychowawczego. Jego wymiar to maksymalnie 36 miesięcy i można go wykorzystać do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy szósty roku życia. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesiący może być udzielony na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. Roku życia.

 

Warto wiedzieć

 

 • Jeden z rodziców może wykorzystać maksymalnie 35 miesięcy tego urlopu. Jeden miesiąc jest zawsze zarezerwowany dla drugiego rodzica, który decyduje, czy chce z niego skorzystać. Rodzice mogą przebywać na urlopie wychowawczym w tym samym czasie, w wymiarze łącznie nieprzekraczającym 35 miesięcy.
 • Z urlopu można skorzystać maksymalnie w pięciu częściach.
 • Za urlop wychowawczy nie przysługuje zasiłek ani wynagrodzenie.
 • Wniosek należy przedstawić najpóźniej 30 dni przed planowanym powrotem. Za zgodą pracodawcy z urlopu wychowawczego można również zrezygnować w każdej chwili.

 

Formalności

 

Podanie o udzielenie urlopu wychowawczego – Parental Leave Request_PL

 

Wniosek o ten urlop powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu.

 

Poniższe informacje zostały opracowane na podstawie bieżących przepisów Prawa Pracy. W celu uzupełnienia informacji zachęcamy do zapoznania się z Działem VIII Kodeksu Pracy (Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem).

Related products for purchase
  Related Events
   Related Solutions
    Related Insights
     Curated
      Related Case Studies