สถาปัตยกรรมงาน: การสร้างโครงสร้างเพื่อรองรับโลกที่กําลังพัฒนา

สภาพแวดล้อมที่เน้นพนักงานเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดความเสมอภาคภายในและความสามารถในการแข่งขันภายนอกที่เหมาะสม สิ่งสําคัญคือการสร้างกรอบการทํางานด้านสถาปัตยกรรมอาชีพที่แข็งแกร่ง พร้อมด้วยระบบการวิเคราะห์งานและการประเมินงานที่สอดคล้องกัน 
พนักงาน 81% ที่ทำงานในระบบเหลื่อมเวลากัน รู้สึกถึงความเสี่ยงต่อการหมดไฟทำงานในปีนี้ (เพิ่มขึ้นจากตัวเลขเดิม 63% ที่น่ากังวลอยู่แล้วในปี 2020) พวกเขาบอกว่าเหตุผลแรกที่ทําให้หมดไฟ ก็คือการรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้รับสิ่งตอบแทนมากพอสําหรับความพยายามของพวกเขา
Mercer Global Talent Trends 2022

สถาปัตยกรรมงาน = บรรทัดฐานที่สอดคล้องกันและกรอบงานด้านความก้าวหน้าทางอาชีพ

ความไม่เป็นธรรม - ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือถูกมองว่าเกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของฐานเงินเดือนและรางวัลตอบแทน เป็นปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน

สถาปัตยกรรมงานที่มีการวิเคราะห์งานและการประเมินที่ชัดเจน สามารถช่วยลดความเสี่ยงนั้นได้ สถาปัตยกรรมงานจะให้กรอบการทํางานที่สอดคล้องกันและโปร่งใสสําหรับกิจกรรมการพัฒนาและเส้นทางอาชีพ สําหรับพนักงานทุกคนในองค์กรของคุณ องค์ประกอบเหล่านี้เป็นพื้นฐานสําหรับการประเมินงานและตําแหน่งงานที่เป็นธรรมและเท่าเทียมกันทั่วทั้งองค์กรน ซึ่งจําเป็นสำหรับโปรแกรมการให้รางวัลตอบแทนและการพัฒนาที่ประสบความสําเร็จ

สถาปัตยกรรมงานทั่วโลกมีความสําคัญ เนื่องจาก:

 • ช่วยให้องค์กรสามารถมอบประสบการณ์ที่ราบรื่นให้แก่พนักงานตลอดวงจรชีวิตของพนักงานทั้งหมด รวมถึงการพัฒนารายบุคคลและกิจกรรมการเรียนรู้ตามเป้าหมาย เส้นทางอาชีพที่โปร่งใสและยั่งยืน และการวางแผนสืบทอดตําแหน่ง
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อทําการวิเคราะห์บุคลากรในการคาดการณ์สําหรับธุรกิจ และสามารถดำเนินการในเรื่องที่สำคัญอันจะนำไปสู่การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์
 • สนับสนุนการวิเคราะห์ การพัฒนา และการประเมินงานในอนาคต
 • เป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานสําหรับการดึงดูด การพัฒนา และการรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีความสําคัญทางธุรกิจให้คงอยู่กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • องค์กรสามารถเข้าใจการเปรียบเทียบภายในและคุณค่าภายนอกของงานได้อย่างครอบคลุม
 • เพิ่มความยืดหยุ่นในที่ทํางาน
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถเข้าถึงทุกบทบาทในองค์กรได้ทันทีและง่ายดาย
 • หลัง M&A – สถาปัตยกรรมงานช่วยให้ฝ่ายทรัพยากรบุคคลสามารถกำหนดรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับองค์กรในอนาคตให้แก่ธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยพิจารณาจากจํานวนระดับที่เหมาะสม เส้นทางอาชีพที่สร้างผลกระทบได้ดี และความสอดคล้องในการประเมินงาน 
การประเมินตําแหน่งงานระหว่างประเทศ (IPE) และกรอบงานด้านอาชีพของ Mercer เป็นองค์ประกอบสําคัญสองประการในสถาปัตยกรรมงานที่ประสบความสําเร็จ 

หลังจากนํา Mercer IPE ไปใช้

42%

ขององค์กรสามารถประหยัดเวลาในการให้คะแนน

53%

ของบริษัทประหยัดเวลาในกระบวนการให้คะแนน

1-3

ปีสําหรับองค์กรส่วนใหญ่ที่ได้รับ ROI ที่วัดประเมินได้

Mercer IPE เป็นองค์ประกอบสําคัญของสถาปัตยกรรมงานทุกชนิด 

Mercer IPE เป็นระบบการประเมินงานทั่วโลกที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยพิจารณาจากปัจจัยและมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะหลักของงาน

การใช้ระบบ IPE จะทำให้องค์กรมีกรอบการทํางานที่เป็รระเบียบ ซึ่งจะอิงตามคุณค่าของงานภายในบริบทขององค์กร และสภาพแวดล้อมเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง

การนํา IPE ไปใช้เป็นกระบวนการง่าย ๆ ที่มุ่งเน้นไปที่โครงสร้างองค์กร ความซับซ้อนของธุรกิจ และการวางแผนงานให้สอดคล้องกับธุรกิจ

กรอบงานด้านความก้าวหน้าทางอาชีพมีบทบาทสําคัญต่อผู้มีทักษะความสามารถสูงและการสืบทอดตําแหน่ง

ในโลกที่เต็มไปด้วยโอกาส คุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าผู้มีทักษะความสามารถสูงจะเลือกคุณ และเลือกที่จะอยู่กับคุณต่อไปหลังจากนั้น

หนึ่งในปัจจัยขับเคลื่อนให้เกิดการลาออก คือการที่ผู้คนไม่เห็นความก้าวหน้าทางอาชีพในระยะยาวกับองค์กรของตน หรือเห็นตัวเลือกภายนอกที่ดีกว่า ความเสี่ยงนี้สามารถจัดการได้ด้วยกรอบงานด้านอาชีพเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาวิชาชีพและเส้นทางอาชีพภายในที่น่าสนใจ เป็นส่วนสําคัญที่สามารถดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูงและการเก็บรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กรต่อไปได้ กรอบงานเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีและเปิดเผยต่อสาธารณะ ไม่เพียงแต่จะช่วยดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูงใหม่ ๆ เท่านั้น แต่ยังช่วยให้บุคลากรของคุณเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับคุณ ส่งผลให้พนักงานที่มีส่วนร่วมและได้รับประสบการณ์มากขึ้น

กรอบงานด้านอาชีพยังช่วยให้การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์มีประสิทธิภาพขึ้น และสามารถเฟ้นหาบุคลากรที่เหมาะสมลงดำรงตำแหน่งในบทบาทที่สําคัญทางธุรกิจภายในได้เร็วขึ้น ด้วยการวางแผนเส้นทางอาชีพที่เป็นไปได้ทั้งหมดสําหรับแต่ละบทบาท

เมื่อมองในแง่ดังกล่าว กรอบงานพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพควรเป็นหัวใจสําคัญของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลทุกรูปแบบ โดยต้องข้องเกี่ยวกับโครงการริเริ่มด้านกำลังคนทั้งหมด แต่ผลการวิจัยของเราแสดงให้ข้อมูลอันน่าประหลาดใจที่ระบุว่า มีเพียงหนึ่งในสองบริษัทเท่านั้นที่มีกรอบงานด้านอาชีพ การไม่มีกรอบงานประเภทนี้ ย่อมมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความท้าทายในการดึงดูด การรักษาพนักงานไว้กับองค์กร และการรับสมัครบุคลากรมาทำงานในบทบาทที่สําคัญภายในธุรกิจ ปัญหาที่พบบ่อยอื่น ๆ ที่เราเห็น ได้แก่:

 • การขาดข้อมูล

  แม้แต่ในองค์กรที่มีกรอบงานเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพอย่างเป็นทางการ ข้อมูลเส้นทางอาชีพก็มักจะไม่พร้อมใช้งาน และการสนทนาด้านอาชีพก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเพียงพอ ต้องมีการดำเนินการเพิ่มเติม เพื่อช่วยให้พนักงานตระหนักถึงโอกาสที่น่าสนใจภายในองค์กรสำหรับการสร้างอาชีพให้พวกเขา รวมถึงการสนทนากับผู้จัดการของตนอยู่บ่อยครั้ง เพื่อช่วยระดมความคิดเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางอาชีพที่เป็นไปได้ และกําหนดกลยุทธ์วิธีสร้างชุดทักษะของตน
 • ไม่มีการสนับสนุนเชิงโครงสร้าง

  ในบางองค์กร เราจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างหน่วยธุรกิจเมื่อต้องกําหนดสถาปัตยกรรมงานและอาชีพให้พวกเขา บุคลากรส่วนใหญ่มักจะรอให้มีคนสร้างงานระดับใหม่และ/เพิ่มบทบาทที่จะเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญให้ และบ่อยครั้งที่ความหลากหลายจะอยู่ในระดับภูมิภาคเช่นกัน

  กรอบงานเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพจําเป็นต้องได้รับการออกแบบอย่างมีจุดมุ่งหมายทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค ในระบบเศรษฐกิจที่ต้องการผู้มีทักษะความสามารถสูงนี้ หน้าที่นี้เป็นความรับผิดชอบขององค์กร และของผู้จัดการในสายงานตรง ที่จะต้องกำหนดวางกรอบและสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดประสบการณ์และเส้นทางด้านอาชีพ ที่เดินหน้าไปในทิศทางที่มีจุดประสงค์และมีความหมาย

 • แนวทางแบบเหมารวมใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป

  องค์กรจําเป็นต้องตระหนักและทํางานโดยอาศัยประสบการณ์และความคาดหวังของพนักงานของตน ในยุคที่เราต้องคำนึงถึงตัวบุคคล เหมือนกับที่พนักงานคาดหวังว่าจะทราบรายละเอียดมากขึ้นเกี่ยวกับสถานที่ เวลา และวิธีการทํางานของพวกเขา พวกเขายังต้องการทราบถึงตัวเลือกทั้งหมดของพวกเขาสําหรับการพัฒนาและความก้าวหน้าในทางอาชีพ

เนื่องจากโอกาสทางอาชีพที่ดีเยี่ยมจะช่วยผลักดันให้ผู้มีทักษะความสามารถสูงยังเลือกที่จะอยู่กับองค์กรต่อไป สนับสนุนให้พนักงานของคุณเติบโตไปพร้อมกับคุณ

กรอบงานด้านอาชีพคือองค์ประกอบหลักเชิงกลยุทธ์ที่เป็นหัวใจสําคัญของแผนกทรัพยากรบุคคลทุกแห่ง และข้องเกี่ยวกับโครงการริเริ่มด้านกำลังคนทั้งหมด แต่น่าแปลกใจที่มีเพียงหนึ่งในสองบริษัทเท่านั้นที่ได้จัดทำกรอบงานอาชีพขึ้นมา ข้อมูลนี้ค่อนข้างขัดแย้งกับตัวเลข 70% ของบริษัทที่รายงานถึงความเชื่อมั่นว่าสามารถสรรหาบุคลากรมาทำงานตำแหน่งสำคัญจากภายในได้ 

อาชีพที่น่าดึงดูดจะสร้างขึ้นมาได้ด้วยกรอบงานด้านเส้นทางอาชีพ

พัฒนาองค์กรให้เป็นแหล่งรวมผู้มีทักษะความสามารถสูงที่คุณต้องการ โดยการสร้างกรอบงานด้านอาชีพ
 • ค้นหาว่าการพัฒนามีความหมายอย่างไรต่อพนักงานของคุณ 
  เริ่มต้นด้วยการถามพนักงานของคุณว่าในมุมมองของพวกเขานั้น อาชีพที่น่าสนใจมีลักษณะอย่างไร พวกเขาให้ความสําคัญกับทักษะและประสบการณ์ด้านใดบ้าง พวกเขาต้องการโอกาสในการเติบโตแบบใด เมื่อค้นพบว่ากำลังคนของคุณต้องการอะไร คุณก็สามารถสร้างอาชีพที่ผนวกรวมเอาความสนใจของพวกเขากับความต้องการขององค์กรของคุณเข้าไว้ด้วยกัน
 • ออกแบบอาชีพที่มีผลกระทบสูงโดยใช้เส้นทางอาชีพที่แท้จริง
  ออกแบบความโปร่งใส การควบคุม และความรวดเร็วสำหรับเส้นทางอาชีพอย่างตั้งใจ เพื่อเติมเต็มทั้งความต้องการขององค์กรของคุณสําหรับเส้นทางทักษะที่พร้อมใช่ในปัจจุบัน และความต้องการของพนักงานของคุณที่จะทำให้พวกเขารู้สึกว่าตนเองกำลังพัฒนาก้าวหน้าในจังหวะที่เหมาะสม
 • สร้างวัฒนธรรมด้านอาชีพให้องค์กร
  การใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลอาชีพได้ง่าย สนับสนุนการเคลื่อนไหวและความก้าวหน้าในอาชีพ โดยการยอมรับการโยกย้ายทางอาชีพที่ไม่ใช่ในระนาบเดียวกัน เฉลิมฉลองการได้เรียนรู้มากกว่าแค่การเลื่อนตําแหน่ง และให้รางวัลตอบแทนแก่ผู้ที่มีศักยภาพสูงด้วยการมอบประสบการณ์ทางอาชีพที่มีความหมายมากขึ้น
 • ทําให้อาชีพน่าดึงดูดและสนุกสนาน 
  ทุ่มเทเวลาเพื่อให้แน่ใจว่าผู้จัดการเห็นว่าการพัฒนาอาชีพของพนักงานเป็นหัวใจสำคัญในบทบาทของพวกเขา เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับประเด็นพูดคุยให้ผู้จัดการของบุคลากร เพื่อให้สามารถเป็นผู้นำการสนทนาด้านอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมมีวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ชัดเจน เพื่อแสดงให้พนักงานเห็นว่าองค์กรของคุณเป็นองค์กรที่สามารถเติบโตและเจริญก้าวหน้าได้
เราช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ากรอบงานด้านอาชีพของคุณจะน่าดึงดูดและสร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรของคุณ เพื่อให้พวกเขามีความก้าวหน้าทางอาชีพภายในองค์กรของคุณ

ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจากสถาปัตยกรรมงานและอาชีพของ Mercer 

Mercer ลงทุนในระเบียบวิธีด้านสถาปัตยกรรมงาน เราจัดทำวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าแนวทางของเราสอดคล้องกับตลาดโลก และเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอแพลตฟอร์มชั้นนําให้องค์กรสำหรับการจัดการกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงที่หลากหลาย

ระบบการวิเคราะห์และการประเมินงานของเรา จะช่วยให้องค์กรเข้าใจข้อมูลเปรียบเทียบภายในและคุณค่าภายนอกของงาน ในขณะที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบใหม่ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

เราสามารถช่วยคุณสร้างสถาปัตยกรรมงานโดยไม่ต้องลงทุนในทรัพยากรมากเกินไป โดยต่อยอดจากความเชี่ยวชาญและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของเรา

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง


  เริ่มต้นเส้นทางสถาปัตยกรรมงานของคุณกับ Mercer ได้แล้วในวันนี้ 

  พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกรอบานเพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพของเราในวันนี้ เพื่อออกแบบเส้นทางอาชีพที่น่าสนใจผ่านองค์กรของคุณ เพื่อให้คุณสามารถกระตุ้นส่งเสริมพนักงานของคุณให้เติบโตไปพร้อมกับคุณได้