สร้างสมดุลระหว่างต้นทุนกับความเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้ได้รับผลตอบแทนสูงสุดจากสวัสดิการของคุณ

สําหรับธุรกิจส่วนใหญ่ ผลประโยชน์เป็นการส่งออกที่สําคัญ คิดเป็นประมาณ 20% ของค่าใช้จ่ายบัญชีเงินเดือนทั้งหมด Mercer Marsh Benefits จะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากค่าใช้จ่ายนี้ และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นลง ผ่านบริการทางคณิตศาสตร์ประกันภัยของเรา

ทีมนักคณิตศาสตร์การประกันภัยของเราสามารถช่วยคุณออกแบบและกําหนดราคาแผนสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มประชากรและความเสี่ยงของคุณ

จัดการต้นทุนเพื่อเพิ่มมูลค่าสวัสดิการ

การสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนและความเห็นอกเห็นใจในแพคเกจสวัสดิการทางการเงินสำหรับพนักงาน สามารถเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุน ลดความเสี่ยง และทำให้พนักงานรู้สึกพึงพอใจและอยู่กับองค์กรต่อไป

การเพิ่มมูลค่าสูงสุดจากสิ่งที่จ่ายเพื่อสวัสดิการของคุณ

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองทั่วโลกในช่วงหลังมานี้ ได้ทําให้สวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพที่มอบให้โดยนายจ้าง มีจุดมุ่งเน้นที่ชัดเจนกว่าที่เคยเป็นมา ดังนั้น สวัสดิการพนักงานจึงมีบทบาทที่สําคัญมากขึ้นในการมอบข้อเสนอคุณค่าให้แก่พนักงาน

บริษัทที่มีการดําเนินงานกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคอาจพบว่า ต้นทุนและความซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบริหารสวัสดิการเพิ่มสูงขึ้น หากไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 

Mercer March Benefits สามารถเสนอบริการเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ (การจัดการสวัสดิการทั่วโลก) และการจัดหาเงินทุนสําหรับสวัสดิการ (การทำข้อตกลงรวมบริการข้ามชาติ โปรแกรมประกันภัยทั่วโลก และการทำข้อตกลงแบบในอาณัติ) เพื่อช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยง

นวัตกรรมและการพัฒนาที่เกิดจากการมุ่งเน้นเรื่องความยั่งยืนและการยอมรับความแตกต่างมากขึ้น ระดับความต้องการโซลูชันเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในสถานที่ทํางานที่เพิ่มสูงขึ้น และความปรารถนาในเรื่องความเสมอภาคระหว่างกำลังคน ตลอดจนต้นทุนทางการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น หมายความว่าการจัดทำงบประมาณสวัสดิการกำลังประสบปัญหาในการก้าวให้ทันต่อเหตุการณ์

กลยุทธ์การควบคุมต้นทุนที่แข็งแกร่ง ค่าใช้จ่ายที่เน้นในด้านสวัสดิการ และวิธีการจัดหาเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ มีความสําคัญมากกว่าที่เคยเป็นมา เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะได้รับคุณค่าและผลประโยชน์สูงสุดจากงบประมาณด้านสวัสดิการของพนักงาน

บริการทางการเงินและคณิตศาสตร์การประกันภัยของ Mercer Marsh Benefits สามารถช่วยได้อย่างไร

เราทํางานร่วมกับคุณเพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูลของคุณ ระบุหาจุดที่ขาดประสิทธิผล และกําหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในโปรแกรมปัจจุบันของคุณด้วยวิธีต่อไปนี้:

บริการด้านคณิตศาสตร์การประกันภัย

  • ออกแบบแผนโดยคำนึงถึงคุณค่า ผ่านข้อกําหนดความคุ้มครอง การกําหนดลักษณะเครือข่าย และความผูกพันต่อองค์กร

  • จัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพด้วยวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งช่วยส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพดี ผ่านการแทรกแซงตามเป้าหมาย

  • ขับเคลื่อนประสิทธิผลผ่านการจัดหาเงินทุนและการกำหนดวางแผนอย่างชาญฉลาด

  • การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อคาดการณ์การใช้จ่ายด้านสวัสดิการภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ เพื่อระบุหาความเสี่ยงทางการเงิน และแนะนําโซลูชันการจัดการความเสี่ยง

เราสามารถช่วยให้คุณโค้งงอได้ด้วยกลยุทธ์แบบหลายง่ามและหลายปีที่ให้ความคุ้มครองในระดับที่เหมาะสมสําหรับพนักงานของคุณในราคาที่ยั่งยืนสําหรับธุรกิจของคุณ

โซลูชันทางการเงิน

สําหรับบริษัทที่มีฐานการดําเนินงานกระจายไปทั่วโลกและมีงบดุลที่แข็งแกร่ง การใช้บริการแบบในอาณัติเพื่อหาเงินทุนสนับสนุนสวัสดิการทางการแพทย์และความเสี่ยงของพนักงาน อาจนําไปสู่ค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ลดลงและคาดการณ์ได้มากขึ้น พนักงานได้รับความคุ้มครองมากขึ้นและเข้าถึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ได้ครบถ้วนและรวดเร็วขึ้น 

การใช้บริการแบบในอาณัติยังช่วยเพิ่มการควบคุมการกํากับดูแลและการออกแบบโซลูชันสวัสดิการพนักงาน ช่วยให้บริษัทข้ามชาติสามารถสร้างข้อเสนอสวัสดิการชั้นนําของตลาดที่สนับสนุนความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่างภายในกลุ่มกำลังคนของตน 

สําหรับหลายประเทศที่ไม่ประสงค์จะให้เงินทุนด้วยตนเองสําหรับความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ของพนักงาน Mercer Marsh Benefits สามารถสร้างโปรแกรมกับผู้รับประกันภัยทั่วโลกที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มความคุ้มครอง ปรับปรุงการกํากับดูแล และเพิ่มมูลค่าสูงสุดจากค่าใช้จ่ายด้านผลประโยชน์ของคุณ

ความเสี่ยงด้านการกํากับดูแลและการเงินห้าประการที่เกิดขึ้นจากแผนสวัสดิการ

องค์กรกําลังเสนอสวัสดิการที่หลากหลายให้แก่พนักงานมากขึ้น แต่การออกแบบแผนที่ไม่ดีและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ บริษัทจําเป็นต้องนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงมาใช้เพื่อควบคุมและบรรเทาภัยคุกคามเหล่านี้ เพื่อปกป้องบุคลากร ชื่อเสียง และผลประกอบการของบริษัท

การทําความเข้าใจความเสี่ยงทางการเงินและการกํากับดูแล

70%

ของผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและจัดการความเสี่ยง เห็นด้วยว่าความเสี่ยงด้านการกํากับดูแลและทางการเงิน ก่อให้เกิดภัยคุกคามร้ายแรงต่อธุรกิจ

52%

กล่าวว่า มีแนวโน้มว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ การป้องกันความเสี่ยง และความเป็นอยู่ที่ดีจะเพิ่มขึ้น และ 45% กล่าวว่าความเสี่ยงเหล่านี้อาจส่งผลร้ายแรงได้

72%

ขององค์กรใช้จ่ายมากขึ้นในเรื่องสวัสดิการต่อพนักงานแต่ละคน ในขณะที่ 60% ต้องการเพิ่มการลงทุนในด้านความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง