สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันด้วยกลยุทธ์และการวิเคราะห์กำลังคน 

ใช้การให้คําปรึกษาด้านการวิเคราะห์ทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การลงทุนด้านกำลังคนของคุณและปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น 

วิทยาศาสตร์กำลังคนช่วยแก้ปัญหาความท้าทายที่ซับซ้อน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้นําธุรกิจกําลังเผชิญกับความท้าทายที่สําคัญและซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่พวกเขาต้องพยายามสร้างความมั่นใจว่ากำลังคนของพวกเขามีประสิทธิผล มีนวัตกรรม และมีส่วนร่วม ไม่ว่าวัตถุประสงค์ของคุณคือการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร การปรับปรุงความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง การบรรลุความเท่าเทียมในการจ่ายค่าจ้าง หรือการวางแผนสําหรับกำลังคนในอนาคตของคุณ Mercer สามารถช่วยได้

Mercer เป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์แรงงาน เราใช้วิธีการที่มีระเบียบและขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อการสร้างกลยุทธ์และการวิเคราะห์กำลังคน องค์ประกอบนี้จะกำหนดชุดตัวขับเคลื่อนความสําเร็จที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ลูกค้าของเราแต่ละรายต้องการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การเติบโตของพวกเขา นอกจากนี้ ยังนําเสนอกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุน ซึ่งพวกเขาต้องใช้เพื่อพัฒนากำลังคนของตน 

บริษัทที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลก กำหนดความเชื่อมโยงที่ชัดเจนและวัดประเมินผลได้สำหรับการลงทุนด้านกำลังคนและผลลัพธ์ของพวกเขา Mercer ร่วมมือกับบริษัทดังกล่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ด้านกำลังคนและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ด้านกำลังคนและความสามารถในการวิเคราะห์ของเรา

Mercer มีความสามารถในการวิเคราะห์บุคลากรที่หลากหลาย ซึ่งคุณสามารถปรับใช้เพื่อช่วยสร้างกลยุทธ์กำลังคนแบบไดนามิก แทนที่จะอาศัยอัลกอริธึมแบบกล่องดําหรือข้อมูลเชิงลึกแบบปุ่มกด เราจะใช้กระบวนการทํางานร่วมกันแทน ด้วยการใช้แนวทางนี้ เราจะสามารถแบ่งปันวิธีที่เราดําเนินการวิเคราะห์ เหตุผลที่เราควบคุมปัจจัยที่เราดำเนินการ และวิธีที่เราค้นพบประเด็นสําคัญที่ได้เรียนรู้ 
 • Internal Labor Market (ILM) Analysis®

  เพื่อขับเคลื่อนการวางแผนการดําเนินการของคุณ ก่อนอื่นเราจะวินิจฉัยพลวัตของกำลังคนภายในของคุณ นั่นก็คือ วิธีการที่พนักงานเข้ามา ทำงาน และออกจากองค์กรของคุณ — และวิธีที่พวกเขาได้รับรางวัลตอบแทน 
 • External Labor Market (ELM) Analysis®

  พิจารณาปัจจัยนอกเหนือจากกำลังคนที่มีอยู่ของคุณ เพื่อหาจํานวนผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มี และทําความเข้าใจแนวโน้มหรือการคาดการณ์ของแรงงานภายนอก ประเมินขอบเขตที่คุณปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบันหรือวางแผนที่จะปฏิบัติงาน
 • การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์และอนาคตของงาน

  วางแผนสําหรับอนาคตขององค์กรของคุณ โดยการประเมินอุปทานด้านแรงงานในปัจจุบันของคุณเทียบกับความต้องการในอนาคตที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งจะระบุถึงช่องว่างที่สําคัญ ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงในการจัดหาแรงงาน
 • Business Impact Modeling (BIM)®

  เชื่อมโยงแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการผู้มีทักษะความสามารถสูงของคุณกับตัวชี้วัดทางการเงินและประสิทธิภาพการทํางานที่แข็งแกร่ง เช่น ความสําเร็จด้านรายได้/การขาย คะแนนความพึงพอใจของลูกค้า และการวัดคุณภาพ 
 • การวิเคราะห์ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI)

  ใช้ระบบ ILM ของเราเพื่อสํารวจสาเหตุที่แท้จริงของการเข้าออกของผู้มีทักษะความสามารถสูง และความแตกต่างขององค์ประกอบเหล่านี้ในแต่ละกลุ่มเพศและเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณระบุพบโซลูชันตามเป้าหมายเพื่อจัดการกับอุปสรรคในระบบ
 • การวิเคราะห์ความเสมอภาคในการจ่ายค่าจ้าง

  ตรวสอบและแก้ไขความไม่เสมอภาคของการจ่ายค่าจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยง เพิ่มความหลากหลาย และผลักดันความสําเร็จขององค์กรด้วยโซลูชันด้านค่าจ้างและ DEI ที่ครอบคลุมของเรา 
 • การวิเคราะห์ร่วม + ILM (Say-Do)

  เปรียบเทียบสิ่งที่พนักงานกล่าวว่าพวกเขาให้คุณค่า กับสิ่งที่พวกเขาให้คุณค่าจริง ๆ คุณจะเห็นภาพที่สมบูรณ์มากขึ้น เพื่อช่วยให้คุณสามารถกำหนดวางโครงสร้างโปรแกรมและข้อเสนอของคุณ
 • การวิเคราะห์เครือข่ายองค์กร

  เข้าใจวิธีที่พนักงานเชื่อมต่อซึ่งกันและกันภายในองค์กรของคุณ ประเมินผลกระทบของการเชื่อมโยงดังกล่าวที่มีต่อพลวัตที่สําคัญของทีม 
กลยุทธ์ด้านกำลังคนและโซลูชันการวิเคราะห์ของเราจํานวนมากล้วนเกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานของตลาดแรงงานภายใน ในขณะที่ทุกบริษัทมีตลาดดังกล่าว ไม่ว่าจะโดยการออกแบบหรือตามค่าเริ่มต้น แต่องค์กรมักจะมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกฎระเบียบที่แท้จริงที่มีบทบาทต่อการำหนดกลุ่มกำลังคนของตนน้อยเกินไป 
TAAP+

พอร์ทัล Talent All Access

มีตัวเลือกที่หลากหลาย เข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ และข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายเพื่อนําองค์กรของคุณไปสู่ความสําเร็จ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ
  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง