Poruszanie się po złożonym obszarze mobilności talentów

Kwestie związane z mobilnością talentów i jej koszty są coraz wyższe. Organizacje potrzebują mobilności talentów, która zapewnia wartość biznesową przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Co więcej, wielu pracowników oczekuje dziś elastyczności i pracy zdalnej. Co to wszystko oznacza dla mobilności talentów, zarządzania relokowanymi pracownikami i międzynarodowymi przydziałami pracy? Skorzystaj z wiedzy, danych i technologii Mercer, aby lepiej poruszać się po obszarze mobilności.

41% kadry kierowniczej uważa, że fundamentalna zmiana w biznesie wymaga na nowo zdefiniowania pracowników i środowiska pracy, a 29% kadry kierowniczej chce skorzystać z tej okazji, aby umożliwić międzynarodowe rotacje.


Rosnąca złożoność mobilności talentów

Pandemia przyspieszyła zmiany w globalnych trendach i praktykach w zakresie mobilności talentów. W niestabilnych czasach firmy muszą ponownie przemyśleć swoje strategie mobilności talentów.

Jedną z głównych kwestii jest dostosowanie kosztów do rozwoju kariery i mobilności pracowników wynikającej z potrzeb organizacyjnych. Według badania Mercer’s 2020 Worldwide International Assignment Policies and Practices survey, wysokie koszty pozostają jedną z kluczowych przeszkód w relokacji talentów. 

Firmy szukają możliwości zastąpienia tradycyjnych, długoterminowych zadań alternatywnymi, mniej kosztownymi formami mobilności talentów, w tym:

Jednocześnie praca zdalna i hybrydowa - początkowo wymuszona przez pandemię - jest coraz częstszym wyborem stylu życia wielu pracowników. Oczekują oni możliwości pracy z dowolnego miejsca, nie tylko w kraju, ale na świecie. Nowe oczekiwania powodują, że firmy stają przed wyzwaniem związanym nie tylko z zarządzaniem procesami relokacji, ale i rozproszonymi pracownikami. 

Zrozumienie kosztów życia w różnych lokalizacjach ma kluczowe znaczenie dla firm tworzących pakiety wynagrodzeń oraz dla pracowników martwiących się o swoją siłę nabywczą za granicą.

Mobilność talentów to złożony temat, na który składają się: 

 • Cele krótko- i długoterminowe oraz potrzeby biznesowe
 • Polityki, technologie i procesy wewnętrzne
 • Działania związane z podnoszeniem umiejętności oraz przebranżawianiem pracowników międzynarodowych
 • Kwestie związane z zarządzaniem karierą.

Mercer dysponuje wiedzą, danymi i rozwiązaniami technologicznymi, które pozwalają radzić sobie ze złożonością tego procesu.

Mobilność talentów wspiera rozwój firmy i pracowników

Mobilność talentów powinna przynosić korzyści zarówno organizacji, jak i poszczególnym pracownikom.

Dla firmy:

 • Zwiększanie i dywersyfikacja międzynarodowej puli talentów: Wydajne zarządzanie mobilnością talentów idzie w parze z decyzjami dotyczącymi zmiany liczebności i przekwalifikowania relokowanych pracowników. Chodzi tu zarówno o zarządzanie międzynarodową pulą talentów, jak i o przenoszenie pracowników z kraju do kraju.
 • Wspieranie różnorodności talentów: Jeśli zdobywanie międzynarodowego doświadczenia jest najlepszym sposobem na osiągnięcie najwyższych stanowisk kierowniczych, to niedostateczna reprezentacja kobiet i mniejszości wśród pracowników zagranicznych osłabia próby poprawy różnorodności.
 • Zapewnienie odpowiedniej ścieżki rozwoju talentów dla liderów
 • Reagowanie na istotne braki w umiejętnościach na kluczowych rynkach
 • Ochrona talentów poprzez taktyczne przenoszenie ich z rynków w stagnacji na rynki bardziej aktywne
 • Umożliwienie dalszej globalizacji funkcji i działań biznesowych

Dla pracownika:

 • Właściwe stanowisko: Nie wszystkie stanowiska są sobie równe, jeśli chodzi o rozwój kariery pracowników. Rodzaje stanowisk, które są prawdziwymi akceleratorami kariery, zależą od firmy i branży. Globalna mobilność odgrywa znaczącą rolę, umożliwiając pracownikom o wysokim potencjale dostęp do tych stanowisk na całym świecie.
 • Właściwe umiejętności: Jakich umiejętności potrzebuje pracownik, aby przyspieszyć rozwój swojej kariery? Czy praca międzynarodowa (osobiście lub wirtualnie) jest najlepszym sposobem na zdobycie tych umiejętności? 
 • Właściwa sieć kontaktów: Możliwość bliskiej współpracy z kierownictwem najwyższego szczebla, wymiany doświadczeń i uczenia się od ekspertów firmy oraz nawiązywania kontaktów z osobami, które można zakwalifikować jako "wpływowe", jest czynnikiem wyróżniającym. Lokalizacja pracowników (w centrali, w dużym regionalnym hubie lub przeciwnie – w małej lokalizacji zdalnej) wpływa na ich zdolność do budowania wydajnej sieci kontaktów

Głębszy wgląd w strategiczną mobilność talentów.

Zapoznaj się z praktycznymi zaleceniami dotyczącymi tworzenia skutecznego dostosowania globalnej mobilności do ogólnej strategii zarządzania talentami.
Odwiedź Mercer Mobility Exchange

Opracowywanie strategii mobilności talentów, która będzie odpowiednia dla Twojej firmy

Kluczowe znaczenie ma projektowanie. 

Wykorzystując odpowiednie dane wynikające z doświadczenia i specjalnie opracowanej technologii, Mercer pomógł 4 800 międzynarodowym klientom w zakresie mobilności w opracowaniu pakietów nagród dla 400 000 mobilnych pracowników na całym świecie.

Wesprzemy Twoją firmę w takich obszarach, jak: 

 • Opracowanie strategii i polityki
 • Wynagrodzenia i dodatki
 • Doświadczenia relokowanych pracowników
 • Analiza porównawcza polityk
 • Niestandardowe rozwiązania doradcze.

Właściwe dane dotyczące mobilności talentów

Projektowanie efektywnych i przejrzystych pakietów wynagrodzeń dla pracowników rozproszonych na całym świecie stanowi coraz większe wyzwanie. Wysoce zróżnicowane rodzaje zadań i elastyczne warunki pracy są elementami komplikującymi, podobnie jak propozycja wartości dla pracowników, która może być decydującym czynnikiem w wygraniu lub przegraniu międzynarodowej rywalizacji o wykwalifikowane talenty.

Jak zapewnić pracownikom relokowanym sprawiedliwe i efektywne wynagrodzenie?

Nasze wiodące na rynku rozwiązania obejmują takie kwestie, jakPorady ekspertów dotyczące mobilności talentów

Istnieją trzy główne czynniki, które zmuszają dzisiejsze firmy do przeglądu swoich zasad delegowania pracowników:
 1. Nowe struktury organizacyjne skupiające się na potrzebach klientów i niższych kosztach.
 2. Różne tempo dynamiki biznesu w różnych częściach świata.
 3. Integracja regionalna i poszukiwanie kandydatów na całym świecie.
Usługi doradcze firmy Mercer pomogą w skutecznym zarządzaniu relokacją pracowników zagranicznych i krajowych w wysoce konkurencyjnym i świadomym kosztów środowisku biznesowym.

Usługi doradcze w zakresie mobilności pracowników relokowanych

 • Strategia mobilności i zarządzanie talentami  

  Największe wyzwania w zakresie globalnej mobilności wiążą się z zarządzaniem talentami. Mercer może pomóc połączyć te dwa obszary - mobilność i zarządzanie talentami.
 • Projektowanie i aktualizacja polityki mobilności

  Za każdym sukcesem globalnego programu mobilności stoi dobrze przemyślana polityka uwzględniająca cele biznesowe, oczekiwania relokowanych pracowników i możliwości rynkowe. Najlepsze plany łączą cele z działaniami i wynikami. Integrują najlepsze praktyki z ogólną kulturą organizacji, aby programy były konkurencyjne i odpowiadały na potrzeby rynku, łącząc mobilność z zarządzaniem talentami i strategiami wynagradzania.
 • Analiza porównawcza polityki mobilności

  Czy możesz udowodnić, że Twoja strategia nagradzania i zarządzania pracownikami relokowanymi jest skuteczna? Czy Twoje zasady są uczciwe w porównaniu z tym, co robią inne organizacje? Czy możesz wskazać, czego potrzebujesz, aby uzyskać wsparcie od pozostałych decydentów?
 • Wdrożenie i komunikacja programu polityki mobilności 

  Niezależnie od tego, czy tworzysz całkowicie nowe programy, czy opierasz się na istniejących, identyfikacja potencjalnych wyzwań i wpływu zmian na aktualnych pracowników relokowanych ma kluczowe znaczenie dla płynnej zmiany. 

  Należy wziąć pod uwagę trzy krytyczne obszary – dopasowanie, podejmowanie decyzji i wdrażanie.

 • Przegląd procesu programu mobilności

  Biorąc pod uwagę ogromne koszty związane z pracownikami relokowanymi, firmy, które nie weryfikują regularnie skuteczności swoich programów delegowania pracowników za granicę, narażają się na ryzyko źle realizowanej polityki, rozczarowania i niskiej produktywności oraz negatywnego wpływu na wyniki finansowe.
 • Porady dla nowych firm w zakresie mobilności

  Decydowanie o rodzajach polityk mobilności do wdrożenia, a także o tym, jak je komunikować i administrować, stało się głównym wyzwaniem dla globalnych firm. Początkowe warunki są zwykle negocjowane indywidualnie w centrali, ale kiedy programy zyskują na zasięgu i znaczeniu, często pojawia się potrzeba bardziej ustrukturyzowanego podejścia w odpowiedzi na różne wymogi dotyczące poszczególnych lokalizacji i zadań.
 • Wspieranie różnorodności, równości i integracji (DEI) 

  Przenoszenie talentów między stanowiskami i regionami odgrywa kluczową rolę we wspieraniu różnorodności, równości i integracji, a zespoły HR powinny napędzać rozwój zróżnicowanej kadry pracowniczej.

Usługi doradcze w zakresie mobilności pracowników krajowych

Porównanie krajowych programów relokacji

Aby pomóc naszym klientom zoptymalizować ich krajowe programy relokacji, możemy skorzystać z ogromnych zasobów Mercer, oferując zarówno wiedzę fachową i kompleksowe rozwiązania poparte danymi. Nasze rozwiązania pozwalają zapewnić efektywne kosztowo i konkurencyjne zasady oraz odpowiednie bodźce motywacyjne przy przenoszeniu pracowników w kraju.

Opracowanie i aktualizacja krajowej polityki relokacji

Ustanowienie odpowiednich i opłacalnych krajowych zasad relokacji może być złożonym przedsięwzięciem. Dzięki przeprowadzonym badaniom i pracy z klientami wiemy, że nie istnieje uniwersalne podejście zapewniające wdrożenie właściwych polityk.

Specjalistyczne rozwiązania technologiczne w zakresie mobilności talentów 

Nasz kompleksowy pakiet oprogramowania opartego na chmurze zapewnia korzyści płynące z cyfryzacji i dostępności dla wszystkich zespołów ds. mobilności i ich globalnych pracowników - niezależnie od wieku, wielkości i złożoności programów i budżetu.

Znajdź odpowiednie narzędzia cyfrowe do zarządzania wyzwaniami w codziennej pracy – od zgodności z przepisami i monitoringu kosztów po optymalizację przepływów pracy i usprawnienie komunikacji w całej firmie.

Rozwiązania technologiczne Mercer w zakresie mobilności talentów

Mercer opracował rozwiązanie upraszczające relokację talentów na potrzeby przydziałów krajowych i  międzynarodowych. MMP to platforma technologiczna zbudowana we współpracy z ServiceNow®, która pomaga zarządzać złożonymi programami mobilności, łącząc wszystkie aspekty mobilności talentów w jednym miejscu.

Platforma zapewnia interaktywne, konfigurowalne dane i treści w czasie rzeczywistym, jednocześnie upraszczając przepływy pracy, obniżając koszty, zmniejszając ryzyko i śledząc zwrot z inwestycji. W połączeniu z naszym pełnym pakietem usług konsultingowych, MMP ułatwia uzyskanie wsparcia, jakiego potrzebujesz w swoich działaniach związanych z mobilnością.

Twórz efektywne plany i budżety za pomocą kalkulatorów i narzędzi do prognozowania kosztów, korzystając z obszernych danych dotyczących wynagrodzeń na świecie.

Z łatwością zarządzaj programami dzięki zautomatyzowanym zadaniom, zintegrowanym raportom, integracjom HRIS i dostawców oraz wielu innym funkcjom oferowanym przez nasz system zarządzania mobilnością.

Pomóż swoim relokowanym pracownikom przygotować się do życia i pracy za granicą i przygotuj ich na sukces dzięki narzędziom szkolenia kulturowego i dedykowanym zasobom.

Powiązane spostrzeżenia  Skontaktuj się z nami

  Zapraszamy do kontaktu w celu omówienia rozwiązań doradczych i technologicznych oferowanych przez Mercer w zakresie mobilności talentów.