เส้นทางสู่ความยุติธรรมทางสังคม: วิสัยทัศน์ที่ปรับปรุงใหม่สําหรับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างในกำลังคน 

Group of multi-tasking creative people working on a meeting in the office. The view is through glass.

ท่ามกลางการแพร่ระบาดทั่วโลก ความไม่สงบทางเชื้อชาติและสังคม และความนิยมที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับระบบทุนนิยมที่คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้นําจะต้องดําเนินการเพื่อสร้างสังคมที่หลากหลาย เท่าเทียม และครอบคลุมมากขึ้น 

กลยุทธ์ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) แบบองค์รวมคือหัวใจสําคัญของความพยายามเหล่านี้ ซึ่งก็คือกลยุทธ์ที่ครอบคลุมกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด และต่อยอดจากการมีส่วนร่วมของผู้คนจากทุกภูมิหลังและประสบการณ์

ด้วยความร่วมมือกับ World Economic Forum (WEF) ทาง Mercer ได้ออกบทความใหม่ที่ชื่อว่า เส้นทางสู่ความยุติธรรมทางสังคม: วิสัยทัศน์ที่ฟื้นฟูใหม่สําหรับความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างในกำลังคน ซึ่งจะตรวจสอบ: 

 • ทําไมสภาวการณ์ในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมีวิสัยทัศน์ที่ปรับปรุงใหม่สำหรับด้าน DEI
 • แนวทาง DEI แบบองค์รวมหมายถึงอะไรและเป็นประโยชน์ต่อทั้งองค์กรอย่างไร
 • กรอบงานโดยละเอียดเพื่อพัฒนากลยุทธ์ DEI สำหรับกำลังคนที่มีประสิทธิภาพและนําไปปฏิบัติได้
 • วิธีที่องค์กรชั้นนํานํากลยุทธ์ DEI ของตนไปใช้ปฏิบัติจริง

การใช้แนวทางแบบองค์รวมกับ DEI

แนวคิดที่แข็งแกร่งของ DEI ประกอบด้วยพลวัตที่แตกต่างกันจำนวนมาก เพื่อตอบสนองความต้องการของกำลังคนทั่วโลกที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ เศรษฐกิจ รุ่นอายุ การศึกษา และสติปัญญา

องค์กรควรปลูกฝังแนวทาง DEI แบบองค์รวมไว้ในกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมด แนวทางนี้ไม่ควรมีแค่กลยุทธ์ภายในเท่านั้น แต่ยังต้องมีกลยุทธ์ภายนอกด้วย ซึ่งก็คือการทํางานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้บริโภค ซัพพลายเออร์ รัฐบาล และชุมชน เพื่อความจําเป็นทางธุรกิจในการสร้างสังคมที่เปิดกว้าง มีความหลากหลาย และครอบคลุมมากขึ้น

การออกแบบกลยุทธ์ DEI เพื่อกำลังคนแบบองค์รวมที่มีประสิทธิภาพ

องค์กรสามารถสร้างกลยุทธ์ DEI เพื่อกำลังคนที่มีความหมาย นําไปปฏิบัติได้จริง และสร้างผลกระทบได้ โดยใช้กรอบการทํางานเชิงกลยุทธ์สี่ขั้นตอน
 • มีส่วนร่วม

  สร้างกำลังคนและผู้นําที่มีความสอดคล้องและมุ่งมั่น
 • การวิเคราะห์

  กําหนดกลยุทธ์ของคุณจากการพิสูจน์ ข้อมูล และการวิเคราะห์
 • ลงมือดําเนินการ

  ผนวกรวม DEI เข้ากับนโยบาย แนวปฏิบัติ และโปรแกรม
 • มีสำนึกรับผิดชอบ

  กําหนดเป้าหมาย วัดประเมินความคืบหน้า และแบ่งปันข้อมูลอย่างโปร่งใส
ไม่ว่าองค์กรของคุณจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใด การดําเนินการเชิงปฏิบัติเหล่านี้จะช่วยให้คุณสร้างความก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืน
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง