Investera i onoterade lån (private dept)

Vi kan hjälpa dig att planera, bygga och övervaka väl diversifierade portföljer med privat skuldkapital och söka bästa möjliga riskjusterade avkastning. Vi bryter ner komplexiteten i denna tillgångsklass genom att fokusera på risk- och avkastningsmål, inkomstorientering, flexibilitet och ESG-integration. Vi använder vår verksamhetsskala för att förhandla fram bättre avgifter och erbjuda åtkomst till högt rankade tillgångsförvaltare och strategier.

Varför investerare är intresserade av privat skuldkapital

Investerare söker sig till privat skuldkapital för att skaffa resiliens och diversifiering samt uppnå bättre avkastning. Att investera i privata skulder kan ge din portfölj tillgång till alternativa källor till högre avkastning samt flexibilitet att investera i den globala realekonomin. Investeringar i privata skulder kan också vara ett effektivt sätt att diversifiera sig bort från noterade obligationer och tillväxttillgångar.

Investerare i privata skulder får i allmänhet en avkastningspremie utöver sina traditionella fasta intäkter. Avkastningspremien kan variera beroende på typen av investeringsstrategi, men den har varit robust under det senaste årtiondet.

Skuldlån har vanligtvis rörlig ränta. De erbjuder investerare ett visst skydd mot att inflationen minskar deras avkastning, särskilt jämfört med obligationer med fast ränta, som förlorar värde vid högre inflation eller stigande ränta. Under en deflationsperiod när räntorna är på nedgång kan räntegolv i skuldaffärer också bidra till att mildra effekterna av räntesänkningar.

Teman som driver investeringar i privata skulder

Med inflationen tillbaka är det svårt att få tillgång till faktisk avkastning på offentliga marknader. Under de senaste drygt tio åren har många investerare lyckats bygga upp en central allokering till privat skuldkapital som syftar till att generera de intäkter som saknas i andra delar av deras räntebärande portföljer.

Många privata skuldförvaltare har stärkt sina resurser för att hjälpa till att identifiera möjligheter och mildra risker i samband med miljö-, sociala och styrningsaspekter (ESG). Genom att investera direkt kan man som förvaltare ha större inflytande på lånevillkoren. Det blir till exempel allt vanligare att se långivare erbjuda räntesänkningar till företag för att uppfylla ESG-mål.

Sedan den globala finanskrisen har bankerna dragit sig tillbaka från att ge kredit mot bakgrund av hårdare globala regler. Långivare som erbjuder lån i privat skuldkapital har klivit in för att fylla tomrummet i ett försök att hjälpa dessa organisationer på vägen till fortsatt tillväxt. Vi tror att denna trend kommer att fortsätta och medföra betydande tillväxt och möjligheter för investerare över tid.

Private equity har blomstrat under de senaste åren, varvid fler företag numera ligger i privata händer än de som är noterade på offentliga marknader. Efterfrågan på privat skuldkapital har ökat för att stödja expansionen av private equity-marknaden. Detta har i sin tur med tiden stött illikviditetspremien som finns tillgänglig för de som investerar i privata skulder, och vi tror att det kommer att fortsätta att göra det.

Potentiella fördelar med att investera i privata skulder

Privata skulder kan ge dig flera potentiella fördelar, inklusive högre avkastning, diversifiering och tillgång till ett brett utbud av globala investeringsmöjligheter.

Privat skuldkapital är en illikvid tillgångsklass och handlas inte på de offentliga kapitalmarknaderna. Detta innebär att du kan få tillgång till en ”illikviditetspremie” som ersättning för att du tar på dig denna risk, vilket potentiellt kan resultera i högre avkastning än traditionell likvid kredit.

Privata skulder är ett attraktivt sätt att diversifiera sin portfölj eftersom de vanligtvis har en låg korrelation till noterade aktier och obligationer. Det ökar diversifieringen genom lägre volatilitet och inkomstbaserad avkastning.

Tillgångsförvaltare i privat skuldkapital har en mer direkt roll i att avfatta villkoren för de lån de tillhandahåller. Detta gör att vissa långivarskydd kan ”bakas in”, vilket eventuellt ger dig mer säkerhet som investerare.

Välj en strategi för privata skulder som är förenlig med dina mål

Utbudet på privat skuldkapital är extremt brett och det finns en rad olika strategier som du kan välja för att fylla din portfölj.

Detta är ett av de bredaste områdena på marknaden för privata skulder. Lån kan ges direkt till företag av olika storlekar, alltifrån storbolag hela vägen ner till riskkapitalfinansierade uppstartsföretag (startups).

Strukturerade kredittransaktioner backas vanligtvis upp av en pool av tillgångar, varvid resultatet är beroende av dessa underliggande tillgångar. Tillgångspooler kan omfatta fastigheter, inteckningar, konsumentskuld (t.ex. kreditkort), företagslån och många andra typer av tillgångar. Investeringsstrategier är ofta komplexa och kan erbjuda potential för högre avkastning i ersättning för att man tar på sig denna komplexitet.

Marknader för privata skulder har flera olika specialområden. Du kan allokera medel till musik-, film- och medieroyalties, försäkring, rättstvistsfinansiering, transportfinansiering, handelsfinansiering samt dedikerade ESG-tillgångar eller tillgångar för verkningsfulla investeringar. Dessa nischområden är komplexa och kräver ofta specialiserad kunskap, vilket skapar hinder för inträde och ökar potentiell avkastning.

Detta segment omfattar i stort sett skulder som backas upp av reala tillgångar som till exempel fastigheter och infrastruktur. Våra team för privata skulder arbetar nära med specialister för att identifiera möjligheter.

Om du är villig att ta på dig lite mer risk inom ramen för din portfölj med privat skuldkapital och få tillgång till kapitaluppskattningsmöjligheter kan du överväga att allokera medel till speciella situationer eller strategier för osäkra fordringar (distressed debt). Dislokationer på kredit- eller aktiemarknader (oavsett om de är tillgångsspecifika eller mer omfattande) kan skapa attraktiva investeringsmöjligheter, om än med högre risk.

Hur man hittar rätt förvaltare för dig

Privata skulder är en extremt bred och mångsidig tillgångsklass som man kan gripa sig an med på flera olika sätt. När du upprättar en portfölj, måste du därför veta vilka stilar och strategier som bäst passar dina behov.

Dina investeringsmål och befintliga innehav kommer att avgöra din inställning till privata skulder och vilka underkategorier du väljer. Vi använder vår globala räckvidd och våra sofistikerade verktyg för att välja högkvalitativa chefer och bilda portföljer som matchar din önskade risk- och avkastningsprofil.

Två viktiga faktorer när det gäller investeringar i privata skulder:

  • 1. Förmåga att utnyttja verksamhetsskala

    Att kunna allokera mer pengar innebär att du kan diversifiera bland flera förvaltare och tillgångar. Det kan också sänka kostnaderna och förbättra effektiviteten. Att få tillgång till stordriftsfördelar genom en samarbetsplattform kan hjälpa dig att uppnå dessa mål.
  • 2. Relationer med tillgångsförvaltare

    För att kunna få tillgång till högkvalitativa förvaltare krävs långvariga relationer. Tillgångsförvaltare behöver ofta agera snabbt för att få tillgång till nya möjligheter, och investerare måste ha kontanter redo att allokera snabbt och effektivt.
Relaterade lösningar
    Relaterade insikter