แนวทางเชิงกลยุทธ์สําหรับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างสามารถช่วยให้ผู้คนและสังคมเติบโตได้ 

สุขภาพขององค์กรขึ้นอยู่กับการปลูกฝังมาตรการ DEI ทั่วทั้งธุรกิจมากขึ้น

เมื่อได้รับการกระตุ้นจากการเรียกร้องความเป็นธรรมทางเชื้อชาติและความเท่าเทียมทั่วโลก การมุ่งเน้นขององค์กรในเรื่องความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) ได้พัฒนาจาก “สิ่งที่ดีที่จะมี” เป็นความจําเป็นทางธุรกิจ ผู้บริโภค นักลงทุน ชุมชน และผู้มีทักษะความสามารถสูงต่าง ๆ ในปัจจุบันกําลังค้นหาบริษัทที่มีความก้าวหน้าในมาตรการความยั่งยืนทางสังคม โดยผลักดัน “S” ของ ESG ซึ่งมี DEI เป็นหัวใจสําคัญ 

เมื่อผู้นําทํางานในเชิงรุกเพื่อพัฒนาความเสมอภาค พวกเขามักจะเห็นการปรับปรุงของผลลัพท์ทางการเงินของตน ประสบการณ์ของพนักงานมีความน่าสนใจมากขึ้น องค์กรต่าง ๆ มีความพร้อมมากขึ้นในการดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงสุดไว้ และผู้คนมีส่วนร่วมและมีแรงจูงใจมากขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการทํางาน และเมื่อแรงงานรวมถึงผู้คนจากภูมิหลังที่หลากหลายซึ่งรู้สึกว่ามีอํานาจที่จะนําเสนอความคิดที่เกิดจากประสบการณ์ที่หลากหลาย นวัตกรรมก็จะเติบโต

นั่นคือเหตุผลที่องค์กรต่าง ๆ กําลังปลูกฝังมาตรการ DEI ลงในกลยุทธ์ของตนมากขึ้น และสร้างเป้าหมายทางธุรกิจที่สามารถวัดได้รอบตัวพวกเขา ซึ่งหมายถึงการรวมการพิจารณา DEI เข้าด้วยกัน: 

  • การมีส่วนร่วม ความมีสำนึกรับผิดชอบ และความเป็นผู้นํา
  • การออกแบบและการกํากับดูแลองค์กร
  • ภาระผูกพันและการวิเคราะห์ความเสมอภาคในการจ่ายค่าจ้าง
  • แนวปฏิบัติด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงและการพัฒนาอาชีพ
  • สุขภาวะทางการเงิน สุขภาพและการดูแล
  • ความยืดหยุ่นขององค์กร
  • นโยบายและโปรแกรม
ในขณะที่องค์กรชั้นนํามุ่งมั่นที่จะสร้างผลกระทบ พวกเขายังมีพลังที่จะขยายการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอก ซึ่งมีส่วนช่วยให้เกิดสังคมที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างมากขึ้น
องค์กรต่าง ๆ ได้รับการประเมินมากขึ้นว่าองค์กรปฏิบัติงานได้ดีแค่ไหนเมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่เกินกว่าผลการปฏิบัติงานทางการเงิน มาตรการที่แสดงถึงระบบทุนนิยมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในมิติต่าง ๆ
เส้นทางสู่ความยุติธรรมทางสังคม: วิสัยทัศน์ที่ฟื้นฟูใหม่สําหรับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง

เส้นทางสู่ความยุติธรรมทางสังคม: วิสัยทัศน์ที่ฟื้นฟูใหม่สําหรับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างในแรงงาน 

ท่ามกลางการแพร่ระบาดทั่วโลก ความไม่สงบทางเชื้อชาติและสังคม และการเพิ่มขึ้นของระบบทุนนิยมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นสิ่งจําเป็นทางธุรกิจที่ผู้นําต้องดําเนินการเพื่อสร้างสังคมที่หลากหลาย เท่าเทียมกัน และยอมรับความแตกต่างมากขึ้น

อ่านเอกสารและเรียนรู้วิธีสร้างวิสัยทัศน์ที่ฟื้นฟูใหม่สําหรับ DEI 

คําสั่งของสหภาพยุโรป (EU) เกี่ยวกับการจ่ายเงินที่เท่าเทียมกันและความโปร่งใสในการจ่ายเงิน

หากมีสิ่งหนึ่งที่บริษัทควรจัดลําดับความสําคัญเพื่อผลักดันการแสดงออกทางเพศที่สมดุล การวิจัยของเราแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับรองว่ามีความเสมอภาคในการจ่ายค่าจ้าง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบรรลุความเสมอภาคในการจ่ายค่าจ้าง

การสร้างความก้าวหน้าเพื่อความเสมอภาค: วิธีที่นายจ้างสามารถปิดช่องว่างทางอาชีพ สุขภาพ และความมั่งคั่งที่แรงงานชาวอเมริกันผิวดําต้องเผชิญ 

ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเชื้อชาติในสถานที่ทํางานสามารถชี้นําองค์กรไปสู่การดําเนินการที่ช่วยให้พนักงานผิวดำเติบโตได้

อ่านการสร้างความก้าวหน้าเพื่อความเสมอภาค

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง