รูปแบบใหม่ของการทํางาน: การปรับโครงสร้างข้อเสนอคุณค่าของพนักงานและประสบการณ์ของพนักงาน 

คนสองคนที่โต๊ะช่างไม้กําลังแก้ปัญหาที่ท้าทาย

การสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของพนักงานและความต้องการขององค์กร

เราอยู่ในยุคของการปฏิวัติสถานที่ทํางาน ผู้คนไม่ต้องการทํางานให้บริษัทอีกต่อไป พวกเขาต้องการทํางานกับบริษัท พวกเขากําลังพิจารณาข้อตกลงใหม่ ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เป็นธรรมและเสนอทางเลือกและความเชื่อมโยง นายจ้างกําลังกําหนดนิยามใหม่ให้กับสัญญาการทํางานแบบเก่า นอกจากนี้ พวกเขายังพัฒนากลยุทธ์การกลับมาทํางานเพื่อให้เป็นรูปแบบการทํางานในอนาคตที่ยั่งยืน ซึ่งสร้างสมดุลระหว่างความต้องการของทั้งพนักงานและธุรกิจโดยรวม 

หากคุณไม่ได้คิดทบทวนใหม่เกี่ยวกับข้อเสนอคุณค่าของพนักงานของคุณและไม่ได้ออกแบบประสบการณ์ของพนักงานใหม่ คุณมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียผู้มีทักษะความสามารถสูงสุดและทำให้มีความคล่องตัวน้อยกว่าคู่แข่งของคุณ 

เมื่อมีการทำงานจากทางไกลมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลยังคงเป็นเส้นทางที่สําคัญในการมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่พนักงาน (จุดตัดของกิจกรรม สภาพแวดล้อม และความคาดหวังของพนักงาน) ในทางกลับกัน สิ่งนี้จะสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

คุณจะปรับปรุงวันทํางานให้ทันสมัยที่สุดและคิดทบทวนถึง “ช่วงเวลาที่สําคัญ” ได้อย่างไร คุณจะปรับโครงสร้างงานและเปลี่ยนแปลงการมีปฏิสัมพันธ์อย่างไรให้มีความรอบคอบ คุณจะเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกับความต้องการของกำลังคนที่มีความหลากหลายได้อย่างไร คุณจะออกแบบและนําประสบการณ์ที่ครอบคลุมทุกด้านไปใช้เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ผู้คนให้ความสําคัญได้อย่างไร คุณจะดำเนินการทั้งหมดนี้ได้อย่างไรในสภาวการณ์ที่มีสิ่งรบกวนและความเหนื่อยล้า

เริ่มต้นด้วยการทําความเข้าใจพื้นฐานการเติบโตของประสบการณ์ของพนักงาน (EX) ขององค์กรของคุณ จากนั้นหาโอกาสในการส่งมอบสิ่งที่พนักงานของคุณให้ความสําคัญอย่างแท้จริง

วิธีการด้านประสบการณ์ของพนักงาน

ออกแบบ

ประสบการณ์ของพนักงานที่ดีขึ้นที่ผลักดันผลกระทบ

สนับสนุน

ประสบการณ์ผ่านการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลและการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล

วัดประเมิน

ประสบการณ์ผ่านการฟังและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง

85% ของบริษัทกําลังสร้างประสบการณ์ของพนักงานร่วมกับบุคลากรของตน
Global Talent Trends

สามวิธีในการเพิ่มประสบการณ์ของพนักงานของคุณ

เครื่องมือวิเคราะห์ตนเอง EX

ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ตนเอง EX แบบฟรีของเราเพื่อประเมินระดับการเติบโตทางประสบการณ์ของพนักงานในองค์กรของคุณจากสี่มิติ

ทําการประเมิน

ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน

ใช้หลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อกําหนดและวางแนวทางโซลูชันเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของพนักงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและดึงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ของพนักงาน

คําแนะนําเกี่ยวกับประสบการณ์ของพนักงาน

ค้นหาว่ากลยุทธ์การคิดเชิงออกแบบสามารถช่วยให้ผู้นํา ผู้จัดการ และทีมทรัพยากรบุคคลขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกได้อย่างไร

ติดต่อเรา

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

    หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

    โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
      ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง