การประชุม HR ทั่วโลกของ Mercer ได้รวบรวมผู้มีอํานาจตัดสินใจและผู้นําทางความคิดจากทั่วโลกมารวมกันเพื่อผลักดันการสนทนาที่ช่วยแก้ไขธีมการบริหารแรงงานระหว่างประเทศที่เป็นหัวข้อเฉพาะ