Zarządzanie ryzykiem dla zwiększenia odporności pracowników i przedsiębiorstwa 

Czy wiesz, jakie ryzyka związane z ludźmi stanowią największe zagrożenie dla Twojej firmy, i jak je ograniczyć?

W miarę upływu czasu od szczytu pandemii, problemy środowiskowe, społeczne i związane z ładem korporacyjnym (ESG) zyskują na popularności, a firmy stają przed nowymi zagrożeniami dla łańcucha dostaw i talentów. Zarządzanie ryzykiem związanym z ludźmi w ramach szerszego podejścia do zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM) jest teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Dział kadr, menedżerowie ds. zarzadzania ryzykiem i członkowie C-suite powinni ściśle współpracować, aby zapewnić, że zagrożenia są odpowiednio identyfikowane, oceniane i ograniczane.

Konsekwencje takiego postępowania są znaczące, co przedstawia naszPeople Risk Report 2022. Odkryliśmy, że największe zagrożenia dla firm to cyberbezpieczeństwo i prywatność, administracja i usługi powiernicze oraz tragiczne wydarzenia w życiu osobistym. 

Firmy muszą zadać sobie pytanie: „Czy możemy zapewnić ludziom większe bezpieczeństwo, elastyczność i lepsze warunki zdrowotne, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom biznesowym związanym z obniżaniem kosztów, pokonywaniem zakłóceń operacyjnych i zwiększaniem płynności?”

Odpowiedź brzmi: tak. Ale tylko dla tych organizacji, które dobrze opanują fundamenty i upewnią się, że stosują odpowiednie praktyki ERM.

Ważnym elementem układanki jest budowanie zaufania wśród pracowników i innych interesariuszy, w tym klientów. Nasze szerokie badania pokazują, że reakcje pracodawców podczas pandemii wpłynęły na nastroje pracowników. W erze zwiększonej świadomości na temat kwestii ESG firmy muszą pracować ciężej, aby zdobyć zaufanie pracowników, klientów, inwestorów i organów regulacyjnych.

Pięć kluczowych globalnych wniosków z People Risk Report 2022

Największym ryzykiem związanym z ludźmi, przed którym stoją dziś firmy, jest bezpieczeństwo cybernetyczne i prywatność danych. Nie jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę sytuację geopolityczną i przypadki naruszenia danych w dużych organizacjach, które miały miejsce w ciągu ostatniego roku.

Drugie ryzyko na świecie to administracja i usługi powiernicze. Niezdolność do administrowania planami świadczeń i wynagrodzeń w sposób dokładny, sprawiedliwy i zgodny z obietnicami słusznie wymaga uwagi firm. Błędy i niewypełnione zobowiązania mogą prowadzić do nadszarpnięcia reputacji, a w rezultacie do działań regulacyjnych i kar.

Tragiczne wydarzenia w życiu osobistym są trzecim globalnym ryzykiem, a na czwartym miejscu są pandemie i inne choroby zakaźne. Podkreśla to potrzebę wsparcia pracowników i podejmowania innych proaktywnych strategii radzenia sobie z przyszłymi kryzysami, w tym wynikającymi ze zmian klimatu, inflacji/rosnących stóp procentowych, pandemii, recesji lub konfliktów zbrojnych.

Na piątym miejscu zestawienia największych zagrożeń był zmieniający się charakter pracy. Stopień, w jakim elastyczny czas pracy ewoluował w ciągu ostatnich dwóch lat, zasługuje na analizę i zmianę dotychczasowych praktyk. W związku ze zjawiskiem „Great Resignation” firmy muszą teraz postarać się przyciągnąć, zatrzymać i zaangażować pracowników na dłużej.

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 • Pandemie i inne choroby zakaźne
 • Zdrowie i dobrostan pracowników
 • Zdrowie psychiczne
 • Wyczerpanie zawodowe
 • Choroby i urazy związane z pracą

Ład korporacyjny i finanse

 • Administracja i usługi powiernicze
 • Rosnące koszty opieki zdrowotnej, ochrony przed ryzykiem i świadczeń w zakresie dobrostanu pracowników
 • Odpowiedzialność za podejmowanie decyzji dotyczących świadczeń i nagród
 • Praktyki prawne oraz praktyki dotyczące zgodności z przepisami i finansów
 • Emerytura i ryzyka finansowe

Przyspieszona cyfryzacja 

 • Bezpieczeństwo cybernetyczne i prywatność danych
 • Wpływ automatyzacji i sztucznej inteligencji
 • Starzenie się technologii HR
 • Niezgodność strategii kadrowej i biznesowej
 • Nieaktualne umiejętności

Praktyki dotyczące utalentowanych pracowników 

 • Zmiana charakteru pracy
 • Przyciąganie, utrzymywanie i angażowanie talentów
 • Ryzyko dotyczące sukcesji i kluczowego personelu
 • Zasady postępowania i kultura organizacji
 • Podróże i mobilność

Środowisko i społeczeństwo 

 • Tragiczne wydarzenia w życiu osobistym
 • Środowisko
 • Warunki pracy i relacje pracownicze
 • Różnorodność, równość i integracja
 • Kwestie związane z kierownictwem

Pobierz dokument „Ryzyko związane z Ludźmi 2022”, aby dowiedzieć się, jakie zagrożenia związane z ludźmi mają wpływ na firmy

 Nasze badania dotyczące ryzyka kadrowego ujawniają największe zagrożenia dla ludzi, które należy wziąć pod uwagę w ramach strategii ryzyka kadrowego. Dowiedz się, jak budować prężność biznesową i odporność pracowników, w ramach pięciu kluczowych filarów zarządzania ryzykiem związanym z ludźmi.

Co firmy mogą zrobić

Złożoność organizacyjna jest wysoką barierą dla każdego filaru ryzyka związanego z ludźmi. W miarę jak firmy stale się rozwijają, a zagrożenia pojawiają się w tradycyjnie odizolowanych sferach pracy, organizacje mają trudności z określeniem, kto jest odpowiedzialny za poszczególne obszary, co prowadzi do luk w odpowiednim reagowaniu na ryzyko.

Działy kadr i menedżerowie ds. zarządzania ryzykiem muszą zatem współpracować. Badanie People Risk Report 2022 pokazuje silną zgodność między tymi grupami, jeśli chodzi o najważniejsze problemy, przed którymi stoją firmy. Organizacje powinny wykorzystać ich połączenie i kontynuować przełamywanie podziałów, aby jeszcze bardziej zacieśniać współpracę w zakresie identyfikacji i ograniczania ryzyka.

Trudności ze zmianą osobistych zachowań są również identyfikowane jako kluczowa bariera. Z tego powodu niezwykle ważne jest rozwijanie kultury ERM. Kultura ryzyka jest zbudowana na fundamencie wspólnych wartości, postaw i zachowań organizacyjnych, z widocznym i odpowiedzialnym przywództwem popartym wspólną odpowiedzialnością i działaniami wszystkich członków personelu. Ryzyko to zarówno zagrożenia, jak i szanse, dlatego potrzebne jest wielodyscyplinarne, przemyślane i dobrze skoordynowane podejście, które pomoże opracować skuteczne środki łagodzące zagrożenia oraz wykorzystywać nadarzające się możliwości.

Nasz raport „Wiek zdolności adaptacyjnych” wskazuje, że 88% zespołów HR doświadczyło większego zaangażowania w świadczenia od kierownictwa wyższego szczebla. Menedżerowie ds. zarządzania ryzykiem i zespoły HR muszą zatem wynieść swoje kompetencje na wyższy poziom.

Oznacza to opracowanie bardziej przemyślanego podejścia do wysłuchiwania pracowników, ściślejsze powiązanie świadczeń z celami biznesowymi oraz rozsądne zarządzanie kosztami, skoncentrowane na tworzeniu wartości i wieloletnich strategiach świadczeń. Niektóre firmy modyfikują wartości i założenia kultury organizacji, aby promować przywództwo skoncentrowane na człowieku, sprawiedliwości i celu. Wraz ze wzrostem popularności ESG wiele firm chce zbudować zrównoważoną kulturę organizacji, w tym zapewnić dobrostan pracowników. W tym scenariuszu trudniej będzie dokonywać cięć w świadczeniach, tak jak w przeszłości zrobiło to wiele firm, aby utrzymać korzystne budżety świadczeń. Dlatego potrzebne jest zarządzanie kosztami, a nie przenoszenie ich na pracowników; na przykład kierowanie pracowników do lepszych punktów opieki medycznej, w celu zmniejszenia komplikacji zdrowotnych, lub nawet korzystanie z opieki wirtualnej.

Ważne pytania

albo specjaliści HR lub ds. zarządzania ryzykie dopiero zaczynający zapoznawać się z dyscypliną swojego odpowiednika. Oto kilka możliwych tematów, od których można rozpocząć rozmowę na temat identyfikacji ryzyka.
 1. W jaki sposób oczekiwania pracowników, klientów, inwestorów i organów regulacyjnych dotyczące ESG wpływają na działalność firmy? 
 2. Czy różnorodność, równość i integracja to dla nas martwy punkt? Czy potrzeby zróżnicowania miejsca pracy są odzwierciedlone w programach świadczeń pracowniczych?
 3. Czy zdrowiem psychicznym można zarządzać w sposób bardziej proaktywny i jaki może to mieć wpływ na potrzeby ubezpieczeniowe w takich obszarach jak ubezpieczenie D&O lub ryzyko dotyczące kluczowego personelu?
 4. W jaki sposób trudność w przyciąganiu, zatrzymywaniu i angażowaniu talentów wpływa na działalność biznesową, doświadczenia klientów i rentowność?
 5. Czy istnieją możliwości dalszego wzmocnienia kultury organizacji, aby wspomóc utrzymanie pracowników i poprawić praktyki zarządzania ryzykiem?
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia