Stepping Up for Equity 

closeup side profile of professional in meeting

ข้อมูลและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเชื้อชาติในสถานที่ทํางานจะช่วยให้นายจ้างสามารถปิดช่องว่างทางอาชีพ สุขภาพ และความมั่งคั่งที่คนอเมริกันผิวดําต้องเผชิญ

การให้ความสําคัญกับความเสมอภาคทางเชื้อชาติในสหรัฐอเมริกาที่เป็นกระแสมากขึ้น ได้จุดประกายให้ทุกคนเห็นความไม่เสมอภาคที่ชุมชนชาวผิวดําต้องเผชิญในสถานที่ทํางานมายาวนาน แต่เดิมนั้น การให้ความสำคัญกับเรื่องเชื้อชาติในสถานที่ทํางานถูกจํากัดอยู่ที่อัตราการว่างงานและการได้ดำรงตําแหน่งระดับสูง อย่างไรก็ตามความไม่เสมอภาคที่แท้จริงนั้นฝักรากลึกและแผ่ขยายมากไปกว่านั้น และมักจะฐานมาจากความเชื่อมโยงที่มองไม่เห็น

Stepping Up for Equity

Stepping Up for Equity: วิธีที่นายจ้างสามารถปิดช่องว่างทางอาชีพ สุขภาพ และความมั่งคั่งที่พนักงานชาวอเมริกันผิวดําเผชิญ จะช่วยตรวจสอบการดําเนินการที่นายจ้างกําลังใช้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าด้านความเสมอภาค และให้แนวทางที่นําไปปฏิบัติได้เพื่อช่วยให้พนักงานชาวผิวดําเติบโต

การเร่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืนต้องการวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยผลกระทบและข้อมูล ด้วยเหตุนี้ นายจ้างจึงมีโอกาสพิเศษในการเพิ่มความพยายามในการส่งมอบความเสมอภาคในอาชีพ สุขภาพกายและการเงิน และการเป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน Black ในแรงงานของสหรัฐฯ ที่จําเป็นต่อการเติบโต

การเร่งการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายและยั่งยืนต้องการวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยผลกระทบและข้อมูล ด้วยเหตุนี้ นายจ้างจึงมีโอกาสพิเศษในการเพิ่มความพยายามในการส่งมอบความเสมอภาคในอาชีพ สุขภาพกายและการเงิน และการเป็นส่วนหนึ่งของพนักงาน Black ในแรงงานของสหรัฐฯ ที่จําเป็นต่อการเติบโต

เจ็ดวิธีในการสร้างความเสมอภาคทางเชื้อชาติในสถานที่ทํางาน

 1. อัตราการลาออกตามเป้าหมาย
  ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าบริษัทสามารถเร่งความก้าวหน้าให้พนักงานผิวดําได้มากขึ้น โดยการบรรลุเป้าหมายการรักษาบุคลากรไว้กับองค์กรได้ในระดับสูง
 2. ปรับเปลี่ยนเส้นทาง 
  องค์กรยังไม่ได้พัฒนาเส้นทางของผู้มีทักษะความสามารถสูงภายในที่แข็งแกร่งสําหรับพนักงานผิวดํา การดําเนินการดังกล่าวจะต้องเข้าถึงแหล่งผู้มีทักษะความสามารถสูงที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อน
 3. สร้างความเสมอภาคในด้านค่าตอบแทนและอาชีพ 
  การได้รับความเป็นธรรมในการจ่ายค่าจ้างตามเชื้อชาติ ได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทที่มีจิตสำนึกมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ใช่เรื่องราวทั้งหมดของค่าตอบแทน
 4. เจาะลึกถึงความไม่เสมอภาค 
  ความพยายามด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค และการยอมรับความแตกต่าง (DEI) ขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ จําเป็นต้องจัดการกับความไม่เสมอภาคในเรื่องสุขภาพและความมั่นคงทางการเงินที่มีผลกระทบต่อกำลังคนผิวดํา
 5. สํารวจประสบการณ์ของพนักงาน 
  เรามองเห็นช่องว่างที่สําคัญในวิธีการที่นายจ้างจัดการกับประสบการณ์ประจําวันสําหรับพนักงานผิวดำ
 6. ความโปร่งใสตามเป้าหมาย 
  แรงกดดันเพิ่มสูงขึ้นจากผู้มีส่วนได้เสียภายในและภายนอกหลายฝ่าย ในการที่จะต้องทําให้ผลลัพธ์ DEI ขององค์กรดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 7. เร็วเกินไปที่จะบอก 
  หลายบริษัทกําลังใช้แนวทางแบบรอดูก่อนสําหรับกลยุทธ์ที่สําคัญบางอย่าง และในกรณีอื่น ๆ ก็เร็วเกินไปที่จะบอกว่าโปรแกรมความเสมอภาคทางเชื้อชาติประเภทเหล่านี้สร้างผลกระทบได้หรือไม่
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ
  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง