Oświadczenie o współczesnym niewolnictwie 

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z art. 54 Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r.  Stanowi on oświadczenie Mercer Limited i jej spółek zależnych (Darwin Technologies Holdings Limited i Darwin Technologies Limited) (łącznie „Mercer”) dotyczące niewolnictwa i handlu ludźmi w odniesieniu do roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2021 r.

Struktura grupy

Mercer jest częścią Marsh & McLennan Companies, Inc. („Marsh McLennan”), która jest globalną firmą świadczącą profesjonalne usługi, oferującą klientom porady i rozwiązania w zakresie ryzyka, strategii i ludzi. Grupa Marsh McLennan zatrudnia około 75 000 pracowników na całym świecie i około 13 380 pracowników w Wielkiej Brytanii.

Nasza działalność

Mercer, jedna z głównych spółek operacyjnych Marsh McLennan, specjalizuje się w dostarczaniu klientom rozwiązań w zakresie zdrowia, bogactwa i kariery, w tym w dostarczaniu oprogramowania.  Inne główne spółki operacyjne Marsh McLennan to Marsh i Marsh Commercial (pośrednictwo ubezpieczeniowe i zarządzanie ryzykiem), Guy Carpenter (strategie reasekuracyjne i kapitałowe) oraz Oliver Wyman (doradztwo strategiczne, gospodarcze i dotyczące marki).

Nasz łańcuch dostaw

Mercer  korzysta z centralnego procesu zamówień prowadzonego przez Marsh McLennan, który prowadzi transakcje z ponad 60 000 dostawców w ponad 82 różnych krajach.

Jako profesjonalny dostawca usług i oprogramowania, Mercer nie działa w branży, w której współczesne niewolnictwo jest powszechne, ale mimo to angażuje się w podejmowanie kroków w celu wykrycia potencjalnych zagrożeń w swoim łańcuchu dostaw.

Nasze polityki

Firma Mercer stosuje różne zasady, których celem jest zminimalizowanie ryzyka współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi oraz zachęcanie do zgłaszania wszelkich powiązanych wątpliwości, w tym:

 • Solidna polityka zaopatrzenia, oprócz rygorystycznych procesów oceny dostawców, w tym oceny oświadczeń dotyczących współczesnego niewolnictwa dostawców, firma Mercer wdrożyła dodatkowy kwestionariusz skupiający się na działaniach/sygnałach współczesnego niewolnictwa.  Kwestionariusz jest wdrażany na zasadzie ryzyka, w zależności od charakteru świadczonych usług.

  Dostawcy są zobowiązani do zgłaszania działań podejmowanych w związku z identyfikacją ryzyka współczesnego niewolnictwa w ich konkretnym łańcuchu dostaw, co pozwoli Mercer lepiej ocenić potencjalne ryzyko współczesnego niewolnictwa w jej własnym łańcuchu dostaw.

  Mercer zawiera konkretny wymóg zgodności z nowoczesnymi przepisami dotyczącymi niewolnictwa w swoich standardowych warunkach i umowach.

 • Program i polityka zarządzania dostawcami określające zarządzanie ryzykiem związanym z dostawcami, w tym:
  • Jak identyfikować ryzyko związane z dostawcami
  • Jak ograniczyć ryzyko związane z dostawcami
  • Jak monitorować ryzyko dostawców
  • Z kim należy się skontaktować w celu uzyskania pomocy

 • Kodeks postępowania Greater Good, Marsh McLennan, jest istotnym elementem kultury Mercer i jasno podkreśla, że Mercer prowadzi działalność zgodnie z najwyższymi standardami etycznymi i zawodowymi oraz nie będzie tolerować zachowań odbiegających od tych standardów. Od współpracowników oczekuje się uczciwego, uczciwego, odważnego postępowania i promowania wzajemnego szacunku.

 •  Szacunek dla zasad zgłaszania problemów i kultura otwartości w miejscu pracy to kluczowy aspekt Kodeksu postępowania Marsh McLennan.  Mercer zachęca współpracowników i innych partnerów biznesowych do zgłaszania wszelkich wątpliwości, w tym wszelkich związanych z nowoczesnym niewolnictwem lub handlem ludźmi.

  Procedura zgłaszania problemów firmy Mercer wykorzystuje Infolinię ds. etyki i & zgodności z przepisami (usługę zarządzaną przez stronę trzecią), która sprawia, że zgłoszenie jest łatwe i poufne.

Szkolenie

Polityka Mercer dotycząca współczesnego niewolnictwa została wprowadzona dla wszystkich pracowników i włączona do szkolenia wprowadzającego.  Zawiera on informacje na temat tego, z kim należy się kontaktować w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Istnieje dodatkowe szkolenie dla tych współpracowników, którzy najprawdopodobniej będą wchodzić w interakcje z łańcuchami dostaw z potencjalnie wyższym ryzykiem napotkania współczesnego niewolnictwa.

Zachęcamy pracowników do zgłaszania wszelkich wątpliwości lub podejrzeń dotyczących współczesnego niewolnictwa w łańcuchu dostaw.

Idąc naprzód

Mercer zdaje sobie sprawę z tego, że walka z współczesnym niewolnictwem wymaga ciągłego, corocznego zaangażowania i będzie nadal przeprowadzać analizę due diligence w naszym łańcuchu dostaw oraz dokonywać przeglądu i ulepszać procedury pomagające identyfikować i zapobiegać ryzyku współczesnego niewolnictwa lub handlu ludźmi.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone zgodnie z art. 54(1) Ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. i zostało zatwierdzone przez Zarząd Mercer Limited w dniu 18 maja 2022 r.


Gupta
Krzesło
Mercer Limited