Budowanie zwinności i zdolności adaptacyjnych

Doradztwo Mercer w zakresie projektowania organizacji pomaga w przejściu od tradycyjnej organizacji wielowarstwowej do prostej, zwinnej i rozproszonej struktury.

Cele biznesowe muszą być wspierane przez odpowiednie modele operacyjne

Organizacje muszą podejmować złożone decyzje, mobilizując się do osiągnięcia swoich celów biznesowych. Ze względu na konkurencyjne priorytety, ograniczone zasoby i nieodpowiednie modele operacyjne wielu organizacjom nie udaje się osiągnąć wszystkich celów.

Możliwości, wyzwania i bariery, jakie mogą napotkać organizacje, obejmują:

 • Zapewnianie wzrostu, szybszego podejmowania decyzji, innowacyjności i większej elastyczności
 • Organizacja pracy w świecie po pandemii COVID
 • Faktyczna koncentracja na kliencie
 • Dostosowanie transformacji siły roboczej do struktur organizacyjnych
 • Sprawianie, aby ich strategia działała 

W warunkach rosnącej presji wewnętrznej i zewnętrznej może pojawić się pokusa wdrożenia inicjatyw reakcyjnych, które mogą wyglądać dobrze w krótkim okresie, ale nie przynoszą trwałych rezultatów. Aby sprostać wyzwaniom i zrealizować swoją strategię biznesową, liderzy muszą ponownie przemyśleć sposób funkcjonowania organizacji i zaprojektować modele operacyjne zapewniające trwałe wyniki.

Organizacje mogą osiągnąć swoje cele biznesowe, tworząc właściwe podstawy, począwszy od całościowego (prze)projektowania modeli biznesowych, struktur, procesów, możliwości, ładu korporacyjnego, sposobów pracy, wskaźników, zachęt, finansowania i zasobów.

Większa elastyczność zapewnia wyraźne korzyści biznesowe. Przychody firm reagujących na te wyzwania rosną o 37% szybciej i generują o 30% wyższe zyski w porównaniu z firmami, które nie reagują odpowiednio.

Filary zwinnych organizacji

Aby prosperować w czasach transformacji, organizacje muszą stale oceniać i dostosowywać swoje modele biznesowe i organizacyjne, praktyki dotyczące pracowników oraz kulturę. Organizacje o wysokich wynikach konsekwentnie dbają o dopasowanie tych aspektów, aby utrzymać sukces i realizować swoje strategie biznesowe.

Zwinne organizacje osiągające wysokie wyniki:

 • Przyjmują ambitny cel i jasno komunikują swoją strategię
 • Monitorują otoczenie i szybko reagują
 • Rozumieją sposoby tworzenia, przechwytywania i dostarczania wartości
 • Testują, uczą się i działają iteracyjnie
 • Mają możliwość szybkiej zmiany i rekonfiguracji swojej bazy zasobów

Ciągłość wyborów w projektowaniu organizacji

Aby pomóc organizacjom w kształtowaniu procesu podejmowania decyzji, proponujemy pięć wymiarów projektu organizacji. Każdy wymiar reprezentuje spektrum wyborów, których muszą dokonać liderzy, a każdy wybór ma szersze implikacje organizacyjne.
Grafika przedstawia pięć wymiarów projektu organizacji. Pod każdym wymiarem znajduje się spektrum opcji oznaczonych na każdym końcu odpowiednimi cechami. Pierwszy wymiar projektowania organizacji, zaangażowanie interesariuszy: od skoncentrowanego do złożonego. Drugi wymiar, szerokość skupienia i zakres: od wąskiego do szerokiego. Struktura i zarządzanie: od lokalnie osadzonych do zarządzanych centralnie. Zarządzanie zasobami: od stabilnego do płynnego. Piąty wymiar, metryki, zachęty i finansowanie: od opartych na rolach/projektach do osadzonych organizacyjnie. 

Opcje projektowania organizacji

Nie ma uniwersalnego podejścia do tworzenia zwinnej organizacji; istnieje kilka sposobów na zwiększenie zwinności. Niektóre metody będą bardziej odpowiednie niż inne dla różnych obszarów Twojej organizacji, przy czym łatwość implementacji spada, a poziom zwinności rośnie w miarę poruszania się po spektrum. Oto kilka opcji, które firma Mercer zaleca:

Ludzie pracują głównie w organizacji liniowej, ale także przyczyniają się do inicjatyw lub projektów międzyfunkcyjnych (na przykład w proporcjach 80/20).

Samoorganizujące się (nie samokierujące się) zespoły określają swoje sposoby pracy i są wspólnie odpowiedzialne za wydajność między pracownikami.

Możliwość udostępniania i pozyskiwania zasobów na różnych platformach lub w zdefiniowanych ekosystemach (zarządzanie dostępem do zasobów zamiast koncentrowania się na własności).

Pula osób przydzielonych do różnych działań w pełnym wymiarze godzin, w oparciu o priorytet potrzeb – zadania mogą wymagać godzin lub miesięcy.

Koordynacja między właścicielami produktu i oddziałem prowadzi do określenia priorytetu i wizji; wyniki osiągnięte dzięki zespołom interdyscyplinarnym (zorganizowanym na przykład w oddziałach i pododdziałach).
Transformacja HR

Projektowanie pracy

Reaguj proaktywnie na szybką cyfryzację i zaprojektuj na nowo miejsca pracy w celu optymalnego i zrównoważonego połączenia pracy ludzi i automatyzacji.
Powiązane produkty do zakupu
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane informacje
    Powiązane studia przypadków