การเพิ่มประสิทธิภาพสวัสดิการพนักงานเพื่อดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูง 

Happy, confident creative businessman planning, scheduling at calendar blackboard

ทําให้สวัสดิการของคุณเหมาะสมสําหรับโลกอนาคต

นายจ้างกําลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนทักษะระดับโลก การคิดถึงการเพิ่มประสิทธิภาพสวัสดิการพนักงานของคุณให้เหมาะสมนั้นจึงมีความสำคัญมากกว่าที่เคย สวัสดิการที่ได้รับการปรับปรุงอย่างเหมาะสมไม่เพียงแต่ลดความเสี่ยงจากบุคคลและเพิ่มสุขภาพและการมีส่วนร่วม แต่ยังช่วยบริษัทในการดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงอีกด้วย

สิ่งสําคัญต่อความสําเร็จคือการรวบรวมและตีความข้อมูลที่เป็นสวัสดิการที่พนักงานของคุณกําลังใช้อย่างแท้จริง ข้อมูลเหล่านี้สามารถใช้เป็นกลยุทธ์ในการหาวิธีที่ดีที่สุดในการเสริมสร้างข้อเสนอคุณค่าสําหรับพนักงาน (EVP) ของคุณได้ ตัวอย่างเช่น การแนะนําสวัสดิการด้านสุขภาพจิตใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อค่าใช้จ่ายด้านการประกันสุขภาพที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความเหนื่อยล้าหรือภาวะหมดไฟ

แม้ว่าวิธีที่ใช้ข้อมูลขับเคลื่อนดังกล่าวจะมีคุณค่า แต่การวิเคราะห์ข้อมูลที่จําเป็นยังคงเป็นความท้าทายสําหรับฝ่ายทรัพยากรบุคคล การวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการพนักงาน 80% ยังคงดําเนินการโดยใช้สเปรดชีต ขณะที่ส่วนงานอื่น ๆ รวมถึงฝ่ายการเงินและการตลาดใช้การวิเคราะห์อัตโนมัติแล้ว

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสวัสดิการพนักงาน

เมื่อทีมทรัพยากรบุคคลต้องรวบรวม สร้างมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการพนักงานด้วยตนเองจะส่งผลให้สูญเสียเวลา และข้อมูลเชิงลึกจะล้าสมัยอย่างรวดเร็ว โชคดีที่เทคโนโลยีกําลังเปลี่ยนแปลงวิธีการที่บริษัทจัดการสวัสดิการพนักงาน โดยมีนายจ้างสองในสาม (67%) กล่าวว่าบริษัทวางแผนที่จะรวมศูนย์ด้านทรัพยากรบุคคล หลายคนหวังที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนประสิทธิภาพและสร้างประสบการณ์สวัสดิการพนักงานทั่วโลกที่เป็นหนึ่งเดียวและเท่าเทียมกันมากขึ้น

เทคโนโลยียังผลักดันการเพิ่มประสิทธิภาพของรางวัลทั้งหมดโดยช่วยให้พนักงานสามารถใช้สวัสดิการของตนจากสถานที่ใดก็ได้ตลอดเวลา คุณค่าของความยืดหยุ่นนี้เกิดขึ้นในช่วงการระบาดใหญ่ โดยนายจ้างสามารถปรับเปลี่ยนสวัสดิการของตนได้อย่างรวดเร็ว ในตอนนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับแรงงานที่มีการกระจายตัวสูง

นอกจากการปรับสวัสดิการพนักงานให้สอดคล้องกันแล้ว เทคโนโลยีสวัสดิการจากส่วนกลางยังให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อสร้างประสบการณ์ของพนักงานที่สอดคล้องกัน การวิเคราะห์ข้อมูลจะช่วยให้คุณเห็นแบบเรียลไทม์ว่าพนักงานใช้สวัสดิการอย่างไร เพื่อพิจารณาว่าสวัสดิการใดที่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีประสิทธิภาพ จากนั้นคุณสามารถนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้เพื่อคิดค้นกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพสวัสดิการพนักงานของคุณเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและลดต้นทุนได้

การนําข้อมูลเชิงลึกด้านสวัสดิการมาใช้ในการทํางาน

เมื่อคุณรู้ว่าผู้คนใช้สวัสดิการของพวกเขาอย่างไรและเพราะเหตุใด คุณสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อเสนอของคุณได้ หากพนักงานตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยการลดเงินสมทบบํานาญโดยสมัครใจ คุณควรแนะนําสวัสดิการด้านสุขภาวะทางการเงินใด

มีบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้จากการระบาดใหญ่ได้ นายจ้างใช้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์เพื่อระบุช่องว่างหรือความสําเร็จใด ๆ ที่ปรากฏในข้อเสนอสวัสดิการของตน ด้วยการติดตามการชําระเงินคืน นายจ้างจํานวนมากเห็นผู้คนแลกเปลี่ยนการเป็นสมาชิกยิมสําหรับชั้นเรียนเสมือนจริงและบัตรผ่านสําหรับการเดินทางสําหรับจักรยาน ความเข้าใจนี้นําไปสู่การแนะนําโซลูชันด้านการดูแลสุขภาพแบบดิจิทัลเพิ่มเติม จากนั้นจึงใช้การวิเคราะห์การรับสวัสดิการใหม่เหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อเสนอรางวัลทั้งหมด

ด้วยการวิเคราะห์รางวัลทั้งหมด หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถก้าวไปไกลกว่าการติดตามความสําเร็จของสวัสดิการเดียวหรือความชอบของภูมิภาคหนึ่ง พวกเขาสามารถสร้างและติดตามบุคลิกลักษณะเพื่อสร้างภาพที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้สวัสดิการเพื่อแบ่งปันกับผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ ในทางกลับกัน สิ่งนี้จะขับเคลื่อนการเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งอาจทําให้ความแตกต่างระหว่างการรักษาหรือการสูญเสียงบประมาณของสวัสดิการ

หลักการของการเพิ่มประสิทธิภาพสวัสดิการพนักงานให้เหมาะสม

มีหลักการสําคัญสามประการในการเพิ่มประสิทธิภาพสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ
 1. ใช้ข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล
  การเพิ่มประสิทธิภาพสวัสดิการพนักงานจําเป็นต้องมีการสร้างการวิเคราะห์อย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีการใช้สวัสดิการ รวมทั้งการใช้โดยใครและเมื่อใด จากนั้นสามารถนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปใช้เพื่อคิดค้นและขับเคลื่อนกลยุทธ์
 2. วัดผลตอบแทนของสวัสดิพนักงานเพื่อแสดงให้พิสูจน์งบประมาณ
  ใช้ข้อมูลเชิงลึกของคุณเพื่อเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานการมีส่วนร่วมของพนักงานกับองค์กรในระดับเดียวกันและกําหนดความสามารถในการแข่งขัน นอกจากนี้ยังวัด ROI เกี่ยวกับสวัสดิการที่มีอยู่และใหม่เพื่อพิสูจน์งบประมาณของคุณที่มีต่อคณะกรรมการ
 3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของพนักงาน
  รวมสวัสดิการและใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างข้อมูลเชิงลึก ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ยังสามารถใช้เพื่อปรับแต่งประสบการณ์ของพนักงาน ปรับแต่งการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมและความภักดี
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง