ปรับแนวทางปฏิบัติด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับลําดับความสําคัญทางธุรกิจ

เตรียมพร้อมสําหรับความต้องการทางธุรกิจของวันพรุ่งนี้โดยใช้กระบวนการที่เป็นระบบและมีระเบียบวินัยของเราเพื่อระบุและจัดการกับช่องว่างระหว่างข้อกําหนดแรงงานในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้

จัดลําดับความสําคัญ พัฒนา และจัดหาเงินทุนให้แก่แนวทางปฏิบัติด้านบุคลากรที่เหมาะสม

การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์จะเป็นหลักพื้นฐานทางธุรกิจที่สมเหตุสมผลสําหรับการจัดลําดับความสําคัญ การพัฒนา และการให้เงินทุนสนับสนุนแก่แนวปฏิบัติด้านบุคลากร ที่จําเป็นต่อการสนับสนุนวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สําคัญ ในช่วงเวลาที่เกิดความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง แผนกำลังคนของคุณจะเป็นพื้นฐานในการสร้างและส่งมอบกลยุทธ์ทางธุรกิจของคุณ การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์เชิงรุกจะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถสร้างแผนที่มีความชัดเจนได้จากความวุ่นวายของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้วที่ Mercer ได้ส่งมอบการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถก้าวข้ามผ่านปัญหาตลาดตกต่ำ การฟื้นตัว และการระบาดใหญ่ได้ วิธีการและเครื่องมือของเราช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถปรับกลยุทธ์ด้านบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและบรรลุเป้าหมายของพวกเขา

เสริมสร้างความแข็งแกร่งและสร้างความยืดหยุ่นในแผนธุรกิจของคุณ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ช่วงเวลาที่ดี

เมื่อองค์กรกล่าวว่า “เราต้องลงทุนในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล”

การพิจารณากำลังคน:

 • แหล่งภายนอกที่ดีที่สุดในการเสาะหาผู้มีทักษะความสามารถสูงด้านเทคโนโลยีคือที่ใด
 • สมาชิกคนใดของกลุ่มกำลังคนในปัจจุบันของเราที่มีชุดทักษะที่สามารถถ่ายโอนไปยังการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างง่ายดาย

สร้างความยืดหยุ่นในช่วงเวลาที่ยากลําบาก

เมื่อองค์กรกล่าวว่า “เราต้องตอบสนองต่อภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจในวงกว้าง”

การพิจารณากำลังคน:

 • การลดจำนวนควรเกิดขึ้นกับพนักงานและผู้จัดการที่มีปริมาณสูงหรือไม่
 • ถ้าเราพึ่งพาการลดจํานวนคนตามธรรมชาติ โครงสร้างองค์กรของเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
 • ทักษะใดที่สําคัญที่สุดในการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรและเราสามารถเสาะหาทักษะได้ได้ง่ายบ้าง
 • เราสามารถนำพนักงานที่มีอยู่ของเรามาใช้ใหม่ได้หรือไม่

คุณอยู่ที่ไหนบนเส้นวัดระดับการเติบโต

กระบวนการวางแผนกำลังคนของ Mercer จะช่วยยกระดับให้ตำแหน่งของคุณบนเส้นวัดระดับสูงขึ้น นำพาองค์กรของคุณจากการวางแผนการดําเนินงานระยะสั้นไปสู่การวางแผนเชิงกลยุทธ์ตามสถานการณ์ระยะยาว
ภาพนี้แสดงมาตรวัดความสมบูรณ์ของการวางแผนแรงงานสี่จุดของ Mercer ด้านซ้ายมือของสเกลแสดงขั้นตอนการวางแผนปฏิบัติการระยะสั้นที่มีผลกระทบทางธุรกิจน้อยกว่า สองขั้นตอนแรกคือการวางแผนจํานวนพนักงานตามงบประมาณและการรายงานและการวิเคราะห์เชิงพรรณนา เมื่อองค์กรก้าวไปตามระดับวุฒิภาวะ การวางแผนจะกลายเป็นระยะยาวที่มีผลกระทบทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ขั้นตอนที่ 3 คือการวางแผนแรงงานเชิงกลยุทธ์ และขั้นตอนสุดท้ายคือการวางแผนบุคลากรแบบบูรณาการ 

กรอบงานห้าขั้นตอนแบบบูรณาการของเราสําหรับการสร้างแบบจําลองการวางแผนกำลังคน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะประสบความสําเร็จ แบบจำลองการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการของเราจะครอบคลุมห้าส่วนหลัก เมื่อการหยุดชะงัก การเติบโต หรือแม้แต่ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องทําให้ธุรกิจต่าง ๆ ต้องพิจารณาการจัดหาพนักงานและความต่อเนื่องของกำลังคนเป็นพื้นฐาน แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลของเราในการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์จะให้ข้อมูลเชิงลึก การดําเนินการ และแผนการเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไปข้างหน้า

วิธีการที่ผ่านการพิสูจน์และถ่ายทอดได้ของเราเกี่ยวข้องกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมของคุณในสี่ขั้นตอนที่กําหนดไว้เป็นอย่างดี ได้แก่ การแสวงหาข้อมูลเชิงลึก การวัดประเมินช่องว่างของอุปทานและอุปสงค์ด้านผู้มีทักษะความสามารถสูง การสร้างแบบจําลองโซลูชัน และการจัดทําแผนกำลังคนและการดําเนินการ 

เครื่องมือการวางแผนอุปทานและอุปสงค์ด้านแรงงานที่ละเอียดซับซ้อนของเรา เป็นหัวใจสําคัญในการคาดการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งอยู่เบื้องหลังกลยุทธ์กำลังคนที่มีประสิทธิภาพ เครื่องมือเหล่านี้จะเน้นย้ำให้เห็นช่องว่างเชิงปริมาณของความต้องการในอนาคตของคุณ พวกเขาจะประเมินจํานวนพนักงาน ทักษะ และความสามารถที่จําเป็นสําหรับการพัฒนากำลังคนของคุณ

แนวทาง Internal Labor Market (ILM) Analysis ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจะเป็นมุมมองที่ช่วยในการตีความข้อมูลทรัพยากรบุคคลของคุณ ให้มุมมองกำลังคนและข้อมูลเชิงลึกด้านกำลังคนจากภายใน เกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่ต้องมุ่งเน้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจปัจจัยต่าง ๆ เช่น ระบบจูงใจและการหลั่งไหลของกำลังคนที่กำกับควบคุมพฤติกรรมของกำลังคนของคุณ 

เราใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ ตลอดจนข้อมูลตลาดแรงงานที่เป็นทรัพย์สินของเราเอง เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีทักษะความสามารถสูงที่มีในตลาดแรงงานภายนอก วิธีนี้จะช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการเสาะหาผู้มีทักษะความสามารถสูงได้อย่างรอบคอบ รวมถึงการสร้างขีดความสามารถภายในหรือเสาะหาผู้มีทักษะความสามารถสูงจากภายนอก

ด้วยประสบการณ์กว่า 20 ปีในการวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ ที่ปรึกษาของเราจึงสามารถใช้ประโยชน์จากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย ซึ่งได้มาจากอุตสาหกรรมและสภาพเศรษฐกิจที่หลากหลาย

สร้างกระบวนการวางแผนกำลังคนที่ยั่งยืน มีกลยุทธ์ และปรับให้เหมาะสม

เมื่อนํามารวมกันแล้ว องค์ประกอบเหล่านี้จะสร้างแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ที่ยั่งยืน ปรับเปลี่ยนได้ และปรับให้เหมาะสมสําหรับองค์กรของคุณ: กรอบการทํางานเพื่อระบุช่องว่างของกำลังคน ประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่ก่อให้เกิดช่องว่างเหล่านี้ แล้วแก้ไขความท้าทายด้านความต้องการของกำลังคนในอนาคต แนวทางที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและมองการณ์ไกลนี้ จะช่วยให้องค์กรของคุณมีเวลาในการจัดการกับความเสี่ยงอย่างรอบคอบและคุ้มค่า แทนที่จะรอและตอบสนองต่อเหตุการณ์ เราต้องเป็นผู้ควบคุมเหตุการณ์เหล่านั้น องค์กรที่ใช้ประโยชน์จากการวางแผนกำลังคนในเชิงรุก จะอยู่ในสถานะที่เหมาะมากขึ้นต่อการปรับตัวและการประสบความสําเร็จในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
การประเมินบุคลากร

การประเมินผู้มีทักษะความสามารถสูงแบบ 360 องศา

ผสมผสานความเชี่ยวชาญเชิงลึกของเราในการพัฒนาบุคลากรที่มีความสามารถเข้ากับเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนผลการปฏิบัติงานของธุรกิจ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับซื้อ

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง