Grupowe ubezpieczenia na życie

Grupowe ubezpieczenie na życie zawierane jest przez pracodawcę celem ochrony życia i zdrowia pracowników.

Grupowe ubezpieczenie na życie zawierane jest przez pracodawcę celem ochrony życia i zdrowia pracowników.

Charakteryzują się dużą elastycznością w doborze zakresu ryzyk objętych ochroną, ich wariantów i poziomu sum ubezpieczenia. Z uwagi na regulacje prawne jest grupowe ubezpieczenie na życie jest zawsze ubezpieczeniem imiennym tzn. potrzebne jest stałe aktualizowanie listy osób ubezpieczonych.

Jako broker ubezpieczeniowy wspieramy pracodawców na każdym etapie zarządzania świadczeniem, zakres naszych usług obejmuje:

 • Konstruowanie programu oraz benchmarking
  Przedstawienie praktyki rynkowej dotyczącej ubezpieczeń na życie w branży klienta oraz stworzenie nowego programu lub analiza programu pod kątem zgodności z praktyką rynkową oraz rekomendacje zmian
 • Przegląd rynku
  Przeprowadzenie konkursu ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia na życie pod kątem m.in. kosztów, warunków umowy oraz zakresu świadczeń
 • Wdrożenie wybranego rozwiązania
  W obszarach związany z zawarciem umowy, ustaleniem procedur administracyjnych, komunikacją programu, zebraniem dokumentów koniecznych do objęcia pracowników ubezpieczeniem
 • Bieżąca obsługa programu
  Pod kątem admisnitracyjnym, komunikacyjnym, a także wsparcie w obsłudze roszczeń

Główne cechy:

 • elastyczność zakresu i sum ubezpieczenia
 • pełna ochrona pracownika (ochrona życia i zdrowia pracownika i jego rodziny)
 • wymaga zaangażowania administracyjnego od pracodawcy (zgłaszanie comiesięcznych zmian na liście ubezpieczonych, comiesięczne opłacanie składek)

W zależności od tego, jaki podmiot jest płatnikiem składki, grupowe ubezpieczenie na życie możemy podzielić na:

 • Sponsorowane – podmiotem finansującym składki jest pracodawca
  Zgodnie z obowiązującymi przepisami, składka ubezpieczeniowa finansowana przez pracodawcę jest obciążona podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie wysokość tej składki stanowi podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS).
 • Dobrowolne - podmiotem finansującym składki jest pracownik
  Składka za ubezpieczenie dodatkowe potrącana jest co miesiąc z wynagrodzenia netto pracownika w wysokości odpowiadającej wybranemu pakietowi ubezpieczenia.
 • Mieszane – jest połączeniem ubezpieczenia sponsorowanego z dobrowolnym
  Część zakresu ubezpieczenia (istotna z punktu widzenia pracodawcy) finansowana jest przez zakład pracy, pozostała część zakresu jest dobrowolna - pracownik posiada możliwość dokupienia dodatkowego zakresu ubezpieczenia, który opłaca samodzielnie. Najczęściej pracownik decyduje się na dokupienie zakresu ubezpieczenia, który zapewnia ochronę życia i zdrowia członków najbliższej rodziny lub na dokupienie pakietu dzięki któremu podwyższa wysokość sum ubezpieczenia z pakietu finansowanego przez pracodawcę.

Sumy ubezpieczenia w grupowym ubezpieczeniu na życie występują w formie:

Kwoty stałej – wysokość świadczenia wyrażona jest kwotowo

Proporcjonalnej do wynagrodzeń pracowników – wysokość sum ubezpieczenia kształtowana jest indywidualnie dla każdego pracownika i stanowi krotność miesięcznego wynagrodzenia brutto otrzymywanego przez danego pracownika


Inne świadczenia pracownicze


Pokrewne rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia