การวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงาน

หากคุณต้องการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดี จัดการต้นทุน และรักษาพนักงานไว้กับองค์กร การวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงานที่ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยให้การคิดเชิงกลยุทธ์เป็นไปอย่างรอบคอบ แนวทางที่เป็นผู้นำในตลาดของเราประกอบด้วยแดชบอร์ดด้านทรัพยากรบุคคลที่ควบคุมข้อมูลสุขภาพและสวัสดิการของพนักงานของคุณ เพื่อให้คุณสามารถตัดสินใจได้โดยอาศัยข้อมูลเป็นพื้นฐาน

การวิเคราะห์ข้อมูลสวัสดิการของพนักงาน

หากไม่มีการวิเคราะห์ที่ดี ก็คงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบอกได้ว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในโปรแกรมสวัสดิการของคุณนั้น ก่อให้เกิดผลกระทบในเชิงบวกหรือลบต่อพนักงาน นอกจากนี้ยังเป็นการปฏิเสธโอกาสในการทําความเข้าใจผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคุณอีกด้วย

สวัสดิการของพนักงานทําให้องค์กรมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก แต่ตัวพนักงานให้ความสําคัญกับสวัสดิการเหล่านั้นหรือไม่ เครื่องมือวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงานของเรา จะช่วยให้คุณสามารถปรับค่าใช้จ่ายให้เหมาะสม ด้วยรายงานข้อมูลของพนักงานที่จะแสดงให้เห็นว่าอะไรที่ได้ผลและไม่ได้ผล

ความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสุขภาพจิต เป็นประเด็นที่นายจ้างให้ความสําคัญอย่างมาก การวิเคราะห์ช่วยให้คุณสามารถสร้างผลกระทบในเชิงรุกต่อสุขภาพของพนักงาน โดยการทําความเข้าใจว่าจะสามารถพัฒนาปรับปรุงในด้านใดได้บ้าง แทนที่จะรอการเปลี่ยนแปลงในเชิงรับ

ด้วยเครื่องมือเปรียบเทียบเกณฑ์มาตรฐานที่จะทำให้คุณก้าวล้ำนําหน้าคู่แข่งรายอื่นในตลาด และฟังก์ชันการทํางาน เช่น การวิเคราะห์ ‘แนวโน้มในอนาคต’ และ ‘จะเป็นอย่างไรหากมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น’ องค์กรต่าง ๆ ก็จะมองเห็นภาพของอนาคต และสามารถนําแนวคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ไปใช้และดำเนินการตรวจติดตามได้ 

ประหยัดเวลาและป้องกันข้อผิดพลาด

แทนที่จะต้องรวบรวมรายงานข้อมูลของพนักงานด้วยตนเอง ประหยัดเวลาและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดได้ด้วยการรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพและสวัสดิการของพนักงานแบบอัตโนมัติ เรารวมเอาข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล บัญชีเงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน และข้อมูลอื่น ๆ เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้คุณสามารถกำกับควบคุมสวัสดิการทั้งหมดได้

คํานวณผลตอบแทนจากการลงทุนในด้านสวัสดิการ

ใช้การวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงานเพื่อกําหนดต้นทุนและการใช้ประโยชน์ของสวัสดิการโดยรวม เพื่อคํานวณผลตอบแทนจากการลงทุน ระบุค่าใช้จ่ายที่สูญเปล่า และผลักดันประสิทธิภาพโดยการกำหนดแผนงานให้สอดคล้องกัน และจัดการสวัสดิการรวมกัน

ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ

ระบุแนวโน้มในการพัฒนาปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ลดอัตราการขาดงานเนื่องจากความเจ็บป่วย และลดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันสุขภาพ ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพโดยตรงและผลกระทบจากการเจ็บป่วยของพนักงาน

ดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้อยู่กับองค์กร

การใช้ข้อมูลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานและข้อมูลอื่น ๆ ร่วมกัน เรียนรู้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อกระตุ้นการสรรหาและการรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงสุด

สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ

ใช้การวิเคราะห์เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินงานด้านสุขภาพและสวัสดิการของพนักงานของคุณ เป็นสิ่งที่สนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจ ตั้งแต่การผลักดันความคุ้มค่าของต้นทุนที่จ่าย ไปจนถึงการลดความเสี่ยงด้านสุขภาพ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงาน

ค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการของพนักงานที่เพิ่มขึ้นและสงครามการแย่งชิงผู้มีทักษะความสามารถสูงหมายความว่าบริษัทจําเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวัสดิการของพวกเขาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงานสามารถช่วยให้คุณระบุว่าพนักงานของคุณกําลังใช้สวัสดิการใดอยู่จริ งและค่าใช้จ่ายของสวัสดิการที่เฉพาะเจาะจงมีมูลค่าเท่าใด จากนั้นสามารถใช้ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เพื่อระบุว่าสวัสดิการใดที่จําเป็นต้องได้รับการทบทวนใหม่ และส่วนใดที่จําเป็นต้องสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้รายงานข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าสวัสดิการของพนักงานสนับสนุนเป้าหมายทางธุรกิจที่สําคัญ ตัวอย่างเช่น ความจําเป็นในการดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงให้คงอยู่กับองค์กร หรือการประหยัดต้นทุน

การรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคลที่จําเป็นต่อการวัดประเมินประสิทธิภาพของสวัสดิการแต่ละประเภทนั้น อาจใช้เวลานานหลายสัปดาห์ การทําให้กระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติสามารถลดเวลาและความเสี่ยงของความผิดพลาดของมนุษย์ ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกที่จําเป็นในการลดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัย และช่วยเพิ่มทางเลือกและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน โซลูชัน การวิเคราะห์ของเราใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งที่มาเพื่อนําเสนอข้อมูลเชิงลึกแบบนาทีต่อนาที เพื่อให้คุณสามารถนำข้อมูลไปประกอบการตัดสินใจเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ

โดยการทําความเข้าใจประเภทของการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางการแพทย์ และข้อมูลประชากรของพนักงานที่เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน องค์กรสามารถใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ในท้ายที่สุด การดำเนินการนี้จะช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์กรจากความเจ็บป่วยของพนักงาน และทําให้องค์กรสามารถเจรจาต่อรองราคากับผู้ให้บริการได้ โดยการแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถใช้กลยุทธ์เพื่อลดปริมาณการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของพนักงาน

นอกจากเงินเดือนแล้ว สวัสดิการของพนักงานเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสอง การจัดการประเด็นนี้ในเชิงรุกย่อมมีความสมเหตุสมผลในทางธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของการลดต้นทุนสวัสดิการด้านการดูแลสุขภาพ และการสร้างวัฒนธรรมสุขภาพ การวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงานยังสามารถช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ทำงานตามเป้าหมายสำคัญที่กำหนดโดยคณะกรรมการได้คืบหน้ามากขึ้น ตั้งแต่การบรรลุเป้าหมายด้านความหลากหลายและการยอมรับความแตกต่าง ไปจนถึงการดึงดูดและรักษาผู้มีทักษะความสามารถสูงที่จําเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การเติบโตทางธุรกิจ หากคุณต้องการให้เราช่วยคุณจัดทำกรณีศึกษาทางธุรกิจเพื่อแนะนําการวิเคราะห์สวัสดิการของพนักงานในองค์กรของคุณ เราสามารถช่วยคุณได้
โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
    ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง