Skapa en robust strategi för hållbara investeringar

Vi kan hjälpa dig att bygga upp eller optimera en hållbar investeringsstrategi som syftar till att hjälpa dig att navigera bland morgondagens utmaningar och regelförändringar. Vi tittar på framsteg gentemot konkurrenter, identifierar potentiella förändringar i tillgångsallokering och bedömer din portföljs förmåga att anpassa sig. Vi kan integrera hänsynstaganden till miljö, sociala frågor och styrning (environmental, social, governance, ESG), mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity, inclusion, DEI) samt önskad inverkan. Vår forskning, våra verktyg, vår rådgivning och våra lösningar är utformade för att hjälpa dig att hantera din riskprofil samtidigt som du söker gynnsam avkastning längs vägen.

Varför en strategi för hållbara investeringar är avgörande

Regeringar etablerar policyer och förordningar med avseende på hållbara investeringar. Investerare antar ”mål för hållbar utveckling”. Donatorer och förmånstagare kräver att investerare vidtar verkliga åtgärder för att sluta förorena, få ekonomin att växa på ett hållbart sätt och skydda de utsatta. Att ha en strategi för hållbara investeringar är inte längre ”trevligt att ha”, utan det är ett absolut krav för alla investerare, av alla storlekar runtom i världen. 

Att investera hållbart – för framtiden – handlar om mer än att bara integrera hänsynstaganden till miljö, sociala frågor och styrning (environmental, social, governance, ESG). Det handlar också om att uppmärksamma mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) bland förvaltare och strategier samt att hitta en balans mellan att göra det rätta och att fullgöra investeringsåtaganden, vilket även kallas ’verkningsfulla investeringar’.

Vårt meddelande om hållbara investeringar beskriver vårt förhållningssätt och engagemang i att hjälpa dig att ha en positiv hållbar inverkan samtidigt som vi strävar efter att generera gynnsam avkastning.

Frågor att ställa när du definierar ditt förhållningssätt: 

 • Var är jag på min hållbarhetsresa?
 • Var är olika tillgångsförvaltare på sin resa?
 • Vilka praktiska förändringar kan jag åstadkomma idag?
 • Hur kan jag säkerställa att mångfald, rättvisa och inkludering är en prioritet för förvaltare och strategier?
 • Hur hittar jag en optimal balans mellan allmänhetens bästa och uppfyllandet av mina ekonomiska mål?

Överväganden när du bygger din strategi för hållbara investeringar

Det finns många sätt att gripa sig an med miljö, sociala frågor och styrning (environmental, social and governance, ESG) inom en portfölj. Följande är de viktigaste strategierna, som kan implementeras antingen var för sig eller i kombination med varandra. Vi anser att framgång kräver en blandning av dessa element:

ESG-strategier

 • Integrering: Inkludera ESG-faktorer i investeringsbeslut.
 • Investeringar: Allokera budgetar åt hållbarhetsteman eller påverka investeringar för att skapa nya möjligheter.
 • Omsorg: Delta i omröstningar och samarbeta med underliggande företag och beslutsfattare.
 • Screening: Eliminera sektorer och företag som anses vara oansvariga och oförenliga med dina värderingar.

Klimatförändringar är en pressande fråga för planeten och för investeringssamfundet. Institutionella investerare, såsom pensionsfonder, finansinstitut, försäkringsbolag, förmögenhetsförvaltare, donationer och stiftelser, håller biljoner dollar i tillgångar i sina portföljer. I en koldioxidsnål ekonomi är dessa tillgångar ytterst utsatta för klimatomställningsrisker.

Modellering av klimatförändringsscenario

Vårt globala partnerskap med Ortec Finance har gjort det möjligt för oss att förse alla typer av institutionella investerare med en noggrann analys av klimatkrisen. Vår scenariomodellering avslöjar nya möjligheter och hjälper investerare att bestämma hur de vill påverka klimatkrisen och hur de kan göra sina portföljer motståndskraftiga mot framtida utmaningar. 

Vår kvantitativa analys, i linje med Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), är grundad på ekonomiska och vetenskapliga fakta. Denna analys ger en djup nivå av granularitet, så att kunder kan överväga om klimatpåverkan är fullt uppskattad för varje tillgångsklass och ekonomisk sektor innan eventuella omfördelningsbeslut fattas. De långsiktiga prognoser som tillhandahålls är integrerade i Mercers antaganden om kapitalmarknaderna för alla våra tjänster.

Som en del av en bredare strategi för att investera hållbart kan du integrera ett hänsynstagande till mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) i din beslutsprocess för att anpassa dina portföljer till din organisations uppdrag och värderingar. Det rustar dig också för att kunna uppnå långsiktig hållbar avkastning och främjar förändringar som i slutändan kan gynna oss alla.

Tre steg för att integrera DEI i din investeringsportfölj

 1. Definiera vad mångfald betyder för dig
 2. Skapa en process och en strategi
 3. Implementera din plan

Oavsett var du befinner dig på din DEI-investeringsresa kan vi hjälpa dig att definiera vad mångfald betyder för din organisation och integrera den i din portfölj och ditt beslutsfattande i samband med investeringar.

Det finns ett antal olika sätt att gripa sig an med hållbara investeringar, bland annat ESG-integration och -screening, tematiska investeringar och verkningsfulla investeringar. Fler investerare söker sig till verkningsfulla investeringar för att få hjälp med att hitta en balans mellan att göra det rätta för planeten och att eftersträva finansiell avkastning. Det finns ett antal överväganden när det gäller verkningsfulla investeringar.

Överväganden för verkningsfulla investeringar

 1. Definiera dina ambitions- och projektteman
 2. Identifiera möjligheter att hitta en balans
 3. Få tag i förvaltare
 4. Rapportering om framsteg och inverkan

Vår team av erfarna experter kan hjälpa dig att granska dina mål gentemot dina investeringsmål och definiera en optimal strategi som balanserar mellan ambitioner i fråga om hållbara investeringar och avkastning.

Verktyg som hjälper dig att förstärka din strategi för hållbara investeringar

Det är viktigt att få insikt i hur väl du för närvarande integrerar ESG-hänsynstagandet i ditt övergripande beslutsfattande för investeringar. 
Vår RITE-strategi kommer att utvärdera din portfölj inom varje område av Mercers färdplan för hållbara investeringar (Sustainable Investing Pathway) (övertygelser, policy, process och portfölj) för att poängsätta din portfölj på en skala från A++ till C och jämföra den med dina konkurrenters. Detta verktyg kan också övervaka din förbättring över tid.

Climate Benchmark-verktyg

Vårt Climate Benchmark-verktyg bedömer aktuell praxis för att upptäcka aktivitetsluckor och eventuella förbättringsbehov inom området för avancerade klimatinvesteringar. Verktyget utvärderar 10 aktivitetskategorier och bedömer din nuvarande nivå av framsteg på en skala från 1 till 5, varvid 1 indikerar ”ej påbörjad” och 5 indikerar ”helt utvecklad”.
Detta spindeldiagram är ett exempel på vad Climate Benchmark-verktyget kan ge för resultat, där en investerares aktuella klimatpraxis jämförs med deras konkurrenters. Diagrammet visar investerarnas framsteg på 10 kategorier och betygsätter dem från 1 till 5.

När du har en tydlig bild av var du befinner dig på din resa måste du granska dina mål gentemot din organisations övertygelser, policyer, processer och övergripande portföljstrategi. Detta hjälper dig att gå vidare och fylla eventuella luckor som är specifika för din organisation.

Övergångsramverk för utsläppsminskning

Vårt övergångsramverk hjälper dig att fastställa dina nuvarande utsläppsbaslinjer samtidigt som du bedömer hur du åstadkommer minskningar, sätter upp målmilstolpar och utvecklar en implementeringsplan som kan integreras i din strategi och portfölj.
Detta diagram visar processen och tidsramen som en investerare kan följa för att anpassa sina portföljer till nollutsläpp senast år 2050.

Väg till hållbara investeringar

Detta diagram är en bild av de fyra stegen längs vägen till hållbara investeringar – övertygelser, policy, process och portfölj.
Detta diagram visar vägen till hållbara investeringar, från dag ett till månad trettiosex.

Efter att ha identifierat områden för förändring kan vi hjälpa dig att förstå de konsekvenser som kommande övergångar kommer att ha på din portfölj. Hur kommer din tillgångsallokering att behöva förändras över tid? Hur kommer dina tillgångsklasser och förvaltare att påverkas? Vi kan hjälpa dig att svara på dessa frågor genom att dra nytta av vår djupa kunskap om tillgångsklasser, förvaltare och strategier.

När du granskar din portfölj och handlingsplan hjälper vi dig att förstå i vilken mån din(a) förvaltare och organisation(er) är kapabla att övergå till en hållbar strategi. Vårt verktyg Analytics for Climate Transition beräknar din nuvarande utsläppsbaslinje, identifierar områden där vidare minskning är möjlig och rekommenderar en övergångsplan per tillgångsklass.

Vårt åtagande om att hjälpa till att göra skillnad

Att uppnå noll nettoutsläpp senast 2050

Hållbarhet står i centrum för vår investeringsstrategi och vårt företag som helhet. Vi har åtagit oss att uppnå ett mål om noll netto i absoluta koldioxidutsläpp fram till 2050 för de flesta av våra fonder. Vi förväntar oss att minska de absoluta koldioxidutsläppen som hänför sig till portföljen med 45 % från 2019 års baslinjenivåer fram till 2030. Här förklarar Mark McNulty, vår internationella kundchef för Mercer investeringslösningar, mer. 

Vi har identifierat tydliga mål och ansvar

 • Senast år 2030 räknar vi med att minska absoluta utsläpp med 45 % från 2019 års baslinjenivåer.
 • År 2050 har vi åtagit oss att nå noll nettoutsläpp för våra kunder i Storbritannien, Europa, Australien, Nya Zeeland och Asien med diskretionära portföljer och för de flesta av våra fonder med blandade tillgångar med säte i Irland.   
 • Vi kommer att ta fram årliga lägesrapporter om absoluta utsläpp, tillsammans med koldioxidintensitetsrapporter.

Hållbara investeringslösningar för institutionella investerare

Vi kan samarbeta med dig för att upprätta och realisera din strategi för hållbara investeringar samt hjälpa dig att uppfylla dina övergripande hållbarhetsmål. Som en betrodd rådgivare och OCIO-leverantör har vi tillgång till ett stort utbud av förvaltare, tillgångsklasser och möjligheter. Vi kan utvärdera din portfölj ur flera perspektiv och se till att varje investeringsbeslut du fattar tar hänsyn till de mest angelägna globala teman som till exempel klimatförändringar.
 • Övergripande utvärdering av ansvarsfulla investeringar (Responsible Investing Total Evaluation, RITE)

  Detta verktyg ger en utvärdering av dina övertygelser, policyer, processer och din portfölj. Det visar dig hur du presterar på en skala från A++ till C och jämför dig med dina konkurrenter. Det kan också övervaka din förbättring över tid.
 • Väg till hållbara investeringar

  Detta ramverk för rådgivning och implementering ger dig grunden för en stark styrning och för implementering av portföljer, vilket hjälper dig att vidta åtgärder under din resa mot hållbara investeringar.
 • Analytics for Climate Transition (ACT)

  Detta ramverk bedömer ett brett spektrum av data i syfte att rangordna börsnoterade företags anpassningskapacitet för att hjälpa dig att positionera dina portföljer inför en koldioxidfri framtid.
 • Investera för att ha en inverkan

  Vi kan hjälpa dig att bygga upp en robust strategi för verkningsfulla investeringar som är utformad för att påskynda verklig förändring och samtidigt hjälpa dig att uppnå starkare avkastning från dina portföljer.
 • Integrera DEI

  Vi kan hjälpa dig att definiera och bygga upp en investeringsstrategi som främjar mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som syftar till att leverera positiva förändringar och starkare portföljresultat.
 • Investeringsforskning

  Få tillgång till den senaste strategiska investeringsforskningen på MercerInsight-communityn och vår framåtblickande förvaltarforskning på MercerInsight för att få vägledning i samband med dina investeringsbeslut.

Allt finns här: MercerInsight® Community

Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
Gå med i community

Ta vara på vår bredd och vårt djup*

Med över 20 års erfarenhet av att hjälpa kunder att investera hållbart kan vi hjälpa dig att identifiera rätt investeringsmöjligheter för att balansera mellan god avkastning och positiv förändring. Vi lanserade vår egenutvecklade plattform för ESG-betyg i samband med hållbara investeringar under 2008, som omfattar över 4 000 strategier. Sedan dess har vi tagit fram en uppsättning ramverk och verktyg för att hjälpa dig att identifiera optimala hållbara investeringar och förbättra din hållbara portföljkonstruktion.

Relaterade insikter


  Var du än befinner dig på din resa mot hållbara investeringar kan vi hjälpa dig.

  Prata med ett av våra team idag