แนวทางใหม่ในการแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน 

การขาดแคลนเจ้าหน้าที่อย่างกะทันหันกําลังเป็นฝันร้ายของนายจ้างทั่วโลก โซลูชันเริ่มต้นด้วยการมีแนวทางใหม่

สาเหตุของการขาดแคลนแรงงาน

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 อัตราการว่างงานของยูโรโซนลดลงต่ำสุดในประวัติการณ์ ณ ขณะนั้นที่ 7%1 ตั้งแต่นั้นมา ตัวเลขแต่ละเดือนก็ลดลงจนถึงระดับต่ำสุดใหม่2 ซึ่งเป็นการนำพาพนักงานที่มีศักยภาพออกจากตลาดแรงงาน ในขณะที่นายจ้างในยุโรปกำลังประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงาน 

ภาพนี้เกิดขึ้นคล้าย ๆ กันอย่างมากในพื้นที่ส่วนอื่นของโลก โดยหลายประเทศกําลังมีปัญหาในการค้นหาบุคลากรที่จำเป็นสำหรับพวกเขาในการฟื้นคืนธุรกิจหลังจากการภาวะวิกฤติจากการระบาดครั้งใหญ่ ทักษะด้านดิจิทัลอยู่ในภาวะขาดแคลนอย่างมาก เช่นเดียวกับแรงงานสําหรับการขนส่ง การต้อนรับ และการดูแลสุขภาพ และทุกอย่างที่เกี่ยวข้อง

การขาดแคลนพนักงานในตอนนี้เป็นอันตรายอย่างมากต่อความสามารถในการสร้างผลผลิต ความสามารถในการทํากําไร และการดําเนินธุรกิจ ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีวิวัฒนาการมาจากแค่ “ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล” ที่เป็นความท้าทายทั่วทั้งองค์กร

การขาดแคลนแรงงานเป็นภัยร้ายแรงมาเป็นเวลานานแล้ว

ตัวบ่งชี้ทางประชากรศาสตร์มีความชัดเจน อัตราการเกิดที่ลดลงและประชากรที่มีอายุมากขึ้นได้กลายเป็นแนวโน้มที่ชี้ให้เห็นถึงการขาดแคลนพนักงานในที่สุด จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก ภายในปี 2573 หนึ่งในหกของผู้คนทั่วโลกจะมีอายุ 60 ปีหรือมากกว่า3  ตัวเลขนี้ย่อมหมายถึงความท้าทายที่หลากหลายสําหรับรัฐบาล ธุรกิจ ชุมชน และครอบครัว 

สําหรับนายจ้าง ประชากรสูงอายุที่กำลังจะเกษียณจากกำลังคนเป็นปัญหาที่กําลังก่อตัวขึ้น และมีความพยายามอย่างต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหานี้ การสนับสนุนทางธุรกิจได้เพิ่มเกณฑ์อายุเกษียณตามกฎหมายในหลายประเทศ และนายจ้างบางรายกําลังจูงใจให้บุคลากรดํารงตําแหน่งนานขึ้น แต่การดำเนินการเท่านี้ยังไม่เพียงพอ และการระบาดใหญ่ได้ทำให้สถานการณ์แย่ลงอย่างมากและเร่งให้ปัญหาปรากฏชัดเจนเร็วขึ้น ผู้สูงอายุจํานวนมากไม่ต้องการทํางานทางออนไลน์ต่อไปในภาวะล็อกดาวน์และเลือกที่จะออกจากงานเร็วกว่าที่คาดไว้ 

การเลือกออกจากงานของผู้ปฏิบัติงานสูงวัย เป็นเพียงแค่หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนที่ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนแรงงาน ขณะนี้บริษัทต่าง ๆ กําลังเผชิญกับปัจจัยอื่นที่ทําให้เกิดช่องว่างด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงเช่นกัน:

 • การเปลี่ยนทิศทางจากนายจ้างรายใหญ่ที่ถูกมองว่าน่าสนใจที่สุดกำลังเกิดขึ้น ความคล่องตัวและศักยภาพของบริษัทขนาดเล็กและบริษัทสตาร์ทอัพมีความน่าสนใจมากกว่าที่เคยเป็นมา
 • ค่านิยมของพนักงานและนายจ้างไม่สอดคล้องกัน พนักงานบางคนพูดว่า “ESG มีความสําคัญต่อฉัน แต่วิธีที่นายจ้างของฉันใช้นั้นไม่มีความยั่งยืนเลยเมื่อมองในแง่ของ ESG” 
 • มีงานที่ผู้คนไม่ต้องการทําอีกต่อไป ซึ่งเป็นงานที่ไม่ใช่แค่ดูต่ำต้อนและต้องทำซ้ำซาก แต่ยังขาดความหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน
 • การระบาดใหญ่ของ COVID-19 เป็นเรื่องที่ต้องกังวลอย่างต่อเนื่อง 

การระบาดใหญ่ผลักดันให้เกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานเฉียบพลัน

พนักงานเลือกที่จะลาออกในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาด้วยเหตุผลที่มากกว่าแค่เรื่องอายุ

แรงจูงใจที่หลากหลายทําให้ผู้คนออกจากตลาดแรงงาน:

 • เพื่อให้เวลาเต็มที่กับการดูแลเด็กและ/หรือผู้สูงอายุ
 • การไตร่ตรองส่วนบุคคลอย่างลึกซึ้งในช่วงการระบาดใหญ่ที่นําไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ
 • นายจ้างที่ไม่ยืดหยุ่น
 • เพื่อฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า/ความเครียด (พนักงาน 8 จาก 10 รายงานสิ่งที่น่าตกใจว่าพวกเขาใกล้จะหมดไฟทำงาน4)
 • เพื่อดูแลสุขภาวะทางจิตใจและร่างกายของพวกเขา
 • การขาดโอกาสความก้าวหน้า
 • การเปลี่ยนแปลงทางอาชีพ
 • การขาดการควบคุม
สิ่งนี้ทําให้นายจ้างมีโอกาสและความท้าทายที่ชัดเจนในการโน้มน้าวพนักงานเหล่านี้ให้กลับเข้ามาในสถานที่ทํางาน แต่กลยุทธ์การดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เคยทํางานก่อนการระบาดใหญ่ (ส่วนใหญ่จะเป็นข้อเสนอแบบเดียวที่ใช้กับทุกคน มีความธรรมดาสามัญ และแสดงออกว่า “นี่คือสิ่งที่เราเป็นและสิ่งที่เราจะนําเสนอ”) จะไม่มีประสิทธิภาพอีกต่อไปในตลาดที่มีพนักงานเป็นศูนย์กลางในปัจจุบัน

กรอบความคิดและแนวทางใหม่

ความท้าทายในการจัดหาพนักงานเป็นสิ่งที่มองเห็นได้ชัดเจน ดังนั้นจึงต้องใช้โซลูชันที่แตกต่างและมีจุดมุ่งเน้น อย่างไรก็ตาม ในบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาจากการระบาดใหญ่ โซลูชันนี้กําหนดให้นายจ้างต้องเริ่มต้นด้วยการยอมรับกรอบความคิดและแนวทางใหม่อย่างแท้จริง

ขณะนี้องค์กรต่าง ๆ ได้รับแรงกดดันมากขึ้นให้ต้องมีส่วนร่วมกับโลกในวงกว้างขึ้น ในลักษณะที่สะท้อนถึงคุณค่าสำหรับลูกค้า พนักงาน และนักลงทุนของตน

คําสั่งซื้อในโลกยุคใหม่นี้ ซึ่งเป็นคําสั่งซื้อที่มีความแตกต่างและเป็นส่วนตัวมากขึ้น ต้องอาศัยทักษะใหม่ ๆ ขององค์กรในการรับฟัง การเรียนรู้ และการปรับตัวเพื่อระบุและตอบสนองความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง แต่มีพนักงานเพียง 55% เท่านั้นที่บอกว่าบริษัทของตนตอบสนองทุกความต้องการของตนได้ครบทุกด้าน

Global Talent Trends ของ Mercer ประจำปี 2565

แสวงหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ของการทํางาน

โซลูชันการขาดแคลนแรงงาน

ในการนําพนักงานกลับมา นายจ้างบางรายจําเป็นต้องเปลี่ยนกรอบความคิดของพวกเขาจาก “เราเป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยม จงมาทํางานกับเรา” เป็น “คุณและทักษะของคุณยอดเยี่ยม คุณอยากทํางานร่วมกับเราอย่างไร” และ “เราจะช่วยคุณทํางานได้อย่างไร” นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจครั้งใหญ่ และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญสําหรับบางองค์กร หากพวกเขาต้องแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงาน 

แม้ว่าองค์กรจะไม่สามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของแต่ละบุคคลได้ แต่จุดเริ่มต้นที่ดีคือการแสดงเห็นอกเห็นใจในสถานการณ์ของแต่ละบุคคล นี่เป็นช่วงเวลาที่ยากลําบากสําหรับผู้คนทั่วโลก ดังนั้นการเอาใส่ใจเกี่ยวกับการบรรเทาความเครียดของพนักงานและการเปิดรับที่จะทําสิ่งต่าง ๆ ให้แตกต่างออกไป จึงสามารถช่วยได้อย่างมาก 

ทุกคนต้องการระบบดิจิทัล ดังนั้นการแข่งขันจะต้องทำให้แตกต่าง

การล็อกดาวน์ได้เปลี่ยนทิศทางของกิจกรรมทางเศรษฐกิจจํานวนมากไปสู่ระบบออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมใหญ่หรือเล็ก และทำให้ความต้องการความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลสูงขึ้นเป็นอย่างมาก5 ดูภาพประกอบของโซลูชันที่นายจ้างทุกคนสามารถพบได้จากความพยายามในการตอบสนองการขาดแคลนแรงงานที่เฉพาะเจาะจงดังกล่าว

การโฆษณางานไม่ได้มีประสิทธิภาพอย่างที่เคยเป็นมาอีกต่อไป แนวโน้มของการลดผลตอบแทนทำให้การรับสมัครงานทางออนไลน์มีอัตราการลงโฆษณาสูงจนเป็นประวัติการณ์ ซึ่งสอดคล้องกับอัตราการตอบสนองต่อที่ลดลง6 ขณะนี้บริษัทต่าง ๆ ต้องการกระบวนการดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูงในเชิงรุกมากขึ้นสําหรับทักษะและบทบาทในทุกระดับ การเฟ้นหาตามเป้าหมายกำลังถูกนำมาใช้มากขึ้น จากที่ก่อนหน้านี้สงวนไว้สําหรับบทบาทระดับผู้บริหารเท่านั้น ขณะนี้การเสาะหาผู้มีทักษะความสามารถสูงอย่างมีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการทําแผนที่ตลาดเพื่อระบุหาว่ามีคนที่มีทักษะที่คุณต้องการอยู่บ้างหรือไม่ ทั้งภายในและภายนอกอุตสาหกรรม ด้วยความช่วยเหลือของข้อมูลนี้ แนวทางเฉพาะสําหรับบุคคลจึงได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

นอกจากนี้ นายจ้างยังต้องจัดการความคาดหวังของตนเองเกี่ยวกับระดับค่าจ้างในภาวะการขาดแคลนแรงงาน ในกรณีศึกษาล่าสุด ลูกค้ารายย่อยรายหนึ่งที่คุ้นเคยกับการจ่ายค่าจ้างขั้นต่ำให้กับคนงานชั่วคราว มีช่วงเวลาที่ต้อง “อ้าปากค้าง” เมื่อได้รับทราบข้อมูลค่าตอบแทนล่าสุดสําหรับทักษะด้านดิจิทัล   

เริ่มดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูงตั้งแต่เนิ่น ๆ กระบวนการจ้างงานใช้เวลานานกว่าที่คุณคิด ดังนั้นคุณต้องวางแผนล่วงหน้าและเริ่มกระบวนการดึงดูดบุคลากร ก่อนที่การขาดแคลนพนักงานจะกลายเป็นปัญหาที่สําคัญทางธุรกิจ 

ในกระบวนการสัมภาษณ์ ต้องทำให้ผู้ที่อาจเป็นพนักงานได้มีส่วนร่วมโดยอธิบายว่าบริษัทเสนออะไรและแสดงกรอบความคิดที่กล่าวว่า “เราจะทํางานร่วมกันได้อย่างไร” อย่าขอให้ผู้ที่อาจเป็นพนักงานสร้างความประทับใจให้คุณ คุณประทับใจกับเรซูเม่ของพวกเขามากพอจนมีการนัดพบพวกเขาแล้ว 

และสุดท้าย องค์กรจําเป็นต้องผ่อนคลายข้อกำหนดของตน บุคลากรที่ชาญฉลาด เต็มใจ และมีความสามารถที่จะผลักดันตัวเอง และทําผลงานได้ดีกว่าเมื่อมีความท้าทายในบทบาทของพวกเขา

พนักงาน 7 คนที่มีการมีส่วนร่วมสูง — ประเภทขององค์กรที่มีความสามารถมักจะต้องการดึงดูด — ต้องการพัฒนา เส้นทางอาชีพ และทักษะใหม่ ๆ เพื่อให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ บริษัทจําเป็นต้องเสนอโอกาสความก้าวหน้าทั้งในแนวตั้งและระนาบเดียวกัน ตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นประโยชน์ต่อทั้งพนักงานและนายจ้างคือการเข้าร่วมเป็นพันธมิตรระหว่าง Capgemini และ Amazon Web Services (AWS) 

ข้อตกลงที่จะฝึกอบรมบุคลากรเกี่ยวกับทักษะด้านคลาวด์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นเวลาหกสัปดาห์ ได้ก่อให้เกิดประโยชน์ที่น่าประหลาดใจมากกว่าแค่การพัฒนาทักษะและการรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้คงอยู่กับองค์กร รวมถึงการสร้างเครื่องมือ AI ที่มีความแม่นยํา 97.5% ในการระบุตัวช้างเผือก จนถึงปัจจุบัน พนักงานกว่าหนึ่งในสามของ Capgemini กว่า 10,000 คนมีใบรับรอง AWS อย่างน้อยหนึ่งรายการ 8

หากคุณหาไม่พบ คุณต้องสร้างมันขึ้นมาเอง ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ไปจนถึงการเรียนรู้และการพัฒนา องค์กรต้องจริงจังกับการฝึกอบรมทักษะใหม่ ๆ และไม่ใช่แค่การมีโมดูลเฉพาะกิจเท่านั้น ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานให้ได้อย่างแท้จริง บริษัทจําเป็นต้องสร้างเส้นทางการเรียนรู้ที่ส่งผลให้เกิดทักษะและความสามารถที่พวกเขาจะต้องการในอนาคต คุณต้องสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้แบบยืนยาวตลอดชีวิต ที่แต่ละคนจะได้รับแรงบันดาลใจในการหาเวลาเพื่อเรียนรู้และฝึกอบรม 

อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่า ไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการจะขยายขอบเขตและพัฒนาทักษะ ดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องกําหนดความเคารพ รางวัลตอบแทน และการยกย่องที่เหมาะสมสําหรับสิ่งที่กำลังคนให้คุณค่าด้วยเช่นกัน 

พนักงานมีชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทํางานที่แตกต่างกันในช่วงการปิดล็อกเนื่องจากการแพร่ระบาด และบางคนพบความสมดุลที่มากขึ้นระหว่างชีวิตและการทํางาน พวกเขาออกจากศูนย์ธุรกิจ ใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น และติดตามผลผลิตได้โดยไม่มีการกำหนดชั่วโมงทำงานและไม่ต้องเดินทาง ความยืดหยุ่นที่เหมาะกับพวกเขา นายจ้างที่ก้าวหน้าเข้าใจว่าการถอดถอนความยืดหยุ่น ที่หากทำไปโดยไม่มีเหตุผลที่ถูกต้องอย่างแท้จริง จะทําให้เกิดการลาออกและทําให้พนักงานขาดงานมากขึ้น 

แรงงานบางกลุ่มเลือกที่จะลาออกเพื่อปไดูแลลูก ๆ และ/หรือพ่อแม่ของพวกเขา ดังนั้น จึงมีโอกาสที่องค์กรจะดึงดูดอาชีพให้กลับมาสู่กำลังคนได้ด้วยโซลูชันที่มีความยืดหยุ่นและ/หรือการดูแลเชิงสงเคราะห์ 

เมื่อพูดถึง EVP คนทั่วไปมักจะมีการรับรู้ที่ไม่ถูกต้อง (ในแวดวงทรัพยากรบุคคลบางส่วน) ว่า “เรายอมทําตามข้อเรียกร้อง” แนวคิดดังกล่าวไม่ใช่กรอบความคิดที่สร้างสรรค์ และแน่นอนว่าไม่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนพนักงาน 

ข้อสนับสนุน EVP ที่มีประสิทธิภาพเริ่มต้นด้วยการนําทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดของคุณ นั่นก็คือพนักงานของคุณ มาเป็นจุดศูนย์กลางของทุกสิ่งที่คุณทํา 

ค่านิยมมีวิวัฒนาการ และโดยส่วนใหญ่แล้วจะส่งผลให้โลกน่าอยู่มากขึ้น ตอนนี้ทุกฝ่ายมีความคาดหวังอย่างแน่ชัดให้บริษัทกล้าดำเนินการและแสดงให้เห็นถึงค่านิยมของสังคม การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ EVP ของคุณเป็นส่วนหนึ่งของการปรับโลกการทํางานให้สอดคล้องกับความคาดหวังทางสังคม แทนที่จะ “ยอมทำตาม” แนวทางใหม่คือ “เราจะสะท้อนให้เห็นค่านิยมของบุคลากรของเราได้อย่างไร” และ “เราจะช่วยให้พวกเขาตอบสนองความต้องการที่สมเหตุสมผลของพวกเขาได้อย่างไร”

เริ่มต้นด้วยการถามพนักงานของคุณว่าพวกเขาต้องการอะไร ถึงแม้ “การไล่ตามให้ทันคู่แข่งของคุณ” จะเป็นสิ่งที่ล่อใจได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งสําคัญคือต้องจําไว้ว่าองค์ประกอบที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กรของคุณหมายความว่าข้อเสนอ EVP ของคุณควรมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คู่แข่งของคุณประกอบด้วยกลุ่มคนที่แตกต่างจากคนในองค์กรของคุณอย่างสิ้นเชิง  

ลงทุนในสิ่งที่มีผลกระทบในระยะยาว ในทุกกระบวนการ สิ่งสําคัญคือต้องถามตัวเองว่า “นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีของพนักงานหรือไม่” การให้ข้อมูลเบื้องต้นเป็นกรณีหนึ่ง การดำเนินการนี้มักจะเป็นกระบวนการที่หนักและยุ่งยากสำหรับผู้ดูแลระบบโดยไม่จําเป็น แน่นอนว่าบริษัทมีข้อมูลจํานวนมากที่ต้องแบ่งปันกับพนักงานใหม่ แต่บริษัทส่วนใหญ่กําลังดำเนินการนี้กับข้อมูลปริมาณมหาศาลในระบบดิจิทัล พวกเขาส่งข้อมูลไปยังบุคลากร (“คุณจะมีบัตรผ่านรักษาความปลอดภัยได้ก็ต่อเมื่อคุณเสร็จสิ้นการเรียนรู้โมดูล OH&S และการปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งห้าโมดูลนี้แล้วเท่านั้น”) แทนที่จะถอยกลับมาดูสถานการณ์ และระมัดระวังมากขึ้นเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนจําเป็นต้องรู้ ณ เวลานั้น บริษัทสามารถทําได้ดีกว่านี้หรือไม่ 

คุณไม่จําเป็นต้องใช้เวลาเป็นปีในการออกแบบ EVP ของคุณใหม่ สร้างผลกระทบในวันนี้โดยการสื่อสารสิ่งที่คุณนําเสนออยู่แล้ว และวิธีที่ข้อเสนอจะเป็นประโยชน์ต่อแต่ละบุคคล พร้อมกับการพัฒนาปรับปรุงสิ่งที่คุณมี 

จําไว้ว่าความสําเร็จเริ่มต้นด้วยการใช้พนักงานเป็นศูนย์กลางในสิ่งที่คุณทํา มีเห็นอกเห็นใจและใช้ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองเป็นแนวทาง 

มนุษย์เป็นสัตว์สังคม การศึกษาวิจัยในปี 2561 โดย University of Salento พบว่า 91.7% ของโฆษณาที่มีใบหน้าของมนุษย์ สามารถดึงดูดความสนใจมากกว่าโฆษณาที่ไม่ได้แสดงใบหน้า ทำให้เรารู้ว่าแม้บนพื้นแบนราบ มนุษย์ก็ยังคงชอบมนุษย์มากกว่า ปลูกฝังวัฒนธรรมการเชื่อมต่อแบบสัมผัสผ่านแท็กดิจิทัล และคุณจะอยู่ในสถานะที่ได้เปรียบมากกว่าได้ในรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้คงอยู่กับองค์กร การลาออกจากแบรนด์เป็นเรื่องง่าย แต่การทอดทิ้งคนที่คุณชื่นชอบกลับทำได้ยากยิ่งกว่ามาก

ในโลกแห่งที่เราเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก ทุกคนรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเกือบจะในทันที และหากพวกเขาไม่ชอบสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขาก็มีแพลตฟอร์มที่ส่งเสียงแสดงออกถึงความไม่พอใจของพวกเขา ถึงแม้องค์กรจำนวนมากจะตัดความสัมพันธ์ทางการค้ากับรัสเซียเพื่อประท้วงสงครามในยูเครน แต่บริษัทของฝรั่งเศสบางแห่งก็ตัดสินใจเก็บฐานธุรกิจในรัสเซียเอาไว้ สําหรับบางคน การกระทําของพวกเขาส่งผลกระทบที่สําคัญต่อพนักงานและผู้ที่เป็นเหมือนผู้บริโภค โดยกระตุ้นให้เกิดการร้องเรียนและเรียกร้องให้มีการคว่ำบาตรผลิตภัณฑ์ บริษัทต้องจําไว้ว่าการแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเริ่มต้นได้ด้วยการรักษาพนักงานที่คุณมีเอาไว้ให้ได้

องค์กรได้รับการคาดหวังว่าจะมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่ในช่วงเวลาของเรา องค์กรหัวก้าวหน้าที่คํานึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (ESG) อย่างจริงจัง เช่น การเปลี่ยนไปใช้ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการยุติการใช้แรงงานทาสสมัยใหม่ในห่วงโซ่อุปทานของตน มีแนวโน้มที่จะดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูงได้มากกว่า และพนักงานที่เข้าทำงานกับบริษัทที่มีความรับผิดชอบ ก็จะผลักดันให้มีการดําเนินการที่ก้าวหน้ายิ่งขึ้น วงจรที่ถูกต้องเที่ยงตรงไม่ได้แค่มีอยู่จริงเท่านั้น แต่ยังมีการขยายตัวมากขึ้น

เกี่ยวกับผู้เขียน

Raphaele Nicaud ทํางานกับ Mercer ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2548 และประจำการอยู่ในปารีส เธอจบการศึกษาจาก Science-Po Paris ประเทศฝรั่งเศสในปี 2540 และจบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Georgetown University ในวอชิงตันดีซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เธอเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษและฝรั่งเศส จากที่เคยอาศัยอยู่ในออสเตรเลียมา 14 ปี เธอเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเกี่ยวกับประเด็นด้านผู้มีทักษะความสามารถสูง มีผลงานบทความที่ได้รับการตีพิมพ์จำนวนมาก และเป็นวิทยากรหลักประจําในงานกิจกรรมระดับพรีเมียมของฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ปัจจุบัน Raphaele เป็นหัวหน้าฝ่ายโซลูชันผู้มีทักษะความสามารถสูงของ Mercer ในภูมิภาคยุโรป และเป็นหัวหน้าฝ่ายแนวทางปฏิบัติสำหรับการเปลี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลของฝรั่งเศส ด้วยประสบการณ์การให้คําปรึกษาระหว่างประเทศกว่า 20 ปี เธอมุ่งเน้นการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นผู้บริหารเป็นหลัก ถ่ายทอดกลยุทธ์ให้เป็นแผนงานและดึงข้อมูลเชิงลึกจากการวิเคราะห์ขั้นสูง

เชิงอรรถ

 1. Arnold M และ Romei V. “Eurozone Jobless Rate Hits Record ต่ําที่ 7% เป็น Worker Shortages Spread,” Financial Times, กุมภาพันธ์ 2022, มีให้ที่ https://www.ft.com/content/fc3d94f1-9c6c-4f5e-8536-9db90ff221cc
 2. ยูโรสแตท “อธิบายสถิติ” กรกฎาคม 2022 สามารถดูได้ที่ https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Unemployment_statistics
 3. องค์การอนามัยโลก “อายุและสุขภาพ” ตุลาคม 2021 มีให้บริการที่ https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
 4. เมอร์เมอร์ การศึกษาวิจัยแนวโน้มบุคลากรทั่วโลก 2022 เมษายน 2022
 5. เรารู้เรื่องนี้ทั้งโดยสัญชาตญาณและผ่านหลักฐานมากมาย ธุรกิจที่ถึงระดับกิจการครอบครัวในอินโดนีเซีย (TechWire Asia, พฤษภาคม 2564) ได้ปรับตัวสู่ระบบดิจิทัลเพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ตลอดการระบาดใหญ่ และอัตราการใช้แพลตฟอร์มผู้มีทักษะความสามารถสูงด้านเทคโนโลยี Comptrx ของ Mercer ก็เพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ
 6. ขอ “รายงานการจ้างงาน SEEK — ตุลาคม ดูบันทึกหมายเลขโฆษณางานสูง” 10 พฤศจิกายน 2021 ดูได้ที่ https://www.seek.com.au/about/news/seek-employment-report-october-sees-record-high-job-ad-numbers
 7. ความสามารถของบุคลากรในการมีส่วนร่วมในบทบาท หน่วยธุรกิจ และองค์กรส่วนหนึ่งเป็นบุคลิกลักษณะที่ขับเคลื่อน หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบทบาทของบุคลิกภาพในการมีส่วนร่วม โปรดดูที่ Garrad L. “การมีส่วนร่วมของพนักงาน: ตอนนี้เป็นเรื่องส่วนตัว” 25 มกราคม 2019 บน LinkedIn ที่ https://www.linkedin.com/pulse/employee-engagement-now-its-personal-lewis-garrad
 8. AWS “AWS Partner Capgemini สร้างเครื่องมือ AI เพื่อระบุ Sperm Whales ที่มีความแม่นยํา 97.5%” กันยายน 2021 ที่ https://aws.amazon.com/partners/success/capgemini/

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับการขาดแคลนพนักงาน

  ผู้มีส่วนร่วม
  Raphaele Nicaud
  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง