Rozwiązania emerytalne o zdefiniowanych świadczeniach pomagające zmniejszyć ryzyko i osiągnąć lepsze rezultaty

Zapewniamy tysiące opcji zdefiniowanych planów emerytalnych obejmujących cenne analizy, wartościowe porady i praktyczne wsparcie na każdym etapie wdrożenia. Globalna skala naszej działalności i obszerne zasoby mogą pomóc Ci w każdym ze scenariuszy, zapewniając jednocześnie spersonalizowane informacje, wskazówki i wsparcie zależnie od potrzeb Twojego planu.

Główne cele emerytur o zdefiniowanych świadczeniach

Emerytury o zdefiniowanych świadczeniach (DB) pomagają zapewnić dochód emerytalny milionom ludzi na całym świecie. Plany mogą znajdować się na różnych etapach dojrzałości, jednak duża część z nich jest w trakcie ograniczania ryzyka i pracuje nad zamknięciem planu. Jesteśmy zdania, że plany typu DB skupiają się na kilku kluczowych celach — ograniczenie narażenia na ryzyko i zapewnienie lepszego dochodu emerytalnego dla pracowników (beneficjentów).  
 • Zapewnienie pozytywnych rezultatów emerytalnych

  Zarządzanie strategią planów DB nie jest łatwym zadaniem. Dążąc do zapewnienia lepszych zwrotów, należy potrafić zidentyfikować i wykorzystać możliwości, które pomogą spełnić długoterminowe wymagania w zakresie finansowania, rozwiązując przy tym wyzwania takie jak zrównoważony charakter, długowieczność, zmienność stóp procentowych i presja regulacyjna.
 • Ograniczenie narażenia planu na ryzyko

  Ogólnie rzecz biorąc, ważne jest, aby programy typu DB pozwalały zarządzać ryzykiem przyszłego niedofinansowania i podejmować kroki w celu zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia świadczeń dla członków. Aby ułatwić zarządzanie tą niepewnością, powiernicy funduszy mogą rozważyć szereg praktycznych rozwiązań takich jak strategie inwestycyjne, zabezpieczenie, transfer ryzyka, zaoferowanie uczestnikom opcji i organizowanie wsparcia finansowego.

Jak rozwiązać typowe problemy związane z emeryturami o zdefiniowanych świadczeniach 

Każdy plan emerytur o zdefiniowanych świadczeniach (DB) jest unikatowy. Każdy z planów charakteryzuje się własną sytuacją w zakresie finansowania, profilem ryzyka, strategią inwestycyjną, relacjami ze sponsorem i wymogami w zakresie zarządzania. Pomimo tego istnieją pewne tematy i wymagania wspólne dla większości planów typu DB.

Istnieje szereg strategii zależnych od apetytu na ryzyko i celów, które można rozważyć w celu zarządzania ryzykiem emerytalnym. Można przyjąć strategię, która zmniejsza narażenie na ryzyko związane z wahaniami na rynkach, bądź taką, która umożliwia szybkie reagowanie, aby na przykład wykorzystać dynamiczne zmiany na rynku.

Apetyt na ryzyko powinien być dostosowany do ogólnych celów finansowania oraz umożliwiać zbadanie korzyści płynących z opcji obniżenia ryzyka (w tym wykup wewnętrzny lub zewnętrzny), inwestycji opartych na zobowiązaniach oraz modelowania zobowiązań aktywów.

Nasi konsultanci ds. ryzyka emerytalnego mogą pomóc w ustaleniu ścieżek i poziomów ryzyka oraz zintegrować zarządzanie ryzykiem z poprawą finansowania, inwestycjami opartymi na zobowiązaniach (LDI), modelowaniem odpowiedzialności za aktywa, konstrukcją portfela, opcjami dla członków oraz opcjami transferu ryzyka takimi jak wykupienie. 

Zmiany w regulacjach, prawodawstwie, niepewność polityczna i zmienność rynkowa skłaniają inwestorów do poszukiwania szerszego zakresu możliwości w ramach bilansu emerytalnego w celu odkrycia potencjału w zakresie zwrotu lub zarządzania ryzykiem.

Wiele spośród osób zarządzających aktywami i strategiami inwestycyjnymi ma obecnie większą świadomość szerszego kontekstu społecznego i uwzględnia cele zrównoważonego rozwoju. Aby wdrożyć strategię inwestycyjną, która odzwierciedla Twoje długoterminowe zobowiązania i cele, musisz być w stanie zidentyfikować i opracować odpowiednią strategiczną alokację aktywów i portfel zarządzających aktywami, aby spełnić potrzeby.

Możemy pomóc Ci w przeanalizowaniu szerokiego zakresu klas aktywów i czynników wpływających na rynek / zwrot z inwestycji, aby stworzyć plan strategiczny, który naszym zdaniem będzie optymalny, oraz który pomoże zrealizować cele wzrostu Twojego planu przy zachowaniu odpowiedniego profilu ryzyka. 

Wymagania aktuarialne będą obejmować regularną wycenę, monitorowanie pozycji finansowania, prognozowanie budżetu i wymogi w zakresie zgodności. Może to obejmować koordynowanie wielu planów w różnych lokalizacjach lub spełnianie wymagań lokalnych. Konieczne może być przeanalizowanie projektu planu emerytalnego w celu uwzględnienia zmian w przepisach, odzwierciedlenia wpływu transakcji korporacyjnych, a nawet potencjalnego rozwiązania planu.

Mamy na całym świecie wielu aktuariuszy i analityków z uprawnieniami, którzy mogą pomóc w spełnieniu wymagań aktuarialnych. Aby dowiedzieć się więcej o usługach aktuarialnych w Twojej jurysdykcji, skontaktuj się z nami .

Dostęp do zewnętrznych kompetencji i zasobów może pomóc w zmniejszeniu obciążenia administracyjnego planów emerytalnych. Możemy pomóc Ci zmniejszyć ograniczenia zasobów oraz zarządzać złożonością planu i ryzykiem związanym ze zgodnością, niezależnie od tego, czy Twój plan jest otwarty czy zamknięty, narastający czy zamrożony.

Nasze usługi obejmują zakres od współzarządzania do pełnego outsourcingu oraz obejmują tymczasową pomoc w okresach krytycznych zmian biznesowych lub personalnych.

Szeroki zakres rozwiązań na każdym etapie realizacji programu określonych świadczeń 

 • Mercer Pension Risk Exchange

  Rynek internetowy dla organizacji i powierników rozważających masowe transakcje polis emerytalnych. Giełda zapewnia bezpośredni dostęp do aktualnych wycen ubezpieczycieli i pokazuje koszt transakcji planów emerytalnych w odniesieniu do finansowania systemu i wskaźników księgowych.
  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
 • Rozwiązanie dynamicznej eliminacji ryzyka firmy Mercer

  Rozwiązanie to zapewnia ramy do zdefiniowania docelowego celu wraz z planem działania, który pozwoli go osiągnąć dzięki wykorzystaniu naszego doświadczenia w dziedzinie zarządzania ryzykiem oraz wiedzy operacyjnej. Plan działania pomaga reagować na warunki rynkowe i kontynuować pracę na rzecz pożądanego wyniku.
  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
 • Wdrożenie i OCIO

  Możemy pomóc w zdefiniowaniu, opracowaniu i wdrożeniu strategii inwestycyjnej, zajmując się takimi obszarami jak zarządzanie, ryzyko, zrównoważony rozwój i dywersyfikacja. Dopasowujemy nasze usługi do Twoich potrzeb i pomagamy Ci osiągnąć Twoje cele inwestycyjne.
 • Pulpit nawigacyjny emerytur o zdefiniowanych świadczeniach (DB)

  Jest to interaktywne narzędzie internetowe, które zapewnia przegląd kluczowych statystyk ze wszystkich globalnych planów o zdefiniowanych świadczeniach takich jak strategie inwestycyjne, pozycje finansowania, przewidywane przepływy pieniężne oraz wartość narażona na ryzyko. Można je dostosować, aby uściślić dane planu do określonych poziomów oraz umożliwić użytkownikom ocenę hipotetycznych scenariuszy.
  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
 • Zrównoważone inwestycje

  Pomagamy w budowaniu zrównoważonej strategii inwestycyjnej, która uwzględnia integrację aspektu środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem (ESG) oraz czynniki różnorodności, równości i integracji (DEI) i dąży do optymalnej kombinacji pozytywnych zmian i korzystnych stop zwrotu. 
 • Badania dotyczące zarządzających aktywami

  Subskrybując MercerInsight ®, możesz uzyskać dostęp do danych, analiz i naszych przyszłych badań na temat zarządzających aktywami oraz tysięcy strategii inwestycyjnych na rynkach publicznych i prywatnych.
 • Globalni i lokalne aktuariusze

  Zapewniamy doradztwo, strategie i skoordynowane rozwiązania globalne i regionalne, koncentrując się na kwestiach mających wpływ na świadczenia i szerzej zdefiniowane potrzeby w zakresie wynagrodzeń w organizacjach międzynarodowych. Zapewniamy globalną koordynację wyceny finansowania i księgowości, ustalanie założeń, skonsolidowane raportowanie oraz globalne zarządzanie planami typu DB oraz DC przy użyciu naszego autorskiego narzędzia Mercer Globe.
  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
 • Usługi transakcyjne

  Nasze zespoły mają duże doświadczenie w pomaganiu klientom w zarządzaniu złożonymi transakcjami, takimi jak wykupy, wykupy i duże programy opcji członkowskich.  Możemy czerpać z głębokich relacji branżowych, w tym ze środowiskiem ubezpieczycieli, aby pomóc klientom w zakresie oceny wykonalności i optymalnego zaprojektowania takich rozwiązań, a także wspierać ich na każdym etapie ich wdrażania.
  Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.
 • Badania strategiczne

  Zostań członkiem MercerInsight® Community już dziś, aby uzyskać dostęp do badań strategicznych od setek innowatorów z całego świata, między innymi od firmy Mercer i wydawców zewnętrznych. Dołączenie jest łatwe i bezpłatne.

Wszystko znajdziesz tutaj: MercerInsight® Community

Uprość wyszukiwanie. Uzyskaj dostęp do wyników strategicznych badań, dostosowanych do Twoich zainteresowań. Badania są prowadzone przez liderów opinii z branży inwestycyjnej, w tym firmę Mercer i wydawców zewnętrznych. Subskrypcja jest bezpłatna, a rejestracja zajmuje tylko kilka sekund.
Dołącz do społeczności

Skontaktuj się z ekspertem ds. emerytur już dziś

Jesteśmy tu po to, aby ułatwić Ci stawić czoła różnym wyzwaniom i wykorzystać możliwości związane z emeryturami o zdefiniowanych świadczeniach

Zapoznaj się z naszymi ważnymi uwagami

1 Inwestowanie w ESG odnosi się do czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego, które mogą mieć istotny wpływ na wyniki finansowe i dlatego też są brane pod uwagę, wraz z innymi wskaźnikami ekonomicznymi i finansowymi, przy ocenie ryzyka i potencjału zwrotu inwestycji. Inwestowanie tematyczne polega na inwestowaniu z myślą o celu, przynajmniej częściowo, wywieraniu wpływu w odniesieniu do kwestii środowiskowych, społecznych lub związane z zarządzaniem, generując przy tym zysk lub ograniczając ryzyko. Jak zawsze, decyzja o zainwestowaniu w opcje związane z zagadnieniem ESG, podobnie jak wszystkie opcje, musi być podjęta w oparciu o rozważną procedurę, której celem jest wspieranie interesów finansowych programu i jego uczestników.