กลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงแบบบูรณาการ

อนาคตของวาระการทํางานทําให้นายจ้างต้องทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง/พนักงาน บุกเบิกการออกแบบสถานที่ทํางานและพนักงานใหม่ และสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างให้แก่พนักงาน

ความท้าทายของกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูง

 • ดึงดูด พัฒนา และการรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงในองค์กรสําหรับบทบาทที่สําคัญที่สุดในบริษัท
 • การแข่งขันที่เติบโตขึ้นและการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังในผู้มีทักษะความสามารถสูง
 • ผสมผสานลําดับความสําคัญของธุรกิจและผู้คนเข้าด้วยกันด้วยประสบการณ์การทำงานของผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เป็นศูนย์กลาง
 • การประเมินและการทําความเข้าใจผู้คนและทักษะที่เรามีอยู่ในขณะนี้ และการเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่เราต้องการในอนาคต
 • พัฒนาทักษะและพัฒนาทักษะแรงงานใหม่เพื่อจัดการกับความท้าทายทางธุรกิจที่สําคัญ
 • ทบทวนวิธีจัดลําดับความสําคัญของผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เกี่ยวข้องกับระบบอัตโนมัติ AI และระบบดิจิทัลอื่น ๆ
 • การทําความเข้าใจว่ากลุ่มพนักงานต่าง ๆ คาดหวังอะไรจากเรา

สร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มุ่งเน้นในอนาคต

องค์กรในปัจจุบันต้องเผชิญกับแรงกดดันที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในการเปลี่ยนทักษะและโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูงเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน ข้อมูลด้านประชากรที่หลากหลายมากขึ้น วิธีการทํางานแบบดิจิทัล และความคาดหวังที่เปลี่ยนไปกำลังเปลี่ยนโฉมอนาคตของการทํางาน อิทธิพลเหล่านี้ต้องการให้มีการคิดใหม่เกี่ยวกับวิธีที่องค์กรเตรียมการเพื่อดึงดูด พัฒนา และรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงไว้กับองค์กรสําหรับบทบาทที่สําคัญที่สุดที่จําเป็นในปัจจุบันและอนาคต ผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เหมาะสมจะสร้างวัฒนธรรมที่เป็นนวัตกรรมภายในบริษัท จึงสามารถดึงดูดผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ดีที่สุดได้มากขึ้น

กลยุทธ์การบริหารจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีประสิทธิภาพช่วยในการ:

 • เปลี่ยนโฉมองค์กรและการออกแบบงานให้เป็นโครงสร้างที่เรียบง่ายและคล่องตัวมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากองค์กรหลายชั้นแบบดั้งเดิม
 • ระบุเครื่องมือที่จําเป็นในการจัดการและแก้ไขปัญหาที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง
 • ปรับเทคโนโลยีและทักษะที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อพลิกโฉมสถานที่ทํางาน
 • สร้างสมดุลระหว่างธุรกิจเชิงกลยุทธ์และกลยุทธ์ด้านแรงงานกับการนำไปปฏิบัติ

พิสูจน์องค์กรของคุณในอนาคตให้ได้โดยจัดการช่องว่างของความพร้อมและจัดการกับผลกระทบต่อผู้คน

85%

ของบริษัทต่าง ๆ กําลังสร้างประสบการณ์การทำงานใหม่ของพนักงานร่วมกับบุคลากรของตน

77%

ของพนักงานไว้วางใจให้บริษัทของตนลงทุนในการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะของตน

สร้างกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ในการปรับโฉมการทํางาน การจัดการที่ยืดหยุ่น และการเกิดใหม่สู่โลกหลังการระบาดใหญ่ องค์กรต่าง ๆ ในปัจจุบัน จําเป็นต้องกําหนดลําดับความสําคัญของผู้มีทักษะความสามารถสูงใหม่ ๆ ด้วยกลยุทธ์ใหม่ ๆ

คําถามสําคัญ 5 ข้อเหล่านี้เป็นสิ่งสําคัญที่ต้องพิจารณาในระหว่างการทบทวนกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากร:

 1. กรอบงานที่ดีที่สุดสําหรับการกระตุ้นกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรของเราผ่านมุมมองของทุนมนุษย์คืออะไร
 2. ผู้มีทักษะความสามารถสูงขององค์กรของเรามีการกระจายไปตามกลุ่มประชากรที่สําคัญอย่างไร และการคาดการณ์สําหรับอนาคตคืออะไร
 3. กลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงภายนอกใดบ้างที่ต้องได้รับการพิจารณาเมื่อเราคิดถึงผลกระทบที่มีต่อพนักงานของเรา
 4. อะไรคือมุมมองของเราเกี่ยวกับวิธีการกําหนดงานใหม่เพื่อส่งมอบความรับผิดชอบภายในกรอบการทํางานที่มีความคล่องตัวมากขึ้น
 5. เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างได้รับการถักทอเข้าไปในข้อเสนอคุณค่าแบบครบวงจรของเรา

กลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงให้ความสําคัญกับความต้องการแรงงานในอนาคต

การระบาดใหญ่ของ COVID-19 เร่งให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับอนาคตของการทํางาน เปลี่ยนแปลงความคิดหลายทศวรรษเกี่ยวกับระบบการทำงานอัตโนมัติและความยืดหยุ่นไปสู่การปฏิบัติจริง การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นโอกาสในการต่ออายุกลยุทธ์การบริหารจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงและเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสําหรับความสําเร็จในอนาคต
1 ใน 3

ผู้บริหารเชื่อว่าการลงทุนในมาตรฐานการทํางานที่ดีจะให้ผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด

1 ใน 3

บริษัทต่าง ๆ เชื่อว่าการยืมทักษะที่จําเป็นโดยใช้ประโยชน์จากระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากงานแบบครั้งคราวสามารถปิดช่องว่างของทักษะได้

64%

ของผู้บริหารกล่าวว่าลูกจ้างในรูปแบบชั่วคราวจะเข้ามาแทนที่พนักงานเต็มเวลาในบริษัทของตนในอีกหนึ่งถึงสามปี

กรอบกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงของเรา

Mercer อยู่ในตําแหน่งที่โดดเด่นไม่เหมือนใครในการส่งมอบคุณค่าผ่านการแบ่งกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูงและการมีส่วนร่วมโดยการสร้างการทํางานร่วมกันระหว่างผู้คนและเทคโนโลยี ให้เราช่วยคิดใหม่ว่าความสามารถจะเชื่อมโยงกับงานได้อย่างไร กรอบกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงของเราสร้างสมดุลระหว่างผลกระทบทางธุรกิจและผู้คนด้วยประสบการณ์การทำงานของผู้มีทักษะความสามารถสูง
 • ผลกระทบทางธุรกิจ

  รวมถึงปัจจัยภายในและภายนอกที่กําหนดรูปแบบองค์กรและความต้องการของผู้คนและความสามารถขององค์กร การบริหารจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ยอดเยี่ยมจะช่วยสนับสนุนวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง
 • ผลกระทบต่อบุคลากร

  เกี่ยวข้องกับความต้องการและความพึงพอใจของผู้ใช้/กลุ่มเป้าหมาย การบริหารจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ยอดเยี่ยมจะส่งมอบความคาดหวังของพนักงาน ซึ่งสามารถวัดผลได้ผ่านการมีส่วนร่วมและผลการปฏิบัติงาน
 • ประสบการณ์การทำงานของผู้มีทักษะความสามารถสูง

  รวบรวมประสบการณ์ของทุกคนในองค์กร ซึ่งเกี่ยวข้องกับจุดการมีปฏิสัมพันธ์และกระบวนการการบริหารจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงภายในกรอบความสามารถที่ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ของทั้งธุรกิจและผู้คน

การนํากรอบการบริหารจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงมาใช้จริง

การนํากลยุทธ์การบริการจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงมาใช้จริงนั้นต้องใช้แนวทางการดําเนินการหลายมิติ เพื่อจัดการกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ องค์กรและบทบาท บริการและกระบวนการ รวมถึงวัฒนธรรมและความเป็นผู้นํา หัวใจสําคัญของกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูง และมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน คือประสบการณ์การทำงานของผู้มีทักษะความสามารถสูง

ประสบการณ์การทำงานของผู้มีทักษะความสามารถสูง 4 ด้านที่มีผลกระทบต่อทั้งธุรกิจและผู้คนขององค์กร

ภาพวงกลมแสดงพื้นที่ที่เชื่อมโยงกันของประสบการณ์ด้านบุคลากรที่มีผลกระทบทั้งต่อธุรกิจและผู้คน สี่ด้านคือกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ บริการและกระบวนการ วัฒนธรรมและความเป็นผู้นํา ตลอดจนองค์กรและบทบาท

กลยุทธ์และวัตถุประสงค์

 • คุณค่าที่จับต้องได้สําหรับธุรกิจ
 • การวางแผนแรงงานแบบองค์รวมและการหาลําดับความสําคัญและมาตรการ
 • มุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่สําคัญ
 • การตัดสินใจที่มุ่งเน้นอนาคต

บริการและกระบวนการ

 • กลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงเป็นพื้นฐานของข้อเสนอและบริการให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • แพลตฟอร์มและรูปแบบที่น่าสนใจ
 • บริการผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เชื่อมโยงตลอดวงจรชีวิตการทำงานของพนักงาน
 • การผสานรวมเทคโนโลยีอย่างชาญฉลาด

องค์กรและบทบาท

 • บทบาทการจัดการบุคลากรตามความต้องการของธุรกิจและบุคลากร
 • การกระจายความรับผิดชอบและงานอย่างชัดเจนและมีจุดมุ่งหมาย
 • ปฏิสัมพันธ์และการเชื่อมต่อที่สมเหตุสมผล
 • การมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันของธุรกิจ

วัฒนธรรมและความเป็นผู้นํา

 • การสื่อสาร การสนทนา และการส่งเสริมการยอมรับความแตกต่าง
 • การสื่อสารที่ตรงไปตรงมาเกี่ยวกับโอกาสและความคาดหวัง
 • กรอบความคิดของความเป็นผู้นําที่สอดคล้องกัน
 • การมอบอํานาจให้กับพนักงาน


โซลูชันที่เกี่ยวข้อง


  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง


   ติดต่อเราเพื่อเรียนรู้ว่าเราจะช่วยเหลือกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงของคุณได้อย่างไร