รู้จักพนักงานขององค์กรคุณและทักษะความสามารถที่องค์กรคุณต้องการ

พัฒนากลยุทธ์ด้านบุคลากรสําหรับการทํางานรูปแบบใหม่ได้ โดยเริ่มจากการประเมินทักษะปัจจุบันของหัวหน้างานและพนักงานที่มีความสามารถเพื่อพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร

ใช้ข้อมูลอ้างอิงเพื่อรับมือกับความท้าทายที่องค์กรคุณต้องเจอไปพร้อม ๆ กับการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน 

ความท้าทายในการประเมินศักยภาพพนักงาน

 • องค์กรจะเข้าใจทักษะความสามารถที่พนักงานมีในตอนนี้ได้อย่างไร
 • บทบาทหน้าที่ใดที่องค์กรต้องการในอนาคต และทักษะใดที่จําเป็นสําหรับบทบาทหน้าที่เหล่านี้
 • องค์กรยังขาดทักษะใดที่จำเป็น และจะลดช่องว่างเหล่านี้ได้อย่างไร
 • องค์กรจะแน่ใจได้อย่างไรว่ากลยุทธ์ด้านบุคลากรยังคงยั่งยืนและยังใช้ได้ผลในอนาคต
 • วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการสร้าง ซื้อ หรือยืมตัวบุคลากรที่มีความสามารถคืออะไร
 • องค์กรจะระบุและรักษาบุคลากรที่มีศักยภาพสูงไว้ได้อย่างไร
 • องค์กรจะช่วยให้บุคลากรรู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนในการเติบโตในสายอาชีพได้อย่างไร
 • องค์กรจะใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ทักษะความสามารถอย่างไร
 • องค์กรจะบอกได้อย่างไรว่าผู้จัดการเป็นผู้นําที่สนับสนุนการยอมรับความแตกต่าง
 • องค์กรจะสร้างวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการจัดการด้านผลการปฏิบัติงานได้อย่างไร

การปรับเปลี่ยนพนักงานที่มีทักษะความสามารถให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ

เมื่อขาดแคลนพนักงานที่มีทักษะความสามารถ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทักษะ และการฝึกทักษะใหม่จะกลายเป็นกุญแจสําคัญที่ทำให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืน การพัฒนาทักษะ การฝึกทักษะใหม่ และการใช้ทักษะอย่างยืดหยุ่นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อองค์กรแยกส่วนงานออกเป็นทักษะต่าง ๆ ทักษะคือกระแสใหม่ของการทํางาน ความยืดหยุ่นของทักษะช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

โซลูชันการประเมินศักยภาพพนักงานของ Mercer จะประเมินสถานะตลาดแรงงานภายในขององค์กรคุณในปัจจุบันและช่องว่างทักษะที่จําเป็นเพื่อให้องค์กรเตรียมพัฒนาทักษะของพนักงานให้พร้อมเพื่อรองรับธุรกิจในอนาคต การทําแผนผังและการวิเคราะห์สามารถช่วยให้องค์กรมุ่งเน้นไปที่กลุ่มพนักงานที่มีความสําคัญ เพื่อตอบคําถามสำคัญ ๆ เกี่ยวกับโอกาสในการจัดหาบุคลากรที่มีความสามารถและความต้องการในองค์กรของคุณ จากนั้นการคาดการณ์อนาคตจะช่วยสร้างแบบจําลองให้เห็นว่าการริเริ่มนี้จะสนับสนุนเป้าหมายของคุณได้อย่างไรบ้าง

เราสามารถช่วยองค์กรพัฒนากลยุทธ์และการลงทุนด้านทักษะใหม่ได้ผ่านกลยุทธ์การบริหารจัดการบุคลากรในภาพใหญ่ ซึ่งได้แก่การเรียนรู้และการพัฒนา การจัดการผลการปฏิบัติงาน และแนวทางปฏิบัติในการบริหารการจ่ายค่าตอบแทนที่ใช้นวัตกรรมการจ่ายค่าตอบแทนตามทักษะความสามารถและจ่ายค่าตอบแทนเพื่อพัฒนาทักษะ

เมื่อองค์กรต่างๆ ดําเนินการเปลี่ยนแปลงด้านกำลังคนองค์กรต้องการบุคลากรที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาทักษะที่จำเป็นที่องค์กรต้องการ ซึ่ง ขณะเดียวกันองค์กรก็ต้องคาดการณ์และวางแผนทักษะที่จะต้องใช้ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงไปด้วย 

การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่ส่งผลต่อการทำงาน

การเปลี่ยนแปลงมาถึงแล้ว ลองคิดถึง AI และระบบอัตโนมัติ โลกาภิวัฒน์ ระบบเศรษฐกิจตลาดแรงงานเสรี และคนหลายรุ่นที่ทํางานร่วมกัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ องค์กรคุณจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างไร

98%

ขาดแคลนทักษะอย่างมีนัยสําคัญ แม้ว่าพนักงาน 91% ของบริษัทจะกล่าวว่าได้เรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในปีที่ผ่านมา

1 ใน 3

ของผู้บริหารกล่าวว่าการระบาดครั้งใหญ่นี้ทำให้พวกเขาตระหนักว่าการรู้ว่ากำลังคนของพวกเขามีทักษะอะไรนั้นช่วยพัฒนาความคล่องตัวให้กับองค์กรได้ 

92%

ของหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคลให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการวางแผนกำลังคน เพื่อให้มีข้อมูลมากขึ้นสำหรับกลยุทธ์การซื้อ/พัฒนา/ยืมตัวบุคลากร


โซลูชันการประเมินศักยภาพพนักงานของเรา

การประเมินผลการปฏิบัติงานหรือโซลูชันการประเมินศักยภาพบางอย่างไม่ซับซ้อนพอหรือไม่ได้มาจากผู้ให้บริการรายเดียวกัน จึงอาจต้องลงมือทำงานเองมากขึ้นเพื่อวิเคราะห์ผลลัพธ์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและจุดบอดในข้อมูลมากขึ้น โซลูชันการจัดการผลการปฏิบัติงานและการประเมินศักยภาพพนักงานของ Mercer มี:
 • เครื่องมือสำหรับค้นหาบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการขององค์กรของคุณ
 • เครื่องมือที่ช่วยเทียบทักษะสําคัญกับศักยภาพพนักงานของคุณได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ
 • บริการให้คําปรึกษาเพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ด้านบุคลากรระยะยาวที่เป็นประโยชน์
 • เครื่องมือสำหรับประเมินความพร้อมของผู้นําสําหรับการระบุตัวบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและการวางแผนการสืบทอดตําแหน่ง
 • เครื่องมือให้ข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรขนาดใหญ่และระบุเป้าหมายการลงทุน
 • เครื่องมือสำหรับทําความเข้าใจการยอมรับความแตกต่างของผู้จัดการและผู้นําของคุณ
 • เครื่องมือสำหรับสร้างแผนการพัฒนาส่วนบุคคลเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในตนเองและเป็นแนวทางในการพัฒนา
 • การสนทนาอย่างเปิดกว้างกับที่ปรึกษา เพื่อปรับปรุงความตระหนักรู้และแนวทางในการพัฒนาตนเอง
 • เครื่องมือในการส่งเสริมวัฒนธรรมการให้ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงความตระหนักรู้และนำมุมมองที่แตกต่างเข้ามาใช้

Mercer |Mettl: โซลูชันการประเมินศักยภาพพนักงานแบบครบวงจร

Mercer | Mettl คือแพลตฟอร์มประเมินศักยภาพพนักงานสําหรับการจ้างงานและการพัฒนาทักษะบนระบบคลาวด์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา แพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงนี้ได้รับการปรับให้เหมาะกับองค์กรของคุณ และมาพร้อมการประเมินแบบองค์รวมที่อิงจากการประเมินทางจิตวิทยา (บุคลิกภาพ พฤติกรรม การรับรู้ และความถนัด) และการประเมินทางเทคนิค (ทักษะด้าน IT และด้านอื่นที่ไม่ใช่ IT และความพร้อมทางดิจิทัล) และมีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวด และ Mercer | Mettl ยังเป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ที่สนับสนุนกระบวนการแสดงความคิดเห็นโดยใช้ผู้ประเมินหลายคน หรือเป็นการประเมินแบบ 360° แพลตฟอร์มนี้รองรับระดับประสบการณ์และวิธีการจ้างงานที่หลากหลาย:

 • สามารถสร้างชุดการประเมินที่ปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์กร
 • เลือกรูปแบบคําถามได้หลากหลายแบบ
 • ใช้ประโยชน์จากคําถามกว่าหนึ่งล้านข้อ เพื่อให้ได้โซลูชันที่กว้างมากขึ้น
 • ใช้เทมเพลตรายงานแบบกําหนดเองได้เพื่อรับข้อมูลที่องค์กรคุณต้องการ
 • ค้นพบโซลูชันที่หลากหลายสําหรับการวิเคราะห์ช่องว่างทักษะ การระบุตัวบุคลากรที่มีศักยภาพสูง การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง การพัฒนาภาวะผู้นํา และประสิทธิภาพการฝึกอบรม

Mercer | Mettl คือแพลตฟอร์มสมรรถนะสูงที่ให้บริการในกว่า 27 ภาษาและผ่านการรับรอง ISO27001 และ ISO9001

แพลตฟอร์มของเราช่วยให้องค์กรเข้าใจกำลังคนของตนได้ดีขึ้น และมาพร้อมกับ:

กว่า 3,000

ทักษะที่ทดสอบ

กว่า 1 ล้าน

คําถาม

กว่า 200

บทบาทงาน

กว่า 25

อุตสาหกรรม

กว่า 4,000 ราย

ลูกค้าทั่วโลก

แนวทางการประเมินศักยภาพพนักงานของเรา

Mercer นำเสนอแนวทางการประเมินเชิงกลยุทธ์แบบครบวงจร ซึ่งหมายถึงการพิจารณาระยะต่าง ๆ ของกลยุทธ์การบริหารจัดการผู้มีความสามารถ และนำกลยุทธ์ดังกล่าวไปใช้ในกระบวนการแบบวนซ้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บุคลากรเป็นศูนย์กลางสำหรับความต้องการทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร กระบวนการนี้ทำให้เกิดการส่งต่อทักษะและบทบาทที่สําคัญในปัจจุบันและอนาคต ทำให้ทรัพยากรเติบโตตามเป้าหมาย และนำพาองค์กรไปสู่ความสําเร็จได้

เราใช้ประโยชน์จากข้อมูลและการวิเคราะห์เพื่อวัดความสําเร็จของบุคคลและองค์กร แนวทางเชิงกลยุทธ์และบูรณาการของเราประกอบด้วยสี่ขั้นตอนหลัก:

เริ่มดำเนินการ ค้นพบ ปรับแต่ง ขับเคลื่อน
ระยะ: มองเห็นและระบุวิสัยทัศน์เกี่ยวกับทักษะในอนาคตอย่างชัดเจน ระยะ: เข้าใจสถานะปัจจุบันผ่านข้อมูลเชิงลึกจากการวิจัยและเกณฑ์มาตรฐาน ระยะ: สร้างโซลูชันที่ชัดเจนพร้อมผลลัพธ์ที่วัดผลได้เพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ด้านทักษะสำหรับอนาคต ระยะ: มอบผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและนําการเปลี่ยนแปลงทักษะไปใช้ในโครงสร้างขององค์กร
สิ่งที่มุ่งเน้น: จากมุมมองของนายจ้างและของพนักงาน อะไรคือความท้าทายทางธุรกิจที่แท้จริงที่เรากําลังพยายามแก้ไขโดยใช้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สิ่งที่มุ่งเน้น: งานไป จุดที่งานราบรื่นหรือผิดพลาดอยู่ที่ไหน จากมุมมองด้านประสิทธิภาพการทํางานและประสบการณ์ของพนักงาน สิ่งที่มุ่งเน้น: การเปลี่ยนแปลงอะไรในการทํางานที่จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานและประสบการณ์การทํางานของพนักงานไปพร้อมๆ กัน สิ่งที่มุ่งเน้น: เราจะสร้างวิธีการทํางานที่มีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และยั่งยืนได้อย่างไร

โซลูชันการประเมินศักยภาพพนักงานที่ใช้เสริมและที่เกี่ยวข้อง

 • Talent Marketplace

  ปลดล็อกทักษะและเพิ่มความสามารถในอนาคตโดยการทําความเข้าใจสิ่งที่พนักงานสามารถทําได้ในตอนนี้ และสิ่งที่สามารถทําได้ในอนาคตเมื่อมีการพัฒนาตามเป้าหมาย Talent Marketplace เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยจับคู่ทักษะของพนักงานกับความต้องการทางธุรกิจในระดับที่พอเหมาะและรวดเร็ว
 • กลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทนตามทักษะความสามารถ

  Mercer Skills-Edge Suite ให้บริการปรึกษา เทคโนโลยี และข้อมูล เพื่อให้คุณมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อพัฒนาบุคลากรโดยอิงจากทักษะและพัฒนาแนวปฏิบัติขององค์กรในการจ่ายค่าตอบแทน
 • การฝึกอบรมด้านทรัพยากรบุคคล (Mercer Learning)

  จัดเตรียมหลักสูตรอีเลิร์นนิงและเวิร์คช็อปเสมือนจริงที่ให้พนักงานเพื่อรองรับทักษะที่จำเป็นในอนาคต หรือสร้างชุดหลักสูตรแบบกําหนดเองที่มุ่งเป้าไปที่ความต้องการของบุคลากรของคุณ
 • Mercer | Mettl แพลตฟอร์มการประเมิน

  เลือกเครื่องมือประเมินทางจิตวิทยาและทักษะแบบปรับแต่งได้หรือแบบพร้อมใช้งานจากแพลตฟอร์มของเรา แพลตฟอร์มนี้จะช่วยให้คุณสามารถประเมินทักษะทางเทคนิคและทักษะทางสังคมในทุก ๆ ส่วนงาน เช่น ไอที การขาย HR ฯลฯ

   

ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง  เราสามารถช่วยองค์กรคุณประเมินศักยภาพของพนักงานได้

  ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเรา