รูปแบบใหม่ของการทํางาน: ขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กรด้วยทักษะ 

Black woman factory worker using a band saw to cut wood in a woodworking factory.

พัฒนาทักษะและปรับปรุงทักษะใหม่เพื่อจัดการกับภาวะการขาดแคลนผู้มีทักษะความสามารถสูง

ก่อนเกิดโรคระบาด สองในห้าของผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลยอมรับว่าพวกเขาไม่รู้ว่ากำลังคนของพวกเขามีทักษะอะไรบ้าง ในโลกหลังการระบาดใหญ่ นายจ้างหลายรายกําลังพยายามรวบรวมข้อมูลที่จําเป็น ในขณะเดียวกัน บริษัทชั้นนําก็กําลังขยายระบบนิเวศของผู้มีทักษะความสามารถสูงและการเรียนรู้ และสํารวจวิธีการย้ายพนักงานไปทั่วทั้งองค์กรของตนตามความสามารถและทักษะของพวกเขา

ประมาณ 93% ของผู้นําฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ความสําคัญกับการออกแบบกระบวนการด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงในเรื่องทักษะ (การว่าจ้าง การเรียนรู้ การสืบทอด) อย่างไรก็ตาม ในหลายกรณี กระบวนการปิดช่องว่างของทักษะยังคงอยู่ในระยะการเรียนรู้ น่าเสียดายที่ทัศนคติที่ล้าสมัยหลาย ๆ อย่างที่มีต่อทักษะและกระบวนการด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงยังคงแพร่หลาย ในขณะที่พนักงานบางคนแสดงความเฉยเมยต่อทักษะใหม่ 

ความจําเป็นสําหรับนายจ้างคือการสร้างระบบนิเวศผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เต็มไปด้วยความน่าสนใจและมีความสามารถในการพลิกฟื้นจากปัญหา ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการด้านทักษะของบริษัทได้ ซึ่งสามารถทําได้โดยใช้การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์ หลักปฏิบัติด้านการจ่ายค่าตอบแทนตามทักษะ ตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูง และการออกแบบงานสร้างสรรค์

การนําแนวทางที่อิงกับทักษะมาใช้เพื่อคิดค้นธุรกิจขึ้นมาใหม่และให้สอดคล้องกับความยืดหยุ่น จะช่วยให้บริษัทสามารถตอบคําถามต่าง ๆ ได้ เช่น:

 • เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรามีทักษะอะไรในตอนนี้ และเราจะใช้ทักษะเหล่านั้นเพื่อประโยชน์ของเราได้อย่างไร
 • เราจะพัฒนาทักษะที่จำเป็นสําหรับอนาคตไปพร้อมกับการสร้างผลลัพธ์ในวันนี้ได้อย่างไร
 • เราจะกําหนดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามทักษะและให้ความสําคัญกับทักษะอย่างถูกต้องได้อย่างไร  
 • เราจะจัดลําดับความสําคัญของค่าใช้จ่ายในการเรียนรู้และการพัฒนาของเราอย่างไร
 • เราจะเร่งและปรับปรุงกระบวนการด้านทรัพยากรบุคคลของเราเพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลกการทํางานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นได้อย่างไร
 • แผน

  • วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์
  • ใช้การตรวจสอบกรณี
  • แผนกลยุทธ์ด้านทักษะ
 • สร้าง

  • งาน สถาปัตยกรรมทักษะ
  • ความสอดคล้องของทักษะ
  • ข้อมูลและเทคโนโลยี
 • การออกแบบ

  • การวางแผนกำลังคน
  • เสริมทักษะใหม่/พัฒนาทักษะ
  • ตลาดผู้มีทักษะความสามารถสูงภายใน
  • การสรรหาผู้มีทักษะความสามารถสูง
  • ค่าตอบแทนสำหรับทักษะ
  • การจัดการผลการปฏิบัติงาน
  • การวางแผนสืบทอดตําแหน่ง
  • ความคล่องตัวในอาชีพ / การกำหนดเส้นทาง
 • เริ่มดำเนินการ

  • แผนเปิดตัว
  • การใช้เทคโนโลยี
  • แผนความยั่งยืน
93% ของผู้นําฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ความสําคัญกับการออกแบบกระบวนการด้านผู้มีทักษะความสามารถสูงในเรื่องทักษะ (การว่าจ้าง การเรียนรู้ การสืบทอด)
Global Talent Trends

แบบสํารวจการวินิจฉัยทักษะ

ประเมินความสมบูรณ์ของโครงสร้างทักษะและกระบวนการปรับปรุงทักษะใหม่ภายในองค์กรของคุณ

ทําแบบประเมิน

การทําความเข้าใจทักษะที่คุณต้องการ 

คลังทักษะของเราเชื่อมโยงทักษะที่เป็นเอกลักษณ์นับพันรายการเข้ากับคลังงานของเรา ใช้ความรู้นี้เพื่อรวมทักษะเข้ากับกลยุทธ์ด้านกำลังคนของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับคลังทักษะของเรา

โซลูชันการให้คําปรึกษาด้านทักษะ 

Mercer Skills Edge เป็นบริการเต็มรูปแบบที่นําเสนอแนวทางปฏิบัติด้านกำลังคน ผู้มีทักษะความสามารถสูง และค่าตอบแทนที่อิงกับทักษะภายในองค์กรของลูกค้า

ติดต่อเรา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

  หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง