Mercer Privacy Notice 

DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE GÄLLER FÖR ALLA BESÖKARE FRÅN DET EUROPEISKA EKONOMISKA OMRÅDET. OM DU BEFINNER DIG UTANFÖR EEA, KLICKA HÄR.

Mercer LLC och dess dotterbolag (vi/Bolaget) är alla dotterbolag till Marsh & McLennan Companies, Inc. (MMC). Vi åtar oss att skydda integriteten hos våra kunder och användare (du/din) som besöker våra webbplatser ("webbplatsen). Detta integritetsmeddelande är avsett att informera dig om hur vi samlar in personuppgifter, de användningsområden som uppgifterna kommer att användas för och hur vi kommer att skydda alla personuppgifter som du väljer att tillhandahålla oss direkt eller via denna webbplats, eller via din arbetsgivare eller ditt förmånsprograms sponsor.

Det kan finnas ytterligare personlig (och annan) information som vi har eller samlar in om dig eller ditt företag i enlighet med andra relationer som är föremål för andra meddelanden, avtal och regler.

Detta integritetsmeddelande omfattar följande områden:

(1) Uppgifter som vi samlar in om dig

(2) Hur vi använder dina personuppgifter

(3) Hur vi skyddar dina personuppgifter

(4) Kontakta oss om & dina rättigheter för att förhindra marknadsföring och för att få tillgång till och uppdatera dina personuppgifter

(5) Hur vi använder cookies

(6) Hur ändringar i detta integritetsmeddelande kommer att göras

(1) Uppgifter som vi samlar in om dig

Vi kommer att samla in och behandla alla eller några av följande personuppgifter om dig:

(a) Information som frivilligt tillhandahålls av dig:

När du använder denna webbplats kan du välja att tillhandahålla information som hjälper oss att tillgodose dina behov. Du kan till exempel förse oss din e-postadress för att begära information, eller så kan du skicka oss din postadress så att vi kan skicka dig det material som du har begärt. Du kan också välja att söka ett jobb på företaget och skicka in en jobbansökan via vår karriärsida  https://careers.mmc.com/. Alla personuppgifter som du skickar till oss kommer endast att användas för det ändamål som anges på karriärwebbplatsen eller i detta meddelande.

(b) Vår korrespondens

Om du kontaktar oss kommer vi vanligtvis att hålla ett register över den korrespondensen.

(c) Undersökningsinformation

Om vi ber dig att fylla i undersökningar som vi använder för forskningsändamål kommer vi att samla in den information som tillhandahålls i den slutförda undersökningen.

(d) Användning av webbplatser och kommunikation

Uppgifter om dina besök på webbplatsen och information som samlas in via cookies och andra spårningstekniker, inklusive men inte begränsat till din IP-adress och domännamn, din webbläsarversion och ditt operativsystem, trafikdata, platsdata, webbloggar och andra kommunikationsdata samt de resurser du har åtkomst till.

(2) Hur vi använder dina personuppgifter

Detta avsnitt beskriver de ändamål för vilka vi använder personuppgifter som vi samlar in och, i enlighet med våra skyldigheter enligt tillämpliga dataskyddslagar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och Storbritannien (Storbritannien), identifierar de ”juridiska grunder” som vi förlitar oss på för att behandla uppgifterna.

Dataskyddslagarna i EES och Storbritannien tillåter företag att behandla personuppgifter endast när behandlingen är tillåten enligt de specifika ”rättsliga grunder” som anges i lagen (den fullständiga beskrivningen av var och en av dessa grunder finns  här).

Observera att utöver de avslöjanden vi har identifierat nedan kommer vi under vissa omständigheter också att lämna ut personuppgifter till tjänsteleverantörer, entreprenörer, ombud och dotterbolag till företaget eller MMC som utför aktiviteter som beskrivs i detta meddelande å våra vägnar.

(a) För att kommunicera effektivt med dig och bedriva vår verksamhet

För att bedriva vår verksamhet, inklusive för att svara på dina frågor, för att på annat sätt kommunicera med dig eller för att utföra våra skyldigheter som härrör från avtal som ingåtts mellan dig och oss, vilket under vissa omständigheter kan inkludera att dela dina uppgifter med tredje parter såsom ombud eller entreprenörer eller med våra rådgivare (t.ex. juridiska, finansiella, affärsmässiga eller andra rådgivare) eller med andra företag i MMC:s företagsgrupp (MMC:s dotterbolag).

Användningsberättigande: fullgörande av avtal och legitima intressen (för att vi ska kunna utföra våra skyldigheter och tillhandahålla våra tjänster till dig)

(b) För att förse dig med marknadsföringsmaterial

För att ge dig uppdateringar och erbjudanden, där du har valt att få dessa. Vi kan använda dina personuppgifter för att ge dig information om produkter eller tjänster som vi tror skulle vara av intresse för dig. Vi kan också dela dina personuppgifter med MMC:s närstående bolag så att de kan ge dig information om deras produkter och tjänster. Dessa kan skickas via e-post, SMS, telefon, fax eller post.

Inom MMC verkar vi under ett antal varumärken och du kan få sådan kommunikation från våra olika handelsnamn, såsom Mercer, Mercer Marsh Benefits (MMB), Darwin, Marsh, Marsh Commercial, Marsh Networks och andra.

Vi ser till att våra marknadsföringsaktiviteter uppfyller alla tillämpliga EES- och Storbritanniens juridiska krav. I vissa fall kan det innebära att vi ber om ditt samtycke innan vi eller MMC: s närstående bolag skickar marknadsföringsmaterial till dig.

I samtliga fall kan du när som helst välja bort att ta emot marknadsföringskommunikation från oss eller MMC:s närstående bolag. Vi kommer alltid att erbjuda ett alternativ för att avsluta prenumerationen eller välja bort ytterligare kommunikation om elektronisk marknadsföringskommunikation som skickas till dig eller så kan du välja bort detta genom att kontakta oss enligt nedan.

Observera att även om du väljer bort att ta emot marknadsföringsmeddelanden kan vi fortfarande skicka meddelanden till dig i samband med de tjänster vi tillhandahåller dig.

Använd motivering: samtycke och berättigat intresse (för att hålla dig uppdaterad med nyheter om våra produkter och tjänster)

(c) För forsknings- och utvecklingsändamål

För att analysera dina personuppgifter tillsammans med information från andra kunder för dataanalysändamål, inklusive för att skapa insikter, rapporter och annan analys för att bättre förstå och förbättra kvaliteten på och marknadsföra Mercers råd, produkter och tjänster. Resultatet av sådan analys identifierar inte vissa kunder eller individer.

Användningsberättigande: legitima intressen (för att vi ska kunna förbättra våra tjänster)

(d) För att övervaka vissa aktiviteter

För att övervaka frågor och transaktioner för att säkerställa tjänstens kvalitet, efterlevnad av procedurer och för att bekämpa bedrägerier.

Användningsberättigande: rättsliga skyldigheter, rättsliga anspråk och legitima intressen (för att säkerställa kvaliteten och lagligheten hos våra tjänster)

(e) För att informera dig om ändringar

För att meddela dig om ändringar i våra tjänster och produkter

Använd motivering: legitima intressen (för att meddela dig om ändringar i våra tjänster)

(f) För att säkerställa att webbplatsens innehåll är relevant

För att säkerställa att innehåll från våra webbplatser presenteras på det mest effektiva sättet för dig och för din enhet, vilket kan inkludera att överföra dina uppgifter till MMC:s närstående bolag, affärspartners, leverantörer och/eller tjänsteleverantörer.

Använd motivering: fullgörande av avtal, legitima intressen (för att vi ska kunna förse dig med innehåll och tjänster på webbplatserna)

(g) För att omorganisera eller göra ändringar i vår verksamhet

Om vi: (i) är föremål för förhandlingar om försäljning av vår verksamhet eller del därav till en tredje part; (ii) säljs till en tredje part; eller (iii) genomgår en omorganisation, kan vi behöva överföra en del eller alla dina personuppgifter till den relevanta tredje parten (eller dess rådgivare) som en del av någon due diligence-process i syfte att analysera eventuell föreslagen försäljning eller omorganisation. Vi kan också behöva överföra dina personuppgifter till den omorganiserade enheten eller tredje part efter försäljningen eller omorganisationen för att de ska kunna användas för samma ändamål som anges i detta meddelande.

Använd motivering: legitima intressen (för att vi ska kunna ändra vår verksamhet)

(h) I samband med juridiska eller regulatoriska skyldigheter

Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla våra regulatoriska krav eller som en del av dialogen med våra tillsynsmyndigheter, beroende på vad som är tillämpligt, vilket kan inkludera att lämna ut dina personuppgifter till tredje parter, domstolstjänsten, tillsynsmyndigheter och/eller brottsbekämpande myndigheter i samband med förfrågningar, förfaranden eller utredningar av sådana parter var som helst i världen eller där de är tvungna att göra det. Om det är tillåtet kommer vi att rikta en sådan begäran till dig eller meddela dig innan vi svarar, såvida inte detta skulle påverka förebyggandet eller upptäckten av ett brott.

Användningsberättigande: rättsliga skyldigheter, rättsliga anspråk, legitima intressen (att samarbeta med brottsbekämpande myndigheter och tillsynsmyndigheter)

(i) För undersökningar av bedrägeri, penningtvätt och sanktioner

När vi upprättar eller upprätthåller kundrelationer för att tillhandahålla vissa tjänster behandlar vi dina personuppgifter i syfte att utföra kontroller av bedrägeri, penningtvätt eller brott mot sanktioner.

Användningsmotivering: rättsliga skyldigheter

(3) Hur vi skyddar dina personuppgifter

(a) Säkerhet över internet

Ingen dataöverföring via Internet eller webbplats kan garanteras vara säker från intrång. Vi upprätthåller dock kommersiellt rimliga fysiska, elektroniska och procedurmässiga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med lagstadgade dataskyddskrav.

All information som du lämnar till oss lagras på våra eller våra säkra servrar och nås och används i enlighet med våra säkerhetspolicyer och standarder. Om vi har gett dig (eller om du har valt) ett lösenord som gör det möjligt för dig att komma åt vissa delar av våra webbplatser är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt och för att följa alla andra säkerhetsprocedurer som vi meddelar dig om. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon.

(b) Export utanför EES och Storbritannien

Dina personuppgifter kan nås av personal, MMC:s närstående bolag eller leverantörer i, överföras till och/eller lagras på en destination utanför det land där du befinner dig, vars dataskyddslagar kan vara av lägre standard än de i ditt land. Vi kommer under alla omständigheter att skydda personuppgifter enligt vad som anges i detta  integritetsmeddelande.

När vi överför personuppgifter från EES eller Storbritannien till länder utanför EES eller Storbritannien måste vi vidta specifika åtgärder för att skydda relevanta personuppgifter. Vissa länder utanför EES och Storbritannien har godkänts av Europeiska kommissionen eller den brittiska regeringen för att tillhandahålla väsentligen likvärdigt skydd för EES och Storbritanniens dataskyddslagar och därför krävs inga ytterligare skyddsåtgärder för att exportera personuppgifter till dessa jurisdiktioner. I länder som inte är föremål för detta godkännande (se den fullständiga listan för EES här och den fullständiga listan för Storbritannien här) kommer vi att fastställa rättsliga grunder som motiverar sådan överföring, såsom  MMC bindande företagsregler, modellavtalsklausuler eller andra rättsliga grunder som tillåts enligt tillämpliga juridiska krav.

Kontakta oss enligt nedan om du vill se en kopia av de specifika skyddsåtgärder som tillämpas vid export av dina personuppgifter.

(c) Lagringsbegränsning

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för behandlingsändamålet(en) för vilket de samlades in och alla andra tillåtna länkade ändamål (till exempel när vi är skyldiga att behålla personuppgifter längre än det ändamål för vilket vi ursprungligen samlade in dem för att uppfylla vissa regulatoriska krav). Våra lagringsperioder baseras på affärsbehov och din information som inte längre behövs är antingen oåterkalleligt anonymiserad (och den anonymiserade informationen behålls) eller säkert förstörd.

(4) Dina rättigheter att & kontakta oss

(a) Marknadsföring

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du kan utöva rätten när som helst genom att klicka på alternativet ”Avsluta prenumeration” på all elektronisk marknadsföringskommunikation som skickas till dig eller genom att kontakta oss enligt nedan.

(b) Uppdatera information

Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att säkerställa att dina personuppgifter är korrekta. För att hjälpa oss med detta bör du meddela oss om eventuella ändringar av de personuppgifter som du har lämnat till oss genom att kontakta oss enligt nedan.

(c) Dina rättigheter

Om du har några frågor om vår användning av dina personuppgifter ska du kontakta oss enligt nedan. Under vissa omständigheter har du rätt att kräva att vi:

  • ge dig ytterligare information om hur vi använder dina uppgifter;
  • förse dig med en kopia av information som du har lämnat till oss,
  • uppdatera eventuella felaktigheter i de personuppgifter vi har,
  • radera alla personuppgifter som vi inte längre har en laglig grund att använda;
  • invända mot all behandling som Mercer motiverar på grund av ”legitima intressen” såvida inte våra skäl för att göra gällande att behandlingen uppväger eventuella skador på dina dataskyddsrättigheter
  • motsätta sig direktmarknadsföring (inklusive profilering för sådana ändamål); och
  • begränsa hur vi använder dina uppgifter medan vi överväger din förfrågan, och där behandlingen baseras på samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan eller enligt vad som anges när samtycke gavs.

Ditt utövande av dessa rättigheter är föremål för vissa undantag för att skydda allmänintresset (t.ex. förebyggande eller upptäckt av brott) och våra intressen (t.ex. upprätthållande av rättsligt privilegium). Om du utövar någon av dessa rättigheter kommer vi att kontrollera dina rättigheter och svara i de flesta fall inom en månad.

Om du inte är nöjd med vår användning av dina personuppgifter eller vårt svar på något utövande av dessa rättigheter har du rätt att klaga till dataskyddsmyndigheten i ditt land.

(d) Kontakta oss

Beroende på var du befinner dig kommer ”personuppgiftsansvarig” för dina personuppgifter som behandlas av oss enligt detta integritetsmeddelande att vara olika. Se här för en lista över vilka koncernföretag som kommer att vara personuppgiftsansvariga i vilka länder.

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande kan du kontakta vårt dataskyddsombud på  privacycoordinator@mercer.com.

(5) Hur vi använder cookies

För att förstå hur vi kan använda cookies på vår webbplats, se vårt cookiemeddelande här.

(6) Hur ändringar i detta integritetsmeddelande kommer att göras

Vi kan ändra innehållet på våra webbplatser och hur vi använder cookies och följaktligen kan vårt integritetsmeddelande och vår cookiepolicy ändras från tid till annan i framtiden. Om vi ändrar detta integritetsmeddelande kommer vi att uppdatera det datum då integritetsmeddelandet senast ändrades nedan. Om dessa ändringar är väsentliga kommer vi att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om ändringarna.

Detta integritetsmeddelande uppdaterades senast den 1 juni  2021.