People risk report 2022 

Dowiedz się, jak budować odporność biznesową i zarządzać ludźmi, w ramach pięciu kluczowych filarów.

W naszym badaniu przyjrzeliśmy się indywidualnym czynnikom ryzyka, które mogą zakłócić działalność biznesową, aby zidentyfikować 25 największych zagrożeń w ramach pięciu filarów zarządzania ryzykiem związanym z ludźmi.

Kluczowe dla ograniczenia tych ryzyk jest uznawanie, że podczas gdy ludzie są najważniejszym atutem organizacji, mogą także generować znaczne ryzyko.

Zamiast reagować na rozwijające się wydarzenia, działy HR i ds. ryzyka muszą współpracować, aby ograniczać ryzyko związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem, ESG i przyszłością pracy. Wymaga to stworzenia odpowiednich podstaw do zarządzania ryzykiem, w tym proaktywnych środków w zakresie ochrony pracowników.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o naszych badaniach People Risk i pobierzesz pełny raport , aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zarządzania ryzykiem związanym z ludźmi.

Pięć filarów ryzyka związanego z ludźmi w organizacji

Nasza globalna ankieta, w której wzięło udział ponad 2300 specjalistów ds. zarządzania zasobami ludzkimi i ryzykiem, zidentyfikowała pięć filarów ryzyka związanego z ludźmi. Podkreślenie zakresu, w jakim zarządzanie ryzykiem korporacyjnym ewoluuje, aby objąć ludzi, cel i zyski.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

  Zdecydowana większość (87%) organizacji twierdzi, że ryzyko związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników stanowi największe zagrożenie dla ich działalności. Ze względu na ciągłe ryzyko chorób zakaźnych, w tym pandemii, oraz konieczność ograniczania rosnącej liczby przypadków chorób serca, raka i problemów ze zdrowiem psychicznym. Oprócz wyczerpania siły roboczej, przy rosnącym obciążeniu pracą, ciągłych zmianach i złej równowadze pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym, zwiększa się ryzyko wypalenia zawodowego.

  Konsekwencje: Inwestuj w świadczenia, które pomagają kontrolować ryzyko zdrowotne, aby zwiększyć odporność pracowników i firmy.

 • Zarządzanie i finanse

  Zarządzanie wynagrodzeniami, świadczeniami pracowniczymi i planami emerytalnymi jest postrzegane jako drugie największe zagrożenie dla biznesu. Czynniki ryzyka związane z ludźmi obejmują sprawiedliwe i rozważne administrowanie planami oraz rosnące koszty ochrony zdrowia i świadczenia związane z dobrym samopoczuciem. Istotne jest także ryzyko niedopasowania świadczeń i innych programów kadrowych do wymogów regulacyjnych, podatkowych, praw pracowniczych i praw człowieka oraz prawa pracy.

  Konsekwencje: Nadzoruj wszystkie rodzaje benefitów, aby unikać kosztownych błędów i utraty reputacji. 

 • Przyspieszona cyfryzacja

  Przyspieszona cyfryzacja powoduje w organizacjach wzrost obaw dotyczących ryzyka związanego z ludźmi. Obejmują one cyberbezpieczeństwo i prywatność danych, a także wpływ automatyzacji i sztucznej inteligencji na pracowników. Szacuje się, że do 2025 r. 85 milionów stanowisk uznanych zostanie za przestarzałe. Jeśli planowanie i przekwalifikowywanie kadry nie nadąża za tempem zmian, przyczyni się ono do dezaktualizacji umiejętności i niedopasowania strategii HR do strategii biznesowej.

  Konsekwencje: Rozważ wpływ cyfryzacji na pracowników, aby zapobiec przyszłym problemom.

 • Praktyki dotyczące talentów

  Zarządzanie ryzykiem w zakresie zasobów ludzkich, powiązane z praktykami związanymi z talentami, obejmuje wzmacnianie propozycji wartości dla pracowników w celu ich przyciągnięcia i utrzymania, a także ryzyko i nierówności związane ze zmieniającym się charakterem pracy. Od osób pracujących bardziej wirtualnie i w różnych strefach czasowych do umów zero-hour. Planowanie sukcesji, postępowanie oraz kultura i mobilność talentów także są w tym filarze czynnikami ryzyka związanego z ludźmi.

  Skup się na tym, co pracownicy cenią najbardziej, aby zwiększyć swoją zdolność do pozyskiwania przyszłych talentów.

 • Środowisko i społeczeństwo

  Organizacje odczuwają presję ze strony klientów, inwestorów, pracowników i organów regulacyjnych, aby zagwarantować, że zysk nie wiąże się z kosztem społeczeństwa lub planety. Czynniki ryzyka związane z ludźmi obejmują postępowe cele środowiskowe, poprawę warunków pracy oraz promowanie różnorodności, równości i inkluzji. Wspieranie pracowników w trudnych zdarzeniach w życiu osobistym jest dziś  również postrzegane jako ważne dla zarządzania zasobami ludzkimi.

  Zastosuj strategię ESG do inwestycji, warunków pracy i świadczeń pracowniczych.

Raport: People Risk Report 2022

Pobierz raport „People Risk”, aby dowiedzieć się więcej o nowym podejściu do priorytetów w celu zarządzania ryzykiem związanymi z ludźmi. Sprawdź informacje na temat największych zagrożeń związanych z ludźmi, przed którymi stoją dziś organizacje, oraz sposobów ich łagodzenia w celu stworzenia bardziej zrównoważonego biznesu.

Bariery związane z zarządzaniem ryzykiem związanym z ludźmi

Nasze badanie wskazuje bariery w radzeniu sobie z ryzykiem dotyczącym ludzi w organizacji w ramach każdego z pięciu filarów. Główne przeszkody:

Ponad dwie piąte (43%) firm stwierdziło, że trudności ze zmianą osobistych zachowań są główną przeszkodą w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny pracy. Podobna liczba (39%) postrzega zmianę zachowań osobistych jako największą przeszkodę w łagodzeniu zagrożeń związanych z talentami, takich jak przystosowanie się do przyszłej pracy. Jedna na trzy osoby (36%) stwierdziła, że ​​osobiste zachowanie utrudnia radzenie sobie ze społecznymi i środowiskowymi zagrożeniami.

Jeśli chodzi o ryzyko związane z ludźmi w organizacji, złożoność organizacyjna jest główną barierą dla każdego filaru. Jest to również główna bariera utrudniająca postęp w radzeniu sobie z ryzykiem finansowym. W miarę rozwoju firm, ryzyko jest coraz bardziej obecne we wszystkich tradycyjnie wydzielonych obszarach pracy i może skutkować niekonsekwentnymi i sztywnymi zachowaniami. Wiele osób ma trudności z określeniem odpowiedzialności za zarówno ryzyko, jak i działania łagodzące, co prowadzi do luk w rozwiązywaniu tych problemów.

Jedna trzecia firm postrzega brak wykwalifikowanych zasobów do radzenia sobie z ryzykiem jako główną barierę w walce z przyspieszoną cyfryzacją oraz zagrożeniami środowiskowymi i społecznymi. Pokazuje, w jakim stopniu osoby posiadające kwalifikacje w zakresie cyberbezpieczeństwa i ESG są poszukiwane we wszystkich branżach, podczas gdy wiele firm dopiero zaczyna radzić sobie z pojawiającymi się zagrożeniami.

Zarządzanie ryzykiem kadrowym w zakresie świadczeń pracowniczych

Administrowanie świadczeniami pracowniczymi, emeryturami i wynagrodzeniami stanowi drugie największe ryzyko indywidualne związane z pracownikami, zaraz po cyberbezpieczeństwie i ochronie danych. Co jest również powiązane ze świadczeniami pracowniczymi, ze względu na ogromną ilość danych osobowych zaangażowanych w administrowanie świadczeniami.

Bez starannego zarządzania i celowej strategii, plany świadczeń pracowniczych nie mają dużych szans na powodzenie w wspieraniu odporności biznesowej. Pomimo tego, trzy piąte firm (59%) nie zarządza skutecznie ubezpieczeniami i świadczeniami pracownczymi. Podczas gdy tylko dwie firmy na pięć (42%) mają wdrożoną strategię ograniczania kosztów świadczeń. To mniej niż jeden na trzech (31%) pracodawców w Wielkiej Brytanii.

Gdy świadczenia zdrowotne dla pracowników rosną dwa i pół razy szybciej niż stopa inflacji, konieczne jest bardziej przemyślane projektowanie świadczeń pracowniczych. To powinno obejmować nie tylko optymalizację wydatków poprzez redukcję ryzyka zdrowotnego, ale także uzyskanie najlepszych ofert od ubezpieczycieli.

Jasne podejście do zarządzania w zakresie projektowania programów świadczeń i ubezpieczeń, realizacji i decyzji finansowych zmniejszy również koszty i ryzyko. Warto przygotować formalny proces zarządzania, w tym zdefiniować role i obowiązki związane z projektowaniem świadczeń, administracją, komunikacją, technologią HR i decyzjami ubezpieczeniowymi.

Na początek: pomysły na zarządzanie ryzykiem związanym z ludźmi

Identyfikuj zagrożenia, aby zwiększyć odporność firmy

Przeprowadź analizę ryzyka związanego z miejscem pracy i pracą oraz branżowe czynniki ryzyka, aby zrozumieć, gdzie występują największe zagrożenia związane z ludźmi. Przyjrzyj się analityce danych pracowników, aby zidentyfikować ryzyka lub martwe punkty, i przeprowadź przegląd świadczeń, aby zobaczyć, czy jakieś grupy nie są wykluczone lub narażone na ryzyko. 

Tworzenie wieloletnich strategii zarządzania ryzykiem związanym z ludźmi

Zamiast tylko reagować lub działać w odpowiedzi na bezpośrednie zagrożenia, przygotuj się na przyszłe ryzyka. Niezależnie od tego, czy będzie to sztuczna inteligencja, przyszłość pracy czy zagrożenia dla środowiska. Twórz jasne, wieloletnie strategie i zatrudniaj ludzi ze względu na umiejętności, a nie tylko stanowiska, aby zagwarantować umiejętności potrzebne do radzenia sobie z przyszłymi zagrożeniami.

Stosuj podejście prewencyjne do zarządzania ryzykiem związanym z ludźmi

Zamiast płacić za rozwiązywanie problemów wtedy, gdy się pojawią, ogranicz ryzyko i koszty dzięki strategiom prewencyjnym. Przyjrzyj się podstawowym przyczynom zagrożeń związanym z ludźmi, takim jak zagrożenia cybernetyczne, utrata talentów i absencja, oraz podejmij kroki w celu ich złagodzenia.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia
   Powiązane wydarzenia