Lösningar för infrastrukturinvesteringar

Vi kan hjälpa dig att hitta och realisera en rad olika infrastrukturinvesteringar på viktiga marknader runtom i världen. Vi lägger fokus på att undersöka och realisera möjligheter till investeringar i infrastruktur och energiomställning genom fonder, separata konton och saminvesteringar.

Investeringsmöjligheter genom infrastruktur

Privat infrastruktur är mer än bara broar och vägar. Det är en växande och mognande tillgångsklass som omfattar ett brett utbud av tillgångar alltifrån traditionella elproducenter och leverantörer av allmännyttiga tjänster till banbrytande teknikföretag. Den defensiva karaktären hos denna tillgångsklass innebär att investerare har potential att få åtkomst till säkrare intäkter som underbyggs av tillgångar. Många möjligheter är också nära kopplade till positiv social förändring.

Ökningen av distansarbete har fått internetanslutning och logistik att framstå som centrala komponenter i infrastrukturportföljer. Datacenter och lager har blivit viktiga tillgångar, tillsammans med allmännyttiga tjänster och transporter. Förnybar energi, energilagring, energiöverföring, allmännyttiga tjänster, transporter och social infrastruktur (t.ex. skolor och sjukhus) är alltsammans tillgångar man kan investera i som en del av en diversifierad och hållbar portfölj.

Vanliga typer av infrastrukturmöjligheter

Cloud computing har blivit en central pelare i affärsverksamheten. Datacenter är nu viktiga tillgångar inom digital infrastruktur.

Ökningen av e-handel har fått logistiken att hamna i rampljuset, särskilt när det gäller att transportera viktiga varor. Följaktligen har logistiklager blivit en viktig del av många stadsområden.

Kollektivtrafiken ska bidra till att bekämpa klimatförändringarna. Nya, effektivare tåg, bussar, fartyg och flygplan kommer alltsammans att spela en viktig roll.

Investera hållbart genom infrastruktur

Hållbarhet och infrastruktur går hand i hand. Kvalitetsinvesteringar i denna tillgångsklass tar vanligtvis hänsyn till miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer (environmental, social and governance, ESG). Vind- och solkraftsparker, vattenkraftsproduktion och andra hållbara energikällor kommer att vara avgörande för att uppfylla de utsläppsmål som fastställs i Parisavtalet (FN:s klimatavtal). Vi anser att högkvalitativa tillgångar också ska vara hållbara och resilienta på lång sikt. De bör kunna motstå miljötryck, såsom extrema och oförutsägbara väderförändringar.

Genom att allokera medel till dessa tillgångar får du tillgång till en snabbt växande delsektor av infrastruktur samtidigt som du uppfyller både dina hållbarhetsmål och tillsynsrättsliga krav.

ESG-överväganden är helt integrerade i vår förvaltarforskningsprocess, vilket gör det enkelt att se i vilken utsträckning kapitalförvaltare tar hänsyn till dessa faktorer. Våra infrastrukturspecialister har ett nära samarbete med våra team för verkningsfulla investeringar och bredare hållbara investeringar, med vilka de delar kunskaper, utbyter insikter och identifierar lämpliga möjligheter.

Fyra makroteman inom infrastrukturinvesteringar

Även om det finns många olika typer av infrastrukturtillgångar och flera sätt att allokera medel till dem, kan många klassificeras inom fyra makroteman:
 • 1. Klimatförändringar och energi

  Klimatförändringarna medför risker, men innebär också möjligheter för investerare. Både fokuset på och behovet av förnybar energi (inklusive vind och sol), nya transportformer – med lägre utsläpp och energilagring – är på uppgång.
 • 2. Urbanisering och rörlighet

  Allteftersom städer och stadsområden växer måste deras infrastruktur anpassas till större befolkningar. Det kommer naturligtvis att krävas investeringar i transportsystem men även i andra aspekter som är avgörande för stadslivet. Nyare, effektivare bostadsutveckling kommer att krävas för att hysa fler människor och stödja ett hälsosamt och hållbart samhälle.
 • 3. Digitalisering, data och internet

  Internetanslutning har blivit ett grundläggande element i det moderna samhället, och de relaterade tillgångarna har kommit att utgöra viktig infrastruktur. Från höghastighetsinternet i stads- och landsbygdsområden till datacenter och molntjänster kan infrastruktur som stödjer digitaliseringen av ekonomin vara en viktig faktor i din portfölj.
 • 4. Demografiska uppgifter och åldrande populationer

  Människor lever längre och befolkningen i industriländer åldras. Infrastrukturerna måste anpassas för att stödja dessa populationers behov. Detta innebär fler investeringar i infrastruktur för hälso- och sjukvård, såsom sjukhus och vårdhem, samt lämpliga transportsystem som kan stödja människor med olika rörlighetsbehov.

Hantera risker när du investerar i infrastruktur

Infrastrukturens unika karaktär innebär att denna tillgångsklass medför sina egna risker. Den är också utsatt för några av samma risker som privata marknader.

Det är inte alltid möjligt att sälja en tillgång när du väljer att göra det. Detta är vanligt när det gäller tillgångar på den privata marknaden och bör alltid beaktas vid sammanställandet av en portfölj. Att ta på sig likviditetsrisk kan eventuellt ge ökad avkastning. Kapitalförvaltare vänder sig ibland till andrahandsmarknaden på jakt efter likviditet.

Det är alltid tillrådligt att från år till år växla mellan olika typer av investeringar, eller olika årgångar (”vintages”). Detta kan bidra till att jämna ut portföljens avkastningspotential och minska risken för att dina tillgångar påverkas av ekonomiska händelser. Att bygga din portfölj under en period på tre till fem år gör det möjligt att få med olika punkter i en ekonomisk cykel.

När du allokerar medel till ”slutna” fonder har du inte kontroll över vilka tillgångar förvaltaren väljer. Även om du utser förvaltare av infrastrukturtillgångar för deras expertis inom val och förvaltning av tillgångar så finns det fortfarande en risk att en förvaltare köper tillgångar som avviker från hur strategin marknadsförts. För större, sofistikerade investerare kan du hjälpa till att minska denna risk genom saminvesteringar.

Många infrastrukturtillgångar har miljöavtryck som måste hanteras. Förordningar och lagstiftning på nationell och internationell nivå sätter stort tryck på områden som olja och gas eller konventionell kraftproduktion. Underlåtenhet att hantera dessa risker på portföljföretagsnivå kan medföra allvarlig renommérisk i termer av anseende. Du bör också överväga risken för framtida regelförändringar som kan påverka olika sektorer negativt när energiomställningen ökar.

Infrastrukturtillgångar omfattas av olika lagar och regler beroende på de jurisdiktioner där de är belägna. Underlåtenhet att följa dessa kan resultera i böter, restriktioner, ökad granskning, renomméskada och till och med förlust av din verksamhetslicens. Dessa lagar och regler kan förändras över tid och din portfölj måste kunna hantera denna risk.

Vi har starka relationer med förvaltare av infrastrukturtillgångar och en djupgående kunskap om skillnaderna mellan olika geografiska områden och jurisdiktioner. Vi kan hjälpa dig att navigera i dessa frågor och bygga en resilient och hållbar portfölj.

Infrastrukturtillgångar är ofta komplicerade och har unika egenskaper. Du bör vara säker på att dina förvaltare av infrastrukturtillgångar förstår sina portföljbolag och hur dessa skiljer sig åt.

Driftsrisk avser ett företag eller en tillgång som inte fungerar effektivt, medan teknisk risk avser designfel eller problem i samband med resurshantering som kan försämra en tillgångs förmåga att fungera korrekt. Vi anser att due diligence är viktigt för att säkerställa att dina förvaltare av infrastrukturtillgångar är beredda att hantera sådana specifika problem.

Välja möjligheter till investeringar i infrastruktur

Infrastruktur är en unik tillgångsklass som kräver specialistkunskap och en bred investeringshorisont. Tillgångar kan ge stabil och tillförlitlig avkastningspotential under en mängd olika ekonomiska förhållanden, men det är inte enkelt att strukturera en portfölj så att man drar nytta av fördelarna. Vi strävar efter att utveckla en strategi som uppfyller dina investeringsmål baserat på följande överväganden:

 • Du kan välja öppna eller slutna finansiella instrument – eller en blandning av båda genom en ’programspecifik inställning’ (”program approach”) eller en fondandelsfondsstruktur (”fund-of-funds”).

 • Som med andra områden av privata marknader är det lämpligt att diversifiera din portfölj över tillgångstyper, geografiska områden, riskprofiler och årgångar, vilket kan hjälpa dig att ta vara på de kvalitativaste möjligheterna när de uppstår på marknaden.

 • Att ta fram ett schema för kapitalplacering är också viktigt för att investera i infrastruktur, då det säkerställer att du har pengar redo att investera när förvaltarna uppmanar till det. Vi kan hjälpa dig att planera en strategi för att investera på ett lämpligt och effektivt sätt.
Relaterade lösningar
  Relaterade insikter