Skuteczne rozwiązanie problemu równości wynagrodzeń

Oszacuj problem nierówności płacowych oraz rozwiąż go, ogranicz ryzyko, zwiększ różnorodność i zapewnij sukces organizacji dzięki naszej globalnej metodologii kompleksowych i obiektywnych rozwiązań w zakresie sprawiedliwości płacowej wspieranych przez ekspertów.

Równość wynagrodzeń stała się kluczowym priorytetem na całym świecie

Skłoniło to wiele wiodących organizacji do podjęcia bardziej aktywnych i strategicznych działań w celu zapewnienia równości wśród swoich pracowników. 

Możliwości, wyzwania i bariery, z którymi organizacje mogą się zmierzyć w związku z zapewnianiem równości wynagrodzeń, są następujące:

 • Reagowanie na coraz większą presję ze strony rządów, aktywistów, inwestorów i pracowników, by zapewniać równe płace
 • Przyciąganie i zatrzymywanie zróżnicowanej grupy utalentowanych pracowników poprzez zapewnianie równych szans w zakresie kariery i płac
 • Konsekwentne szacowanie i rozwiązywanie problemów dotyczących nierówności płac w różnych regionach geograficznych

Aby rozwiązać te problemy, organizacje powinny uwzględnić analizę równości płac jako podstawowy element rocznych przeglądów wynagrodzeń i procesów związanych z różnorodnością, równością i integracją. Powinny również proaktywnie ujawniać wynagrodzenia i nagrody oraz dążyć do zwiększenia różnorodności wśród pracowników.

Firma Mercer pomaga organizacjom skutecznie reagować w skali lokalnej i globalnej w odniesieniu do równości płac oraz zapewniać uczciwe przyznawanie nagród. Nasze podejście oparte na metodach statystycznych (zgodnych z najwyższymi standardami) ma na celu wywieranie znaczącego i zrównoważonego wpływu. Bazuje na wieloletniej współpracy z wiodącymi firmami z całego świata. 

74%

organizacji na całym świecie twierdzi, że ich strategia wynagrodzeń uwzględnia kwestię równości wynagrodzeń. 

44%

posiada formalny proces zapobiegania nierównościom płacowym.

Jaką pomoc zapewniamy

Równość wynagrodzeń ze względu na płeć i pochodzenie etniczne stała się kluczowym priorytetem dla dyrektorów najwyższego szczebla i kierowników działów zasobów ludzkich (HR). Pomagamy organizacjom skutecznie reagować w skali lokalnej i globalnej w odniesieniu do równości płac, a także zapewniać uczciwe przyznawanie nagród. Nasze podejście obejmuje zarówno skupienie się wyłącznie na zgodności z przepisami, jak również kompleksowe ujawnianie informacji i nastawienie na transformację: 
 • Zapewnienie lokalnego wsparcia w zakresie zgodności

  Spełnienie złożonych lokalnych wymogów obowiązujących w danych jurysdykcjach – zarówno obecnych, jak i nowo pojawiających się – ma ogromne znaczenie. Firma Mercer oferuje wiedzę specjalistyczną na szczeblu lokalnym, która ułatwia składanie zgłoszeń do organów regulacyjnych oraz wykonywanie innych wymaganych czynności.
 • Przeprowadzanie analizy równości wynagrodzeń

  Analizujemy role, w przypadku których występują znaczące różnice w średnich wynagrodzeniach między płciami, a także zapewniamy dyscypliny do dalszego przeglądu w ramach wyróżnionych ról.
 • Dokonanie analizy równości wynagrodzeń

  Podkreślamy i mierzymy niewyjaśnione luki płacowe oraz opracowujemy strategie ich eliminacji. Zapewniamy doradztwo w sprawie precyzyjnych korekt wynagrodzeń i interwencji, które skupiają się na pierwotnych przyczynach. Prace te mogą informować zarówno o wymagane, jak i dobrowolne ujawnienia informacji z zakresu ESG.

Kalkulator wynagrodzeń firmy Mercer

To wyjątkowe, rozbudowane narzędzie internetowe zapewniane jest po dokonaniu oceny operacji Twojej firmy. Są w nim wstępnie wprowadzone wyniki uzyskane przez Twoją firmę, dzięki czemu Twój zespół może przyspieszyć proces przeglądu.

Najważniejsze cechy:

 • Analiza szczegółowych danych dotyczących luki płacowej
  Przegląd różnic w wynagrodzeniach według płci i rasy lub pochodzenia etnicznego oraz analiza rozkładu wynagrodzeń w poszczególnych grupach.
 • Rozważenie opcji działań naprawczych
  Eksperymentowanie z różnymi strategiami korekty i tworzenie niestandardowych strategii dla określonych grup.
 • Ocena wpływu
  Oceń wpływ działań na luki płacowe i budżety, przeanalizuj wartości odstające na poziomie indywidualnym i udokumentuj przypadki specjalne.
TAAP+

Talent All Access Portal

Dostępny w wielu różnych opcjach, łatwy dostęp do danych, narzędzi i spostrzeżeń potrzebnych do osiągnięcia sukcesu przez organizację.
Powiązane produkty do kupienia
  Powiązane rozwiązania
   Powiązane spostrzeżenia