กรอบงานด้านอาชีพสมัยใหม่ 

Group of multi-tasking creative people working on a meeting in the office. The view is through glass.

เพิ่มประสิทธิภาพใหผู้มีทักษะความสามารถสูงด้วยกรอบงานด้านอาชีพสมัยใหม่ที่รองรับอนาคต

กรอบงานด้านอาชีพสมัยใหม่ทําหน้าที่เป็นใบเบิกทางสู่ความสําเร็จสำหรับองค์กรของคุณ เชื่อมโยงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลเข้ากับภาพรวมที่ครอบคลุม และเตรียมกำลังคนของคุณให้พร้อมสําหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

แผู้มีทักษะความสามารถสูงนวโน้มที่มาบรรจบกันก่อให้เกิดความท้าทายสําหรับองค์กรที่พยายามใช้บุคลากรของตนให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเปลี่ยนแปลงที่คาดหวัง เช่น การเทคโนโลยีใหม่มาใช้ การขยายธุรกิจไปสู่ภูมิภาคใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแนวโน้มที่คาดไม่ถึง เช่น กระแสการลาออกครั้งใหญ่ การขาดแคลนทักษะ การโยกย้ายงานมากขึ้นที่ถูกกระตุ้นจากการระบาดครั้งใหญ่ และความคาดหวังด้านความยั่งยืนทางสังคมที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าจ้างและความเสมอภาคทางเพศ ก็ส่งผลกระทบต่อคํานิยามของงานเช่นกัน

ในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันกันในปัจจุบัน องค์กรชั้นนํากําลังใช้กรอบงานด้านอาชีพเพื่อลดความเสี่ยงเหล่านี้และปูทางไปสู่ความสําเร็จของธุรกิจ กรอบงานด้านอาชีพสมัยใหม่จะกำหนดโครงสร้างที่ผู้นําสามารถนำไปใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกำลังคนของตน ลดต้นทุน ปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันด้านค่าจ้าง และแสวงหาข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงในอนาคต เมื่อสามารถเชื่อมโยงปรัชญาด้านอาชีพที่สอดคล้องกับอนาคตของงาน และระบุกลุ่มงาน บทบาท และทักษะในการสนับสนุน องค์กรต่าง ๆ ก็จะได้รับแรงสนับสนุนเพื่อปลดล็อกศักยภาพด้านทรัพยากรบุคคลและผู้มีทักษะความสามารถสูง

การสร้างกรอบงานด้านอาชีพสมัยใหม่ต้องอาศัยทั้งเวลาและเงิน แต่ผลตอบแทนระยะยาวจากการลงทุนในแง่ของผลลัพธ์ทางธุรกิจนั้น อาจเป็นเรื่องคุ้มค่าอย่างยิ่ง 

มุ่งเน้นไปที่บุคลากรและทักษะ ไม่ใช่งาน

สถาปัตยกรรมงานแบบดั้งเดิมที่อิงกับงานที่มีมุมมองแบบลําดับชั้นนั้น ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการประเมินงานและโปรแกรมรางวัลในตอนแรกเริ่ม โดยมีแนวโน้มที่จะแบ่งบุคลากรออกตามกลุ่มงานที่จัดไว้หลากหลายเกรดตามแบบแผนดั้งเดิม ในบางกรณี เกรดจํานวนมากนําไปสู่พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ เช่น พนักงานพยายามไขว่คว้าตําแหน่งและการเลื่อนตําแหน่ง แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติงานในบทบาทปัจจุบันของพวกเขา

ปัจจุบันนี้องค์กรสามารถใช้กรอบงานด้านอาชีพที่มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยจัดการกับขอบข่ายงานในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังมีความยืดหยุ่นตามแนวโน้มตลาดและการเปลี่ยนแปลงทักษะที่สําคัญอีกด้วย ซึ่งกลายเป็นข้อได้เปรียบสําคัญในการแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้มีทักษะความสามารถสูง กรอบงานด้านอาชีพยุคใหม่มีการพัฒนาจนสามารถกำหนดทักษะและพฤติกรรมที่จําเป็น ขับเคลื่อนคุณค่าจากการวิเคราะห์ และเสริมสร้างขีดความสามารถของพนักงานและความคล่องตัวขององค์กร

ตัวอย่างเช่น การมุ่งเน้นไปที่ข้อกําหนดด้านทักษะสําหรับงานหนึ่ง ๆ อาจทําให้พบเจอกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีศักยภาพในวงที่กว้างขึ้น ทําให้ผู้นําได้ว่าจ้างผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีทักษะที่อาจจะยังไม่มีใครค้นพบ ตัวอย่างเช่น กรอบงานด้านอาชีพของปัจจุบันนี้ สามารถบันทึกโครงการที่พนักงานเคยทำไว้และทักษะที่พวกเขาได้รับ ซึ่งเผยให้เห็นผู้มีทักษะความสามารถสูงที่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในบทบาทสําคัญที่อยู่ใกล้เคียงกันได้

เมื่อเชื่อมโยงตําแหน่งงานกับทักษะและความรับผิดชอบที่ชัดเจน มีความเกี่ยวข้อง และมีความสําคัญ องค์กรเองก็จะสามารถจ่ายค่าจ้างให้แก่พนักงานได้อย่างเป็นธรรม วัดประเมินประสิทธิภาพการทํางานของพวกเขาได้แม่นยํายิ่งขึ้น และสรรหาบุคลากรมาแทนที่พนักงานเหล่านั้นได้อย่างราบรื่นมากขึ้น หากพนักงานลาออก อย่างไรก็ตาม อัตราการลาออกมีแนวโน้มที่จะลดน้อยลง เมื่อพนักงานมองเห็นเส้นทางสู่โอกาสที่หลากหลายภายในบริษัทได้อย่างชัดเจน นั่นเป็นเพราะระดับอาชีพที่กว้างขึ้นทําให้ผู้คนมีการพัฒนาทางอาชีพทั้งภายในและภายนอกมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้มีส่วนร่วมที่มีทักษะความสามารถสูงแต่ละคนอาจมองเห็นเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพของพวกเขา โดยไม่จําเป็นต้องเลื่อนตำแหน่งสู่ระดับผู้จัดการบุคลากร ความชัดเจนที่มากขึ้นในแง่ของตัวเลือกด้านอาชีพ จะช่วยสนับสนุนการดึงดูดและการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างพนักงานใหม่

จัดการกับความท้าทายของปัจจุบันนี้

องค์กรหลายแห่งกําลังสร้างกรอบงานด้านอาชีพแบบใหม่ หรือปรับปรุงกรอบงานที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยมากขึ้น เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มในปัจจุบันหรือเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน ตัวอย่างเช่น ความโปร่งใสในการจ่ายค่าจ้างกําลังทวีความสําคัญมากขึ้น รัฐบาลทั่วโลกกําลังกดดันให้องค์กรต่าง ๆ สร้างความเสมอภาคในการจ่ายค่าจ้าง และผลการวิจัยของ Mercer แสดงให้เห็นว่า 85% ขององค์กรได้รวมเอาหลักความเสมอภาคสำหรับการจ่ายค่าจ้างไว้ในกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนของตน แต่ก็เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าคุณจ่ายเงินเดือนให้งานแบบเดียวกันในอัตราเท่ากัน ทั้ง ๆ ที่คุณไม่ได้ให้คำจำกัดความงานไว้อย่างชัดเจนด้วยซ้ำ นี่คือเหตุผลที่องค์กรที่มีแนวคิดก้าวหน้าจํานวนมากกําลังจำแนกงานออกเป็นกลุ่มงานและระดับอาชีพ และพิจารณาชื่อตำแหน่งงานอย่างจริงจัง

บางองค์กรพบว่ากรอบงานด้านอาชีพมีคุณค่าในขณะที่พวกเขาเปลี่ยนไปใช้ HRIS รายใหม่ หรือกำลังดำเนินการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล เนื่องจากความสอดคล้องจะเพิ่มข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าและให้ข้อมูลแก่กระบวนการที่บริหารจากส่วนกลาง องค์กรอื่น ๆ ใช้กรอบงานด้านอาชีพเพื่อประสานหรือแก้ไขโครงสร้างผู้มีทักษะความสามารถสูงเนื่องจาก M&A หรือการแบ่งแยกองค์กร

ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม แนวทางที่เหมาะสมในการสร้างกรอบงานด้านอาชีพคือการเริ่มต้นจากความต้องการที่สำคัญที่สุดตามที่องค์กรกําหนด ไม่ใช่บังคับใส่เข้าไปในโครงสร้างทั่วไปหรือใช้แนวทางที่เป็นแผนสำเร็จรูปที่เหมือนกันหมด กรอบงานด้านอาชีพที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดจะถูกนํามาใช้ร่วมกับกระบวนการและการให้คําปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคลที่แข็งแกร่ง รวมถึงเครื่องมือประเมินทักษะ การเปรียบเทียบมาตรฐาน และมุมมองค่าตอบแทน 

ปกป้ององค์กรของคุณในอนาคต

กรอบงานด้านอาชีพสมัยใหม่ไม่เพียงแต่ช่วยแก้ไขปัญหาภาวะหมดไฟในการทำงานในปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังช่วยผู้นําในการเตรียมตัวสําหรับอนาคตโดย:

 • การทําความเข้าใจงานที่จําเป็นสําหรับความสําเร็จในวันนี้และการวางแผนเชิงรุกสําหรับงานและทักษะที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจและช่วยให้เกิดการเติบโตในอนาคต
 • มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานระหว่างความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่พนักงานต้องปฏิบัติในงานปัจจุบันของพวกเขา แล้วขยายมุมมองนั้นเพื่อพิจารณาความสามารถและศักยภาพของพวกเขาในการรองรับความต้องการในอนาคต ด้วยการเรียนรู้และการเติบโตภายในธุรกิจ
 • การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อมอบหมายงานตามโครงการที่แยกเป็นสัดส่วนแทนที่จะเป็นบทบาทตายตัว และใช้แบบจําลองการจัดหาพนักงานที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้องค์กรสำหรับการใช้กลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงที่แตกต่างไปจากแบบแผนดั้งเดิม เช่น ฟรีแลนซ์และผู้ปฏิบัติงานชั่วคราว
 • สร้างกรอบการทํางานที่มีความคล่องตัวเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอาชีพ และเพิ่มความสามารถและบทบาท ไม่ว่าจะด้วยการพัฒนาหรือซื้อความสามารถ 

กรอบงานด้านอาชีพคืออะไรกันแน่

 กรอบงานด้านอาชีพจะสนับสนุนกิจกรรมสําคัญ เช่น การพัฒนาสถาปัตยกรรม การสร้างเนื้อหาและการใช้เทคโนโลยี และเชื่อมโยงกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่สําคัญ รวมถึงการให้รางวัลตอบแทน การจัดการผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกและการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร การจัดการการสืบทอดตําแหน่ง การวางแผนกำลังคน และการจัดการอาชีพ 

กรอบงานด้านอาชีพเป็นแพลตฟอร์มเดี่ยวแบบไดนามิกที่เชื่อมโยงกระบวนการทรัพยากรบุคคลที่สําคัญเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์กำลังคน การคัดเลือกและการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร การจัดการผลการปฏิบัติงาน การจัดการการสืบทอดตําแหน่ง รางวัลตอบแทน การจัดการอาชีพและการพัฒนา เมื่อใช้โครงสร้างพื้นฐานเดียวกันและมีการกำหนดเนื้อหาสาระที่เหมือนกัน กระบวนการทั้งหมดจึงร่วมกันสร้างภาพที่ชัดเจนและครอบคลุมได้ ลักษณะที่ยืดหยุ่นของกรอบงานด้านอาชีพสมัยใหม่ช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในตลาดได้อย่างคล่องแคล่ว 

รากฐานของกรอบงานด้านอาชีพ ซึ่งก็คือสถาปัตยกรรมงาน เป็นตัวกําหนดองค์กรภายในของงาน (กล่าวคือ บทบาท กระแสอาชีพ กลุ่มงานและกลุ่มงานย่อย และการปรับเปลี่ยน) และสนับสนุนการพัฒนางานเมื่อเวลาผ่านไป สถาปัตยกรรมงานมักจะทําหน้าที่เป็นรากฐานสนับสนุนสําหรับโครงสร้างเงินเดือน 

โปรไฟล์บทบาทจะกําหนดความรับผิดชอบและขีดความสามารถทั่วทั้งบริษัท ที่จะขับเคลื่อนการจัดการผลการปฏิบัติงานและการพัฒนาด้านอาชีพ โปรไฟล์จะบันทึกว่างานคืออะไรและต้องทำงานอย่างไร โดยแสดงให้พนักงานเห็นอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่จําเป็นในระดับถัดไป และช่วยให้นายจ้างในการประเมินความต้องการด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงของพวกเขา

แนวโน้มที่ชี้ไปยังกรอบงานด้านอาชีพ

96%

ของผู้บริหารกําลังวางแผนการออกแบบองค์กรใหม่ในอีกสองปีข้างหน้า

43%

ขององค์กรวางแผนที่จะปรับโครงสร้างเกี่ยวกับบุคลากรที่มีความสามารถมากกว่าสาขาทางเทคนิค

36%

ของผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่กล่าวว่า การระบาดใหญ่แสดงให้เห็นว่าการได้รู้ว่าพวกเขามีทักษะใดบ้างในสถานที่ทํางาน ช่วยให้พวกเขามีคล่องตัวมากขึ้น

เหตุผลแปดข้อสำหรับการลงทุนในกรอบงานด้านอาชีพ

กรอบงานด้านอาชีพเชิงกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้นเป็นอย่างดีจะมอบประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่องค์กรและบุคลากรของคุณ 

พนักงานมองเห็นโอกาสทางอาชีพที่หลากหลายมากขึ้น รู้สึกมีอํานาจที่จะมีอิทธิพลต่อทิศทางทางอาชีพของตน เข้าใจข้อกําหนดของบทบาทและเกณฑ์ความก้าวหน้า และสามารถเข้าถึงการฝึกอบรมที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาทักษะที่สําคัญ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการคงอยู่กับองค์กรและแรงจูงใจ 

เมื่อฐานะพนักงานเข้าใจสิ่งที่บริษัทคาดหวังจากพวกเขามากขึ้น พวกเขาก็จะมุ่งเน้นไปที่ทักษะและพฤติกรรมที่เชื่อมโยงกับกลไกทางการเงิน

กําหนดเป้าหมายการพัฒนาไปที่การเพิ่มพูนความสามารถและทักษะที่สําคัญ จากนั้นต้องวัดประเมินผลกระทบต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ 

เชื่อมโยงมาตรการสำคัญด้านความพึงพอใจและการรักษาพนักงานให้คงอยู่กับองค์กรของลูกค้า เข้ากับขีดความสามารถของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว 

เตรียมผู้มีทักษะความสามารถสูงให้พร้อมสร้างผลลัพธ์จากกลยุทธ์ของคุณ โดยการกําหนดบทบาท ความรับผิดชอบ ทักษะ และพฤติกรรมที่จําเป็นในวันนี้ ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง และในอนาคตของการทํางาน 

เพิ่มระดับการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาด ใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ และรักษาหรือเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขันโดยการเชื่อมโยงผู้คน กลยุทธ์ และการดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การที่พนักงานลาออกน้อยลงจะช่วยประหยัดเงินในการสรรหาบุคลากรใหม่ และการระบุหาความซ้ำซ้อนในบทบาทและโครงสร้าง จะช่วยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในขณะช่วยลดต้นทุนการดําเนินงาน 

ช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพนักงานมองเห็นเส้นทางของผู้มีทักษะความสามารถสูงอย่างชัดเจน และสนับสนุนผู้ที่มีประสิทธิภาพการทํางานสูงสุดด้วยการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง

ปัจจัยขับเคลื่อนธุรกิจห้าอันดับแรก

ปัจจัยขับเคลื่อนทางธุรกิจที่พบบ่อยที่สุดสําหรับการลงทุนในกรอบงานด้านอาชีพ ได้แก่:
 • โซลูชัน

  ขับเคลื่อนความเร็วสู่การสร้างคุณค่าที่สัมพันธ์กับซอฟต์แวร์การให้บริการ (SaaS) ที่เป็นโซลูชันเทคโนโลยีด้านทรัพยากรบุคคล
 • การส่งมอบ

  การสร้างแพลตฟอร์มทั่วไปสําหรับการส่งมอบบริการด้านทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
 • กลยุทธ์

  การสร้างขีดความสามารถในการทํางานและศักยภาพของผู้มีทักษะความสามารถสูงเพื่อปฏิบัติตามกลยุทธ์ทางธุรกิจระดับโลกและท้องถิ่น
 • การเติบโต

  การกําหนดโอกาสในการเติบโตในอาชีพและการส่งเสริมความสามารถในการสร้างผลงาน
 • รางวัลตอบแทน

  การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้การดำเนินงานตามระบบรางวัลทั้งหมดทั่วโลกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัทชั้นนําทั่วโลกกําลังสร้างกรอบงานด้านอาชีพเชิงกลยุทธ์เพื่อช่วยให้การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในการสร้างผลลัพธ์จากกลยุทธ์ทางธุรกิจ ใช้โมเดลการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงเพื่อเร่งความสําเร็จทางธุรกิจ และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตที่ไม่รู้จัก
ผู้มีส่วนร่วม
Vlad Gogish

is a Senior Principal in Mercer’s Norwalk, CT office in the Career business, and consults on human capital issues. These include rewards (both executive and broad-based), talent strategy (skills, performance, and development), and transformation (for organizations as well as their human resources departments). Vlad has experience with clients in financial services, manufacturing, construction, and technology industries, among others. Past and current projects include nonprofits as well as businesses.

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง