ANVÄNDARVILLKOR 

Ikraftträdandedatum: Februari 2023

LÄS DESSA ANVÄNDARVILLKOR ("Villkor") INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS. Välkommen till Mercer.com. Vi hänvisar till denna webbplats eller applikation och hela dess innehåll, funktioner, design och funktionalitet som "webbplatsen". Genom att fortsätta att komma åt eller använda denna webbplats, eller någon tjänst på denna webbplats, godkänner du dessa villkor. Mercer (US) LLC (”Mercer”) äger och driver denna webbplats på uppdrag av sig själv och dess dotterbolag runt om i världen (sammantaget ”Mercer-företagen”) för att tillhandahålla information och onlinetjänster till sina användare för Mercer-företagen (”tjänsten”). Från tid till annan kan Mercer ändra eller modifiera villkoren. Fortsätt därför att granska villkoren när du besöker eller använder denna webbplats. Användning av denna webbplats, eller någon tjänst som denna webbplats tillhandahåller, efter att ha publicerat ändringar i villkoren utgör ditt godkännande av villkoren, som ändrats. Skulle du vid något tillfälle inte vill godkänna villkoren får denna webbplats inte användas av dig. Alla villkor som föreslås av dig och som är i tillägg till eller som står i konflikt med villkoren avvisas uttryckligen av Mercer och ska inte ha någon kraft eller verkan. Dessa villkor reglerar din användning av denna webbplats och är separata från villkoren i alla andra avtal som du har ingått med Mercer.

 1. Användaren samtycker till användarvillkoren. Du intygar härmed att du läst och samtycker till att vara bunden av villkoren. Du samtycker vidare till: (i) att följa tillämpliga amerikanska federala, statliga, lokala och utländska lagar och förordningar avseende överföring av data som erhållits från webbplatsen i enlighet med villkoren, (ii) att inte använda webbplatsen för olagliga ändamål och (iii) att inte störa eller störa nätverk som är anslutna till webbplatsen.

 2. Immateriella rättigheter. Denna webbplats, inklusive men inte begränsat till text, teckensnitt, innehåll, fotografier, video, ljud och grafik, skyddas av upphovsrätt, varumärken, servicemärken, internationella fördrag och / eller andra äganderätter och lagar i USA och andra länder. Webbplatsen skyddas som ett kollektivt verk eller sammanställning enligt amerikansk upphovsrätt och andra lagar och avtal. Alla enskilda artiklar, kolumner och andra element som utgör webbplatsen är också upphovsrättsskyddade verk. Varumärken, servicemärken, handelsnamn, trade dress, logotyper, design och ljud som är förknippade med webbplatsen ägs av Mercer eller tredje part. Du samtycker till att följa alla tillämpliga upphovsrätts-, varumärkes- och andra lagar, såväl som eventuella ytterligare meddelanden om immateriella rättigheter eller begränsningar som finns på webbplatsen.

 3. Auktoriserad användning; Begränsningar för användning. Webbplatsen får inte användas för något olagligt syfte eller på något sätt som inte överensstämmer med villkoren. Du samtycker till att använda webbplatsen enbart för användning och nytta för dig och din egen organisation, och inte för återförsäljning eller annan överföring till eller användning av eller till förmån för någon annan person eller enhet. Du samtycker till att inte använda, överföra, distribuera eller avyttra någon information som finns på webbplatsen på något sätt som kan konkurrera med eller vara skadligt för Mercers verksamhet. Du bekräftar att webbplatsen har utvecklats, sammanställts, förberetts, reviderats, valts och arrangerats av Mercer och andra (inklusive vissa andra informationskällor) genom tillämpning av metoder och normer för bedömning som utvecklats och tillämpats genom utgifter för betydande tid, ansträngning och pengar och utgör värdefull immateriell egendom och affärshemligheter för Mercer och sådana andra. Du samtycker till att skydda Mercers och alla andras äganderätter som har rättigheter på webbplatsen under och efter detta avtals giltighetstid och att följa alla rimliga skriftliga förfrågningar från Mercer eller dess leverantörer om innehåll, utrustning eller på annat sätt ("leverantörer") för att skydda deras och andras avtalsenliga, lagstadgade och gemensamma rättigheter på webbplatsen. Du samtycker till att omedelbart meddela Mercer skriftligen när du får kännedom om obehörig åtkomst eller användning av webbplatsen av någon part eller något anspråk på att webbplatsen gör intrång på upphovsrätt, varumärke eller andra avtalsenliga, lagstadgade eller gemensamma rättigheter.

 4. Ytterligare begränsningar i användning. DU FÅR INTE KOPIERA, REPRODUCERA, OMKOMPILERA, DEKOMPILERA, PLOCKA ISÄR, BAKÅTKOMPILERA, DISTRIBUERA, PUBLICERA, UTFÖRA, MODIFIERA, LADDA UPP TILL, SKAPA HÄRLEDDA VERK FRÅN, ÖVERFÖRA ELLER PÅ NÅGOT SÄTT UTNYTTJA NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN, FÖRUTOM ATT DU FÅR HÄMTA HEM MATERIAL FRÅN WEBBPLATSEN OCH/ELLER SKRIVA UT ETT RIMLIGT ANTAL KOPIOR FÖR PERSONLIGT BRUK ELLER ANVÄNDNING INOM DIN ORGANISATION, FÖRUTSATT ATT ALLA KOPIOR BEHÅLLER ALL UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA MEDDELANDEN OM ÄGANDERÄTT. UTAN ATT BEGRÄNSA ALLMÄNGILTIGHETEN I DET FÖREGÅENDE, FÅR ANALYSEN OCH PRESENTATIONEN SOM INGÅR PÅ WEBBPLATSEN INTE ÅTERCIRKULERAS, ÅTERDISTRIBUERAS ELLER PUBLICERAS AV DIG UTAN MERCERS FÖREGÅENDE SKRIFTLIGA SAMTYCKE. MODIFIERING AV WEBBPLATSENS INNEHÅLL ÄR ETT BROTT MOT MERCERS UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA ÄGANDERÄTTER. DESSUTOM FÅR DU INTE ERBJUDA NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN TILL FÖRSÄLJNING ELLER DISTRIBUERA DEN ÖVER NÅGOT MEDIUM, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL OVER-THE-AIR TV ELLER RADIOSÄNDNINGAR, ETT DATORNÄTVERK ELLER HYPERLÄNK INRAMNING PÅ INTERNET UTAN FÖREGÅENDE SKRIFTLIGT MEDGIVANDE FRÅN MERCER. WEBBPLATSEN OCH INFORMATIONEN DÄRI FÅR INTE ANVÄNDAS FÖR ATT BYGGA EN DATABAS AV NÅGOT SLAG, OCH INTE HELLER FÅR WEBBPLATSEN LAGRAS (I SIN HELHET ELLER I NÅGON DEL) I DATABASER FÖR ÅTKOMST AV DIG ELLER TREDJE PART ELLER FÖR ATT DISTRIBUERA NÅGRA DATABASWEBBPLATSER SOM INNEHÅLLER HELA ELLER DELAR AV WEBBPLATSEN. WEBBPLATSEN FÅR INTE ANVÄNDAS PÅ NÅGOT SÄTT SOM SKULLE FÖRBÄTTRA KVALITETEN PÅ EVENTUELLA DATA SOM SÄLJS ELLER BIDRAS AV DIG TILL NÅGON TREDJE PART. DU FÅR INTE ANVÄNDA NÅGOT AV DE AFFÄRSNAMN, VARUMÄRKEN, WEBBPLATSMÄRKEN OCH LOGOTYPER SOM VISAS PÅ WEBBPLATSEN (GEMENSAMT KALLAT "MÄRKEN"), FÖRUTOM VAD SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DESSA VILLKOR. INGENTING SOM FÖREKOMMER PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON ANNANSTANS SKA TOLKAS SOM BEVILJANDE, UNDERFÖRSTÅTT, ESTOPPELPRINCIPEN ELLER PÅ ANNAT SÄTT, AV NÅGON LICENS ELLER RÄTT ATT ANVÄNDA NÅGRA MÄRKEN. DU KOMMER INTE ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN, INFORMATIONEN DÄRI ELLER NÅGOT AV MERCER NAMN ELLER MÄRKEN I OÖNSKADE UTSKICK ELLER SPAM MATERIAL OCH KOMMER INTE ATT SPAM ELLER SKICKA OÖNSKADE UTSKICK TILL NÅGON PERSON ELLER ENHET SOM ANVÄNDER WEBBPLATSEN.

 5. Kommunikationstjänster. Denna webbplats kan innehålla nyhetsgrupper, forum och/eller andra meddelande- eller kommunikationsfunktioner som är utformade för att du ska kunna kommunicera med allmänheten i stort eller med en grupp (gemensamt kallade "kommunikationstjänster"). Du kan behöva registrera dig för att använda kommunikationstjänsterna. Du samtycker till att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord som en följd av din registrering och samtycker till att inte avslöja det för någon annan person eller enhet. Du samtycker till att du är fullt ansvarig för att upprätthålla sekretessen för ditt lösenord och att du är ansvarig för eventuella överträdelser mot denna skyldighet, inklusive eventuella skador som härrör från eller är kopplade till sådana överträdelser, utan någon begränsning. Du samtycker till att du är fullt ansvarig för alla aktiviteter som inträffar under ditt lösenord. Du samtycker också till att kontakta Mercer omedelbart om du har någon anledning att tro att ditt lösenord har äventyrats.

Vi kan ge dig och andra användare möjlighet att publicera eller skicka innehåll via kommunikationstjänsterna på denna webbplats. Mercer stöder inte några användarinlägg och de bör inte anses återspegla Mercers åsikter eller åsikter. Du samtycker till att du är ansvarig för allt innehåll som du lägger upp eller på annat sätt skickar in via kommunikationstjänsterna, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, lämplighet, originalitet och upphovsrätt. Du samtycker till att kommunikationstjänsterna endast används för att publicera, skicka och ta emot meddelanden och material som är lämpliga och relaterat till den särskilda kommunikationstjänsten. Som exempel, och inte som en begränsning, samtycker du till att när en kommunikationstjänst används kommer du inte att:

 • Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på något annat sätt kränka andras lagstadgade rättigheter (t.ex. rätt till integritet och publicitet).
 • Publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida något olämpligt, vanvördigt, ärekränkande, kränkande, obscent, oanständigt eller olagligt ämne, namn, material eller information.
 • Ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material skyddad av immaterialrättsliga lagar (eller av rätten till integritet och offentlighet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna därtill eller har erhållit alla nödvändiga samtycken.
 • Ladda upp filer som innehåller virus, korrupta filer eller annan liknande programvara eller program som kan skada driften av en annan persons dator.
 • Annonsera eller erbjuda att sälja eller köpa varor eller tjänster för något affärsändamål, såvida inte sådan kommunikationstjänst specifikt tillåter sådana meddelanden.
 • Genomföra eller vidarebefordra enkäter, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.
 • Hämta hem filer som lagts upp av en annan användare av en kommunikationstjänst som du känner eller rimligtvis borde känna, kan inte distribueras lagligt på ett sådant sätt.
 • Förfalska eller radera några upphovsrättserkännanden, juridiska eller andra korrekta meddelanden eller äganderättsbeteckningar eller etiketter av ursprunget eller källan till programvara eller annat material som en fil innehåller som laddas upp.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och dra nytta av kommunikationstjänsterna.
 • Bryta mot någon uppförandekod eller andra riktlinjer som kan vara tillämpliga för en viss kommunikationstjänst.
 • Skörda eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke.
 • Bryta mot tillämpliga lagar eller förordningar.

Mercer har ingen skyldighet att övervaka kommunikationstjänsterna. Mercer förbehåller sig dock rätten att granska material som läggs upp på en kommunikationstjänst och att ta bort allt material efter eget gottfinnande. Mercer förbehåller sig rätten att avsluta din åtkomst till någon eller alla kommunikationstjänster när som helst utan föregående meddelande, oavsett anledning.

Mercer kommer att hantera alla personuppgifter som samlas in via denna webbplats i enlighet med dess sekretesspolicy på https://www.mercer.com/privacy.html. I enlighet med dess sekretesspolicy förbehåller Mercer sig rätten att när som helst avslöja all information som behövs för att uppfylla tillämplig lag, förordning, juridisk process eller myndighetsbegäran, eller att redigera, vägra att publicera eller ta bort information eller material, helt eller delvis, enligt Mercers eget gottfinnande.

Mercer gör inte anspråk på äganderätten till det material du tillhandahåller Mercer (inklusive feedback och förslag) eller publicerar, ladda upp, mata in eller skicka till någon kommunikationstjänst (gemensamt "inskickat material"); Men, genom att publicera, uppladdning, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag som du beviljar Mercer, dess närstående bolag, underlicenstagare och andra användare av denna webbplats tillstånd att använda ditt bidrag i samband med driften av deras företag, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera ditt bidrag, och för att publicera ditt namn i samband med ditt bidrag.

Ingen ersättning kommer att betalas ut med avseende på användningen av ditt inskickade bidrag, enligt vad som anges häri. Mercer har ingen skyldighet att publicera eller använda något inskickat material som du kan tillhandahålla och kan när som helst ta bort eller redigera något inskickat material efter Mercers eget gottfinnande.

Du förstår också att allt du lägger upp kommer att betraktas som icke-konfidentiellt och icke-äganderättsskyddat, och genom att lägga upp, ladda upp, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt bidrag garanterar du och representerar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till ditt bidrag enligt beskrivningen i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska kunna tillhandahålla, lägga upp, ladda upp, mata in eller skicka in bidragen.

 6. Licens. Du förvärvar inga rättigheter eller licenser på eller till webbplatsen och material som finns däri annat än den begränsade rätten att utnyttja webbplatsen i enlighet med villkoren.

 7. Länka och rama in. Mercer förbjuder cachelagring av webbplatsen, obehöriga hypertextlänkar till denna webbplats och inramning av material som är tillgängligt via denna webbplats. Mercer förbehåller sig rätten att inaktivera alla obehöriga länkar eller ramar och frånsäger sig specifikt allt ansvar för innehållet på andra webbplatser som är länkade till denna webbplats. Andra webbplatser som är länkade till webbplatsen har sina egna användarvillkor och integritetspolicyer. Åtkomst till andra webbplatser som är länkade till webbplatsen sker på egen risk och Mercer frånsäger sig uttryckligen allt ansvar som är relaterat till sådana webbplatser.

 8. Länka. Utan specifikt, skriftligt medgivande från Mercer får du inte länka till denna webbplats, varken hemsidan eller till någon annan sida som ligger en eller flera nivåer ner från hemsidan ("djup länk "), och du får inte heller ta upp eller presentera innehåll på denna webbplats inom en annan webbplats ("ram ").

 9. Rättigheter förbehållna. Alla nuvarande och framtida rättigheter i och till affärshemligheter, patent, upphovsrätter, handelsnamn, varumärken, servicemärken, databaser, know-how och andra äganderätter av något slag enligt lagarna i någon statlig myndighet, inhemsk eller utländsk, inklusive rättigheter i och till alla ansökningar och registreringar relaterade till webbplatsen ("IP-rättigheterna ") ska, mellan dig och Mercer, alltid vara och förbli Mercers exklusiva egendom. Alla nuvarande och framtida rättigheter till och äganderätt till webbplatsen (inklusive rätten att utnyttja webbplatsen och alla delar av webbplatsen över all nuvarande eller framtida teknik) förbehålls Mercer.

 10. Friskrivning och ansvarsbegränsning. Informationen på denna webbplats ger endast en allmän översikt över ämnen som täcks, är inte avsedd att tas som råd om någon enskild situation och ska inte åberopas som sådan och utgör inte eller är ett substitut för att erhålla egen skatt eller juridisk rådgivning. Du bör konsultera din försäkring och juridiska rådgivare om specifika täckningsfrågor. All försäkringstäckning omfattas av villkoren och undantagen i tillämpliga enskilda försäkringar. Mercer kan inte garantera att försäkring kan erhållas för en viss kund eller för någon särskild risk.

Du samtycker till att din användning av webbplatsen sker på egen risk och bekräftar att webbplatsen och allt som finns däri, inklusive, men inte begränsat till, innehåll, tjänster, varor eller annonser, eller några dokument på webbplatsen ("artiklarna") tillhandahålls i "BEFINTLIGT SKICK" och ”SOM TILLGÄNGLIG”, utan några framställningar, garantier eller villkor av något slag, oavsett om det är explicit eller implicit, vad gäller webbplatsen och artiklarna, inklusive, men inte begränsat till, implicita framställningar, garantier eller villkor för säljbarhet, icke-intrång, äganderätt, lämplighet för ett visst ändamål eller användning, prestanda, tillgänglighet, aktualitet, noggrannhet eller fullständighet. Mercer garanterar inte att webbplatsen är kompatibel med din utrustning eller är fri från fel eller virus, maskar eller "trojanska hästar" och ansvarar inte för eventuella skador som du kan drabbas av till följd av sådana destruktiva funktioner. Du samtycker till att Mercer, dess Leverantörer och dess tredjepartsombud ska inte ha något ansvar för: (i) eventuella personskador eller skador, oavsett om Mercer har försumlighet, dess anställda, underleverantörer, agenter, Leverantörer eller på annat sätt som uppstår i samband med webbplatsen; eller (ii) något fel, felaktighet, utelämnande, fördröjning eller annat fel på webbplatsen som orsakas av din datorutrustning eller som uppstår genom din användning av webbplatsen på sådan utrustning; eller (iii) någon tillit du lägger till artiklarna utan vårt uttryckliga samtycke.

Länkar från eller till webbplatser utanför webbplatsen är endast avsedda för bekvämlighet. Mercer granskar, godkänner, godkänner eller kontrollerar inte och ansvarar inte för några webbplatser som är länkade från eller till webbplatsen mercer.com, innehållet på dessa webbplatser, de tredje parter som namnges däri eller deras produkter och tjänster. Att länka till någon annan webbplats sker på egen risk och Mercer ansvarar inte för några skador i samband med länkning. Innehållet på andra webbplatser, tjänster, varor eller annonser som kan vara länkade till webbplatsen varken underhålls eller kontrolleras av Mercer. Länkar till nedladdningsbara programvaruwebbplatser är endast för bekvämlighets skull och Mercer ansvarar inte för eventuella svårigheter eller konsekvenser som är förknippade med nedladdning av programvaran. Mercer ansvarar därför inte för tillgängligheten, innehållet eller riktigheten hos andra webbplatser, tjänster eller varor som kan vara kopplade till eller annonseras på webbplatsen. Mercer lämnar inte: (a) någon garanti, uttrycklig eller underförstådd, med avseende på användningen av länkarna som tillhandahålls på eller till webbplatsen; (b) garanterar riktigheten, fullständigheten, användbarheten eller lämpligheten hos några andra webbplatser, tjänster, varor eller annonser som kan vara länkade till webbplatsen; eller (c) gör något godkännande, uttryckligt eller underförstått, av några andra webbplatser, tjänster, varor eller annonser som kan vara länkade till webbplatsen. Mercer ansvarar inte heller för tillförlitligheten eller den fortsatta tillgängligheten av telefonlinjer och utrustning som du använder för att komma åt webbplatsen. Du förstår att Mercer och/eller tredjepartsbidragsgivare till webbplatsen kan välja att när som helst hindra eller förbjuda deras innehåll från att nås enligt villkoren.

 11. Ansvarsbegränsning. DU SAMTYCKER TILL ATT UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL VÅRDSLÖSHET, SKALL MERCER, DESS LEVERANTÖRER ELLER DESS TREDJEPARTSOMBUD ÄR ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKT, TILLFÄLLIG, FÖLJD, SÄRSKILDA, BESTRAFFANDE ELLER FÖREDÖMLIGA SKADOR ÄVEN OM EN AUKTORISERAD REPRESENTANT FÖR MERCER HAR INFORMERATS SPECIFIKT OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER NÅGRA LÄNKAR ELLER OBJEKT PÅ WEBBPLATSEN ELLER NÅGON BESTÄMMELSE I VILLKOREN, SÅDANT SOM, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, FÖRLUST AV INTÄKTER ELLER FÖRVÄNTAD VINST ELLER FÖRLORAD VERKSAMHET. DENNA BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND OMFATTAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSAD TILL, ÖVERFÖRING AV VIRUS SOM KAN INFEKTERA EN ANVÄNDARES UTRUSTNING, FUNKTIONSSTÖRNING PÅ MEKANISK ELLER ELEKTRONISK UTRUSTNING ELLER KOMMUNIKATIONSLEDNINGAR, OBEHÖRIG ÅTKOMST ELLER FORCE MAJEURE. MERCER KAN INTE OCH GARANTERAR INTE KONTINUERLIG, OAVBRUTEN ELLER SÄKER ÅTKOMST TILL WEBBPLATSEN. VISSA DOMSRÄTTER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV VISSA SKADOR, SÅ OVANSTÅENDE UNDANTAG KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND. EVENTUELLA RÄTTIGHETER SOM DU KAN HA TILL FÖLJD AV TILLÄMPNINGEN AV GÄLLANDE LAGAR I DESSA DOMSRÄTTER SKA INTE PÅVERKAS AV DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL.

 12. Utfästelser och garantier. Du intygar, garanterar och förbund att du: (i) är minst 18 år gammal och/eller har befogenhet och befogenhet att ingå detta avtal; (ii) kan bilda juridiskt bindande avtal enligt tillämplig lag; (iii) inte ska använda några rättigheter som beviljas härunder för något olagligt ändamål; och (iv) ska endast använda webbplatsen enligt vad som anges i dessa villkor.

 13. Skadeersättning. Du samtycker, på egen bekostnad, att gottgöra, försvara och hålla Mercer och dess anställda skadeslösa, representanter, Leverantörer och agenter, mot alla anspråk, kostym, åtgärd eller annat förfarande, i den utsträckning som baseras på eller uppstår i samband med din användning av webbplatsen, eller några länkar på webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till: (i) din användning eller någon som använder din dators användning av webbplatsen; (ii) en överträdelse av villkoren av dig eller någon som använder din dator; (iii) ett påstående om att någon användning av webbplatsen av dig eller någon som använder din dator gör intrång i någon tredje parts IP-rättigheter (enligt definitionen häri), eller någon rätt till personlighet eller publicitet, är ärekränkande eller ärekränkande, eller på annat sätt leder till personskada eller skada på tredje part; (iv) eventuella raderingar, tillägg, infogningar eller ändringar av, eller obehörig användning av, Webbplatsen av dig eller någon som använder din dator eller ditt lösenord; eller (v) någon felaktig framställning eller brott mot representation, garanti eller förbund som du har ingått häri. Du samtycker till att betala alla kostnader, skadestånd och utgifter (inklusive rimliga advokatarvoden) och kostnader som tilldelas eller åsamkas av eller i samband med eller till följd av sådana anspråk, stämningar, åtgärder eller förfaranden.

 14. Uppsägning. Antingen du eller Mercer kan säga upp dessa villkor med eller utan orsak när som helst och med omedelbar verkan. Du kan avgå genom att avbryta användningen av webbplatsen och förstöra allt material som erhållits från webbplatsen. Dessa villkor upphör omedelbart utan föregående meddelande från Mercer om Mercer, efter eget gottfinnande, fastställer att du har underlåtit att följa någon bestämmelse i dessa villkor. Vid uppsägning av dig eller vid uppsägning av Mercer måste du omedelbart förstöra allt material som erhållits från webbplatsen och eventuella kopior därav. Avsnitt 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 och 23 ska fortsätta att gälla efter uppsägning av dessa villkor.

 15. Gällande lag. Dessa villkor ska regleras och tolkas i enlighet med lagarna i USA och delstaten New York, utan hänsyn till principiella konflikter i lagen. Du samtycker till att underkasta dig den personliga domsrätten för de statliga och federala domstolarna i New York County med avseende på eventuella rättsliga förfaranden som uppstår genom detta avtal och avstå från alla invändningar mot lämpligheten eller bekvämligheten av platsen i sådana domstolar.

 16. Tillgång utanför USA. Om du väljer att besöka webbplatsen utanför USA är du ansvarig för efterlevnad av utländska och lokala lagar. Mercer ska inte tillhandahålla försäkrings- eller återförsäkringsmäklare, riskkonsulttjänster, anspråk eller andra tjänster eller tillhandahålla någon förmån i den utsträckning tillhandahållandet av sådana tjänster eller förmåner skulle bryta mot tillämplig lag eller utsätta Mercer eller dess dotterbolag för någon sanktion, förbud eller begränsning enligt FN:s säkerhetsråds resolutioner eller enligt andra handels- eller ekonomiska sanktioner, lagar eller förordningar Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att du följer alla lokala och utländska lagar.

 17. Övrigt. Officiell korrespondens ska skickas via post till:

 Mercer (USA) LLC

 Chefsjuristens kontor

 Attesterat: Förfrågningar på webbplatsen

 Bilder från Avenue of the Americas

 New York, New York 10036

 18. Vissa delar av denna webbplats är föremål för ytterligare användarvillkor. Genom att använda sådana områden, eller någon del därav, samtycker du till att vara bunden av de ytterligare användarvillkoren som gäller för sådana områden. 

 19. Avskiljbarhet. Om någon bestämmelse i dessa villkor befinns vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning ogenomförbar, ska den bestämmelsen anses vara avskiljd från resten av dessa villkor och ska inte ha någon påverkan gällande lagligheten, giltigheten och verkställbarheten av eventuella återstående bestämmelser.

 20. Ingen tilldelning. Bestämmelserna i dessa villkor kommer att gälla till förmån för och vara bindande för var och en av Mercer och dess efterträdare och övertagare och närstående personer, och du och dina arvingar, testamentsexekutorer, administratörer, efterträdare, tillåtna övertagare och personliga representanter. Du får inte överlåta dessa villkor eller dina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan Mercers uttryckliga skriftliga medgivande som kan undanhållas enligt Mercers eget gottfinnande. Mercer kan överlåta dessa villkor och dess rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor utan ditt samtycke.

 21. Inget undantag. Inget samtycke eller friskrivning från någon av parterna till eller av något överträdelse eller försummelse av den andra parten i dess utförande av sina skyldigheter enligt dessa villkor kommer att anses eller tolkas som ett samtycke till eller friskrivning från fortsatt överträdelse eller försummelse eller något annat brott eller försummelse av dessa eller andra skyldigheter för den parten. Inget samtycke eller friskrivning träder i kraft såvida det inte är skriftligt och undertecknat av båda parter.

 22. Hela avtalet. Dessa användarvillkor utgör hela avtalet mellan parterna med avseende på ämnet häri.

 23. Ombud för upphovsrätt

Mercers ombud för upphovsrätt för meddelande om anspråk om upphovsrättsintrång kan nås på:

 Mercer (USA) LLC

 Chefsjuristens kontor

 Attesterat: Ombud för upphovsrätt

 Bilder från Avenue of the Americas

 New York, NY 10036 

Om du anser att det finns något innehåll på webbplatsen som gör intrång i ditt upphovsrättsskyddade arbete, ska du ange följande information till Mercers ombud för upphovsrätt:

(a) en elektronisk eller fysisk underskrift av den person som är behörig att agera på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren;

(b) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verk som du hävdar har överträtts;

(c) en beskrivning av var materialet som du hävdar gör intrång finns på denna webbplats;

(d) din adress, ditt telefonnummer och din e-postadress;

(e) ett uttalande från dig om att du i god tro anser att den omtvistade användningen inte har givits av upphovsrättsinnehavaren, dess ombud eller lagen; och

(f) ett uttalande från dig, som görs under straff för mened, att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Läs Modern Slavery Statement Act