Dokonaj transformacji swojej kadry pracowniczej dzięki zarządzaniu talentami w oparciu o umiejętności.

Dokonaj transformacji swojej kadry pracowniczej dzięki odpowiednim strategiom zarządzania talentami. Opracuj na nowo swoje programy dotyczące talentów i nagród, skupiając się na umiejętnościach.

Wyzwania

 • Określenie aktualnych możliwości oraz luk w umiejętnościach na potrzeby rekrutacji może okazać się wymagającym zadaniem. 
 • Opracowujemy restrukturyzację miejsc pracy mając na uwadze automatyzację.
 • Ustalenie priorytetów inwestycji w naukę i rozwój w sposób zgodny z zarządzaniem talentami nie jest łatwym zadaniem. 
 • Oferujemy elastyczne ścieżki kariery w całej organizacji.

W jaki sposób wiodące firmy na nowo kreują zarządzanie talentami oparte na umiejętnościach?

 • Strategiczne planowanie zasobów ludzkich

  Korzystaj z wewnętrznych i zewnętrznych danych na temat podaży i popytu na umiejętności, aby uzyskać lepszy podgląd sytuacji oraz na nowo zdefiniować pożądane talenty i umiejętności w Twojej organizacji.
 • Zmiana kwalifikacji

  Przyspiesz proces przekwalifikowywania się kadry pracowniczej dzięki spersonalizowanym ścieżkom uczenia się oraz ulepszonym możliwościom oceny, eliminując pracochłonną analizę bieżącego stanu.
 • Ocena umiejętności

  Obiektywnie mierz umiejętności i możliwości w celu pozyskiwania talentów i rozwoju lub szerszej strategii kadrowej w oparciu o Twoje struktury umiejętności
 • Dostosuj wysokość wynagrodzenia do umiejętności pracowników

  Inwestuj w przyszłe umiejętności i zmieniaj programy wynagrodzeń dzięki decyzjom płacowym opartym na sztucznej inteligencji.
 • Zarządzanie wynikami

  Zwinne środowiska wymagają szybkich informacji zwrotnych z wielu źródeł oraz oceny wyników, aby umożliwić ukierunkowanie działań w zakresie doskonalenia umiejętności i rozwoju.
 • Rozwój/ścieżki kariery

  Umożliw pracownikom przejęcie odpowiedzialności za karierę poprzez mapowanie umiejętności, które ułatwiają poznanie dostępnych ścieżek kariery.
 • Planowanie zmian kadrowych

  Upewnij się, że możliwości zmian są oparte na indywidualnych umiejętnościach, a nie stanowiskach, które mogą ograniczać różnorodność. 
 • Wewnętrzny rynek talentów

  Wdrażaj talenty w oparciu o podaż i popyt umiejętności, promując wewnętrzną mobilność oraz różnorodność myślenia i doświadczeń w całej organizacji.
 • Pozyskiwanie talentów

  Wybieraj kandydatów, wykorzystując oparte na sztucznej inteligencji, cyfrowe narzędzia oceny, aby poprawić jakość zarówno procesu, jak i doświadczeń kandydatów.
#2 Priorytetem HR na rok 2022 jest zaprojektowanie procesów dotyczących talentów w oparciu o umiejętności.

Czy Twoja organizacja jest gotowa na zarządzanie talentami w oparciu o umiejętności?

Przeprowadź analizę, aby ocenić dojrzałość struktur umiejętności i procesów zmiany kwalifikacji w Twojej organizacji. Określ obszary potencjalnych możliwości i uzyskaj natychmiastowe porady dotyczącą dalszych działań.

Kontinuum praktyk dotyczących talentów opartych na umiejętnościach

Spojrzenie na kadrę pracowniczą przez pryzmat umiejętności prowadzi do zwiększenia elastyczności.

Kiedy porównujemy firmy znajdujące się na dalszym etapie rozwoju, dostrzegamy pewne różnice w sposobie myślenia i kulturze

 • w organizacjach występuje większa płynność działania
 • istnieją przykłady definitywnych przesunięć w połowie kariery
 • występuje pilna potrzeba łączenia różnych umiejętności w celu rozwiązywania problemów

Jednak większość organizacji nie jest w stanie w pełni przyjąć takiego modelu ani umożliwić stosowania go w obrębie całej grupy pracowników.
Powodem jest to, że struktury i procesy wielu pracodawców opierają się na tradycyjnym podziale stanowisk.

 • Tradycyjny model pracodawcy zapewnia zazwyczaj wąskie definicje stanowisk, a zadania, o których wykonanie jest proszony pracownik prawdopodobnie nie wykraczają poza obowiązki i zakres jego odpowiedzialności. Pracownik w tym środowisku postrzega swoją karierę jako drabinę, przewidując awans w tym samym zespole.
 • Firmy rozwijające się i wiodące w swoich branżach stworzyły bardziej elastyczne środowisko, w którym przy przydzielaniu zadań brane są pod uwagę umiejętności, natomiast pracownicy rozumieją, że w kontekście kariery wartościowy jest zarówno ruch pionowy, jak i poziomy — oraz mają możliwości, by przejąć stery i pokierować swoją kariera.
 • Środowiska skupione na przyszłości przyjęły zasady zwinnego działania w zakresie organizacji zespołów i przepływu pracy w oparciu o konkretne umiejętności. 
  Realizacja powyższych założeń może być łatwiejsza dzięki korzystaniu z platformy Talent Marketplace

Przejście od definiowania stanowisk do określania umiejętności wymaga jednak zrozumienia charakteru poszczególnych kwalifikacji.

Jedne z najbardziej zaawansowanych sposobów oceny wartości umiejętności opierają się na dostępności na rynku, znaczeniu strategicznym i cenie. Jednak osiągnięcie tej zmiany jest trudne, ponieważ żyjemy w świecie zdefiniowanym przez pracę i doświadczenie. Odejście od takiego postrzegania w dojrzałej organizacji może być trudne — jednak pozwala osiągnąć znaczące korzyści.

Skills Pricer to aplikacja, która informuje, jakie umiejętności wpływają na wynagrodzenie na wybranym stanowisku, a także przypisuje wartość do tych umiejętności. Dodatkowo narzędzie Skills Pricer umożliwia dostosowanie wzorcowego stanowiska pracy do własnego unikatowego zestawu umiejętności i sprawdzenie, jak wpływa to na wynagrodzenie w nowej roli. 

Mercer Skills Library pozwala szybko i łatwo włączyć umiejętności do strategii dotyczącej talentów.

Narzędzie Skills Library oferuje szybsze wcielenie umiejętności do strategii płacowej organizacji. 

Przedstawiamy kilkoro członków naszego zespołu


  Powiązane spostrzeżenia


   Skontaktuj się z nami