กลยุทธ์และการออกแบบแผนสวัสดิการพนักงาน

แนวทางที่พิจารณาในการออกแบบสวัสดิการของพนักงานจะช่วยในการจัดการต้นทุน ลดความเสี่ยง และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าโปรแกรมสิทธิประโยชน์ของคุณเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ บริการออกแบบสิทธิประโยชน์ของเรานําเสนอแนวทางที่เป็นนวัตกรรม

การออกแบบสวัสดิการพนักงาน

แผนสวัสดิการของพนักงานที่คุณมีเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือไม่ คุณจําเป็นต้องกำหนดให้แผนทั้งหมดของคุณมีความสอดคล้องกันหลังจากการซื้อกิจการหรือไม่ แผนสวัสดิการพนักงานของคุณช่วยให้คุณดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กรด้วยการตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของกำลังคนของคุณได้หรือไม่ การเพิ่ม ROI ให้อยู่ในระดับสูงสุดด้วยการจัดการความเสี่ยงในเชิงรุกจะช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีหรือไม่ แผนของคุณช่วยขับเคลื่อนผลิตภาพและความผูกพันต่อองค์กรหรือไม่

แผนสวัสดิการพนักงานมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่การแนะนําสิทธิประโยชน์ที่สนับสนุนวิธีการทํางานใหม่ ๆ ไปจนถึงวิธีที่ดีกว่าในการลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของแผนสุขภาพ แผนความทุพพลภาพ และการประกันชีวิต ไปจนถึงความต้องการเครื่องมือดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ทําให้พนักงานต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับสิทธิประโยชน์ของพวกเขา

บริการแผนสวัสดิการของพนักงานของเราสามารถช่วยคุณออกแบบชุดสวัสดิการที่แข็งแกร่งเพื่อตอบสนองความต้องการของโลกการทํางานใหม่:

การเปรียบเทียบมาตรฐานกับคู่แข่ง การรายงานแนวโน้มตลาด การวิเคราะห์การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การรับฟังพนักงาน การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการวิเคราะห์ช่องว่างความคุ้มครอง เพื่อให้คุณสามารถเก็บข้อมูลจำเป็นเพื่อใช้เป็นจุดหลักในการออกแบบของคุณ

การจัดทําโปรไฟล์ด้านสุขภาพ การประเมินและการคัดเลือกผู้ขาย การเจรจาต่อรองกับผู้รับทำประกันภัย และคุณลักษณะการมีส่วนร่วม

การสร้างแบบจําลองทางการเงิน กลยุทธ์การควบคุมต้นทุน และการจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ

การควบคุมค่าใช้จ่ายของแผนสวัสดิการพนักงาน

แผนสวัสดิการสำหรับพนักงานถือเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มียอดมากที่สุดเป็นอันดับสอง ถึงกระนั้น มีองค์กรไม่ถึงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่มีกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ ตามข้อมูลในรายงานความเสี่ยงด้านบุคลากรของเราล่าสุด

บริการออกแบบสวัสดิการสำหรับพนักงานที่รวมเอากลยุทธ์การควบคุมต้นทุนเอาไว้ จะช่วยสนับสนุนองค์กรในการลดค่าใช้จ่าย พวกเขายังสนับสนุนพนักงานด้วยการตรวจสอบให้แน่ใจว่างบประมาณมุ่งเน้นไปที่ประเด็นที่จะปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานได้มากที่สุด

แนวทางของเราเริ่มต้นด้วยการออกแบบเพื่อคุณค่า โดยมุ่งเน้นไปในส่วนที่พนักงานต้องการการสนับสนุนมากที่สุด จากนั้นเราจะช่วยคุณจัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของแผนสุขภาพ และเสริมสร้างให้กำลังคนมีสุขภาพดีมากขึ้น หลังจากนั้นจะตามมาด้วยการขับเคลื่อนประสิทธิผล ผ่านการจัดหาเงินทุนและการกำหนดวางแผนอย่างชาญฉลาด

องค์ประกอบสามประการของกลยุทธ์การควบคุมต้นทุนด้านสุขภาพและสิทธิประโยชน์ที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง:

1. ออกแบบเพื่อคุณค่า 

ผ่านข้อกําหนดความคุ้มครอง การกําหนดค่าเครือข่าย และการมีส่วนร่วม

2. จัดการความเสี่ยงด้านสุขภาพ

ด้วยวิธีการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ซึ่งส่งเสริมให้กำลังคนมีสุขภาพดี

3. ผลักดันประสิทธิผล 

ผ่านการจัดหาเงินทุนและการจัดวางแผนงานอย่างชาญฉลาด

แผนสวัสดิการสำหรับพนักงานเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

แทนที่จะเป็นการจัดทำรายการตรวจสอบโครงการริเริ่มแต่ละโครงการ การออกแบบสวัสดิการพนักงานต้องสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานและวัฒนธรรมที่ส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราจัดการกับเสาหลักสี่ประการของความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ได้แก่ สุขภาพกาย อารมณ์ สังคม และการเงิน

เสาหลักสี่ประการของความเป็นอยู่ที่ดี

 • สุขภาวะทางกาย

 • สุขภาวะทางอารมณ์

 • สุขภาวะทางการเงิน

 • สุขภาวะทางสังคม

เสาหลักทั้งสี่เหล่านี้เชื่อมโยงกันอย่างแนบเนียน  โปรแกรมสวัสดิการที่มุ่งเน้นไปที่องค์ประกอบเพียงด้านเดียว ไม่น่าจะประสบความสําเร็จได้ เนื่องจากเป็นเพียงการรักษาอาการเท่านั้น แทนที่จะเป็นการแก้ไขสาเหตุต้นตอทั้งหมดของปัญหา

บริการแผนสวัสดิการพนักงานของเรายังพิจารณาถึงอุปสรรคที่มีส่วนยับยั้งและกีดขวางความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานในองค์กรของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของผู้นําในการสร้างวัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อป้องกันภาวะไฟทำงานมอดลงและการลาออกของพนักงานไม่ให้เกิดขึ้นเพิ่มเติมในสายงาน

กลยุทธ์ความเป็นอยู่ที่ดีที่แข่งขันได้นั้นจะคํานึงถึงเสาหลักทั้งสี่ประการ และนําไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพและธุรกิจที่ดีขึ้น รวมถึงความสามารถในการสร้างผลิตผล ความผูกพันต่อองค์กร การรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร และความไว้วางใจ

คุณลักษณะของบริการแผนสวัสดิการของพนักงาน

 • รักษาความสามารถในการแข่งขัน

  ติดตามแนวโน้มตลาดด้วยการใช้เครื่องมือเปรียบเทียบมาตรฐาน เพื่อให้แน่ใจว่าแผนสวัสดิการพนักงานของคุณยังคงแข่งขันได้
 • สนับสนุนธุรกิจ

  ค้นหาว่าปัจจุบันสวัสดิการสนับสนุนธุรกิจได้ดีเพียงใด และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อพัฒนาโปรแกรมสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ
 • ระบุหาช่องว่าง

  การวิเคราะห์ช่องว่างความคุ้มครองจะช่วยให้คุณเห็นว่าบุคคลใดถูกมองข้าม เพื่อให้คุณสามารถแก้ไขและสนับสนุนกำลังคนที่มีความหลากหลายได้
 • ทำให้พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร

  ใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อออกแบบประสบการณ์ของผู้บริโภคที่จะกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วม
 • ยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี

  เช่นเดียวกับการสนับสนุนพนักงานเมื่อพวกเขาป่วย ช่วยให้พวกเขามีสุขภาพแข็งแรงด้วยการแทรกแซงแบบองค์รวม
 • ควบคุมต้นทุน

  กำหนดมาตรการควบคุมต้นทุนไว้ในกลยุทธ์สวัสดิการพนักงานของคุณ เพื่อออกแบบคุณค่า จัดการความเสี่ยง และผลักดันประสิทธิผล

ความเสี่ยงของบุคลากรในปี 2022

เรียนรู้ความเสี่ยงที่สำคัญต่อบุคลากรที่ธุรกิจต่าง ๆ กําลังเผชิญอยู่ และวิธีที่ส่วนงานจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายความเสี่ยง สามารถทํางานร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัย ESG และอนาคตของการทํางาน
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
  ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง
   พอดแคสต์ที่เกี่ยวข้อง
    เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง