การข้ามผ่านความซับซ้อนที่เพิ่มมากขึ้นของการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูง

สิ่งที่ต้องพิจารณาและต้นทุนด้านการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ องค์กรต้องมีการโยกย้ายบุคลากรที่จะส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจในขณะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ นอกเหนือจากความซับซ้อนแล้ว พนักงานจำนวนมากก็คาดหวังถึงความยืดหยุ่นและการทํางานจากทางไกล โดยทั่วไปแล้ว ทั้งหมดนี้มีความหมายอย่างไรสำหรับการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูง การจัดการพนักงานชาวต่างชาติ และการมอบหมายงานระหว่างประเทศ ใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญ ข้อมูล และเทคโนโลยีของ Mercer เพื่อช่วยคุณข้ามผ่านความซับซ้อนดังกล่าว 

41% ของผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่ เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานในธุรกิจจําเป็นต้องมีการรีเซ็ตการทํางาน กำลังคน และสถานที่ทํางาน และ 29% ของผู้บริหารต้องการคว้าโอกาสนี้ เพื่อสร้างนิยามใหม่ให้กับการหมุนเวียนตำแหน่งงานระหว่างประเทศของตน


ความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูง

การระบาดใหญ่ได้เร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มและแนวทางปฏิบัติด้านการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงทั่วโลก ในช่วงเวลาที่ผันผวน บริษัทต่าง ๆ จำเป็นต้องทบทวนกลยุทธ์การโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงของตนใหม่ 

หนึ่งในข้อควรพิจารณาที่สําคัญคือการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนกับความจําเป็นในการพัฒนาอาชีพและการโยกย้ายพนักงานที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการขององค์กร จากการสํารวจนโยบายและหลักปฏิบัติว่าด้วยการมอบหมายงานระหว่างประเทศทั่วโลกประจําปี 2020 ของ Mercer ปัญหาต้นทุนสูงยังคงเป็นหนึ่งในอุปสรรคหลักของการย้ายถิ่นฐานผู้มีทักษะความสามารถสูง 

บริษัทกําลังมองหาโอกาสที่จะเปลี่ยนการมอบหมายงานระยะยาวแบบเดิมด้วยการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงในรูปแบบทางเลือกที่มีต้นทุนน้อยกว่า ซึ่งรวมถึง: 

ในขณะเดียวกัน การทํางานจากทางไกลและแบบไฮบริด ซึ่งในช่วงแรกเกิดขึ้นจากความจำเป็น เมื่อมีการใช้มาตรการล็อกดาวน์อันเนื่องมาจากการระบาดใหญ่ กำลังกลายเป็นตัวเลือกรูปแบบการดําเนินชีวิตที่ได้รับความนิยมมากขึ้นสําหรับพนักงานจํานวนมาก ตอนนี้พวกเขาคาดหวังว่าจะสามารถทํางานได้จากทุกที่ และไม่ใช่แค่ในประเทศ แต่เป็นทุกแห่งในโลก ความคาดหวังใหม่หมายความว่า ทีมดูแลการโยกย้ายจําเป็นต้องจัดการกำลังคนที่กระจายอยู่ทั่วโลก ไม่ใช่แค่กระบวนการโยกย้ายถิ่นฐาน 

การทําความเข้าใจเกี่ยวกับค่าครองชีพในสถานที่ต่าง ๆ เป็นสิ่งสําคัญสําหรับบริษัทในการจัดทําแพคเกจค่าตอบแทน และสําหรับพนักงานที่กังวลเกี่ยวกับกําลังซื้อในต่างประเทศ 

การโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงเป็นหัวข้อที่ซับซ้อนซึ่งขับเคลื่อนโดย: 

 • เป้าหมายและความต้องการทางธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว
 • นโยบาย เทคโนโลยี และกระบวนการภายใน
 • การยกพัฒนาทักษะเดิมและการพัฒนาทักษะใหม่ให้กำลังคนระหว่างประเทศ และ
 • ข้อควรพิจารณาในการจัดการอาชีพ

Mercer มีความเชี่ยวชาญ ข้อมูล และเทคโนโลยีในการจัดการความซับซ้อนนั้น 

การโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงจะช่วยสนับสนุนธุรกิจและตัวบุคคล 

กลยุทธ์การโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงควรเป็นประโยชน์ต่อองค์กรและบุคคล 

สําหรับธุรกิจ:

 • การกำหนดขนาดให้เหมาะสมและการกระจายกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงระหว่างประเทศ: การจัดการการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีประสิทธิภาพ จะไปกันได้ดีกับการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรับขนาดกำลังคนระหว่างประเทศ การกำหนดขอบเขต และการพัฒนาทักษะใหม่ มันเป็นเรื่องของการจัดการกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงระหว่างประเทศ พอ ๆ กับการย้ายผู้คนจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง
 • การส่งเสริมความหลากหลายของผู้มีทักษะความสามารถสูง: หากการได้รับประสบการณ์ระหว่างประเทศเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะก้าวไปถึงตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงที่สุด การขาดแคลนตัวแทนจากผู้หญิงและชนกลุ่มน้อยที่ด้อยโอกาสในหมู่กำลังคนต่างชาติ จะบ่อนทําลายความพยายามที่จะเสริมสร้างความหลากหลายขององค์กร
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีแนวทางที่เหมาะสมสําหรับผู้มีทักษะความสามารถสูงในการได้ขึ้นเป็นผู้นํา
 • การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนทักษะที่จำเป็นในตลาดที่สําคัญ
 • การปกป้องผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีความสําคัญ โดยการใช้กลยุทธ์ส่งพวกเขาไปทำงานในตลาดที่มีความกระตือรือร้นมากกว่าตลาดเดิมที่ค่อนข้างนิ่ง
 • และโดยทั่วไป ช่วยให้สามารถดําเนินงานและกิจกรรมทางธุรกิจทั่วโลกได้อย่างต่อเนื่อง

สําหรับบุคคล:

 • งานที่เหมาะสม: ทุกตําแหน่งไม่ได้เท่าเทียมเสมอภาคกันเมื่อพูดถึงการส่งเสริมอาชีพของพนักงาน ประเภทของตําแหน่งงานที่เป็นตัวเร่งเส้นทางอาชีพที่แท้จริงนั้น จะขึ้นอยู่กับบริษัทและภาคอุตสาหกรรม การโยกย้ายบุคลากรทั่วโลกมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้พนักงานที่มีศักยภาพสูงสามารถเข้าถึงงานเหล่านี้ได้ทั่วโลก
 • ทักษะที่เหมาะสม: ทักษะใดที่พนักงานต้องมีเพื่อเร่งความก้าวหน้าในอาชีพของตน การมอบหมายงานระหว่างประเทศ (ทางกายภาพหรือเสมือนจริง) เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะเหล่านั้นหรือไม่ 
 • เครือข่ายที่เหมาะสม: ความใกล้ชิดกับผู้บริหารระดับสูง โอกาสในการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญของบริษัท และการมีความสามารถในการสร้างเครือข่ายกับผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น ‘ผู้มีอิทธิพล’ ภายในบริษัท คือปัจจัยที่สร้างความแตกต่างได้ ตําแหน่งที่อยู่ของพนักงาน (ที่สํานักงานใหญ่ ในศูนย์กลางระดับภูมิภาคที่สําคัญ หรือในศูนย์ปฏิบัติการทางไกลขนาดเล็ก) ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ

สําหรับข้อมูลเชิงลึกที่มีรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับการโยกย้ายบุคลากรเชิงกลยุทธ์

สํารวจคําแนะนําเชิงปฏิบัติเพื่อสร้างความสอดคล้องที่ประสบความสําเร็จระหว่างการโยกย้ายบุคลากรทั่วโลกและกลยุทธ์การจัดการบุคลากรโดยรวมของคุณ
เยี่ยมชม Mercer Mobility Exchange

การออกแบบกลยุทธ์การโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เหมาะกับคุณ

ในการลดความซับซ้อน การออกแบบจะเป็นกุญแจสําคัญ 

ด้วยข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกที่เหมาะสมจากประสบการณ์และเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน Mercer ได้ช่วยเหลือลูกค้า 4,800 ราย ในการโยกย้ายบุคลากรระหว่างประเทศ สำหรับการออกแบบแพคเกจรางวัลตอบแทนสําหรับพนักงานที่ต้องโยกย้ายงาน 400,000 คนทั่วโลก 

เราสามารถสนับสนุนคุณในด้านต่าง ๆ เช่น: 

 • การออกแบบกลยุทธ์และนโยบาย
 • ค่าตอบแทนและเบี้ยเลี้ยง
 • ประสบการณ์ของผู้รับมอบหมาย
 • การเปรียบเทียบมาตรฐานนโยบาย
 • โซลูชันการให้คําปรึกษาแบบกําหนดเอง

ข้อมูลที่ถูกต้องสําหรับการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูง

การออกแบบแพคเกจค่าตอบแทนที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสําหรับกำลังคนที่กระจายอยู่ทั่วโลกกําลังมีความท้าทายมากขึ้น ประเภทการมอบหมายงานที่หลากหลายอย่างยิ่ง และการจัดเตรียมสภาวะการทํางานให้มีความยืดหยุ่นคือองค์ประกอบที่ซับซ้อน เช่นเดียวกับข้อเสนอคุณค่าสำหรับพนักงานของคุณ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยสําคัญในการชนะหรือผู้แพ้ในการต่อสู้แย่งชิงผู้มีทักษะความสามารถสูงจากทั่วโลก

คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าคุณได้จ่ายค่าตอบแทนให้พนักงานระหว่างประเทศของคุณอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกัน

เพื่อช่วยคุณในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ โซลูชันข้อมูลชั้นนําในตลาดของเราจะครอบคลุมการพิจารณาต่าง ๆ ได้แก่: คําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญที่จำเป็นสําหรับการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูง

ปัจจัยหลักสามประการที่บังคับให้บริษัทในปัจจุบันต้องทบทวนนโยบายการมอบหมายงานระหว่างประเทศของตน:
 1. โครงสร้างองค์กรใหม่ที่มุ่งเน้นความต้องการของลูกค้าและการลดต้นทุน
 2. จังหวะความรวดเร็วที่ต่างกันของพลวัตทางธุรกิจทั่วโลก
 3. การผนวกรวมระดับภูมิภาคและการค้นหาผู้สมัครต่างชาติจากทั่วโลก
บริการให้คําปรึกษาของ Mercer จะช่วยคุณจัดการพนักงานต่างชาติของคุณและการมอบหมายงานที่มีการโยกย้ายสถานที่ทำงานในประเทศได้อย่างประสบความสําเร็จ ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงและต้องใส่ใจในเรื่องต้นทุน

บริการให้คําปรึกษาด้านการโยกย้ายพนักงานระหว่างประเทศ

 • กลยุทธ์ด้านการโยกย้ายและการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูง  

  ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการโยกย้ายทั่วโลกคือการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูง Mercer สามารถช่วยให้คุณรวมทั้งความคล่องตัวและการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงเข้าด้วยกันได้
 • การออกแบบและอัปเดตนโยบายการโยกย้าย

  เบื้องหลังโปรแกรมการโยกย้ายบุคลากรทั่วโลกที่ประสบความสําเร็จทุกโปรแกรม คือนโยบายที่คิดมาเป็นอย่างดี ระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ ความคาดหวังของผู้รับมอบหมายงาน และโอกาสทางการตลาดไว้ชัดเจน นโยบายที่ดีที่สุดจะเหมือนกับแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงวัตถุประสงค์กับการดําเนินการและการดําเนินการกับผลลัพธ์ นโยบายจะรวมเอาวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเข้ามาอยู่ร่วมกับวัฒนธรรมโดยรวมขององค์กร เพื่อให้โปรแกรมสามารถแข่งขันได้และสอดคล้องเหมาะสมกับตลาด เชื่อมโยงการโยกย้ายกับการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงและกลยุทธ์การให้รางวัลตอบแทน
 • เทียบนโยบายการโยกย้ายของคุณกับมาตรฐานของตลาด

  คุณสามารถพิสูจน์ได้หรือไม่ว่ากลยุทธ์ในการให้รางวัลและการจัดการพนักงานต่างชาติของคุณได้ผล นโยบายของคุณยุติธรรมหรือไม่เมื่อเทียบกับสิ่งที่คู่แข่งของคุณกําลังทําอยู่ คุณสามารถบันทึกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อรับการสนับสนุนจากผู้มีอํานาจตัดสินใจคนอื่น ๆ ได้หรือไม่
 • การนําโปรแกรมนโยบายการโยกย้ายไปใช้และการสื่อสาร 

  ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโปรแกรมใหม่ทั้งหมดหรือการต่อยอดจากโปรแกรมที่มีอยู่ การระบุความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นและผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อกลุ่มพนักงานต่างชาติที่มีอยู่ เป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายที่ต้องการให้การเปลี่ยนผ่านราบรื่น 

  สิ่งสําคัญสามประการ ได้แก่ ความสอดคล้อง การตัดสินใจ และการนําไปใช้ จําเป็นต้องได้รับการพิจารณา

 • การตรวจสอบกระบวนการของโปรแกรมการโยกย้าย

  ด้วยต้นทุนมหาศาลของการว่าจ้างพนักงานต่างชาติ บริษัทที่ไม่ได้ตรวจสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมการมอบหมายงานระหว่างประเทศของตนในเชิงรุกเป็นประจํา มีความเสี่ยงที่จะดําเนินนโยบายที่ไม่ดี ได้พนักงานต่างชาติที่ไร้ความสามารถและไม่สร้างผลงาน และก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อผลประกอบการ
 • คําแนะนําสําหรับบริษัทไม่เคยโยกย้ายบุคลากรมาก่อน

  การตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทของนโยบายการโยกย้ายที่จะใช้ ตลอดจนวิธีการสื่อสารและการบริหารจัดการนโยบายดังกล่าว ได้กลายเป็นความท้าทายที่สําคัญสําหรับบริษัทที่ต้องการขยายกิจการสู่ระดับสากล แพคเกจและเงื่อนไขสําหรับชาวต่างชาติชุดแรกมักจะได้รับการเจรจาต่อรองเป็นรายบุคคลที่สำนักงานใหญ่ แต่เมื่อโปรแกรมได้รับการกำหนดขอบเขตและขนาดแล้ว ความจําเป็นสําหรับการใช้วิธีการที่มีโครงสร้างมากขึ้นมักจะเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อสถานที่และข้อกําหนดของงานที่แตกต่างกัน
 • การส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) 

  การโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงระหว่างตำแหน่งงานและระหว่างภูมิภาคมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง และทีมทรัพยากรบุคคลควรเป็นด่านหน้าในการพัฒนากำลังคนที่มีความหลากหลาย

บริการให้คําปรึกษาด้านการโยกย้ายพนักงานภายในประเทศ

การเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานของโปรแกรมการย้ายที่ทำงานภายในประเทศ

เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถปรับโปรแกรมการย้ายที่ทำงานภายในประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่หลากหลายของ Mercer เพื่อนําเสนอทั้งความเชี่ยวชาญด้านนโยบายและโซลูชันข้อมูลที่ครอบคลุม โซลูชันของเราจะช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าถึงนโยบายที่คุ้มค่าและแข่งขันได้ และสามารถคํานวณสิ่งจูงใจที่เหมาะสมเมื่อโอนย้ายพนักงานภายในประเทศ

ออกแบบและปรับปรุงนโยบายการย้ายที่ทำงานภายในประเทศ

การกําหนดนโยบายการย้ายที่ทำงานภายในประเทศที่เหมาะสมและคุ้มค่าสําหรับองค์กรของคุณอาจเป็นการดําเนินการที่ซับซ้อน ด้วยการวิจัยที่ครอบคลุมและการทำงานกับลูกค้า เราจึงทราบดีว่าไม่มีแนวทางเหมารวมแบบใดที่เหมาะต่อการนำไปใช้

โซลูชันเทคโนโลยีการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงที่สร้างขึ้นตามวัตถุประสงค์ 

ชุดโซลูชันซอฟต์แวร์การโยกย้ายบนระบบคลาวด์ที่ครอบคลุมของเรา ให้ประโยชน์ในรูปแบบของระบบดิจิทัลและความสามารถในการเข้าถึง สําหรับทีมดูแลการโยกย้ายทุกคนและกำลังคนทั่วโลกของพวกเขา ไม่ว่าโปรแกรมการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงของคุณจะอยู่ในกลุ่มอายุเท่าใด มีขนาดแค่ไหน และซับซ้อนเพียงใด ไม่ว่างบประมาณของคุณจะอยู่ที่เท่าไหร่ก็ตาม 

ค้นหาเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสมในการจัดการความท้าทายของงานประจําวัน ตั้งแต่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการติดตามต้นทุน ไปจนถึงการปรับขั้นตอนการทํางานให้เหมาะสมและเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารทั่วทั้งบริษัท

โซลูชันเทคโนโลยีการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงของ Mercer

Mercer ได้พัฒนาโซลูชันเพื่อลดความซับซ้อนในการย้ายที่ทำงานของผู้มีทักษะความสามารถสูงสําหรับงานที่ได้รับมอบหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ MMP เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นร่วมกับ ServiceNow® ซึ่งช่วยจัดการโปรแกรมการโยกย้ายที่ซับซ้อน โดยรวมเอากระบวนการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงในทุกขั้นตอนมาไว้ในจุดเดียว

แพลตฟอร์มนี้นําเสนอประสบการณ์ด้านข้อมูลและเนื้อหาแบบโต้ตอบ กําหนดค่าได้ และเป็นแบบเรียลไทม์ พร้อมลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทํางาน ลดต้นทุน ลดความเสี่ยง และติดตามผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อรวมกับบริการให้คําปรึกษาเต็มรูปแบบของเรา MMP จะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนที่หากจากที่ไหนไม่ได้ ซึ่งจำเป็นต่อการดำเนินการเพื่อโยกย้ายบุคลากรของคุณ

วางแผนและจัดทํางบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยเครื่องคำนวณและเครื่องมือคาดการณ์ต้นทุน ซึ่งจะรวมรวมข้อมูลค่าตอบแทนระหว่างประเทศที่มีประสิทธิภาพเข้าไว้ด้วยกัน

จัดการโปรแกรมได้อย่างง่ายดายด้วยงานอัตโนมัติ การรายงานแบบบูรณาการ HRIS และการผนวกรวมผู้ขาย และฟังก์ชันการทํางานอื่น ๆ ที่นำเสนอโดยระบบการจัดการการโยกย้ายของเรา

ช่วยผู้รับมอบหมายงานระหว่างประเทศของคุณในการเตรียมความพร้อมสําหรับการใช้ชีวิตและการทํางานในต่างประเทศ และเตรียมพร้อมพวกเขาสู่ความสําเร็จด้วยเครื่องมือการฝึกอบรมทางวัฒนธรรมและทรัพยากรเฉพาะด้าน

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง  ติดต่อเรา

  ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อหารือเกี่ยวกับชุดโซลูชันข้อมูล คําแนะนํา และเทคโนโลยีของ Mercer ที่ออกแบบเพื่อการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงเป็นการเฉพาะ