จัดการกับความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ

ทบทวนและแก้ไขความไม่เสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทน ลดความเสี่ยง เพิ่มความหลากหลาย และขับเคลื่อนความสําเร็จขององค์กร ด้วยระเบียบวิธีระดับโลกที่ครอบคลุมและดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกสําหรับโซลูชันความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทน

ความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทนกลายเป็นสิ่งสําคัญทั่วโลก

สิ่งนี้ได้กระตุ้นให้องค์กรชั้นนําหลายแห่งเข้ามามีบทบาทเชิงรุกและเชิงกลยุทธ์มากขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานของตนมีความเท่าเทียมกัน 

โอกาส ความท้าทาย และอุปสรรคที่องค์กรอาจเผชิญเมื่อจัดการกับความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่:

 • การตอบสนองต่อแรงกดดันที่ทวีความรุนแรงขึ้นจากรัฐบาล นักลงทุนที่เคลื่อนไหว และพนักงาน ในการเสนอค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
 • ดึงดูดและรักษาผู้มีความสามารถคุณภาพสูงที่หลากหลาย โดยการสร้างโอกาสทางอาชีพที่เท่าเทียมกันและความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทน
 • ประเมินและจัดการกับความไม่เท่าเทียมในการจ่ายค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้ องค์กรควรรวมการวิเคราะห์ความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นส่วนประกอบหลักของการทบทวนค่าตอบแทนประจําปีและกระบวนการ DEI พวกเขาควรเตรียมการเปิดเผยค่าตอบแทนและการให้รางวัลในเชิงรุก และพยายามเร่งให้เกิดความหลากหลายของแรงงาน

ในระดับท้องถิ่นหรือระดับโลก Mercer ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการกับความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับรองความยุติธรรมในการให้รางวัลตอบแทน ตามวิธีการทางสถิติ (ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสูงสุด) แนวทางของเราได้รับการออกแบบให้มีผลกระทบที่สำคัญและยั่งยืน เป็นการแจ้งให้ทราบว่ามีการร่วมมือกันกับบริษัทชั้นนําของโลกมาหลายปี 

74%

ขององค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก กล่าวคือพวกเขาระบุถึงความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทนเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจ่ายค่าตอบแทน 

44%

มีกระบวนการอย่างเป็นทางการในการแก้ไขความไม่เท่าเทียมกันของค่าตอบแทน

เราช่วยได้อย่างไร

ความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทนตามเพศสภาพและเชื้อชาติกลายเป็นสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับผู้บริหารระดับประธานเจ้าหน้าที่และผู้นำฝ่ายทรัพยากรบุคคล เราช่วยให้องค์กรต่าง ๆ จัดการความความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรับรองความยุติธรรมในการให้รางวัลตอบแทน ตั้งแต่การมุ่งเน้นที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างง่ายไปจนถึงการเปิดเผยที่ครอบคลุมและการมุ่งเน้นในการเปลี่ยนแปลง แนวทางของเราประกอบด้วย: 
 • การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อกำหนดในท้องถิ่นอย่างปลอดภัย

  จําเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดในท้องถิ่นที่ซับซ้อนทั้งในปัจจุบันและที่เกิดขึ้นใหม่ตามอํานาจทางกฎหมาย Mercer นําเสนอความเชี่ยวชาญในท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติตามกฎข้อบังคับและกิจกรรมที่จําเป็นอื่น ๆ
 • ดําเนินการวิเคราะห์การตรวจสอบความเท่าเทียมกันของการจ่ายค่าตอบแทน

  เราตรวจสอบบทบาทที่มีความแตกต่างของการจ่ายค่าตอบแทนเฉลี่ยที่มีมากระหว่างเพศสภาพและจัดให้มีระเบียบวินัยสําหรับการทบทวนเพิ่มเติมภายในบทบาทที่เน้น
 • การวิเคราะห์ความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทน

  เราเน้นและวัดช่องว่างการจ่ายค่าตอบแทนที่อธิบายไม่ได้ และพัฒนากลยุทธ์เพื่อปิดช่องว่างดังกล่าว เราให้คําแนะนําเกี่ยวกับการปรับค่าตอบแทนตามเป้าหมายและการแทรกแซงที่มุ่งเน้นไปที่ต้นเหตุ งานนี้สามารถแจ้งการเปิดเผย ESG ทั้งที่จําเป็นและโดยสมัครใจ

เครื่องคํานวณความเสมอภาคในการจ่ายค่าตอบแทนของ Mercer

เครื่องมือบนเว็บที่แข็งแกร่งและไม่เหมือนใครนี้นําเสนอตามการประเมินการดําเนินงานของเรา ซึ่งมาพร้อมกับผลลัพธ์ของคุณล่วงหน้า ช่วยให้ทีมของคุณสามารถผลักดันกระบวนการตรวจสอบไปข้างหน้าได้

คุณสมบัติหลัก:

 • เจาะลึกลงไปในช่องว่างของการจ่ายค่าตอบแทน
  ตรวจสอบช่องว่างของการจ่ายค่าตอบแทนตามเพศสภาพและเชื้อชาติ/ชาติพันธุ์ และตรวจสอบกลุ่มการกระจายการจ่ายค่าตอบแทนตามกลุ่ม
 • พิจารณาตัวเลือกการแก้ไข
  ทดลองกับกลยุทธ์การปรับที่แตกต่างกันและสร้างกลยุทธ์ที่กําหนดเองสําหรับกลุ่มเฉพาะ
 • ประเมินผลกระทบ
  ประเมินผลกระทบของการดําเนินการในเรื่องช่องว่างของการจ่ายค่าตอบแทนและงบประมาณ ทบทวนค่าผิดปกติในระดับบุคคล และบันทึกสถานการณ์ในกรณีพิเศษ
TAAP+

พอร์ทัล Talent All Access

มีตัวเลือกที่หลากหลาย เข้าถึงข้อมูล เครื่องมือ และข้อมูลเชิงลึกที่คุณต้องการได้อย่างง่ายดายเพื่อนําองค์กรของคุณไปสู่ความสําเร็จ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง