บริการโบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการพนักงาน

บริการโบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการสําหรับพนักงานชั้นนําในตลาดของเรา จะช่วยจะคุณจัดหาโซลูชันสวัสดิการที่สอดคล้องกับความต้องการในราคาที่เหมาะสม ด้วยสิทธิ์ในการการเข้าถึงสวัสดิการด้านสุขภาพที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น เราจะช่วยคุณลดความเสี่ยงและการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของคุณ เพื่อให้องค์กรประหยัดได้มากขึ้น

โบรกเกอร์ชั้นนําของตลาดเพื่อจัดหาสวัสดิการพนักงาน

ต้นทุนและความซับซ้อนของการจัดการโปรแกรมสวัสดิการพนักงานกําลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่องค์กรที่ไม่ได้ดําเนินการอย่างจริงจังเพื่อสร้างแนวทางที่ยั่งยืนในการออกแบบสวัสดิการ น่าจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 70% ในระยะสี่ปี
This chart is unable to display due to Privacy Settings.
The chart could not be loaded because the Privacy Settings are disabled. Under the "Manage Cookies" option in the footer, accept the “Functional cookies” and refresh the page to allow the chart to display.

โบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการพนักงานของเรา จะช่วยคุณสร้างแนวทางที่ยั่งยืนโดยสนับสนุนให้คุณสามารถลดความเสี่ยงของคุณได้ โดยการออกแบบโซลูชันสวัสดิการของคุณใหม่ โดยคำนึงถึงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานทั้งสี่ระดับ

นายจ้างส่วนมากใช้งบประมาณส่วนใหญ่ไปกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่เพิ่มขึ้นจากโรคเรื้อรัง ความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และปัญหาสุขภาพจิต สวัสดิการที่ออกแบบมาเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เช่น สวัสดิการด้านสุขภาพที่กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานเลือกตัวเลือกที่ดีต่อสุขภาพ หรือสวัสดิการด้านสุขภาพจิตที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดความเครียดและความวิตกกังวล จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้

เช่นเดียวกับการลดประวัติความเสี่ยงของคุณและการเจรจาต่อรองข้อตกลงที่แข่งขันได้กับผู้รับทำประกันภัย บริการโบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการพนักงานเชิงป้องกันของเรา จะช่วยให้พนักงานรู้สึกได้รับการสนับสนุนมากขึ้น

โบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการพนักงานในท้องถิ่นและทั่วโลก

ในฐานะองค์กรสากล เราว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการหลายพันคนและมีโบรกเกอร์ด้านสวัสดิการคอยดูแลพนักงานทั่วโลก เราเข้าใจตลาดของคุณและปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่นเสมอ ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใด

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการที่สามารถอํานวยความสะดวกด้านสวัสดิการในกว่า 150 ประเทศ ซึ่งช่วยให้เราสามารถประสานงานเรื่องสวัสดิการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และผนวกรวมโปรแกรมสวัสดิการเข้าด้วยกันเพื่อให้ประหยัดต้นทุนทางเศรษฐกิจ บริการของเราครอบคลุมสวัสดิการต่าง ๆ มากมายที่รับประกันได้ รวมถึง การรักษาพยาบาล ชีวิต อุบัติเหตุ ความทุพพลภาพ การสูญเสียจากอุบัติเหตุ และความเสี่ยงพิเศษ และยังให้คําแนะนําเกี่ยวกับโอกาสในการทําประกันตนเองและวิธีการจัดหาเงินทุนทางเลือก

นอกจากนี้ เรายังมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้รับทำประกันภัย และสามารถเจรจาต่อรองและจัดหาสวัสดิการที่เป็นนวัตกรรม ตั้งแต่โซลูชันพร้อมไปใช้ไปจนถึงโซลูชันตามความต้องการ ใช้ประโยชน์จากความรู้ทางการตลาดและความเชี่ยวชาญทั่วโลกของเรา

การสํารวจบริษัทประกันภัยทั่วโลกของ MMB Health Trends ของเรา ระบุแนวโน้มสําคัญที่ขับเคลื่อนอนาคตของการดูแลสุขภาพที่นายจ้างเป็นผู้สนับสนุน เพื่อช่วยคุณจัดการต้นทุนและความเสี่ยงของการดูแลสุขภาพที่นายจ้างจัดหาให้ในโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลง

การมุ่งเน้นลูกค้าในเชิงรุก

เราใช้เวลาในการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับธุรกิจของพวกเขา

ผู้มีทักษะความสามารถสูงและความเชี่ยวชาญระดับโลก

เราจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการกว่า 7,200 คนทั่วโลก

ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับผู้รับทำประกันภัย

เรามีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับบริษัทประกันภัยทั่วโลก เพื่อส่งมอบทั่วโลกและในท้องถิ่น

ขอบเขตการดำเนินงานทั่วโลก

เราเสนอบริการจากผู้เชี่ยวชาญด้านสวัสดิการที่สามารถอํานวยความสะดวกเรื่องสวัสดิการในกว่า 150 ประเทศ

การวิเคราะห์โบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการพนักงาน

ส่วนสําคัญของแนวทางชั้นนําในตลาดของเราสําหรับบริการโบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการพนักงาน คือการใช้ข้อมูล เทคโนโลยี และการวิเคราะห์ เราใช้วิธีนี้เพื่อช่วยให้คุณสามารถ:

 • เข้าใจโปรไฟล์พนักงานของคุณได้ดียิ่งขึ้น
 • ระบุพบโอกาสในการประหยัดตามต้นทุนปัจจุบันและปัจจัยขับเคลื่อนต้นทุน
 • คาดการณ์และวัดประเมินความเสี่ยงและ ROI ของโปรแกรมสวัสดิการ

ในขณะที่บริการให้คําปรึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานในวงกว้างของเรา จะช่วยให้คุณระบุพบการแทรกแซงตามเป้าหมายที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและผลผลิตของพนักงาน

นอกจากนี้ เรายังนําเสนอโซลูชันข้อมูล การวิเคราะห์ และข้อมูลเชิงลึก  เพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายและความผูกพันต่อองค์กร ซึ่งสามารถนําไปใช้เพื่อปรับปรุงข้อกําหนดของแผนงานและในระหว่างการต่ออายุสัญญา เพื่อท้าทายการรับทำประกันภัยและสมมติฐานทางคณิตศาสตร์การประกันภัย เพื่อแสดงข้อเท็จจริงเป็นตัวเลข

นอกจากนี้ เรายังสามารถแบ่งปันผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งที่เพื่อนร่วมงานในอุตสาหกรรมของคุณกําลังทําอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่คุณนําเสนอมีความยุติธรรมและแข่งขันได้ คําถามสี่ข้อที่ควรพิจารณาเป็นประจําทุกปีคือ:

 • รับข้อเสนอที่คุ้มค่าที่สุด

  คุณได้รับข้อเสนอที่ดีที่สุดและคุ้มค่าที่สุดหรือไม่
 • สวัสดิการที่เปรียบเทียบได้

  สวัสดิการของคุณสามารถเทียบเคียงได้กับแนวทางปฏิบัติของอุตสาหกรรมและกับคนในแวดวงอุตสาหกรรมหรือไม่
 • ความเสี่ยงที่น่าสนใจ

  องค์กรของคุณถือว่าเป็น ‘ความเสี่ยงที่น่าสนใจ’ หรือไม่
 • สวัสดิการที่มีคุณค่า

  สวัสดิการใดที่มีคุณค่าและพนักงานกลุ่มใดของคุณที่เล็งเห็นคุณค่าดังกล่าว

คุณลักษณะโบรกเกอร์จัดหาสวัสดิการพนักงาน

 • สร้างความสอดคล้องกัน

  ปรับโปรแกรมสวัสดิการของคุณให้สอดคล้องกับหน่วยธุรกิจ กลุ่มพนักงาน และธุรกิจที่ซื้อกิจการมาใหม่ได้อย่างราบรื่น หากเป็นไปได้ ต้องปรับแผนงานข้ามพรมแดน
 • ควบคุมต้นทุน

  เจรจาข้อตกลงการแข่งขันกับผู้รับประกันภัยและลดความเสี่ยงของคุณเพื่อจํากัดต้นทุนและสร้าง ROI
 • ดึงดูดและรักษาบุคลากร

  ให้สิทธิประโยชน์ตามสิ่งที่พนักงานต้องการและจําเป็น ส่งมอบด้วยวิธีที่มีส่วนร่วม เรียบง่าย และใช้งานง่าย เพื่อช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้เพื่ออนาคต
 • เสริมสร้างสุขภาพ

  แนะนําสวัสดอการด้านสุขภาพเชิงป้องกันเพิ่มเติม เพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีขึ้น เพิ่มความผูกพันต่อองค์กร และลดอัตราการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ส่งเสริมการกลับมาทํางานหลังเกิดภาวะทุพพลภาพ
 • ข้อมูลเชิงลึก

  มีความเข้าใจเกี่ยวกับโปรไฟล์พนักงานของคุณมากขึ้น และคาดการณ์โอกาสในการประหยัดค่าใช้จ่ายตามต้นทุนในปัจจุบันและปัจจัยผลักดันต้นทุน
 • ลดความเสี่ยงในอนาคต

  นําโซลูชันที่กําหนดเป้าหมายมาใช้เพื่อลดความเสี่ยงเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี และเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในวงกว้าง

ความเสี่ยงของบุคลากรในปี 2022

เรียนรู้ความเสี่ยงที่สำคัญต่อบุคลากรที่ธุรกิจต่าง ๆ กําลังเผชิญอยู่ และวิธีที่ส่วนงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายความเสี่ยง สามารถทํางานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ESG และอนาคตของการทํางาน
คัดสรรแล้ว
  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
    พอดแคสต์ที่เกี่ยวข้อง
     เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
      กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง