Your talent assessments in focus
Mettl's cutting edge mix of innovative AI based proctoring technology and proven assessment tools help you identify, retain and develop the best people with the right expertise.

ข้อมูลเชิงลึกที่แนะนํา


   
  รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของผู้คนที่องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญในปัจจุบัน และวิธีการบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น
  1281258408 1281258408
  ชีวิตที่ Mercer
  เราเชื่อมั่นในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น - การให้คําแนะนําและโซลูชันที่เชื่อถือได้ และการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนมากขึ้นสําหรับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนของเรา

  ค่านิยมของเรา

  ค่านิยมของเราสะท้อนถึงตัวตนของเรา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสําหรับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนของเรา
   มาคุยกัน
   |
   บอกเราถึงความต้องการของคุณ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราจะนําทางคุณไปยังเส้นทางที่ถูกต้อง
   |