Investeringslösningar för förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder

Vi erbjuder oberoende forskning och rådgivning, diskretionära investeringstjänster samt fonder med både enskilda och blandade tillgångar genom bemärkta externa tillgångsförvaltare. Våra lösningar omfattar flera geografiska områden, tillgångsklasser samt offentliga och privata marknader. Vi kan hjälpa dig att bygga upp anpassade portföljer och identifiera möjligheter för dina kunder. Vi kan komplettera ditt eget teams insatser och fungera som en förlängning av ditt team. Vi är flexibla i hur vi arbetar med dig och vi anpassar våra tjänster efter dina behov.

Vanliga utmaningar som förmögenhetsförvaltare står inför

Investerare vänder sig till sina förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder för att få hjälp med att bygga upp väl diversifierade portföljer, få tag i högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier, investera på ett hållbart sätt, övervaka risker och hantera totala investeringskostnader.

Att bygga upp och förvalta investeringsportföljer kräver tid, precision och fokus. För förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder finns det en rad ytterligare utmaningar som begränsar deras tid när det gäller att tillhandahålla exceptionell kundservice. Dessa omfattar uppsökning och val av möjligheter ur ett globalt utbud på både traditionella och privata marknader, integrering och övervakning av miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade hänsynstaganden (environmental, social and governance, ESG), hantering av operativa krav och kostnader, differentiering från konkurrenter samt navigering i komplexa regulatoriska miljöer.

Genom att ta vara på våra omfattande tjänster inom forskning, rådgivning och implementering och vårt utbud av investeringslösningar kan vi hjälpa dig att bygga upp portföljer som är utformade för att leverera framtida tillväxt. Nedan följer fem fördelar med att arbeta med oss för att få hjälp att uppnå dina investeringsmål. 

Fem faktorer som kan påverka investeringsresultaten

 1. Högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier
  Omfattande och opartisk forskning kan hjälpa dig att identifiera högkvalitativa tillgångsförvaltare och strategier. Vårt team av engagerade forskare kan fungera som en förlängning av din interna expertis. Vi bedriver omfattande framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare på offentliga och privata marknader globalt och vi kan ge dig holistiska och sunda insikter för att underbygga dina investeringsbeslut. Du kan granska befintliga tillgångsförvaltare eller välja nya utifrån dina föredragna kriterier.
 2. Robusta och välskötta riskramverk
  Vi kan hjälpa dig att uppfylla dina kunders investeringsmål inom ett välskött riskramverk genom att utnyttja vår expertis i att bygga en väl diversifierad riskprofilerad investeringsportfölj, dynamiskt hantera dem i de ständigt föränderliga marknadsförhållandena och ge tillgång till högkvalificerade kapitalförvaltare över traditionella och alternativa tillgångsklasser. 
 3. Förstärkt styrning och tillsyn
  Dina kunder förväntar sig snabbt genomförande av investeringsidéer och ett robust ramverk för riskhantering. Våra engagerade och erfarna team kan hjälpa dig att åstadkomma detta. Vårt ramverk och våra verktyg för hantering av infrastruktur och risker ger dig möjlighet att övervaka portföljers resultat och bakomliggande drivkrafter. Du kan dra nytta av insikterna och rapporteringen för att tillhandahålla effektiv, snabb kommunikation till dina kunder och vägleda deras beslutsfattande.
 4. Integrering av ESG-relaterade hänsynstaganden
  Att integrera hållbarhet i portföljer står fortfarande högt på agendan för de flesta investerare. Förutom miljö- och klimatfaktorer fäster vissa stor vikt vid att integrera DEI-faktorer eller så vill ha en bredare inverkan på samhället. Vi kan hjälpa dig och dina kunder att definiera, genomföra och övervaka dina mål i fråga om hållbara investeringar.
 5. Minska din administrativa börda
  Förvaltning av investeringsportföljer medför en betydande verksamhetsbörda som tar tid ifrån ditt kärnfokus, dina kunder och uppfyllandet av deras investeringsmål. Vårt omfattande utbud av investeringstjänster kan hjälpa dig att minska din administrativa börda och frigöra mer tid som kan ägnas åt att tillgodose dina kunders investeringsönskningar. Vi är flexibla och har utvecklat våra tjänster så att de passar dina behov, genom att antingen komplettera en del av ditt arbete eller arbeta som en förlängning av ditt interna team.

Varför förmögenhetsförvaltare väljer att arbeta med oss

Förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder kommer till oss som en inkörsport till ett bredare universum av investeringsmöjligheter. Våra produkter och tjänster innehåller en rad grundläggande byggstenar som passar alla möjliga kundportföljer och riskprofiler. Vi har expertis inom olika geografiska områden, tillgångsklasser samt offentliga och privata marknader och vi kan hjälpa dig att erbjuda kvalitetsinvesteringar till dina kunder.
 • Opartiskhet 

  Vår oberoende globala forskning täcker ett brett spektrum av förvaltare inom alla möjliga tillgångsklasser, inklusive privata och illikvida portföljer. Vi väljer förvaltare utifrån en kombination av kvalitativ och kvantitativ analys och vår bedömning är framåtblickande.
 • Funktionalitet 

  Vår starka operativa investeringsplattform och våra beprövade kontinuitetsplaner innebär att du är bättre rustad för att tillgodose marknadsutmaningar och se till att du även i krissituationer fortfarande kan erbjuda dina kunder samma servicenivå.
 • Flexibilitet 

  Vi förstår att förmögenhetsförvaltare och finansiella mellanhänder har en rad olika utmaningar och prioriteringar och vi är väl rustade för att stödja dig genom vår omfattande kapacitet och vår flexibla verksamhetsmodell.

   

 • Kostnadseffektivitet

  Vår långa tradition som institutionell investeringskonsult innebär att vi har den omfattning som krävs för att kunna förhandla om förvaltningsavgifter. Detta gör det möjligt för oss att konstruera och implementera portföljer som utformas av våra strategi- och tillgångsallokeringsexperter, samtidigt som vi överför eventuella besparingar direkt till dig.
 • ESG-expertis

  Vi har omfattande ESG-erfarenhet och kan ta vara på våra investeringstjänster, -lösningar och -produkter för att uppfylla behoven hos din egna kundbas. Vi kan också utveckla, genomföra och övervaka en strategi specifikt för dig och dina kunder.
 • Individualitet

  Vi vet att alla företag är olika, så vi skräddarsyr våra tjänster för att passa dina övergripande mål. Vi arbetar med dig för att förstå vad du försöker uppnå och erbjuder dig ett urval av lösningar som är meningsfulla för dina mål.

De viktigaste övervägandena för finansiella intermediärer 2023

Ladda ner vårt dokument för att lära dig mer om de viktigaste övervägandena som vi anser kommer att hjälpa rådgivare och deras kunder att sköta portföljer under 2023 och framöver.

Hur vi kompletterar din investerings- och forskningskapacitet

Amit Popat, Partner och International Business Leader, beskriver hur vi kan anpassa oss för att stödja din interna forskningsfunktion.


Investeringslösningar som passar dina behov

 • Implementering och OCIO

  Vi kan hjälpa dig att definiera, utveckla och implementera din investeringsstrategi genom att ta itu med områden som styrning, risk, hållbarhet och diversifiering. Vi anpassar våra tjänster efter dina behov och hjälper dig att uppnå dina investeringsmål.
 • Hållbara investeringar 

  Vi hjälper dig att utarbeta en hållbar investeringsstrategi som integrerar miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade överväganden (environmental, social and governance, ESG) samt faktorer som mångfald, rättvisa och inkludering (diversity, equity and inclusion, DEI) och som främjar en optimal blandning mellan positiv förändring och gynnsam avkastning.
 • Alternativa investeringar

  Genom att ta vara på våra befintliga relationer med hundratals tillgångsförvaltare runt om i världen kan vi hjälpa dig att identifiera och hitta nya investeringsstrategier, möjligheter, idéer och innovationer inom privata marknader och hedgefonder. 
 • Strategisk forskning 

  Bli medlem i MercerInsight® Community idag för att få tillgång till strategisk forskning från hundratals tankeledare runtom i världen, inklusive Mercer och tredjepartsutgivare. Att bli medlem är kostnadsfritt och enkelt.
 • Forskning om tillgångsförvaltare 

  Genom att prenumerera på MercerInsight®, en allians med eVestment, kan du få tillgång till data, analyser och vår framåtblickande forskning om tillgångsförvaltare och tusentals investeringsstrategier inom både offentliga och privata marknader. 
 • Hantera investeringsrisker

  Vårt Mercer Sentinel-team kan hjälpa dig att genomföra due diligence och minska operativa risker i dina portföljer och strategier. Vi utvärderar tillgångsförvaltare, förvaringsinstitut och andra tjänsteleverantörer för att hjälpa dig att tillgodose dina styrningsmål.

Relaterade insikter

  Allt finns här: MercerInsight® Community

  Förenkla din sökning. Få strategisk forskning skräddarsydd för dina intressen från tankeledare över hela investeringsbranschen, inklusive Mercer och hundratals tredjepartsutgivare. Medlemskapet är kostnadsfritt och det tar bara några sekunder att registrera sig.
  Gå med i community


  Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina investeringsmål

  Kontakta våra investeringsspecialister idag