Fundusze Mercer w Polsce

Fundusze przeznaczone są dla klientów instytucjonalnych w szczególności dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, towarzystw emerytalnych, towarzystw ubezpieczeniowych, banków oraz innych podmiotów zarządzających aktywami.

Obecnie oferowane są cztery subfundusze funduszu parasolowego MGI Funds plc (fundusz parasolowy typu UCITS z siedzibą w Irlandii) zarządzanego przez Mercer Global Investments. W Polsce są dostępne jednostki w USD. Istnieje także możliwość zabezpieczenia kursu walutowego do PLN.

Mercer Passive Global Equity Fund – fundusz indeksowy, którego aktywa są inwestowane przede wszystkim w papiery udziałowe, które w możliwie największym stopniu odzwierciedlają papiery wchodzące w skład indeksu giełdowego MSCI World Index (Net Dividends Reinvested) w USD. Indeks ten prezentuje wyniki akcji spółek o dużej i średniej kapitalizacji z rynków rozwiniętych. Roczne opłaty bieżące funduszu wynoszą 0,10%.

Mercer Global High Yield Bond Fund – fundusz dłużny, którego aktywa są inwestowane w papiery dłużne poniżej ratingu inwestycyjnego zarówno emitowane przez rządy jak i firmy niemal z całego świata. Celem funduszu jest dążenie do wypracowania wyników powyżej indeksu ICE BofAML BB-B Rated Developed Markets High Yield Constrained Index (o 0,2–0,5% przed odliczeniem wynagrodzenia za zarządzanie i dystrybucję) średniorocznie w średniej lub długiej perspektywie. Roczne opłaty bieżące funduszu wynoszą 0,42%.

Mercer Passive Sustainable Global Equity Feeder Fund – fundusz zarządzany pasywnie. Co najmniej 85% jego aktywów jest inwestowane w jednostki subfunduszu Mercer Passive Sustainable Global Equity UCITS CCF. W efekcie wyniki funduszu powinny być podobne do wyników funduszu bazowego, a ten inwestuje głównie w globalne akcje i podobne papiery wartościowe, które w miarę możliwości odzwierciedlają udziałowe papiery wartościowe indeksu Solactive Sustainable Global Developed Equity Index. Roczne opłaty bieżące funduszu wynoszą 0,15%.

Poznaj naszych ekspertów


Dowiedz się więcej 

Porozmawiaj z konsultantem Mercer Polska