Invest in quality HR data and insights to navigate 2024
Get up to 40% off data reports you need.
 
Get up to 40% off data reports you need.

ข้อมูลเชิงลึกที่แนะนํา


   
  รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของผู้คนที่องค์กรต่าง ๆ ต้องเผชิญในปัจจุบัน และวิธีการบรรเทาความเสี่ยงเหล่านี้เพื่อสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนมากขึ้น
  1281258408 1281258408
  ชีวิตที่ Mercer
  เราเชื่อมั่นในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้น - การให้คําแนะนําและโซลูชันที่เชื่อถือได้ และการสร้างผลลัพธ์ที่ดีต่อสุขภาพและยั่งยืนมากขึ้นสําหรับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนของเรา

  ค่านิยมของเรา

  ค่านิยมของเราสะท้อนถึงตัวตนของเรา ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจในการสร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นสําหรับลูกค้า เพื่อนร่วมงาน และชุมชนของเรา
   มาคุยกัน
   |
   บอกเราถึงความต้องการของคุณ และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเราจะนําทางคุณไปยังเส้นทางที่ถูกต้อง
   |