En strategisk approach till mångfald, rättvisa och inkludering kan hjälpa människor och samhällen att ha framgång 

Organisationens hälsa är alltmer beroende av att DEI-åtgärder integreras i hela verksamheten.

Organisatoriskt fokus på mångfald, rättvisa och inkludering (DEI) har påskyndats av globala krav på likabehandling oavsett ras och jämställdhet samt övergått från att vara någonting ”trevligt att ha” till att utgöra en affärnödvändighet. Konsumenter, investerare, samhällen och talanger söker nu efter företag som gör framsteg när det gäller social hållbarhet – d.v.s. åtgärder som lyfter fram S:et i ”ESG”, där DEI står i centrum. 

När ledare proaktivt arbetar för att främja jämställdhet brukar de se förbättringar i sina slutresultat. Arbetstagarupplevelsen blir mer tilltalande – organisationer är bättre rustade för att attrahera och hålla kvar toppkompetens, och människor är mer engagerade och motiverade att öka produktiviteten och prestationsförmågan. Och när arbetsstyrkan omfattar människor från olika bakgrunder som känner sig bemyndigade att presentera idéer utifrån en mängd olika erfarenheter så växer innovationen.

Det är därför som fler organisationer integrerar DEI-åtgärder i sina strategier och skapar mätbara affärsmål kring sig. Detta innebär att integrera DEI-överväganden med asveende på: 

  • Engagemang, ansvarsskyldighet och ledarskap
  • Organisationsdesign och styrning
  • Åtaganden om lönejämlikhet och analys
  • Kompetenspraxis och karriärutveckling
  • Ekonomiskt välbefinnande, hälsa och omvårdnad
  • Organisatorisk flexibilitet
  • Policyer och program
Allteftersom ledande organisationer strävar efter att åstadkomma en inverkan har de också makten att bredda förändringar inifrån och ut, vilket bidrar till ett mer öppet och inkluderande samhälle.
Organisationer utvärderas alltmer utifrån hur väl de presterar gentemot kriterier som går utöver finansiella resultat – mätvärden som representerar olika dimensioner av den så kallade ”intressentkapitalismen”.
Vägar till social rättvisa: En förnyad vision för mångfald, rättvisa och inkludering i arbetsstyrkan

Vägar till social rättvisa: En förnyad vision för mångfald, rättvisa och inkludering i arbetsstyrkan 

Mitt i en global pandemi, rasoroligheter och social oro samt framväxten av intressentkapitalismen är det en affärnödvändighet att ledare vidtar åtgärder för att skapa ett mer diversifierat, rättvist och inkluderande samhälle.

Läs artikeln och lär dig hur du skapar en förnyad DEI-vision 

Europeiska unionens (EU) direktiv om lika lön och insyn i löner

Om det finns en sak som företag bör prioritera för att driva en balanserad könsrepresentation, visar vår forskning att det är att säkerställa lönejämlikhet.

Läs mer om att uppnå lönejämlikhet

Stepping up for equity: How employers can close the career, health and wealth gaps faced by Black American workers 

Data och insikter om likabehandling oavsett ras på arbetsplatsen kan vägleda organisationer mot åtgärder som hjälper svarta anställda att trivas.

Läs artikeln Stå upp för rättvisa

Relaterade ämnen

Relaterade lösningar
    Relaterade insikter