ทบทวนกลยุทธ์ด้านบุคลากรของคุณใหม่

สร้างกลยุทธ์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงแบบบูรณาการ สามารลงทุนได้ และสร้างผลกระทบได้ เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

กลยุทธ์ด้านบุคลากรของคุณจะสร้างความแตกต่างในการแข่งขันที่แข็งแกร่งที่สุดของคุณ

ข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่สําคัญที่สุดของคุณคือความสามารถในการดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงสุดไว้กับองค์กรให้ได้ องค์กรกําลังเผชิญกับการขาดแคลนผู้มีทักษะความสามารถสูงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน และการต้องทํางานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายใหม่ ๆ ด้วยเหตุนี้ ผู้นําธุรกิจจึงพิจารณากรอบกลยุทธ์และลําดับความสําคัญด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงของพวกเขาด้วยมุมมองใหม่ โดยมุ่งหวังที่จะก้าวกระโดดไปข้างหน้าและสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อบ่มเพาะแบรนด์นายจ้างที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นและสร้างประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พนักงาน องค์กรต่าง ๆ จึงต้องออกแบบกลยุทธ์ด้านบุคลากรแบบบูรณาการและครอบคลุม เพื่อเตรียมกำลังคนของตนให้พร้อมสําหรับอนาคต องค์ประกอบเชิงกลยุทธ์ ได้แก่ การฝึกทักษะใหม่ การออกแบบงาน สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โปรแกรมผู้มีทักษะความสามารถสูงและค่าตอบแทน และแผนการเกษียณอายุ/ความต่อเนื่องของรายได้

นอกจากนี้ กระบวนการนี้ยังเกี่ยวข้องกับการเชื่อมโยงวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ของบุคลากรเข้ากับคุณค่าของโปรแกรม และแสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) ที่สามารถบรรลุได้ สําหรับผลกระทบที่สําคัญที่สุด โปรแกรมควรได้รับการกำหนดให้มีความมุ่งมั่นและวัตถุประสงค์ และสนับสนุนเป้าหมายด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI)

กลยุทธ์บุคลากรที่มีประสิทธิภาพจะสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจได้อย่างแท้จริง 

41%

การลดการขาดงาน

21%

ความสามารถในการทํากําไรที่มากขึ้น

24%

การลาออกที่น้อยลงในองค์กรที่อัตราการลาออกสูง

แหล่งที่มา: การศึกษาเกี่ยวกับที่ทำงานของ Gallup

บริษัทชั้นนําสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่แข็งแกร่งได้อย่างไร

Mercer จะใช้แนวทางเชิงปฏิบัติที่แน่วแน่ มุ่งเน้นอนาคต และเน้นการปฏิบัติมาใช้กับกลยุทธ์ด้านบุคลากรของคุณ แนวทางของเรามีรากฐานมาจากข้อมูลและการวิเคราะห์ ความเชี่ยวชาญเชิงลึก และการเป็นผู้นําทางความคิดที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เราจะร่วมมือกับคุณเพื่อสร้างกลยุทธ์แบบองค์รวม นํากลยุทธ์ไปปฏิบัติได้อย่างประสบความสําเร็จ และแบ่งปันความรู้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 • การแบ่งกลุ่มผู้มีทักษะความสามารถสูง
  เข้าใจว่างานมีคุณค่าอย่างไร และความแตกต่างของกลุ่มกำลังคนของคุณมีส่วนต่อความสําเร็จโดยรวมขององค์กรของคุณอย่างไร ปรับแต่งโปรแกรมรางวัลและการยกย่องชมเชยเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดและเพิ่มประสิทธิภาพ ROI ของกลยุทธ์บุคลากรของคุณ 
 • ความผูกพันต่อองค์กรของผู้มีทักษะความสามารถสูง
  เข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการสร้างความผูกพันต่อองค์กรและจูงใจกำลังคนที่มีความหลากหลาย ด้วยวิธีการแบบกําหนดเป้าหมายที่สร้างความรู้สึกของการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การยอมรับความแตกต่าง และวัตถุประสงค์ เข้าใจตัวเลือกที่ขับเคลื่อนพฤติกรรมที่แตกต่างได้มากขึ้น
 • ผสมผสานการทำงานมนุษย์ด้วยระบบอัตโนมัติ
  ระบบ AI และกระบวนการอัตโนมัติที่ทำงานด้วยหุ่นยนต์ สามารถรวมเข้ากับกลยุทธ์ด้านบุคลากรของคุณ เพื่อให้บรรลุการผสมผสานที่ดีที่สุดระหว่างผู้มีทักษะความสามารถสูงและเทคโนโลยี ในขณะที่ยังคงประสบการณ์ที่น่าดึงดูดให้พนักงานไว้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับซื้อ

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง