ประเมินงานและพนักงานใหม่ของคุณอย่างถูกต้อง

ระบบการประเมินงานที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดของโลก 

ผลกระทบของงานหนึ่งที่มีต่อความสําเร็จขององค์กรของคุณคืออะไร

โลกของการทํางานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วยิ่งกว่าที่เคยเป็นมา แต่แม้ในช่วงเวลาที่มีความผันผวน องค์กรก็ต้องรักษาสมดุลระหว่างความคาดหวังของตลาด จัดการแรงกดดันด้านต้นทุน บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และมีส่วนร่วมกับกำลังคนในช่วงเปลี่ยนผ่าน ท่ามกลางปัจจัยสําคัญที่ต้องแข่งขันกันทั้งหมด คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าบทบาทและการจ้างงานใหม่ของคุณเหมาะสมกับธุรกิจของคุณ และคุณจะแน่ใจได้อย่างไรว่าจะมีความเป็นธรรมและความเสมอภาคในทุกตําแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่หลากหลายของคุณ

คุณต้องรู้คุณกําลังว่าจ้างผู้มีทักษะความสามารถสูงที่เหมาะสม โดยเฉพาะสําหรับธุรกิจของคุณ

Mercer IPE (International Position Evaluation - การประเมินตําแหน่งระหว่างประเทศ) เป็นระเบียบวิธีการประเมินและจําแนกประเภทงานทั่วโลกที่พิจารณาจากปัจจัยและมิติที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่ผ่านการทดสอบแล้ว 

IPE ได้ผลดีเพราะแสดงให้เห็นถึงคุณลักษณะของงานหลักที่คุณต้องการอย่างแท้จริง

วิธีการประเมินงานจะกำหนดกรอบการทํางานอย่างเป็นระเบียบตาม:

 1. การวิเคราะห์และการจัดประเภทงาน ตลอดจนคุณค่าของงานภายในบริบทขององค์กร 
 2. สภาพแวดล้อมทางการค้าในวงกว้าง 

การนํา IPE ไปใช้งานจะพิจารณาลําดับขั้นของบริษัทของคุณ ความซับซ้อนของธุรกิจ และการวางแผนแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ

ระบบการประเมินงานที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเรา จะช่วยให้องค์กรของคุณสามารถกําหนดคํานิยามและกรอบการประเมินบทบาทชั้นนําในตลาดและทั่วโลกได้

กรอบการทํางานจะช่วยให้คุณ:

 • จัดการกำลังคนหลากหลายกลุ่มวัยที่มีแรงจูงใจที่แตกต่างกัน
 • แก้ปัญหาการขาดแคลนทักษะและผู้มีทักษะความสามารถสูง
 • รวมเอาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติเข้าด้วยกัน
 • นำข้อมูลเกี่ยวกับผู้มีทักษะความสามารถสูงมาช่วยในการตัดสินใจของคุณ
 • ผสมผสานรูปแบบการทํางานใหม่ ๆ
 • อํานวยความสะดวกในการโยกย้ายผู้มีทักษะความสามารถสูง
 • ลดต้นทุนกำลังคน
 • ลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับผู้มีทักษะความสามารถสูงของคุณ

เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถมุ่งเน้นไปที่การเติบโต

สร้างรากฐานที่มั่นคงด้วยกำลังคนที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม

กำลังคนที่ยอดเยี่ยมสร้างขึ้นได้ด้วยการตัดสินใจด้านทรัพยากรบุคคลและธุรกิจที่มีความสอดคล้องกันและมีความรอบคอบ และ Mercer IPE เป็นองค์ประกอบสําคัญของกระบวนการตัดสินใจเหล่านั้น 

ระบบการวิเคราะห์งานและการจําแนกประเภทงาน ช่วยให้สามารถวางโครงร่างแผนงานสำหรับบทบาทใหม่ ๆ และบทบาทที่กําลังพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถพัฒนาสถาปัตยกรรมงานตามข้อกําหนดและพัฒนาลําดับชั้นภายในของบริษัท ที่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสําหรับการนำผู้มีทักษะความสามารถสูงหลากหลายกลุ่มประเภทไปใช้ รวมถึง:

 • การจัดระดับทั่วโลก

 • การออกแบบองค์กร

 • รางวัลตอบแทน

 • ความเสมอภาคในการจ่ายค่าจ้าง

 • การพัฒนาผู้มีทักษะความสามารถสูง

 • การวางแผนด้านอาชีพ

 • การโยกย้าย

 • การวางแผนและการวิเคราะห์กำลังคน

กลยุทธ์ที่ใช้ทักษะเป็นพื้นฐาน

ไลบรารีทักษะ

จัดกลุ่มทักษะที่มีความพิเศษเฉพาะนับพันรายการเข้าไว้ใน Mercer Job Library ซึ่งเป็นวิธีที่รวดเร็วที่สุดในการนำเอาทักษะต่าง ๆ เข้ามารวมไว้ในกลยุทธ์เกี่ยวกับบุคลากรของคุณ

ประโยชน์ของการนํา IPE ไปใช้

 • สนับสนุนการจัดการบุคลากรและโปรแกรมการให้รางวัลผ่านการจัดประเภทงานที่สอดคล้องกันและเชื่อถือได้
 • สนับสนุนความยืดหยุ่นและการโยกย้ายบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
 • เพิ่มการใช้จ่ายด้าน HR ให้มากที่สุดผ่านการจัดตําแหน่งงานและบุคลากรให้อยู่ในระดับ/ช่วงที่ดีขึ้น
 • เพิ่มประสิทธิภาพ HRIS ของคุณด้วยการกําหนดงานที่สอดคล้องกัน การใช้องค์ประกอบข้อมูล และการรายงานและการวิเคราะห์ที่ดีขึ้น
 • สนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรและรางวัล

งานเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของคุณหรือไม่

ขนาดขององค์กรมีบทบาทสําคัญในการกำหนดระดับของผลกระทบและการมีส่วนร่วม ที่งานจะมีต่อความสําเร็จขององค์กรของคุณ

แนวทางการกําหนดขนาดองค์กรของ Mercer IPE จะดําเนินการผ่านการประเมินห่วงโซ่คุณค่าและช่วยแยกความแตกต่างของส่วนประกอบต่าง ๆ ของธุรกิจของคุณ โดยอาศัยองค์ประกอบสามประการ:

 1. จํานวนพนักงาน
 2. ปริมาณทางเศรษฐกิจ
 3. ความซับซ้อน

ปัจจัยการประเมิน IPE

ปัจจัยการประเมิน IPE ของ Mercer สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดล่าสุดว่าบริษัทที่ประสบความสำเร็จมองและประเมินงานอย่างไร การนําปัจจัยเหล่านี้ไปใช้อย่างสม่ำเสมอในระหว่างกระบวนการประเมินผลสามารถ:

 • เพิ่มความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
 • สนับสนุนการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างงานและกลุ่มงาน
 • วางแผนงานของคุณระหว่างระดับต่าง ๆ ระหว่างส่วนธุรกิจต่าง ๆ และข้ามพรมแดนให้สอดคล้องกันอย่างเป็นธรรม

ปัจจัยห้าประการ ได้แก่: 

 • ผลกระทบ

  ขอบเขตในเชิงลึกและความกว้างที่งานมีอิทธิพลต่อองค์กร 
 • การสื่อสาร

  ทักษะการสื่อสารที่งานต้องการ รวมถึงผู้รับสารและวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร 
 • นวัตกรรม

  ระดับของทักษะการแก้ปัญหา การออกแบบ และการพัฒนาที่งานต้องการ และลักษณะของปัญหาที่พบ 
 • ความรู้ 

  ทักษะทางเทคนิคและความรู้ที่จําเป็นสําหรับงาน ความรู้จะรวมถึงทักษะการบริหารจัดการบุคลากรและบริบททางภูมิศาสตร์ 
 • ความเสี่ยง

  ลักษณะของความเสี่ยงทางจิตใจและร่างกายที่เกี่ยวข้องกับบทบาทและสภาวะที่มีการดําเนินงาน
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องสําหรับการซื้อ
  โซลูชันที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้อง