Warunki użytkowania 

Data wejścia w życie: Luty 2023 r.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z TEJ WITRYNY PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI UŻYTKOWANIA ("Warunki"). Witamy na stronie Mercer.com. Niniejsza witryna internetowa lub aplikacja wraz z całą jej zawartością, funkcjami, projektem i funkcjonalnością nazywamy „Witryną”. Kontynuując dostęp do tej Witryny lub jakiejkolwiek usługi na niej lub korzystanie z niej, wyrażasz zgodę na niniejsze Warunki. Mercer (US) LLC („Mercer”) jest właścicielem i prowadzi niniejszą Witrynę w imieniu własnym i swoich spółek zależnych na całym świecie (łącznie „Spółki Mercer”) w celu dostarczania informacji i usług online użytkownikom na rzecz Spółek Mercer („Usługa”). Od czasu do czasu Mercer może zmieniać lub modyfikować Warunki. W związku z tym prosimy o dalsze przeglądanie Warunków podczas uzyskiwania dostępu do tej Strony lub korzystania z niej. Korzystanie z tej Witryny lub dowolnej usługi w ramach tej Witryny po zamieszczeniu zmian w Warunkach będzie równoznaczne z akceptacją Warunków w zmienionej formie. Jeśli w dowolnym momencie użytkownik postanawia nie zaakceptować Warunków, wówczas nie może korzystać z tej Witryny. Wszelkie zaproponowane przez użytkownika warunki dodatkowe lub sprzeczne z Warunkami są wyraźnie odrzucane przez Mercer i nie mają mocy prawnej. Niniejsze Warunki regulują korzystanie z tej Strony i są odrębne od warunków wszelkich innych umów zawartych z Mercer.

 1. Zgoda użytkownika na Warunki użytkowania. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Warunkami i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ponadto użytkownik zgadza się: (i) przestrzegać obowiązujących w Stanach Zjednoczonych przepisów i regulacji federalnych, stanowych, lokalnych i zagranicznych dotyczących przesyłania wszelkich danych uzyskanych z Witryny zgodnie z Warunkami; (ii) nie korzystać z Witryny w nielegalnych celach; oraz (iii) nie zakłócać ani nie zakłócać sieci podłączonych do Witryny.

 2. Własność intelektualna. Niniejsza strona internetowa, w tym między innymi tekst, czcionki, treści, fotografie, filmy, dźwięki i grafiki, jest chroniona prawami autorskimi, znakami towarowymi, znakami usługowymi, traktatami międzynarodowymi i/lub innymi prawami własności i prawami Stanów Zjednoczonych i innych krajów. Witryna jest również chroniona jako praca zbiorowa lub kompilacja na mocy prawa autorskiego Stanów Zjednoczonych oraz innych praw i umów. Wszystkie poszczególne artykuły, kolumny i inne elementy składające się na Witrynę są również utworami chronionymi prawem autorskim. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, wizerunek handlowy, logo, projekty i dźwięki związane z Witryną należą do firmy Mercer lub stron trzecich. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa autorskiego, znaków towarowych i innych, a także wszelkich dodatkowych informacji o własności intelektualnej lub ograniczeń zawartych w Witrynie.

 3. Dozwolone użytkowanie; ograniczenia użytkowania. Użytkownik nie może wykorzystywać Witryny do celów niezgodnych z prawem lub w sposób niezgodny z Warunkami. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Witryny wyłącznie na użytek i korzyść własną oraz swojej organizacji, a nie w celu odsprzedaży lub innego przekazania albo wykorzystania przez lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać, nie przekazywać, nie rozpowszechniać ani nie usuwać żadnych informacji zawartych na Stronie w jakikolwiek sposób, który mógłby stanowić konkurencję dla działalności firmy Mercer lub być jej szkodliwy. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Witryna została opracowana, skompilowana, przygotowana, zmieniona, wybrana i zorganizowana przez firmę Mercer i inne podmioty (w tym niektóre inne źródła informacji) poprzez zastosowanie metod i standardów oceny opracowanych i zastosowanych poprzez poświęcanie znacznej ilości czasu, wysiłku i pieniędzy oraz stanowi cenną własność intelektualną i tajemnice handlowe Mercer i innych podmiotów. Użytkownik zgadza się chronić prawa własności Mercer i wszystkich innych osób posiadających prawa do Strony w okresie obowiązywania niniejszej Umowy i po jego zakończeniu oraz przestrzegać wszelkich uzasadnionych pisemnych żądań Mercer lub jej dostawców dotyczących treści, sprzętu lub innych ("Dostawców") w celu ochrony praw umownych, ustawowych i zwyczajowych przysługujących im i innym osobom na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Mercer na piśmie po powzięciu wiedzy o jakimkolwiek nieuprawnionym dostępie lub korzystaniu z Witryny przez którąkolwiek ze stron lub o wszelkich roszczeniach dotyczących naruszenia przez Witrynę jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw umownych, ustawowych lub zwyczajowych.

 4. Dalsze ograniczenia użytkowania. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE KOPIOWAĆ, REPRODUKOWAĆ, REKOMPILOWAĆ, DEKOMPILOWAĆ, DEZASEMBLOWAĆ, ODTWARZAĆ KODU ŹRÓDŁOWEGO, ROZPOWSZECHNIAĆ, PUBLIKOWAĆ, WYŚWIETLAĆ, WYKONYWAĆ, MODYFIKOWAĆ, WGRYWAĆ, TWORZYĆ DZIEŁ POCHODNYCH, PRZESYŁAĆ LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB WYKORZYSTYWAĆ JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI WITRYNY, Z WYJĄTKIEM MOŻLIWOŚCI POBIERANIA MATERIAŁÓW Z WITRYNY I/LUB DRUKOWANIA UZASADNIONEJ LICZBY KOPII NA UŻYTEK WŁASNY LUB W OBRĘBIE SWOJEJ ORGANIZACJI Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE WSZYSTKIE KOPIE ZACHOWAJĄ WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE I INNE INFORMACJE O PRAWACH WŁASNOŚCI. BEZ USZCZERBKU DLA OGÓLNEGO CHARAKTERU POWYŻSZYCH POSTANOWIEŃ, ANALIZA I PREZENTACJA ZAWARTE NA STRONIE NIE MOGĄ BYĆ RECYRKULOWANE, REDYSTRYBUOWANE ANI PUBLIKOWANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY MERCER. MODYFIKACJA TREŚCI WITRYNY STANOWI NARUSZENIE PRAW AUTORSKICH I INNYCH PRAW WŁASNOŚCI FIRMY MERCER. PONADTO UŻYTKOWNIK NIE MOŻE OFEROWAĆ ŻADNEJ CZĘŚCI WITRYNY DO SPRZEDAŻY ANI ROZPOWSZECHNIAĆ JEJ ZA POŚREDNICTWEM ŻADNEGO NOŚNIKA, W TYM MIĘDZY INNYMI TELEWIZJI LUB TRANSMISJI RADIOWEJ, SIECI KOMPUTEROWEJ LUB HIPERŁĄCZY W INTERNECIE BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY FIRMY MERCER. WITRYNA I INFORMACJE W NIEJ ZAWARTE NIE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTYWANE DO TWORZENIA BAZ DANYCH JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU ANI TEŻ WITRYNA NIE MOŻE BYĆ PRZECHOWYWANA (W CAŁOŚCI LUB W JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI) W BAZACH DANYCH W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB JAKĄKOLWIEK OSOBĘ TRZECIĄ ANI TEŻ DO ROZPOWSZECHNIANIA JAKICHKOLWIEK STRON BAZ DANYCH ZAWIERAJĄCYCH CAŁOŚĆ LUB CZĘŚĆ WITRYNY. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE W ŻADEN SPOSÓB UŻYWAĆ WITRYNY W CELU POPRAWY JAKOŚCI JAKICHKOLWIEK DANYCH SPRZEDAWANYCH LUB PRZEKAZYWANYCH PRZEZ NIEGO OSOBOM TRZECIM. UŻYTKOWNIK NIE MOŻE UŻYWAĆ ŻADNYCH NAZW HANDLOWYCH, ZNAKÓW HANDLOWYCH, ZNAKÓW WITRYNY I LOGOTYPÓW WYŚWIETLANYCH W WITRYNIE (OKREŚLANYCH ŁĄCZNIE JAKO „ZNAKI”), Z WYJĄTKIEM PRZYPADKÓW WYRAŹNIE OKREŚLONYCH W NINIEJSZYCH WARUNKACH. ŻADNA Z TREŚCI POJAWIAJĄCYCH SIĘ NA STRONIE LUB W INNYM MIEJSCU NIE MOŻE BYĆ INTERPRETOWANA JAKO PRZYZNANIE, PRZEZ DOMNIEMANIE, ESTOPPEL LUB W INNY SPOSÓB, JAKIEJKOLWIEK LICENCJI LUB PRAWA DO UŻYWANIA JAKICHKOLWIEK ZNAKÓW. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE KORZYSTAŁ Z WITRYNY, ZAWARTYCH W NIEJ INFORMACJI ANI ŻADNYCH NAZW LUB ZNAKÓW SPRZEDAWCY W NIECHCIANYCH WIADOMOŚCIACH E-MAIL LUB SPAMIE I NIE BĘDZIE SPAMOWAĆ ANI WYSYŁAĆ NIEZAMÓWIONYCH WIADOMOŚCI E-MAIL DO ŻADNEJ OSOBY LUB PODMIOTU KORZYSTAJĄCEGO Z WITRYNY.

 5. Usługi komunikacji. Niniejsza Witryna może zawierać grupy informacyjne, fora i/lub inne urządzenia do przesyłania wiadomości lub komunikacji mające na celu umożliwienie Państwu komunikowania się z ogółem społeczeństwa lub z grupą osób (łącznie: Usługi "komunikacyjne"). Korzystanie z Usług komunikacji może wymagać rejestracji. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy hasła będącego wynikiem rejestracji i zobowiązuje się nie ujawniać go żadnej innej osobie ani podmiotowi. Użytkownik zgadza się, że jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego hasła i że będzie odpowiedzialny za wszelkie naruszenia tego zobowiązania, w tym wszelkie szkody, które wynikają lub są związane z takim naruszeniem, bez ograniczeń. Użytkownik zgadza się ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu jego hasła. Użytkownik zgadza się również niezwłocznie skontaktować z Mercer, jeśli ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego hasło zostało naruszone.

Możemy zapewnić użytkownikowi i innym użytkownikom możliwość publikowania lub przesyłania treści za pośrednictwem Usług komunikacyjnych na tej Stronie. Mercer nie popiera żadnych postów użytkowników i nie należy ich uważać za odzwierciedlające opinie lub poglądy Mercer. Użytkownik zgadza się ponosić odpowiedzialność za wszelkie treści zamieszczane lub w inny sposób przekazywane za pośrednictwem Usług komunikacji, w tym za ich zgodność z prawem, wiarygodność, stosowność, oryginalność i prawa autorskie. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usług komunikacji wyłącznie w celu zamieszczania, wysyłania i otrzymywania wiadomości i materiałów, które są właściwe i związane z daną Usługą komunikacji. Użytkownik zobowiązuje się, że korzystając z Usługi komunikacji, nie będzie (bez ograniczeń):

 • zniesławiać, obrażać, nękać, prześladować, grozić lub w inny sposób naruszać praw innych osób (takich jak prawo do prywatności i wizerunku);
 • publikować, zamieszczać, przesyłać, rozpowszechniać lub szerzyć żadnych nieodpowiednich, bluźnierczych, zniesławiających, uchybiających, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji;
 • przesyłać plików zawierających oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej (lub prawem do prywatności lub wizerunku), chyba że użytkownik posiada lub kontroluje prawa do nich lub uzyskał wszystkie niezbędne zgody;
 • przesyłać plików zawierających wirusy, uszkodzonych plików lub innego podobnego oprogramowania albo programów, które mogą uszkodzić działanie innego komputera;
 • reklamować lub oferować sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek towarów lub usług w celach biznesowych, chyba że dana Usługa komunikacji wyraźnie zezwala na takie wiadomości;
 • prowadzić lub przekazywać ankiet, konkursów, piramid finansowych lub „łańcuszków”;
 • pobierać jakichkolwiek plików zamieszczonych przez innego użytkownika Usługi komunikacji, o których użytkownik wie lub z uzasadnionych względów powinien wiedzieć, że nie mogą być legalnie rozpowszechniane w taki sposób;
 • fałszować lub usuwać jakichkolwiek informacji o autorach, prawnych lub innych stosownych informacji, oznaczeń własności, etykiet pochodzenia lub źródła oprogramowania albo innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
 • ograniczać lub uniemożliwiać innym użytkownikom korzystania z Usług komunikacji;
 • naruszać kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą mieć zastosowanie do danej Usługi komunikacji;
 • zbierać lub w inny sposób gromadzić informacji o innych, w tym adresów e-mail, bez ich zgody;
 • naruszać jakichkolwiek obowiązujących przepisów prawnych.

Mercer nie ma obowiązku monitorowania Usług komunikacyjnych. Mercer zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych w Usługach komunikacyjnych i usuwania wszelkich materiałów według własnego uznania. Mercer zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu użytkownika do którejkolwiek lub wszystkich Usług Komunikacyjnych w dowolnym momencie bez powiadomienia z dowolnego powodu.

Mercer będzie zarządzać wszelkimi danymi osobowymi zbieranymi za pośrednictwem niniejszej Strony zgodnie z Polityką prywatności dostępną pod adresem  https://www.mercer.com/footer/privacy-notice. Zgodnie z Oświadczeniem o ochronie prywatności Mercer zastrzega sobie prawo do ujawnienia przez cały czas wszelkich informacji niezbędnych do spełnienia wymogów obowiązującego prawa, regulacji, procesu prawnego lub żądania organu rządowego, jak również do edytowania, odmowy publikacji lub usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części, według wyłącznego uznania Mercer.

Mercer nie rości sobie praw własności do materiałów, które przekazujesz Mercer (w tym informacji zwrotnych i sugestii) lub publikujesz, przesyłanie, wprowadzanie lub przesyłanie do jakichkolwiek Usług komunikacyjnych (łącznie "Zgłoszenia"); jednak poprzez publikowanie, przesyłanie, wprowadzanie, dostarczania lub przesyłania Zgłoszenia, które użytkownik przyznaje firmie Mercer, spółki stowarzyszone, sublicencjobiorcy i inni użytkownicy tej Witryny zezwalają na korzystanie z Zamieszczonych treści w związku z działalnością ich firm, w tym bez ograniczeń, prawa do: kopia, rozpowszechniać, transmisja, publiczna wystawa, publicznie wykonują, powielać, edytuj, tłumaczenia i ponownego formatowania Zgłoszenia; oraz opublikowanie imienia i nazwiska użytkownika w związku z jego Zgłoszeniem.

Z tytułu wykorzystania Materiałów użytkownika, zgodnie z postanowieniami niniejszego dokumentu, nie będzie wypłacane żadne wynagrodzenie. Mercer nie ma obowiązku zamieszczać ani wykorzystywać żadnych Przesyłanych materiałów, które użytkownik może przekazać, i może usuwać lub edytować dowolne Przesyłane materiały w dowolnym momencie według własnego uznania Mercer.

Użytkownik rozumie również, że wszelkie publikowane przez niego treści będą uważane za niepoufne i niezastrzeżone, a publikując, przesyłając, wprowadzając, udostępniając lub przesyłając swoje Zgłoszenia użytkownik gwarantuje i oświadcza, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do jego Przesyłanych materiałów, jak opisano w niniejszym punkcie, w tym między innymi wszystkie prawa niezbędne do dostarczenia, opublikowania, przesłania, wprowadzenia lub przesłania Przesyłanych materiałów.

 6. Licencja. Użytkownik nie nabywa żadnych praw ani licencji do Witryny i materiałów w niej zawartych poza ograniczonym prawem do korzystania z Witryny zgodnie z Warunkami.

 7. Łączenie i ramowanie. Mercer zabrania buforowania Witryny, nieautoryzowanych łączy hipertekstowych do tej Witryny oraz tworzenia ramek na materiały dostępne za pośrednictwem tej Witryny. Mercer zastrzega sobie prawo do wyłączenia wszelkich nieautoryzowanych łączy lub ramek i w szczególności zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za zawartość innych stron internetowych, do których łącza znajdują się na tej Stronie. Inne witryny internetowe, które zawierają linki do Witryny, posiadają własne warunki użytkowania i polityki prywatności. Użytkownik uzyskuje dostęp do innych stron internetowych, do których łącza znajdują się na Stronie, na własne ryzyko, a Mercer wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z takimi stronami.

 8. Łączenie. Bez wyraźnej pisemnej zgody Mercer użytkownik nie może w szczególności zamieszczać łączy do niniejszej Strony, ani strony głównej, ani żadnej innej strony, która znajduje się na jednym lub kilku poziomach poniżej strony głównej ("połączenie głębokie"), ani też nie może wyświetlać treści tej Strony w innej witrynie ("ramka ").

 9. Prawa zastrzeżone. Wszystkie obecne i przyszłe prawa do tajemnic handlowych, patentów, praw autorskich, nazw handlowych, znaków towarowych, znaków usługowych, baz danych, know-how i innych praw własności dowolnego rodzaju, zgodnie z przepisami jakiegokolwiek organu rządowego, krajowego lub zagranicznego, w tym prawa do wszelkich wniosków i rejestracji dotyczących Strony (Prawa "własności intelektualnej") będą przez cały czas wyłączną własnością Mercer. Wszelkie obecne i przyszłe prawa do Witryny oraz tytuły do niej (w tym prawo do korzystania z Witryny i jej dowolnej części w odniesieniu do jakiejkolwiek obecnej lub przyszłej technologii) są zastrzeżone dla Mercer.

 10. Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności. Informacje zawarte w tej Witrynie stanowią jedynie ogólny przegląd poruszanych tematów oraz nie powinny być traktowane jako porady dotyczące jakiejkolwiek jednostkowej sytuacji i nie należy się na nich opierać, a także nie stanowią i nie zastępują uzyskania przez użytkownika porady podatkowej lub prawnej. W kwestiach związanych z konkretnym zakresem ubezpieczenia należy skonsultować się z doradcami ubezpieczeniowymi i prawnymi. Wszelka ochrona ubezpieczeniowa podlega warunkom, zasadom i wyłączeniom odpowiednich polis indywidualnych. Firma Mercer nie może zapewnić, że ubezpieczenie zostanie wykupione dla konkretnego klienta lub dla konkretnego ryzyka.

Użytkownik zgadza się, że korzysta z Witryny na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że Witryna i cała treść w niej zawarta, w tym między innymi treści, usługi, towary lub reklamy, a także wszelkie dokumenty w Witrynie („Elementy”) są dostarczane „W AKTUALNEJ POSTACI” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”, bez żadnych oświadczeń, gwarancji lub warunków jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do Witryny i Elementów, w tym między innymi dorozumianych oświadczeń, gwarancji lub warunków przydatności handlowej, nienaruszalności praw, tytułu, przydatności do określonego celu lub zastosowania, wydajności, dostępności, terminowości, dokładności lub kompletności. Mercer nie gwarantuje, że Witryna jest kompatybilna z Państwa sprzętem, nie zawiera błędów ani wirusów, robaków ani koni "trojańskich" i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą Państwo ponieść w wyniku takich szkodliwych cech. Zgadzasz się, że Mercer, Dostawcy i pełnomocnicy zewnętrzni nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) wszelkich obrażeń lub szkód, niezależnie od tego, czy jest to spowodowane zaniedbaniem Mercer, swoich pracowników, podwykonawców, agentów, Dostawcy lub w inny sposób powstałe w związku z Witryną; lub (ii) jakiejkolwiek usterki, niedokładność, pominięcie, opóźnienia lub jakiejkolwiek innej awarii Witryny spowodowanej przez sprzęt komputerowy użytkownika lub wynikającej z korzystania z Witryny na takim sprzęcie; lub (iii) polegania na Eksponatach bez naszej wyraźnej zgody.

Linki z lub do stron internetowych poza Witryną służą wyłącznie wygodzie użytkowników. Mercer nie weryfikuje, nie popiera, nie zatwierdza ani nie kontroluje i nie ponosi odpowiedzialności za żadne strony internetowe powiązane ze stroną internetową mercer.com, zawartość tych stron, strony trzecie wymienione w nich ani ich produkty i usługi. Łącza do jakiejkolwiek innej strony internetowej na własne ryzyko i Mercer nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody związane z linkowaniem. Treści innych witryn internetowych, usług, towarów lub reklam, które mogą być powiązane z Witryną, nie są utrzymywane ani kontrolowane przez Mercer. Łącza do stron z oprogramowaniem do pobrania służą wyłącznie wygodzie i Mercer nie ponosi odpowiedzialności za żadne trudności ani konsekwencje związane z pobieraniem oprogramowania. W związku z tym Mercer nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, treść ani dokładność innych witryn internetowych, usług lub towarów, które mogą być powiązane lub reklamowane w Witrynie. Mercer nie udziela: (a) żadnej gwarancji, wyraźnej ani dorozumianej, w odniesieniu do korzystania z linków znajdujących się na Stronie lub do Strony; (b) gwarancji dokładności, kompletności, przydatności lub adekwatności jakichkolwiek innych stron internetowych, usług, towarów lub reklam, które mogą być powiązane ze Stroną; ani (c) żadnego poparcia, wyraźnego lub dorozumianego, jakichkolwiek innych stron internetowych, usług, towarów lub reklam, które mogą być powiązane ze Stroną. Mercer nie ponosi również odpowiedzialności za niezawodność ani ciągłą dostępność linii telefonicznych i sprzętu wykorzystywanego do uzyskiwania dostępu do Witryny. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Mercer i/lub autorzy zewnętrzni mogą w dowolnym momencie ograniczyć dostęp do ich treści na mocy Warunków lub zabronić do nich dostępu.

 11. Ograniczenie odpowiedzialności. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE W ŻADNYM WYPADKU W TYM M.IN. ZANIEDBAŃ, BĘDZIE FUZJĄ, JEGO DOSTAWCY LUB PRZEDSTAWICIELE STRON TRZECICH PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB STRONY TRZECIEJ ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNI, PRZYPADKOWE, NASTĘPCZE, SPECJALNE, ODSZKODOWANIA RETORSYJNEGO LUB RETORSYJNEGO, NAWET JEŚLI UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL FIRMYMERCER ZOSTAŁ WYRAŹNIE POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z WITRYNY, ŁĄCZY LUB ELEMENTÓW NA WITRYNIE LUB Z DOWOLNEGO POSTANOWIENIA WARUNKÓW, TAKIE JAK, ALE NIE TYLKO, UTRATĘ PRZYCHODÓW LUB PRZEWIDYWANYCH ZYSKÓW LUB UTRATĘ ZAMÓWIEŃ. TO OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OBEJMUJE MIĘDZY INNYMI PRZESYŁANIE JAKICHKOLWIEK WIRUSÓW, KTÓRE MOGĄ ZAINFEKOWAĆ SPRZĘT UŻYTKOWNIKA, AWARIĘ SPRZĘTU MECHANICZNEGO LUB ELEKTRONICZNEGO ALBO LINII KOMUNIKACYJNYCH, NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP LUB JAKĄKOLWIEK SIŁĘ WYŻSZĄ. MERCER NIE MOŻE ZAGWARANTOWAĆ I NIE GWARANTUJE CIĄGŁEGO, NIEPRZERWANEGO ANI BEZPIECZNEGO DOSTĘPU DO WITRYNY. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE OKREŚLONYCH SZKÓD, DLATEGO TEŻ POWYŻSZE WYŁĄCZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIKOWI MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ INNE PRAWA, KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD KRAJU. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE WPŁYWA NA ŻADNE PRAWA, KTÓRE MOGĄ PRZYSŁUGIWAĆ UŻYTKOWNIKOWI W WYNIKU ZASTOSOWANIA OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW W TYCH JURYSDYKCJACH.

 12. Oświadczenia i gwarancje. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zapewnia, że: (i) ma co najmniej 18 lat i/lub jest upoważniony do zawarcia niniejszej umowy; (ii) może zawierać prawnie wiążące umowy zgodnie z obowiązującym prawem; (iii) nie będzie korzystać z żadnych praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy w żadnym bezprawnym celu; oraz (iv) będzie korzystać ze Strony wyłącznie w sposób określony w niniejszych Warunkach.

 13. Zwolnienie z odpowiedzialności. Zgadzasz się, na własny koszt, w celu zwolnienia z odpowiedzialności, chronić i chronić firmę Mercer i jej pracowników, przedstawicieli, Dostawcy i agenci, w związku z jakimkolwiek roszczeniem, garnitur, działania lub innego postępowania, w zakresie opartym na lub wynikającym z korzystania przez użytkownika z Witryny, lub jakichkolwiek łączy na Stronie, w tym, między innymi: (i) korzystanie przez użytkownika lub osobę korzystającą z komputera użytkownika z Witryny; (ii) naruszenie Warunków przez użytkownika lub dowolną osobę korzystającą z jego komputera; (iii) roszczenie, że jakiekolwiek korzystanie z Witryny przez użytkownika lub osobę korzystającą z komputera użytkownika narusza jakiekolwiek Prawo własności intelektualnej (zgodnie z definicją zawartą w niniejszym dokumencie) jakiejkolwiek osoby trzeciej, lub jakiekolwiek prawo do wizerunku lub reklamy, jest zniesławiający lub zniesławiający, lub w inny sposób doprowadzi do obrażeń lub szkód osób trzecich; (iv) wszelkie usunięcia, dodatki, wprowadzenia lub zmiany, lub jakiegokolwiek nieupoważnionego wykorzystania, Witryna przez użytkownika lub osobę korzystającą z jego komputera lub hasła; lub (v) fałszywego przedstawienia lub naruszenia oświadczenia, gwarancji lub zobowiązania zawartego przez użytkownika w niniejszym dokumencie. Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, szkód i wydatków (w tym uzasadnionych honorariów adwokackich) oraz kosztów zasądzonych bądź poniesionych w odniesieniu do każdego takiego roszczenia, pozwu, działania lub postępowania, lub też z nich wynikających.

 14. Rozwiązanie Umowy. Użytkownik lub firma Mercer może wypowiedzieć niniejsze Warunki z podaniem przyczyny lub bez podania przyczyny w dowolnym momencie i ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie ze strony użytkownika może nastąpić poprzez zaprzestanie korzystania z Witryny i zniszczenie wszystkich materiałów uzyskanych z Witryny. Niniejsze Warunki wygasają ze skutkiem natychmiastowym bez powiadomienia ze strony Mercer, jeśli Mercer stwierdzi, według własnego uznania, że użytkownik nie przestrzega któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków. Po rozwiązaniu Umowy przez Użytkownika lub po powiadomieniu o rozwiązaniu Umowy przez Mercer Użytkownik musi niezwłocznie zniszczyć wszystkie materiały uzyskane z Witryny i ich kopie. Punkty 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 i 23 pozostaną w mocy po rozwiązaniu niniejszych Warunków.

 15. Prawo właściwe. Niniejsze Warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i stanu Nowy Jork, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w tych przepisach. Użytkownik wyraża zgodę na poddanie się osobistej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych zlokalizowanych w hrabstwie Nowy Jork w odniesieniu do wszelkich postępowań prawnych wynikających z niniejszej umowy i zrzeka się wszelkich zastrzeżeń co do stosowności lub dogodności miejsca rozprawy w tych sądach.

 16. Dostęp poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli użytkownik zdecyduje się uzyskać dostęp do Witryny spoza Stanów Zjednoczonych, jest odpowiedzialny za przestrzeganie zagranicznych i lokalnych przepisów prawa. Mercer nie będzie świadczyć usług pośrednictwa ubezpieczeniowego ani reasekuracyjnego, doradztwa w zakresie ryzyka, roszczeń ani innych usług ani nie zapewni żadnych korzyści w zakresie, w jakim świadczenie takich usług lub świadczeń naruszyłoby obowiązujące prawo lub naraziłoby Mercer lub jej podmioty stowarzyszone na jakiekolwiek sankcje, zakazy lub ograniczenia wynikające z uchwał Rady Bezpieczeństwa ONZ lub innych sankcji handlowych lub gospodarczych, przepisów prawa lub regulacji Korzystając ze Strony, Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przestrzega wszystkich lokalnych i zagranicznych przepisów prawa.

 17. Różne. Oficjalną korespondencję należy przesyłać pocztą na adres:

 Mercer (US) LLC

 Biuro Radcy Prawnego

 Do wiadomości: Website Inquiries

 1166 Avenue of the Americas

 Nowy Jork 10036

 18. Niektóre obszary niniejszej Witryny podlegają dodatkowym warunkom użytkowania. Korzystając z takich obszarów lub ich części, użytkownik zgadza się przestrzegać dodatkowych warunków użytkowania mających zastosowanie do takich obszarów. 

 19. Rozdzielność. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas postanowienie to zostanie uznane za oddzielone od reszty Warunków i nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem, ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

 20. Brak przypisania. Postanowienia niniejszych Warunków będą obowiązywać i będą wiążące dla każdego z Mercer i jej następców prawnych i cesjonariuszy oraz osób powiązanych, a także dla użytkownika i jego spadkobierców, wykonawców testamentu, administratorów, następców prawnych, dozwolonych cesjonariuszy i przedstawicieli osobistych. Użytkownik nie może dokonać cesji niniejszych Warunków ani swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Mercer, która może zostać wstrzymana według wyłącznego uznania Mercer. Mercer może dokonać cesji niniejszych Warunków oraz swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków bez zgody użytkownika.

 21. Bez zrzeczenia się praw. Żadna zgoda ani zrzeczenie się praw przez którąkolwiek ze stron przysługujących jej z tytułu naruszenia lub niedotrzymania przez drugą stronę zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków nie będzie uznawana ani interpretowana jako zgoda lub zrzeczenie się praw przysługujących z tytułu kontynuacji naruszenia lub niedotrzymania bądź też jakiegokolwiek innego naruszenia czy niedotrzymania tych lub innych zobowiązań danej strony. Wszystkie zgody oraz zrzeczenia się praw wymagają sporządzenia na piśmie i podpisania przez obie strony, aby były skuteczne.

 22. Całość umowy.  Niniejsze warunki korzystania stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy.

 23. Pełnomocnik ds. praw autorskich

Z pełnomocnikiem firmy Mercer ds. praw autorskich w odniesieniu do roszczeń dotyczących naruszenia praw autorskich można kontaktować się pod adresem:

 Mercer (US) LLC

 Biuro Radcy Prawnego

 Do wiadomości: Pełnomocnik ds. praw autorskich

 1166 Avenue of the Americas

 Nowy Jork, NY 10036 

Jeśli użytkownik uważa, że jakakolwiek treść w Witrynie narusza jego prawa autorskie, należy przekazać następujące informacje pełnomocnikowi ds. praw autorskich firmy Mercer:

(a) elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;

(b) opis utworu chronionego prawem autorskim, w odniesieniu do którego zdaniem użytkownika prawa zostały naruszone;

(c) opis miejsca w Witrynie, w którym znajduje się materiał, który zdaniem użytkownika narusza prawo;

(d) adres, numer telefonu i adres e-mail użytkownika;

(e) oświadczenie użytkownika, że jest w dobrej wierze przekonany, iż sporne wykorzystanie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego pełnomocnika lub prawo; a także

(f) oświadczenie użytkownika złożone pod groźbą kary za krzywoprzysięstwo, że powyższe informacje w powiadomieniu są prawdziwe i że jest on właścicielem praw autorskich lub jest upoważniony do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Przeczytaj Ustawę o współczesnym niewolnictwie