Dyrektywa Unii Europejskiej (UE) w sprawie przejrzystości wynagrodzeń i równego wynagrodzenia 

Nasze badania wskazują, że priorytetem w zapewnieniu zrównoważonej reprezentacji płci jest równość płac.

Organizacje na całym świecie są pod presją przyspieszenia swoich postępów w tworzeniu sprawiedliwego miejsca pracy. Aktywne grupy udziałowców wzywają do większego zaangażowania w zrównoważony rozwój społeczny, który koncentruje się na równości płac i możliwościach. Światowe Forum Ekonomiczne zachęca firmy do raportowania standardów sprawiedliwości płacowej, które wielu z nich przekracza w dobrowolnych ujawnieniach. A prawodawstwo dotyczące równości płac na całym świecie rośnie, zwłaszcza w Unii Europejskiej (UE).

W UE Komisja Europejska wzywa do zwiększenia przejrzystości płac poprzez mandaty ujawniania informacji, konsekwentnie wymagane w państwach członkowskich. Nowe przepisy będą stanowić ramy do identyfikowania niewyjaśnionych nierówności w wynagrodzeniach. Zapewni to również pracownikom dostęp do odpowiednich informacji o wynagrodzeniu, aby
dalej dążą do sprawiedliwości. Będzie to wymagało większej spójności w ujawnianiu informacji na temat kapitałów płacowych w różnych krajach.

Dążenie do równości płac jest na dobrej drodze do stania się wymogiem w UE — i jest to właściwe postępowanie wszędzie. Jest to również dobre dla biznesu, jeśli chodzi o wspieranie wzmacniania dostępu do różnorodnych talentów i perspektyw. Wiodące organizacje na całym świecie już teraz decydują się na publiczne transparentność w kwestii swoich wysiłków na rzecz równości płac i zróżnicowanej reprezentacji. W ramach tych wysiłków przyjmują formalne procesy równości płac, które opierają się na analizie statystycznej. Pozwala to firmom na porównanie „aplikacji z jabłkami”, zapewnia efektywne pomiary i w stosownych przypadkach wspiera korekty wynagrodzeń w celu wprowadzenia zmian.

Opór i akceptacja

Niektóre kraje o silnej tradycji układów zbiorowych pracy i prawach pracowniczych wyraziły sprzeciw wobec dyrektywy UE.

Dyrektywa przynosi jednak znaczące korzyści:

 • Ulepsza lub zastępuje lokalne przepisy, które nie zawsze uwzględniają sposób ustalania wynagrodzenia w konkretnych firmach
 • Łagodzi wyzwania dla organizacji międzynarodowych, upraszczając i standaryzując wymagania w poszczególnych krajach — upraszczając proces wdrażania w celu osiągnięcia równości płac w wielu krajach
 • Zapewnia, że ocena równości płac obejmuje całą organizację poza organizacją objętą układami zbiorowymi; rozszerza to egzekwowanie kapitału na wszystkich pracowników, w tym na szczeblach kierowniczych i wykonawczych, gdzie zazwyczaj występuje ograniczona reprezentacja zróżnicowanych talentów i większe luki w wynagrodzeniach
Najsilniejszym czynnikiem sprzyjającym zrównoważonej reprezentacji płci na najwyższych szczeblach kierowniczych jest istnienie solidnych rocznych procesów równości płac.
Nagrywanie webinariów
"Nowa dyrektywa UE w sprawie równego wynagrodzenia i przejrzystości wynagrodzeń"

Podcast

Posłuchaj najnowszych informacji na temat równego wynagrodzenia i przejrzystości płac dzięki Lea Lonsted firmy Mercer
"Równość płac i przejrzystość płac z naszą konsultantką Leą Lonsted"

Najważniejsze elementy dyrektywy UE w sprawie przejrzystości wynagrodzeń

Firma Mercer jest w pełni wyposażona, aby doradzać firmom w zakresie działania zgodnie z Dyrektywą Komisji Europejskiej w sprawie przejrzystości i równej płacy, opublikowaną 4 marca 2021 r. W związku z tym cieszymy się, że widzimy najnowsze osiągnięcia Ambasadorów Unii Europejskiej, którzy popierają Dyrektywę UE w sprawie równego wynagrodzenia i przejrzystości płac z dnia 21 grudnia 2022 r. Od ponad 25 lat jesteśmy liderem w zakresie różnorodności, równości i integracji, pomagając organizacjom w radzeniu sobie z skutkami i źródłami nierówności płci w miejscu pracy.

Firmy muszą stawić czoła wielu wyzwaniom związanym z dyrektywą UE. Nasze podejście do analizy równości płac i wewnętrznego rynku pracy zapewnia wsparcie, pomagając pracodawcom ocenić, w jakim stopniu istnieją problemy z reprezentacją i zidentyfikować przyczyny źródłowe.

Zgodnie ze zmienioną dyrektywą UE:

 • Pracodawcy zatrudniający co najmniej 100 pracowników muszą co roku zgłaszać luki w wynagrodzeniach ze względu na płeć w każdym kraju UE. Muszą również upublicznić pewne informacje związane z lukami w wynagrodzeniach ze względu na płeć i poziomami płac podczas rozmów kwalifikacyjnych.
 • Różnice w wynagrodzeniach muszą być oparte na uzasadnionych i obiektywnych kryteriach niezwiązanych z płcią, takich jak indywidualne kompetencje i wyniki.
 • W przypadku luk w wynagrodzeniach przekraczających 5%, których nie można wyjaśnić prawnie uzasadnionymi czynnikami, pracodawcy muszą przeprowadzić wspólną ocenę wynagrodzenia z przedstawicielami pracowników i opracować plan działania.
 • Aby ocenić i porównać pracowników na podobnych stanowiskach, pracodawcy mogą wziąć pod uwagę takie kryteria, jak wykształcenie, wymagania zawodowe i szkoleniowe, umiejętności, wysiłek, obowiązki i charakter pracy.
 • Pracownicy mogą żądać, a pracodawcy będą musieli podać średnie poziomy wynagrodzenia według płci w odniesieniu do kategorii pracowników wykonujących podobną pracę.
 • Pracodawcy będą musieli przedstawić swoim pracownikom związane z działalnością biznesową, uzasadnione kryteria wykorzystywane do podejmowania decyzji dotyczących wynagrodzenia i rozwoju kariery.
 • Pracodawcy powinni zapewnić pracownikom większą przejrzystość w zakresie zrozumienia istniejących poziomów wynagrodzeń i widoczności zakresów płac dla osób poszukujących pracy.

Przykład: Identyfikacja niewyjaśnionej luki

Co rozumiemy pod pojęciem równości płac? Głównym celem analizy równości płac jest zmierzenie niewyjaśnionej luki w wynagrodzeniach organizacji i jej wyeliminowanie w stosownych przypadkach.

W tym przykładzie kobiety zarabiają o 20% mniej niż mężczyźni, ale większość z nich wynika z różnic w atrybutach kobiet i mężczyzn. Skuteczne rozwiązanie wymaga zrozumienia, czy problem dotyczy wynagrodzenia, czy czegoś innego.

Ta grafika ilustruje pojęcie niewyjaśnionej luki w wynagrodzeniach. Jeśli średnia płaca mężczyzny wynosi 100 000 rocznie, a średnia płaca kobiety wynosi 80 000, występuje nieprzeciętna luka w wynagrodzeniach wynosząca 20 000 lub 20%, czyli „luka w wynagrodzeniach płciowych”, czyli „kobiety zarabiają 80 centów za każdego dolara zarabianego przez mężczyzn. Surowa luka w wynagrodzeniach (jaka jest średnia lub mediana wynagrodzenia w przypadku kobiet i mężczyzn) składa się z wyjaśnionej luki w wynagrodzeniach (jak różni się płaca, ponieważ mężczyźni i kobiety pełnią różne role lub mają różne ilości doświadczenia na rynku pracy) plus niewyjaśniona luka w wynagrodzeniach (resztkowa luka w wynagrodzeniach, której nie można wyjaśnić i która może wynikać z nierówności płacowych). 

Objaśnienie niewyjaśnionych

Proponowana dyrektywa UE jest szczególnie pomocna w podkreślaniu rozróżnienia między dwoma rodzajami luk w wynagrodzeniach, które powinny być zidentyfikowane i mediatowane na różne sposoby.

Niewyjaśnione luki w wynagrodzeniach to obszary potencjalnych uprzedzeń w politykach i praktykach płacowych, które powinny być zidentyfikowane poprzez analizę regresji i pośredniczące w krótkim okresie poprzez korekty wynagrodzeń. W dłuższej perspektywie należy się z nimi obchodzić poprzez dokładny przegląd polityk i praktyk, które wpływają na decyzje dotyczące wynagrodzeń.

Z drugiej strony, wyjaśnione luki obejmują różnice w doświadczeniach, umiejętnościach, rolach i dostępie do możliwości kariery. Można je zidentyfikować za pomocą analizy czynników płacowych i dalej zbadać za pomocą głębszej analizy siły roboczej, w tym zastrzeżonych map rynku pracy wewnętrznej (ILM) firmy Mercer.

Statystyki dotyczące równości płac w UE: Rozbieżności w słowach „mówić” i „robić”

76%

W UE 76% organizacji twierdzi, że kobiety mają równy dostęp do ról, które ułatwiają awans na stanowiska kierownicze.

30%

Jednak średni odsetek kobiet na wyższych stanowiskach kierowniczych wynosi tylko 30%.

22%

Na stanowiskach kierowniczych odsetek kobiet spada do 22%.

Kluczowe obserwacje

W UE reprezentacja kobiet spada na wyższych szczeblach, pomimo korzystnych trendów w ostatnich latach w zakresie zatrudniania, awansowania i zatrzymywania kobiet. Pewna koncentracja na zatrudnianiu profesjonalnych kobiet może pomóc przeciętnej firmie przyspieszyć postępy

Kraje UE raportujące tylko dla Europy lub kraju ojczystego
Mapa wewnętrznego rynku pracy (n=57 organizacji)

Ta grafika przedstawia przykład wewnętrznej mapy rynku pracy. Mapa ILM organizacji wizualizuje przepływy talentów tych pracowników na różnych poziomach kariery: dyrektora, kierownika wyższego szczebla, profesjonalisty i wsparcia. Mapa przedstawia całkowity procent zatrudnienia na każdym z tych poziomów, podzielony według mężczyzn i kobiet. Komponent danych przedstawia średnią reprezentację i łączną liczbę awansów mężczyzn i kobiet. W tym przykładzie obserwuje się stały spadek reprezentacji kobiet w miarę wzrostu poziomu kariery. Średnia reprezentacja wśród personelu pomocniczego wynosi 46% w przypadku kobiet i 54% w przypadku mężczyzn; profesjonalista to 42% w przypadku kobiet i 58% w przypadku mężczyzn; menedżer to 35% w przypadku kobiet i 65% w przypadku mężczyzn; menedżer wyższego szczebla to 30% w przypadku kobiet i 70% w przypadku mężczyzn. Na szczeblu kierowniczym reprezentacja kobiet wynosi 22%, a mężczyzn — 78%. Ostatnia kategoria danych pokazuje całkowitą liczbę wyjść z pracy na każdym poziomie kariery według kobiet i mężczyzn.  

Czym jest mapa wewnętrznego rynku pracy?

Schematy, za pomocą których ludzie są wybierani do organizacji, uczą się, rozwijają, wykonują, rozwijają i ostatecznie decydują się na pozostanie lub odejście, charakteryzują „wewnętrzny rynek pracy” lub ILM.

Mapa ILM organizacji wizualizuje przepływy talentów pracowników na różnych poziomach kariery. Tworzy to widok „systemu na pierwszy rzut oka”, pokazując wejście i wyjście talentów według poziomu kariery i różnych wskaźników awansu. Dalsze rozbicie tych informacji na rasę lub płeć może dostarczyć cennych informacji, takich jak:

 • Równowaga lub nierównowaga reprezentacji różnych grup według poziomu kariery
 • Stopień hierarchii organizacyjnej lub kariery oraz ogólna szybkość przemieszczania się talentów w organizacji, przez nią i poza nią w czasie
 • Zakres, w jakim organizacja „kupuje” swoje talenty poprzez zatrudnianie lub „budowa” swoje talenty poprzez awans – co może nieproporcjonalnie wpłynąć na różne podgrupy
 • Obecność wąskich gardeł we wskaźnikach rozwoju ogólnego i dla dowolnej grupy
 • Niechciane różnice w stratach talentów pomiędzy różnymi grupami

W Mercer wykorzystujemy mapy ILM, aby zapewnić organizacjom niezbędne informacje. Stanowią one punkt wyjścia do określenia, gdzie i jakie interwencje są potrzebne.

Sześć elementów skutecznej analizy równości płac

Aby coś zmienić, analiza równości płac powinna:
 1. Odizoluj część luki płacowej, która jest spowodowana przez uzasadnione czynniki biznesowe
 2. Bazuj na swoich praktykach biznesowych, aby wyeliminować (lub zminimalizować) wprowadzenie potencjalnych uprzedzeń
 3. Oceń całą firmę, koncentrując się na konkretnych obszarach ryzyka
 4. Reagowanie na indywidualne rozbieżności w sposób, który koncentruje się na realizacji celu łącznego
 5. Przetestuj scenariusze działań naprawczych pod kątem wpływu przed wdrożeniem
 6. Uwzględnij przejrzystą komunikację z pracownikami na temat nierówności płacowych w Twojej organizacji, ich pochodzenia i działań, które podejmiesz, aby je naprawić

Poprawa reprezentacji kobiet na wyższych poziomach

Aby wywrzeć większy wpływ na nierówności płci, UE może domagać się nie tylko większej przejrzystości i równego wynagrodzenia, ale także sprawiedliwości w miejscu pracy. Obejmuje to publiczne ujawnianie wskaźników reprezentacji w całej organizacji – przynajmniej na poziomie zarządu, kierownictwa i szczebla kierowniczego. Uprzedzenia w procesach rekrutacji, przeglądu talentów i awansu oraz ograniczony dostęp do strategicznych, szybko rozwijających się stanowisk utrudniają kobietom przejście na stanowiska wyższego szczebla i lepsze wynagrodzenie. Ponieważ organizacje pracują nad włączeniem do kierownictwa większej liczby kobiet, powinny również przyjrzeć się dalszej hierarchii. Zapewni to kobietom równy dostęp do ról, które z większym prawdopodobieństwem doprowadzą do wyższych płaconych stanowisk wyższego szczebla.

Zdobądź certyfikat dzięki Universal Fair Pay Check

We współpracy z Fair Pay Innovation Lab Mercer oferuje teraz klientom „Universal Fair Pay Check”, która wyróżnia organizacje zaangażowane w prawdziwą równość płac. Trzyetapowa certyfikacja to sprawdzony, zaufany i uznany na całym świecie proces, który wyznacza nowe standardy zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Został uznany za znak towarowy certyfikacji UE, spełniający najwyższe standardy neutralności, weryfikacji, monitorowania i przejrzystości. Obowiązuje zarówno w firmach globalnych, jak i lokalnych.  Aby uzyskać więcej informacji na temat certyfikacji, skontaktuj się z nami, obejrzyj nasz film i skontaktuj się z nami.
Powiązane rozwiązania
  Powiązane spostrzeżenia