Posiadamy najbardziej doświadczony zespół konsultantów, łączący doświadczenia z rynku doradztwa emerytalnego dla firm, z ekspertyzą związaną z zarządzaniem aktywami oraz świadczeniem usług maklerskich (w zakresie obrotu papierami wartościowymi).

Wspieramy naszych klientów zarówno w projektach uruchamiania planów kapitałowych, jak i bieżącego zarządzania planami, w tym także zmiany instytucji zarządzającej aktywami. W szczegółach nasze usługi mogą dotyczyć:
 1. Na etapie uruchamiania planów

  Ten zakres naszego wsparcia może obejmować:

  • Analizy i porównania różnych konstrukcji planów, także w aspektach finansowych oraz z perspektywy skuteczności i efektywności planu jako narzędzia polityki wynagradzania,
  • Projektowanie warunków planu w oparciu o znajomość najlepszych praktyk rynkowych (m.in. z wykorzystaniem szeregu własnych badań Mercer),
  • Wybór zarządzającego aktywami planu (w oparciu o proces i model analityczny rozwijany przez nas w Polsce od ponad 20 lat, będący połączeniem globalnej wiedzy i doświadczeń Mercer oraz lokalnych i indywidualnych rozwiązań stosowanych na polskim rynku),
  • Negocjacje warunków umów oraz przygotowania pełnej dokumentacji planu,
  • Wsparcie w procesie rejestracji planu – dotyczy PPE, które wymaga decyzji Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Komunikację z pracownikami.
 2. Na etapie bieżącego zarządzania planami (jedynie wybrane aktywności)

  W tym zakresie nasze wsparcie może dotyczyć:

  • Organizowania procesów zmiany zarządzającego aktywami, w tym wybór nowego zarządzającego, przygotowanie niezbędnej dokumentacji i analiza strony formalnej procesu zmiany partnera, uzgodnienie warunków zmiany, nadzór nad procesem i jego skomunikowanie uczestnikom planu, itd.,
  • Monitorowania wyników planu emerytalnego poprzez uruchomienie u pracodawcy i organizowanie regularnych spotkań komitetów inwestycyjnych. W tym zakresie Mercer odpowiada m.in. za przygotowanie analiz oraz prowadzenie spotkań komitetów. Typowy zakres analiz przygotowanych w tego typu projektach obejmuje: 1) wyniki i ryzyko inwestycyjne, 2) warunki planu vs praktyka rynkowa, 3) zmiany prawa i obszar compliance, 4) administrowanie planem oraz 5) koszty, w tym głównie wynagrodzenie zarządzającego,
  • Okresowych analiz i oceny działalności planu. Zakres takich analiz jest uzgadniany indywidualnie. Często jest on zbliżony do analiz przygotowywanych dla potrzeb komitetów inwestycyjnych (jak wyżej)). Przedmiotem analizy mogą być zarówno dokumenty planu (umowy, regulaminy, dokumenty komunikacyjne), jak informacje uzyskane od podmiotu zarządzającego planem. Plan ocenia się pod kątem atrakcyjności dla uczestników (rodzaje oferowanych funduszy, koszty), dodatkowo porównując jego warunki do najlepszych praktyk rynkowych. W naszych analizach również ważne jest bezpieczeństwo i interes pracodawcy (dlatego np. bardzo często analizuje się warunki i konsekwencje rozwiązania umowy z podmiotem zarządzającym). Część pracodawców decyduje się także poszerzyć analizę o badanie oczekiwań pracowników, tak, aby zyskać pewność, że plan jest wciąż konkurencyjny, alternatywnie zidentyfikować elementy jego konstrukcji wymagające zmiany.
 3. Na etapie bieżącego administrowania planami.

  W tym zakresie wsparcie Mercer polega na:

  • Przejęciu administrowania planem (w tym także kontrolowaniu „ustawowych” limitów partycypacji oraz prowadzeniu infolinii dla uczestników) lub
  • Doradztwie polegającym m.in. na przeglądzie stosowanych procesów i procedur, czy oceny zakresu wsparcia otrzymywanego od instytucji finansowej przez pracowników i pracodawcę.
 4. Na etapie bieżącej komunikacji i edukacji skierowanych do pracowników, uczestników planów.
  W tym obszarze do zadań Mercer należy m.in. przygotowanie materiałów informacyjnych oraz poprowadzenie spotkań (webinariów) dla pracowników. Często pierwszym i najważniejszym krokiem w regularnej komunikacji jest zaplanowanie i wprowadzenie stałych zasad dostarczania pracownikom informacji o warunkach planu, wynikach inwestycyjnych oraz zapewnienie bieżącego dostępu do informacji o wartości środków oraz decyzjach, jakie mogą na bieżąco podejmować.

Dowiedz się więcej

Porozmawiaj z konsultantem Mercer Polska