Lösningar med förmånsbestämda pensioner som hjälper dig att minska riskerna och uppnå bättre resultat

Vi tillhandahåller tusentals förmånsbestämda pensionsplaner samt värdefulla insikter, tillförlitliga råd och praktiskt stöd för varje steg under resans gång. Vår globala skala och våra omfattande resurser kan hjälpa dig i alla scenarier, samtidigt som de ger anpassad insikt, vägledning och support som är skräddarsydd för din plans behov.

Viktiga mål för en bestämd förmånspension

Förmånsbestämda pensionsplaner (DB) bidrar till att leverera pensionsinkomster åt miljontals människor runtom i världen. Medan planer kan vara i olika mognadsstadier, är det många som är i färd med att minska risken och arbetar mot planavslutning. Vi anser att en plan med bestämda förmåner har vissa viktiga fokusområden – att begränsa riskexponering och att leverera bättre pensionsinkomster åt medarbetare (förmånstagarna).  
 • Leverera positiva pensionsresultat

  Att hantera en strategi för bestämda förmåner är inte lika lätt. I ett försök att leverera bättre avkastning måste du kunna identifiera och utnyttja möjligheter som hjälper till att uppfylla dina långsiktiga finansieringskrav, samtidigt som du hanterar utmaningar såsom hållbarhet, livslängd, räntevolatilitet och regulatoriska tryck.
 • Begränsa planers riskexponering

  I allmänhet är det viktigt att planer med bestämda förmåner hanterar risken för framtida underfinansiering och vidtar åtgärder för att säkerställa att medlemsförmånerna är vederbörligen säkra. För att hjälpa till att hantera dessa osäkerheter kan planförvaltare överväga en rad lösningar, inklusive investeringsstrategi, säkring, risköverföring, erbjudande av medlemsalternativ och anordnande av ekonomiskt stöd.

Hur man hanterar vanliga utmaningar i samband med bestämda förmånspension 

Inga två planer med bestämd förmån (defined benefit, DB) är likadana. Varje enskild plan har sin egna finansieringsposition, riskprofil, investeringsstrategi, sponsorrelation och styrningskrav. Trots detta finns det några teman och krav som är gemensamma för de flesta planer med bestämda förmåner.

Beroende på din riskaptit och dina mål finns det ett antal strategier du kan överväga för att hantera din pensionsrisk. Du kan anamma en strategi som minskar din riskexponering för fluktuerande marknader eller en som möjliggör snabba reaktioner för att till exempel dra nytta av dynamiska marknadsförändringar.

Din riskaptit bör anpassas till dina övergripande finansieringsmål och ge dig möjlighet att utforska fördelarna med riskreduceringsalternativ (inklusive så kallad ’buy-in’ eller ’buy-out’), skulddrivna investeringar och modellering av tillgångsansvar.

Våra pensionsriskkonsulter kan hjälpa dig att skapa så kallade ’glidbanor’ (glide paths) och riskreduceringsnivåer samt integrera riskhantering med finansieringsförbättring, skulddrivna investeringar (liability driven investments, LDI), modellering av tillgångsansvar, portföljkonstruktion, medlemsalternativ och risköverföringsalternativ som till exempel buyout. 

Förändringar i regler och lagar, politisk osäkerhet och marknadsvolatilitet driver investerare att söka ett bredare utbud av möjligheter i samband med pensionsbalansräkningen i syfte att få ut avkastningspotential eller hantera sina risker.

Många tillgångsförvaltare och investeringsstrategier är nu mer medvetna om sitt bredare sociala sammanhang och integrerar hållbarhetsmål. För att implementera en investeringsstrategi som återspeglar dina långsiktiga skulder och mål måste du kunna identifiera och utveckla rätt strategisk tillgångsallokering och portfölj av tillgångsförvaltare för att tillgodose dina behov.

Vi kan hjälpa dig att undersöka ett stort antal tillgångsklasser och faktorer som påverkar marknaden / din avkastning i syfte att skapa vad vi anser vara en optimal strategisk plan som bidrar till att uppfylla dina planerade tillväxtmål med en lämplig riskprofil. 

Aktuariella krav kommer att omfatta regelbunden värdering, övervakning av din finansieringsposition, budgetprognoser samt krav på efterlevnad. Detta kan innebära samordning över flera planer i olika geografiska områden eller uppfyllande av lokala krav. Du kan behöva undersöka utformningen av pensionsplanen för att ta itu med regulatoriska förändringar, för att tackla företagstransaktioners inverkan eller till och med för att ta itu med potentiell planavbrott.

Vi har auktoriserade aktuarier och analytiker runtom i världen som kan hjälpa dig att uppfylla dina aktuariella krav. Kontakta  oss för att få veta mer om försäkringstekniska tjänster i din jurisdiktion.

Tillgång till extern expertis och externa resurser kan bidra till att minska den administrativa bördan för pensionsplaner. Oavsett om din plan är öppen eller sluten, belöpande eller fryst, så kan vi hjälpa dig att lätta på resursbegränsningar, administrera plankomplexiteter och hantera efterlevnadsrisker.

Våra tjänster är alltifrån ’samsourcade’ till helt outsourcade – och inkluderar tillfällig assistans vid kritiska verksamhets- eller personalförändringar.

En rad lösningar för varje steg i din bestämda förmånsplan 

 • Mercer Pension Risk Exchange

  En onlinemarknadsplats för organisationer och förvaltare som överväger en transaktion med livränta (bulk annuity). Utbytet ger direkt tillgång till aktuell prissättning för försäkringsgivare och visar kostnaden för en transaktion med livränta (bulk annuity) i förhållande till schematiska mätvärden för finansiering och redovisning. Kontakta oss för mer information.
 • Mercers dynamiska riskreduceringslösning

  Med hjälp av vår riskhantering och operativa expertis ger denna lösning ett ramverk för att definiera ditt slutmål samt en färdplan för att nå dit. Färdplanen hjälper dig att reagera på marknadsförhållanden och fortsätta på vägen mot önskat resultat.Kontakta oss för mer information.
 • Implementering och OCIO

  Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden såsom styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.
 • Instrumentpanel för förmånsbestämda pensioner (DB)

  Detta är ett interaktivt onlineverktyg som ger en översikt över viktig statistik från alla dina planer med bestämda förmånsplaner globalt, inklusive investeringsstrategi, finansieringsställning, beräknade kassaflöden samt value-at-risk-värde. Den kan anpassas för att gå ner till olika nivåer av planinformation och gör det möjligt för användare att bedöma ”vad-om”-scenarier.Kontakta oss för mer information.
 • Hållbara investeringar

  Vi hjälper dig att bygga upp en hållbar investeringsstrategi som integrerar hänsynstaganden till miljö, sociala frågor och styrning (environmental, social and governance, ESG) samt mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning. 
 • Forskning om tillgångsförvaltare

  Genom att prenumerera på MercerInsight ®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om kapitalförvaltare och tusentals investeringsstrategier på både offentliga och privata marknader.
 • Global och lokal aktuarie

  Med fokus på frågor som påverkar förmånerna och de övergripande kompensationsbehoven hos multinationella organisationer tillhandahåller vi rådgivning, strategi och samordnad leverans av globala och regionala lösningar. Genom att utnyttja vårt egenutvecklade Mercer Globe-verktyg tillhandahåller vi global samordning av finansierings- och redovisningsvärderingar, antagande, konsoliderad rapportering och global DB- och DC-planhantering.Kontakta oss för mer information.
 • Transaktionstjänster

  Våra team har stor erfarenhet av att hjälpa kunder att hantera komplexiteten i transaktioner som till exempel så kallade ’buy-ins’ och ’buy-outs’ samt stora program för medlemsalternativ.  Vi kan utnyttja djupa branschrelationer, inklusive med försäkringsgivare, för att hjälpa kunder att bedöma genomförbarheten och optimal design av sådana lösningar, tillsammans med att hjälpa till i varje steg av implementeringsresan.Kontakta oss för mer information.
 • Strategisk forskning

  Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.

Allt finns här: MercerInsight® Community

Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
Gå med i community

Kontakta en pensionsspecialist idag

Vi finns här för att hjälpa dig att hantera de olika utmaningarna och ta vara på möjligheter inom  förmånbestämda pensioner

Se våra viktiga meddelanden

1 ESG -investeringar avser miljömässiga, sociala och styrningsmässiga överväganden som kan ha en väsentlig inverkan på det finansiella resultatet och därför beaktas, tillsammans med andra ekonomiska och finansiella mått, vid bedömningen av en investerings risk- och avkastningspotential. Tematiska investeringar innebär att investera med ett mål om att, åtminstone till viss del, uppnå en inverkan i samband med en miljömässig, social eller styrningsrelaterad fråga och samtidigt generera avkastning och minska risker. Som alltid måste beslutet om att investera i ESG-präglade alternativ, liksom i vilket annat alternativ som helst, fattas enligt en försiktig process i syfte att främja planens och deltagarnas ekonomiska intresse.