Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników musi być najwyższym priorytetem 

1204171313

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to ryzyko związane z ludźmi, które stanowi największe zagrożenie dla firm.

Według naszego raportu Zagrożenia związane z ludźmi 2022 87% ankietowanych specjalistów ds. HR stwierdziło, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest największym zagrożeniem dla firmy.

Zabezpieczenie ludzi przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych, w tym przyszłych pandemii, jest głównym problemem bezpieczeństwa w miejscu pracy. Następnie wymieniali oni niekontrolowane zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w tym brak aktywności fizycznej, zła dieta, spożywanie alkoholu i zła jakość snu. 

Kolejnymi najważniejszymi priorytetami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy są radzenie sobie z rosnącymi problemami zdrowia psychicznego, takimi jak stres i wypalenie zawodowe. Po nich następuje wyczerpanie siły roboczej, prowadzące do zmęczenia i wypalenia oraz urazów związanych z pracą, w tym wypadków, niebezpiecznych ekspozycji i incydentów związanych z bezpieczeństwem.

Proaktywne zarządzanie tymi zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy musi być teraz najwyższym priorytetem. Nie tylko zwiększy to odporność pracowników i prężność biznesu, ale także sprawi, że pracownicy będą bardziej produktywni i zaangażowani. Trzy czwarte pracowników czujących wsparcie podczas pandemii miało energię do pracy. W porównaniu z 51% osób, które miały tylko niewielkie lub słabe wsparcie, zgodnie z naszym badaniem Health on Demand.

Aby osiągać pozytywne wyniki biznesowe, kluczem do sukcesu jest połączenie specjalistów HR, specjalistów ds. ryzyka i finansów w celu planowania, projektowania, dostarczania i finansowania rozwiązań, w tym zwiększania dostępu do świadczeń potrzebnych do stworzenia kultury bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników.

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy to obecnie ryzyko dla ludzi, które może najbardziej zakłócić działalność biznesową ze względu na następujące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników.
 • Choroby zakaźne
  Rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych, w tym przyszłych pandemii, wpływających na ciągłość działalności i eskalację kosztów operacyjnych oraz ogólną wydajność indywidualną i organizacyjną.
 • Choroby niezakaźne
  Nieleczone choroby przewlekłe, w tym cukrzyca, choroby płuc i nowotwory, mające wpływ na ciągłość biznesową i eskalację kosztów operacyjnych oraz ogólną wydajność indywidualną i organizacyjną. 
 • Wyczerpanie pracowników
  Przemęczenie wynikające z problemów z równowagą między życiem zawodowym a prywatnym, zmęczenie zmianą oraz zbyt wiele priorytetów i rozproszeń prowadzących do błędów, rotacji pracowników, obniżonej produktywności i nadszarpniętej reputacji. 
 • Pogorszenie stanu zdrowia psychicznego
  Problemy ze zdrowiem psychicznym pracowników (np. niepokój, stres, depresja i uzależnienia) prowadzące do nieoptymalnych wyników w zakresie samopoczucia, produktywności, wydatków na świadczenia i propozycji/marki wartości zatrudnienia.
 • Choroba lub uraz związane z pracą
  Wypadek, narażenie się na niebezpieczeństwo, incydent związany z bezpieczeństwem lub pogorszenie wcześniej istniejących warunków w środowisku pracy (na miejscu, zdalnie).

Pokrywanie kosztów BHP pracowników

Chociaż ryzyko kolejnych pandemii i chorób zakaźnych pozostaje największym zagrożeniem dla biznesu, obniżenie kosztów chorób niezakaźnych pozostaje największym priorytetem finansowym, przy czym całkowity koszt świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej przez pracodawcę rośnie obecnie ponad dwukrotnie szybciej niż ogólna inflacja.

Ryzyko chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych jest głównym czynnikiem zwiększającym koszty leczenia grupowego, zwłaszcza że podczas pandemii coraz więcej osób stawało się mniej aktywnych fizycznie i prowadziło siedzący tryb życia, zwiększając ryzyko rozwoju chorób niezakaźnych, takich jak choroby serca lub nowotwory.

COVID-19 jest trzecią co do wielkości przyczyną roszczeń pod względem kosztów, a wielu ubezpieczycieli i pracodawców przygotowuje się na wpływ tak zwanego długotrwałego COVID-19. Po tym, jak pandemia uwydatniła nierówności w opiece zdrowotnej, wielu pracodawców rozważa również zwiększenie bezpieczeństwa w miejscu pracy dzięki bardziej zróżnicowanym i inkluzywnym programom świadczeń. Pracownicy krytyczni w szczególności doświadczyli największego zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia podczas pandemii, ale mieli najmniejszy dostęp do wsparcia.

Ograniczanie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Trudności ze zmianą zachowań są główną przeszkodą w łagodzeniu zagrożeń dla bezpieczeństwa i zdrowia w pracy dla ponad dwóch piątych (43%) pracodawców, co sprawia, że ​​zmiana zachowań jest kluczowym priorytetem dla każdego departamentu zdrowia, który chce złagodzić zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa.

Istnieją trzy niezbędne warunki, które muszą istnieć: możliwości, motywacja i okazja.

Źródło: Dlaczego Twoi pracownicy nie potrafią zadbać o zdrowie, choć tego chcą, Mercer, 2019 (Why your people want to get healthy but can’t, Mercer, 2019)
Grafika przedstawiająca symbiotyczny związek między zdolnościami, zarówno fizycznymi, jak i psychicznymi, możliwościami fizycznymi, jak i społecznymi oraz motywacją, zarówno automatyczną, jak i refleksyjną, a zachowaniem.

Zastosowanie nauki o zmianie zachowań w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Pracodawcy mogą zastosować psychologię zmiany zachowania do bezpieczeństwa i higieny pracy, aby radykalnie zmniejszyć ryzyko dla zdrowia. Na przykład wiele organizacji zapewnia dostęp do Programu Pomocy Pracownikom (EAP), zapewniającego bezpłatne doradztwo i wsparcie emocjonalne, jednak wykorzystanie tych usług pozostaje niewielkie, pomimo coraz częstszych problemów ze zdrowiem psychicznym.

Model dobrego samopoczucia oparty na zmianie zachowania może również obejmować edukację menedżerów w zakresie tworzenia kultury miejsca pracy, która wspiera zdrowie psychiczne, tak aby usunąć piętno mówienia o zdrowiu psychicznym i zachęcić menedżerów do kierowania pracowników po pomoc. Zmotywowałoby to ludzi do korzystania z istniejącego wsparcia w celu rozwijania umiejętności zarządzania swoim zdrowiem psychicznym, z wykorzystaniem praktycznych porad, a także stwarzałoby okazję do ćwiczenia i doskonalenia umiejętności w zakresie zdrowia psychicznego.

Wszystko to wymaga szerszego podejścia, aby szukać nie tylko sposobów wsparcia ludzi po zachorowaniu, ale także prewencji.

Trzy sposoby na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Generowanie informacji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy

Im bardziej odpowiednie są Twoje inicjatywy dla Twoich pracowników, tym większe prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu. Poświęć trochę czasu, aby zrozumieć potrzeby zdrowotne i profil swoich pracowników, słuchając ich i analizując dostępne dane dotyczące zagrożeń dla zdrowia.

Przegląd istniejących świadczeń BHP dla pracowników

Przejrzyj istniejące ustalenia dotyczące świadczeń poprzez analizę luk w potrzebach i porównaj swój program z obecnymi i pojawiającymi się zagrożeniami dla ludzi. Przyjrzyj się, gdzie potrzeby pracowników nie są zaspokajane, aby opracować strategie i inicjatywy mające na celu rozwiązanie tego problemu.

Przedstaw uzasadnienie biznesowe dla bezpieczeństwa i higieny pracy

Nie patrz wyłącznie na potencjał zmniejszenia absencji chorobowej oraz korzyści zdrowotnych i bezpieczeństwa pracowników. Aby uzasadnić biznesowo, oblicz także, jak wpłynie to na koszty rotacji personelu, produktywność, zadowolenie klientów i prężność biznesową.

Raport 2022 o ryzyku związanym z ludźmi

Nasze badania ryzyka związanego z ludźmi ujawniają najważniejsze ryzyka personalne, które należy uwzględnić w ramach strategii zarządzania ryzykiem związanym z ludźmi. Dowiedz się, jak budować prężność biznesową i odporność pracowników, w ramach pięciu kluczowych filarów zarządzania ryzykiem związanym z ludźmi.
Współautor
Amy Laverock

Lider ds. & globalnych rozwiązań doradczych

Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia
   Powiązane produkty do kupienia