Budowanie kultury organizacyjnej jako zdolności strategicznej

Kultura jest spoiwem, które łączy organizację. Jest to najbardziej krytyczna zmienna warunkująca sukces, ponieważ decyduje o zaangażowaniu, produktywności i retencji pracowników. Twoja kultura umożliwi — lub udaremni — Twoją strategię biznesową.

Kultura leży u podstaw każdego aspektu funkcjonowania Twojej organizacji

Kultura organizacji jest osadzona w strukturze, która ją spaja. Napędza wszystko: od sposobu podejmowania decyzji po sposób przekazywania informacji zwrotnych oraz od tego, jak Twoja organizacja uczy się i rozwija, po to, jak pracownicy dołączają do Ciebie lub odchodzą.

Możliwości, wyzwania i bariery, jakie mogą napotkać organizacje podczas przekształcania kultury organizacyjnej, obejmują:

 • Ponowne przemyślenie przywództwa i kontroli
 • Budowanie zaufania i odpowiedzialności
 • Rozbijanie silosów w celu wspierania współpracy i innowacji
 • Tworzenie prawdziwie zorientowanego na klienta sposobu myślenia
 • Kultywowanie otwartości i ciekawości w celu wspierania prawdziwej inkluzywności
 • Pielęgnowanie uważności w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju

Kultura musi zatem być rozumiana jako zdolność organizacyjna i rozwijana w „ścisłym powiązaniu” ze strategią firmy. Prawdziwą transformację można osiągnąć tylko poprzez zmianę i dostosowanie kultury do nowych priorytetów.

Dopasowanie kultury siły roboczej do Twoich priorytetów w celu osiągnięcia prawdziwej transformacji

68%

postrzega ulepszoną kulturę jako niezwykle ważną dla osiągania wyników biznesowych oraz przyciągania i zatrzymywania talentów.

74%

zgadza się, że kultura ma kluczowe znaczenie przy wdrażaniu elastycznego czasu pracy.

Jak zmieniamy kulturę organizacyjną?

 • Zaprojektuj pożądaną kulturę

  Wspólnie zaprojektowana, ukierunkowana kultura łączy ludzi i tworzy pożądaną przyszłość dla każdego pracownika. Jej cele powinny być ambitne i zgodne ze strategicznym kierunkiem organizacji. Powinna ona opierać się na mocnych stronach obecnej kultury zatrudnienia oraz przewidywać i spełniać potrzeby w przyszłości.
 • Zastanów się nad istniejącym zachowaniem

  Rzetelna ocena obecnej kultury zatrudnienia i powiązanych zachowań jest kluczem do pomyślnej transformacji. Proces ten generuje rzeczywisty obraz, uruchamia proces zmiany zachowań i tworzy silne wezwanie do działania.
 • Usuń bariery kulturowe

  Zidentyfikuj przedmioty i zachowania, które uniemożliwiają ludziom działanie zgodne z docelową kulturą. Konieczne jest zidentyfikowanie i zakwestionowanie zarówno zasad formalnych, jak i tych niepisanych. Przeprojektowanie lub zniesienie takich zasad usunie przeszkody, które uniemożliwiają ludziom przystosowanie się do nowej normalności.
 • Zachęcaj do rozwoju

  Cała podróż transformacyjna jest dla pracowników zaproszeniem do rozwoju zarówno swojej organizacji, jak i siebie samych. To obietnica, której należy dotrzymać. W ramach powstającego procesu uczenia się w organizacji nastąpi analiza i wdrożenie nowych sposobów pracy.
 • Aktywizuj każdego pracownika

  Dzięki dostosowaniu i rozwojowi przywództwa liderzy zaczynają działać jako wzory do naśladowania i aktywnie kształtują zmiany. Ciągła komunikacja eliminuje bariery transformacyjne. Dialog i uczestnictwo generują akceptację i zaangażowanie wśród pracowników, aktywizując wszystkich na przyszłość.
Zaangażowanie pracowników

Allegro

Usprawnij środowisko pracy, odkryj nowe możliwości i wdrażaj zmiany, korzystając z programu sondowania potrzeb pracowników.
Powiązane produkty do zakupu
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia