Investeringslösningar och OCIO för försäkringsbolag

Vi erbjuder investeringslösningar för försäkringsbolag av alla storlekar världen över. Vår forskning och rådgivning samt våra verktyg och implementeringsmöjligheter har utformats för att hjälpa dig att omvandla ditt investeringsprogram till en strategiskt avgörande faktor. Använd vår forskning för att underbygga dina beslut eller arbeta med oss för att utveckla och realisera din investeringsstrategi, inklusive integrering av alternativ och hållbara investeringar.

Effektiv portföljförvaltning för försäkringsbolag

Fluktuerande räntor, volatila riskpremier och stigande inflation är några av de frågor som driver ökad komplexitet för försäkringsportföljer. Det är därför som många försäkringsbolag letar efter bättre sätt att optimera sina investeringar, öka sina intäkter och sitt överskott och anpassa den risk de utsätt för.

Vi anser att med rätt kompetens och struktur, effektiv verksamhet, och effektivt genomförande samt lägre kostnader1 så kan försäkringsbolags investeringsprogram tillföra företaget mer värde och ge en konkurrensfördel.

Vår roll handlar inte bara om att försöka överträffa ett riktmärke, utan om att arbeta med våra kunder för att anpassa investeringslösningar i syfte att få ut större värde från investeringsportföljen genom försäkringsspecifika investeringsidéer, förbättrad implementering, operativt stöd och anpassning av din portfölj till de specifika krav som din geografiska region, dina ansvar och din likviditet samt tillämpligt tillsynsrättsligt regelverk och aktuellt kreditvärderingsinstitut medför.

Fem vanliga investeringsutmaningar som försäkringsgivare står inför

Varje försäkringsbolag och investeringsstrategi är unik(t), men enligt vår erfarenhet finns det fem gemensamma utmaningar. Vi kan hjälpa dig att ta itu med dessa utmaningar genom att utnyttja vår djupa expertis inom alla tillgångsklasser, vår globala skala, omfattande chefsforskning och ett dedikerat team av försäkringskonsulter.

Nationella och internationella regler är komplexa och gör det svårt att bygga upp kompatibla investeringsportföljer och samtidigt optimera risker och avkastning vederbörligen. Om du är verksam i flera jurisdiktioner är det ännu mer utmanande att balansera de olika kraven inom en central investeringsstrategi. Vi arbetar inom alla större länder och har lång erfarenhet av att arbeta med multinationella försäkringsbolag.

Ekonomiska cykler blir kortare och mer extrema, varvid inflationen utgör ett primärt problem för försäkringsbolag idag. Försäkringsgivare måste förbereda sina investeringsportföljer för en rad olika resultat i en volatil marknadsmiljö. Vi anser att diversifiering av tillgångsklasser är viktigt och kräver bred täckning av förvaltare och tillgångsklasser som kan generera riskjusterad avkastning hela marknadscykeln igenom.

Hållbara investeringar samt miljö, sociala frågor och styrning (Environmental, Social and Governance, ESG) är saker som i all högre grad drivs av tillsynsmyndigheter och kreditvärderingsinstitut runtom i världen. Lämplig integrering av dessa åtgärder och behovet av att utveckla en robust rapportering för interna och externa intressenter är avgörande i dagens miljö. Vårt dedikerade team för hållbara investeringar kan hjälpa dig att ligga steget före dessa utmaningar.

Alternativa investeringar ger möjlighet att skydda sig mot aktiers volatilitet, gardera sig mot inflation och söka bättre avkastning genom illikviditet. Att investera i alternativ och privata marknader kräver djup kompetens, forskning, starka relationer med förvaltare och tillgång till möjligheter. Våra specialister på den privata marknaden kan hjälpa dig att åstadkomma exponering för dessa tillgångsklasser.

I takt med att portföljer med försäkringsinvesteringar blir mer komplexa ökar trycket på interna resurser. Att hitta rätt partner och lösningar för att utnyttja din interna kapacitet samtidigt som du bibehåller strategisk kontroll över viktiga beslut kräver en anpassad strategi för varje kund. Att ta vara på våra åtskilliga resurser och vår stora skala kan hjälpa till att fokusera ditt team på det effektivaste.

Införliva hållbarhet i försäkringsportföljer

Försäkringsbranschen vidtar åtgärder med avseende på miljö, sociala frågor och styrning (Environmental, Social and Governance, ESG) genom insatser som till exempel arbete med principer för hållbar försäkring inom ramen för FN:s miljöprogram. Interna och externa intressenter granskar ESG-frågor alltmer noggrant.

Oavsett om du fokuserar på riskhantering, tillsynsrättslig efterlevnad eller identifiering av potentiella investeringsmöjligheter måste du överväga hållbarhetsfrågor. Klimatförändringar utgör till exempel en betydande risk för tillgångsägare av alla storlekar runt om i världen. Vi tillhandahåller ett antal verktyg som kan hjälpa dig att förstå de potentiella effekterna, jämföra mot kollegor och implementera förändringar.

Även om denna fråga är komplex och utmanande så medför hållbara investeringar betydande möjligheter i termer av tillväxt och intäkter. Vi har arbetat med stora försäkringsbolag för att ta fram en komplett, balanserad lösning, som både hjälper till att uppnå målet om ekonomisk avkastning och erkänna risker i en övergångsekonomi. Investeringsstrategierna omfattar alltifrån att underlätta infrastruktur för förnybar energi och energieffektiva byggnader till att finansiera innovativ grön teknik och ta itu med viktiga sociala frågor som brist på jämställdhet. Vi erbjuder en mängd hållbara investeringslösningar för försäkringsbolag.

Sourcing av nya idéer och innovation genom alternativa tillgångsklasser

När du söker ökad diversifiering och högre avkastning kan tillgångsklasser på den privata marknaden, såsom infrastruktur, fastigheter och privata skulder, spela en större roll i din portfölj. Privata skulder blir i allt högre grad en central allokering för försäkringsgivare, med stöd av tillgångsklasser såsom utlåning till medelstora företag, strukturerad kredit och specialfinansiering.

Att förstå dessa tillgångsklasser och hur de kan uppfylla dina behov kräver specialkunskaper, möjlighet att välja förvaltare, åtkomst samt verksamhet i stor skala för att vara effektiv. För mindre försäkringsbolag kan möjligheten att ’poola’ tillgångar tillsammans med andra institutionella investerare genom våra investeringslösningar öppna upp nya investeringsmarknader till en överkomlig kostnad. Våra specialister runt om i världen köper och implementerar alternativa investeringslösningar för våra kunder.

Vanliga frågor om portföljförvaltning för försäkringsbolag

Varje investeringsprogram har sin egen unika uppsättning mål och ofta krävs interna och externa resurser för att hantera det. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och skapar en anpassad strategi som fungerar för dig, oavsett storleken på ditt team. Beroende på dina behov kan du välja ett av följande eller en kombination därav:

 • Digitalt: Gör det själv genom att gå till vår digitala forskningsplattform för förvaltare, MercerInsight®.
 • Rådgivning: Få hjälp med våra omfattande investeringsrådgivningstjänster.
 • Delegerad: Låt oss implementera och hantera din investeringsstrategi.

När du anlitar oss fungerar vi som en förlängning av ditt team. Vi kan vägleda dig i fråga om strategi och tilldelning, hjälpa dig att hitta på nya idéer och innovera genom alternativa marknader samt hjälpa dig att integrera ESG, mångfald, rättvisa och inkludering (Diversity, Equity and Inclusion, DEI) och övervägande kring verkningsfulla investeringsöverväganden i syfte att nå hållbara mål. Vi kan också hantera implementeringen åt dig, baserat på din önskade riktning. Du kommer alltid att ha kontroll över viktiga beslut.

Vi använder en öppen arkitekturplattform, som inte är ansluten till någon kapitalförvaltare, vilket ger oss ett verkligt oberoende perspektiv. Detta gör att du kan anpassa lösningar för att matcha dina specifika krav avseende avkastning, skulder eller likviditet. Plattformen hjälper dig också att realisera din strategi, genom ditt interna team, externa förvaltare eller en kombination av båda.

Alternativa tillgångsklasser, inklusive privata marknader, kan erbjuda försäkringsgivare många fördelar – avkastning som är mindre korrelerad med offentliga marknader, viktiga källor till diversifiering samt sätt att investera i och stödja realekonomin. Att komma åt och upprätthålla dessa strategier är dock inte enkelt. Det finns lager av komplexitet och kostnad i samband med kundvärvning, due diligence, juridiskt arbete och relationsutveckling – alltsammans innan någon investering gjorts.

Vi kan hjälpa dig att hantera dessa utmaningar på ett sätt som passar din strategi och dina krav.

 • Rådgivning: Du behåller kontrollen över din investeringsstrategi och dess implementering, medan vi tillhandahåller stöd i samband med forskning, rörelsedrivande verksamhet, juridik och due diligence.
 • Riktad implementering: På så sätt kan du behålla kontrollen över investeringsbeslut och val av förvaltare samt verksätta och implementera strategier via vår plattform.
 • Delegerat genomförande: Våra specialister arbetar med dig för att skapa en skräddarsydd investeringsstrategi och -approach, som du implementerar genom vår plattform med hjälp av segregerade mandat eller poolade fonder.

Våra investeringsspecialister runt om i världen lägger stor vikt vid att integrera hållbara investeringsöverväganden när de definierar strategier, övervakar och väljer förvaltare samt implementerar utvalda strategier.

Vi har legat i framkant när det gäller hållbara investeringsstrategier i mer än ett årtionde. Vårt stora team av specialister över hela världen kan ge dig råd om alla aspekter kring investeringar i ESG och DEI samt andra verkningsfulla investeringar. Vårt mål är att hjälpa dig att skapa en komplett strategi och portfölj som är utformad för att skydda ditt företag mot risker och ta vara på långsiktiga möjligheter. Vi strävar också efter att skydda ditt företags anseende.

Vi har åtagit oss att lägga fokus på hållbarhet i vårt rådgivnings- och implementeringsarbete. För detta ändamål har vi undertecknat FN:s principer för ansvarsfulla investeringar samt våra ESG-övertygelser och vår policy för hållbara investeringar, som båda är fritt tillgängliga för att hjälpa dig att förstå hur vi arbetar inom detta område.

Vi har också publicerat detaljerad forskning som visar vägen till en ekonomi där växthusgasutsläppen är på noll netto samt förklarar hur detta påverkar investerares portföljer.

Hur vi hjälpte en stor försäkringsgivare att justera sin portföljs verksamhetsmodell

Problemet:

En global sjöförsäkringsgivare behövde anpassa sig till en ny verksamhetsmodell. Processen belyste företagets begränsade interna resurser och oförmåga att realisera och smidigt anpassa sin investeringsstrategi.

Det interna teamet ville behålla kontrollen över val av förvaltare men också utforska nya investeringsmöjligheter som ger avkastning, bland annat att träda in på privata marknader.

Lösningen:

Vi började arbeta med försäkringsgivaren som rådgivare innan vi gick vidare till praktisk konsultation och diskretionär delegerad tillgångsallokering. Försäkringsgivaren fick ha kvar sina befintliga fondförvaltare samtidigt som de expanderade och diversifierade med förvaltare som vi hjälpte dem att få tag på.

Vi introducerade detaljerade data och riskanalyser, vilket gjorde det möjligt för försäkringsgivaren att förbättra sin styrningsstruktur. Detta bidrog också till att förenkla och effektivisera företagets verksamhetsmodell för flera koncernenheter och minska kostnaderna.

Investeringslösningar som passar dina behov

 • Implementering och OCIO

  Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.
 • Hållbara investeringar 

  Vi hjälper dig att utarbeta en hållbar investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden (environmental, social and governance, ESG) samt faktorer som mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning.
 • Alternativa investeringar

  Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 
 • Strategisk forskning 

  Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.
 • Forskning om tillgångsförvaltare 

  Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare och tusentals investeringsstrategier inom både offentliga och privata marknader. 
 • Hantera investeringsrisker

  Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.

Allt finns här: MercerInsight® Community

Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
Gå med i community


Relaterade insikter


  Contact our insurance investment team

  Våra specialister är redo att hjälpa dig att hantera, utöka, förbättra eller finjustera din investeringsportfölj.

  Se våra viktiga meddelanden

  1. Avgifter och besparingar är ej garanterade.
  2. Mercer kan inte garantera tillgång till möjligheter. Tillgång erbjuds efter investeringsförvaltarens gottfinnande.
  3. Mercer tillhandahåller inte juridisk rådgivning. Du bör kontakta din advokat innan du fattar några beslut med rättsliga konsekvenser.