สร้างผลกระทบเชิงบวกผ่าน ESG และความยั่งยืน 

เด็กผู้หญิงขี่จักรยานข้ามสะพานไปยังเมือง

องค์กรต่าง ๆ มุ่งมั่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่กว่า โดยดําเนินการทันที อย่างกล้าหาญ และจริงใจเพื่อผลักดันเป้าหมายความยั่งยืน 

นักลงทุน พนักงาน ลูกค้า และนักเคลื่อนไหวทั่วโลกคาดหวังให้องค์กรเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของตนตามลําดับความสําคัญเร่งด่วน ได้แก่ ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (ESG) 

เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้พึงพอใจ องค์กรต่าง ๆ มุ่งมั่นที่จะมีความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักของตน ซึ่งหมายความว่าผู้นําควรสื่อสารถึงวัตถุประสงค์ขององค์กรของตน ตกลงยอมรับในความมุ่งมั่นของ ESG ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่ยอมรับความยั่งยืน ลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และมองหาซัพพลายเออร์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายของพวกเขา เพื่อให้ผู้นํามีความรับผิดชอบ บางองค์กรได้ปลูกฝังความยั่งยืนลงในบัตรคะแนนธุรกิจและเชื่อมโยงค่าตอบแทนกับผลลัพธ์ ESG โดยมุ่งเน้นที่ความยั่งยืนทางสังคมมากขึ้น พวกเขาตั้งเป้าหมายที่รายงานได้และติดตามความคืบหน้าของพวกเขาในเรื่องความยั่งยืน

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และองค์กรหลายแห่งได้พยายามลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของตนแล้ว สําหรับแง่มุมการกํากับดูแลของ ESG ผู้บริหารจะเฝ้าระวังความเสี่ยงและปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ปัจจุบัน ความยั่งยืนทางสังคมกําลังเป็นหัวใจสําคัญ เนื่องจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียคาดหวังว่านายจ้างจะดูแลแรงงานของตนได้ดีขึ้น และดูแลสุขภาพทางการเงิน ร่างกาย และจิตใจของผู้คนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งขยายไปถึงการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อผู้ปฏิบัติงานภายนอกและความสอดคล้องกับพันธมิตรห่วงโซ่อุปทานที่มีความรับผิดชอบ  

องค์กรที่มีจิตสํานึกกําลังดําเนินการโดยทันที อย่างกล้าหาญ และจริงใจ เพื่อผลักดันเป้าหมายความยั่งยืน และมันคุ้มค่าเมื่อพวกเขาได้รับข้อได้เปรียบในการแข่งขัน เพิ่มยอดขาย ลดต้นทุน และดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงที่สําคัญไว้ 

 

เจาะลึกลงไปใน ESG และความยั่งยืน

เนื่องจากองค์กรมุ่งมั่นเพื่อความยั่งยืนเป็นหัวใจหลักตัวชี้วัด ESG จึงนําเสนอความรับผิดชอบและผลลัพธ์
องค์กรต่าง ๆ ต้องการและจําเป็นต้องทําให้แน่ใจว่าความยั่งยืนเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจตั้งแต่วัตถุประสงค์ของบริษัท มาตรฐานการทํางานและกลยุทธ์การลงทุนไปจนถึงแรงบันดาลใจทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานห่วงโซ่อุปทาน

การลงทุนอย่างยั่งยืน

อ่านข้อมูลเชิงลึก แนวคิด และกลยุทธ์ล่าสุดเพื่อช่วยให้คุณผสมผสานความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) ESG และการพิจารณาผลกระทบเข้ากับกลยุทธ์การลงทุนและพอร์ตการลงทุนของคุณ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง