Verkningsfulla investeringar på privata marknader

Vi kan hjälpa dig att definiera din ambition i fråga om vad du vill ha för inverkan samt hitta möjligheter inom privata marknader varigenom du kan uppnå en balans mellan potentiell avkastning och verkliga resultat.

Att ta itu med världens mest pressande utmaningar genom verkningsfulla investeringar

Verkningsfulla investeringar på privata marknader utgör en snabbt växande delmängd av summan hållbara investeringar, särskilt för investerare som vill allokera sina medel åt verkliga resultat för samhället och miljön, samtidigt som de söker bättre avkastning. Genom att få din portfölj att vara förenlig med insatser som syftar till att ta itu med pressande globala problem kan du använda dina investeringar som ett avsiktligt, kraftfullt verktyg för positiv förändring.

Tre överväganden för verkningsfulla investeringar

 1. Investera med avsikt
  Att fastställa dina mål i fråga om vad du vill ha för inverkan kan innebära begränsningar när det gäller att identifiera vilka möjligheter, strategier och tillgångsförvaltare som är lämpligast för att tillgodose organisationens behov. Att säkerställa tydlighet kan också förvissa intressenter om dina planer och hjälpa dem att förstå hur du arbetar, vilket gör det lättare för dig att rapportera tillbaka till dem senare.
 2. Uppnå additionalitet
  ”Additionalitet” avser den specifika inverkan du vill ha inom det samhälle där du är verksam. Har du för avsikt att öka tillgången på förnybar energi eller hjälpa fler människor att få åtkomst till finansiella tjänster för att lyfta dem ur fattigdom? Att veta hur du vill påverka världen hjälper dig att uppnå dina mål och förenkla din rapportering.
 3. Tillsynsrättslig efterlevnad
  Institutionella investerare underkastas allt noggrannare granskning i takt med att tillsynsmyndigheter och regeringar ställer nya krav på hållbara investeringar. En väl genomförd strategi för verkningsfulla investeringar kan hjälpa dig att uppfylla dessa krav.

Vanliga teman för verkningsfulla investeringar

För att minska klimatkrisen krävs investeringar på många områden, som bland annat ska syfta till att byta energikällor samt förbättra både energieffektiviteten, infrastrukturen och den fysiska resiliensen mot effekterna av den globala uppvärmningen. Investerare runtom i världen är pressade att anpassa sina strategier till stöd för dessa övergripande mål.

Detta tema omfattar branscher och företag som fokuserar på skydd av naturresurser. Det inkluderar avfallshantering och återvinning, vilket främjar en cirkulär modell som eliminerar så mycket avfall som möjligt och ger oss möjlighet att skapa en riklig ekonomi som sparar våra kritiska resurser.

Tillgång till prisvärda bostäder och förnödenheter, såsom ren mat och vatten, utgör grundläggande krav för ett hälsosamt samhälle. Verkningsfulla investeringar som sker inom detta område omfattar dessa grundläggande behov samt de allt viktigare frågorna om ekonomiskt välbefinnande, digital inkludering och hållbara transporter. Investeringar inom dessa områden kan i hög grad bidra till att utrota fattigdomen.

Utbildning och hälsa är erkända mänskliga rättigheter, men de förblir utom räckhåll för en betydande del av världens befolkning. Vårt fokus på välbefinnande och egenmakt inbegriper att investera inom dessa områden samt att främja all form av inkludering och jämställdhet. Initiativ omfattar att stödja utbildning för flickor, främja livräddande mödravård och utrusta nästa generation entreprenörer från missgynnade bakgrunder med de färdigheter de behöver för att lyckas.

Identifiera möjligheter till verkningsfulla investeringar på privata marknader

Verkningsfulla investeringar förknippas ofta med private equity, infrastruktur, fastigheter, naturresurser och privata skulder. Inom var och ett av dessa områden finns det många möjligheter för investerare att få tag på tillgångar som kompletterar deras portföljer. Private equity medför till exempel ett brett utbud av möjligheter, från riskkapital till transaktioner i senare skeden och utköp. Investeringar i risk- och tillväxtfas syftar till att tillämpa innovativa tekniker och affärsmodeller, omvandla segment och skapa nya produkter och tjänster inom äldre industrisektorer.
 • Inverkan genom private equity

  Vanliga teman för verkningsfulla investeringar inom denna tillgångsklass inkluderar cirkulär ekonomi, energieffektivitet, miljöstöd, avfallshantering, livsmedel, jordbruksteknik, utbildning och finansiell inkludering.
 • Inverkan genom infrastruktur

  Potentiella investeringsmöjligheter inom infrastruktur omfattar förnybar och alternativ energi, lösningar för fysisk resiliens / anpassningslösningar, hållbara transporter samt vattenteknik.
 • Inverkan genom fastigheter

  Verkningsfulla investeringar i fastigheter fokuserar på att investera i samhällen som kan dra nytta av subventionerade eller prisvärda bostäder och gröna eller energieffektiva byggnader.
 • Inverkan genom privata skulder

  Möjligheterna till verkningsfull investering i privat skuld varierar från mikrofinansiering till gröna och så kallade ”sociala” obligationer, varvid vissa långivare inkluderar finansiella incitament som avser ESG-relaterade hänsynstaganden och mål i termer av avsedd inverkan i sina låneavtal.

Hur vi kan hjälpa dig att mäta din inverkan

Att mäta den totala effekten är en nyckelkomponent i din strategi för verkningsfulla investeringar som ger dig möjlighet att kvantifiera resultaten av dina allokeringar och rapportera tillbaka till intressenter och tillsynsmyndigheter. Vi kan hjälpa dig att identifiera rapporteringsmetoder och mätvärden som passar din portfölj och strategi.

Rapportering är resurskrävande men avgörande för att säkerställa att du är på rätt spår för att uppnå dina mål. Effektiv rapportering separerar också strategier för en verklig inverkan från sådana som skapats av smarta marknadsföringsavdelningar (så kallat ”greenwashing”).

Genom att ha en tydlig bild av hela din portfölj av verkningsfulla investeringar kan du hålla dina kapitalförvaltare ansvariga samt hålla koll på framstegen när du arbetar mot dina ESG-mål.

Även om det har skett betydande framsteg inom standarder och mätverktyg finns det relativt få obligatoriska rapporteringskrav. Därför kan metodiker skilja sig från varandra.

Vi uppmuntrar investeringsförvaltare att rapportera på en underliggande företags- eller tillgångsnivå i enlighet med Impact Management Projects fem dimensioner av inverkan. Detta ramverk ger dig förvissning om förvaltarens avsikt att faktiskt uppnå önskad inverkan samt nivån av noggrannhet som iakttas.

Beroende på din jurisdiktion kan du behöva publicera regelbundna rapporter för investerare, intressenter eller tillsynsmyndigheter. Ofta kommer de kapitalförvaltare du arbetar med att rapportera om den inverkan de uppnått med sina egna metoder och mätningar anpassade efter sina strategier och portföljbolag – vilket ger dig en betydande mängd olikartade data att sammanställa i en rapport.

Varför kunder arbetar med oss i samband med verkningsfulla investeringar

Att fördela kapital på ett sätt som har en verklig inverkan är inte lätt, men det är möjligt. Vi tar vara på vår globala skala, vår omfattande förvaltarsforskning och vår bredd av erfarenhet på privata marknader och investeringar i allmänhet för att hjälpa dig att identifiera teman, få tag på och integrera möjligheter i din portfölj samt rapportera och övervaka dina framsteg.

Vi anpassar oss efter dina behov, oavsett om du bara vill ha våra råd eller om du vill att vi ska sköta det hela åt dig via vår plattform för investeringslösningar. Vi kan hjälpa dig:

 1. Definiera din ambition och dina teman
  Vi kan hjälpa dig att avgöra var du vill ha verklig inverkan och definiera hur det kan se ut för din portfölj.
 2. Få tag på tillgångsförvaltare
  Vi har starka relationer med hundratals kapitalförvaltare runtom i världen och kan hjälpa dig att identifiera vilka som har rätt kompetens samt möjligheter till verklig inverkan.
 3. Hitta rätt balans
  Vi kan hjälpa dig att bedöma och hitta en optimal balans mellan avkastning och snabb inverkan, utan att offra någotdera om möjligt.
 4. Rapport om framsteg
  Vi kan hjälpa dig att både övervaka och redovisa dina framsteg samt sticka ut från eventuella organisationer som kan tyckas ”grönmåla” sig själva (greenwashing).
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter